Boerderij Landvreugd Verkeersomlegging dorpskern Kethel. feestelijk heropetld. een gescheiden formatie. fZi Boerenleenbank BANKZAKEN ..JASMIN" - en Kaartclub marcheren nu in voorAL 5e jaargang no. 112 13 September 1972 Uitgave en advertentie-exploitatie. Met een feestelijke en druk bezochte receptie werd donderdag- avond 7 September de geheel vernieuwde Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel heropend. De nieuwe pachter, de heer J. Crama had daartoe een groot aantal bestuursleden van ver- enigingen, organisaties etc. uitgenodigd. Nog fijnere sfeer. Vrijdagse soosavond. de bank voor iedereen I- UITNODIGING 3 j Bijzondere 4 S Ledenvergadering S BIJL 8UPER- J3E MARKT In de vergadering, welke ge- houden werd op maandag 4 September is het besluit ge- nomen dat de Bridge-club en de Kaart-club in het vervolg als afzonderlijke onder-afde- lingen van de Wijkvereniging zullen gaan fungeren. Elke club krijgt dan een eigen bestuur van 3 leden en kan dan los van elkander de eigen werkzaamheden voortzetten en er naar streven tot grotere bloei te komen. UW RIJBEWIJS? Bachpl. 1.14, Schiedam Lest met Fiat 850, thans ook met Opel Kadett Spec. ROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. - Giro 26 75 85, Schiedam. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 B D. Roza, telef. 70 82 47, ,,De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70 Na 18.00 uur J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Telefoon 70 69 67. Zij konden zien hoe dihr. Crania in heel korte tijd het interieur van de boer derij een totale verandering heeft laten ondergaan, zonder natuurlijk aan de sfeer die de oude stal had, afbreuk te doen. Integendeel^ ju:st door een groot aantal "boerse" ele- menten toe te voegen, zoals prachtige wagenwielen als verlichtingsornamen- ten aan plafond en wanden, de nodige boerengereedschappen en een podium van leuke knoestige stammetjes heeft de societeitsruimte nog meer aan warme sfeer gewonnen. Welkomswoorden aan de nieuwe pach ter en zijn familie werden gesproken door dhr. Drent namens B&W, dhr. Kaptein de wethouder van o.a. wijk- zaken, dhr. v. d. Slot namens de be- iheerscommissie der boerderij, dhr. Levens als voorzitter der wijkvereniging Groenoord, dhr. Frederiks namens wijkvereniging Het Singelkwartier en door dhr. Segaar namens de Toneel- groep "Groeton" en alle andere onder- afdelingen van de wijkvereniging. Dhr. Crama dankte voor de lof die hem was toegezwaaid en zei zijn uiterste best te zullen doen om van Landvreugd een echt sociaal cultured centrum voor de wijken Groenoord en Kethel te maken. "Er is in Landvreugd ruknte voor de meest uiteenlopende activiteiten", zo zei dhr. Crama "en ik hoop naar ieders tevredenheid het dagelijks beheer over de boerderij te mogen voeren". Vooral van de vrijdagse soosavond der wijkvereniging wil dhr. Crama heel veel werk maken, in samenwerking met de zeer actieve soeieteitscommissde. De dag na de officiele opening werd met die soos- Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw Dhr. J. Crama - Nieuwepachter. avond al direct een begin gemaakt. Het moet een avond worden waarop alle leden der wijkvereniging in een gezellige en ongedwongen sfeer met elkaar een glaasje kunnen drinken, wat kunnen dansen, een spelletje doen o.i.d. en we geloven echt wel dat dit zal lukken. Dhr. Crama en zijn al even actieve zoon en andere medewerkeis uit zijn andere zaak (Cafe- Restaur int "De Klok" in de Hoofdstraat) staan daar garant voor! X Alle leden der Wijkvereniging X worden dringend verzocht 1 j Donderdag 21 September a.s. "j g op de g )-t in Boerderij "Landvreugd" om 4 ruiterlijk 8 uur aanwezig te zijn. p Te behandelen: G) h Aftreden en'kele bestuursleden. 4 J) Verkiezing nieuwe bestuurs- p leden. Verschuiving volgende G) L ledenvergadering naar latere 4 (r, datum. zim advrtentie ACUTE HP AGIN A Misschien is het toch wel goed dat men nu gescheiden verder gaat omdat ihet misschien in de praktijk zo is dat bridgen toch een totaal ander spel is dan klaverjassen of kaarten. Voor steller van dit stukje is het allebei, zowel kaarten als bridgen, even moei- lijk maar dat komt ervan als je noch van het een noch van het ander enig verstand hebt. Maar nu moeten wij het oog richten op de toekomst. Bridgers, zowel als kaarters het woord is nu aan U. Vergeet hetgeen achter U ligt en ga met nieuwe moed nieuw enthousiasme en echte verenigingsgeest alles in het werk te stellen om in Groenoord 2 praohtig-florerende verenigingen op te bouwen waar men gaarne naar toe komt. Nu de boerderij zo'n gezellig oord is geworden om te vertoeven moet het spelen zowel van de Bridge-club, als voor de Kaart-club een vreugdevolle gebeurtenis worden welke velen in Groenoord tot zich zal trekiken. Wij trek'ken nu wel gescheiden op maarwij hebben dezelfde gedachte n.l. gezellig bezig te zijn als onder- afdelingen van de Wijkver. Groenoord e.o. om samen ook de belangen van Groenoord en haar bewoners te dienen capk Dan naar BOVAG-rytehool V.A.U.O.R., BOVAG en N.B.A. ge- diplomeerd en erkend. Telefoon 70 32 91 b.g.g. 70 23 85 of 70 70 87 De reeds eerder aangekondigde omlegging van het doorgaande verkeer in de oude dorpskern van Kethel is maandag 11 September j.1. tvan kracht geworden. Het doorgaande verkeer (en dat geldt ook voor de RET-bussenvan en naar Kethel-Noord zal geleid worden van de Kerkweg via een noodweg naar de Kerklaan, Koekoekslaan, Zwaluwlaan en de Schiedamseweg en dezelfde route in omgekeerde richting. Het doorgaande verkeer van en naar Delft krijgt als route Noordeinde, Laan van Spaland, Lindeijerstraat, Schiedamseweg en vice versa. Er moet rekening mee gehouden worden dat deze verkeersmaatregel minstens acht weken zal duren. Dit houd verband met de aanleg van een riolering in het oude dorp Kethel, met gelijktijdg de aanleg van gas- leidingen, wat weer het verleggen van kabels en leidingen van water, elektra en telefoon vraagt. Met dit werk is vier weken geleden een begin gemaakt en is thans zo ver gevorderd dat het doorgaande verkeer in de smalle stra- ten niet meer toegelaten kan worden. In de dorpskern en daarmee wordt be- doeld het samenkomen van Noord einde, Vlaardingeweg, Schiedamseweg, Kerklaan en Dorpsstraat zijn vier werkploegen in actie, n.l. voor de rio lering, gas en water, elektra en de P.T.T. Deze ploegen werken wel nauw samen en ook het werkschema wordt op elkaar afgestemd doch in de zeer smalle straten is het niet mogelijk dat de ploegen gelijkertijd op dezelfde plaats werken. Het is onvermijdelijk dat het ene karwei aan het andere vooraf moet gaan. Op het bedoelde kruispunt van vijf wegen heeft nooit een riolering gele- gen en ook de gasleidingen ontbreken. Daarvoor moet dus een niieuwe plaats gevonden worden. Wat er wel in de grond ligt aan waterleidingen en kabels voor elektra en telefoon is merendeels gelegd in een tijd, waarin men nog niet strikt de hand hield aa nschema's voor het "ondergrondse verkeer". Wat betekent dat veel kabels en lei dingen verp'laatst moeten worden. En dat in wegen die daar maar krap ruknte voor bieden. Daarbij komt nog als uitgangspunt dat het aanzien van de oude kern niet aangetast mag worden. Dus geen nieuw profiel voor de straten en de oude bestrating zal op dezelfde wijze weer terug gelegd moeten worden. De bewoners zullen voor de nieuwe voorzieningen van riolering en gas, wat ze tot dusver ontbeerd hebben, nu voor lief moeten nemen dat ze enkele maanden gehinderd worden in het dorpsverkeer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 1