er ook bridgers in Groenoord?? ANWB PARKEREN ;t twaalfuurtje' bij 5e flat Bachplein. ,DE WOELWATERS' Instui! »Landvreugd« 't Praethuys Verlengde Alle verzekeriiig'eii: Hypotheken Fiiianciei'Iiigren Churchillweg afgeslofen. Autorijschool GROENOORD TELEFOON 70 91 15 of 15 97 52 Een zich anoniem houdende bewoner van het Bachplein zit met een probleem. Voor het z.g. vijfde flatgebouw aan het Bachplein geldt aan de voorkant een wachtverbod voor een zijde van de weg, aangegeven met een gele streep. ^Heeft U de advertenties^ I op de andere pagina's I al gezien ^het is de moeite waard !j Bejaardensoos Mogen wy nu eens heel persoonlyk het woord tot U richten, Bridgers in Groenoord Uu de andere artikelen in dit nummer betreffende het formeren van een afzonderlyke bridge-club en een afzonderlyke kaartclub benevens het artikelt,e tot de kaarters in Groenoord, is het U wel duidelijk geworden dat wii dringend behoefte hebben aan mensen, die gezellig willen bridgen De bestaande koifn vtrsterken een S beWeP gelederen te Zij wil gaarne doorgaan met haar activiteiten maar dat kan alleen als er meerdere bridgers besluiten mee te doen. Wij hebben zo het idee dat onder de vele inwoners van Groenoord ve'le mensen zijn die tbuiis zo nu en dan een bridge-avond hebben, welnu U kunt daar rustig mee doorgaan, maarhet lijkt ons toch veel ge- zelliger dit spel in het kader van een vereniging te beoefenen. Als U good Uw best doet zit het er wel in dat U met andere verenigingen kunt spelen en wellicht steeds hoger op de rang- lijst kunt stijgen dat geeft toch veel meer voldoening dan spelen in c'e eigen omgeving. Komt U eens naar de Boerderij Laad- vreugd en aanschouw met eigen ogen hoe gezellig het daar geworden is en U zult zonder meer besluiten U als lid van de bridge-club op te geven. Komt, bridgers, verbreek Uw isole- ment en komt tot ons. Wij zullen U met vreugde welikom heten. Het zou jammer zijn als wij wegens te weinig deelnemers onze gezellige avonden zouden moeten opgeven en naar een andere vereniging zouden moeten om- zien. Daarom doet het Bestuur van de Bridge-club, en ook het Bestuur van de Wijkvereniging Groenoord nog- rnaals een dringend beroep op alle Groenoordse bridgers om bij ons te komen bridgen. Het is toch veel ge- zelliger in gezamenlijk verband dit goede en mooie spel te beoefenen dan in de eigen besloten kring. Zijn er onder U ook hele goede spelers bij, zul'ke goede die zich geroepen voelen tot leiding en eventueel zich beschikbaar willen stellen als wed- strijdleider en arbiter in moeilijke bridge-prohlemen. Laat dit keer ons beroep op U n;et vergeefs zijn. Bridgers van Groenoord verenigt U I Komt U? elke maandag naar de Boer derij? U doet het todh Dank U. capk Voor een goede veranlwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs W. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Rijks V.A.M.O.R.- M.I. gediplomeerd instrucfeur ■Er kunnen zo weinig auto's worden neergezet. Aan de aehtenkant van de flat is bij het bos op het Metropad door de dienst voor Gemaentewerken een groot parkeerterrein aangelegd terwille van de bewoners. Dooh de flat heeft aan de achterkant geen ingang. Er is wel een deur, maar die is altijd op slot. Wanneer men 's avonds laat thuis komt en de auto op het achter gelegen parkeerterrein neerzet moet men helemaal omlopen, hetgeen bij slecht weer met plezierig is. De anorrieme bewoner vraagt zich af, waarom die gesloten deur niet zo ver- anderd kan worden, dat men van het parkeerterrein direct in het flat kan komen. Hij heeft deze vraag aan de bungemeester voorgdegd, met het ver zoek er iets aan te doen. Met de sug- gestie aan alle bewoners van de flat te vragen of zij bereid zijn Ibij te dragen in de kosten, die naar zijn mern.ng niet hoog kunnen zijn 1.500.-). Op verzoek van de burgemeester heeft de directeur van de Vereniging „Volks- huisvesting" te Schiedam op de vraag gereageerd. Bedoelde flat had, in tegenstelling tot de andere Bachpleinflats, geen eigen paDkeergelegenheid, zodat de bewoners aanvankelijk gebruik moesten maken van het grote parkeerterrein om pl.m. 120 meter van de hoofdingang van de flat. Daartegen is, zover bekend, nooit enig bezwaar gemaakt. Enige tijd ge- leden heeft Gemeentewerken alsnog een parkeerterrein aangelegd aan de achterkant, waardoor de loopafstand is terugigebracht tot p'l.m. 100 meter. De briefschrijver wil nu dat de dienst- ingang aan de achterzijde van de hal, tegenover de hoofdentree voor par- keerders wordt opengesteld. Dit stuit bij de directeur op een aantal ernstige bezwaren. Het is niet gewenst de hal via twee toegangen bereikbaar te maken, omdat dit, meer dan nu reeds het geval is de leerlingen van de Bachpleinscholen uitnodigt de hal als een overdekte speelruimte te gebruiken. De huis- meester heeft met het steeds verwij- deren van de kinderen en van het vui'l dat zij binnenlbrengen nu al veel extra werk. Bekaken is de mogelijkheid om het parkeerterrein via een kortere weg ibereikbaar te maken; bijvoorbeeld door in de pui aan de achterkant een draaideur (tourniquet) op te nemen. Bij nadere besohouwing is men hier- van teruggekomen, omdat de voordelen niet tegen de te verwachten nadelen opwegen. Bovendien zijn de kosten niet gering, naar raming 10.000.-. De eindconclusie is, dat de ibestaande toestand heel wel aanvaardbaar is en dat er geen aanleiding is om hier wijziging in aan te brengen. Binnen de veertien dagen ontvingen wij weer een flink bedrag aan centen en wel van: de familie C. van het Sem Dresdenplein 231 ct. de familei H. van het Corn. v. Zantenplein 420 ct. de familie M. van het Griegplein 429 ct. de familie R. van het Griegplein 311 ct. de Bejaardensoor ,,'t Praethuys" 1398 ct. de familie S. van het Sem Dresdenplein 194 ct. de familie J. van het Henr. Bosmansplein 151 ct. 3134 ct. Het is toch wel een vermelding waard dat ook heel veel niet leden een steentje voor ons mooie doel bijdragen waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Laat dit voor onze leden een stimulans zijn om niet achter te blijven. Mevr. de Jager. Even ter herinnering onze adressen waar U naar toe kunt bellen zijn: Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, telefoon 70 95 38; Mevr. Vis, Jozef Oreliosingel 21, tel. 70 24 74; Mevr. de Jager, Henr. Bosmanspl. 125, tel. 7010 65. Ja, meisjes en jongens tussen 5 en 12 jaar het is weer zover. Wij willen zaterdag 30 September a.s. weer star- ten met onze Instuif en rekenen op jullie komst om 10.00 uur v.m. We willen er om te beginnen een dolle boel van maken en dat kan met: BALLEN GOOIEN, RAD VAN AVONTUUR, PIJLWERPBN, POPPENKAST, SJOELEN, enz. Er zijn prijzen mee te winnen en om het begin extra feestelijk te maken is de toegang gratis. Geef het door aan jullie vriendjes en vriendinnetjes. Fijn zou het zijn als nog enke'Ie van jullie ouders een keer in de 4 a 5 weken een paar uurtjes vrij zouden kunnen maken om jullie, sarnen met ons, een paar fijne uurtjes te bezorgen. Onze kontdkt adressen zijn: de heer C. Hertog, Joh. Wagenaarstraat 86, telefoon 70 39 06; Mevr. B. Delahaye, T. Verheystraat 173, telefoon 70 90 79. Tot ziens in Boerderij Landvreugd, Medewerkers Instuif. brand - inbraak - storm - glas - automobiel - motorrijwiel - bromfiets - ziekenhuiskosten arbeidsongeschiktheid - huisvrouwen invaliditeit - ongevallen - wettelijke aansprakelijkheid - enz. Alle vormen van levensverzekeringen, studie- en pensioenverzekeringen. ASSURANTIEKANTOOR A. HajllCnijll Bachplein 248 - Schiedam - Telefoon 70 61 58 Daar de aanleg van het hoofdriool in de Mozartlaan bijna gereed is, zullen de aktiviteiten zich nu ver- plaatsen naar de verlengde Churchill weg. Hierdoor wordt deze weg (bij het ter perse gaan van dit nummer is dit wellicht reeds gebeurd) voor alle ver- keer afgesloten. Gedurende langere tijd wordt het verkeer in richting Kethel en Groenoord omgeleid en wel via de Pr. Beatrixlaan - Schiedamseweg en Laan van BoTEs - Ed. v. Beinumlaan Het is te hopen dat de verkeerspolitie de nodige maatregelen zal nemen om een vlotte doorstroming van het ver keer te bevorderen. Tot nog toe is (ondanks onze publicaties hierover) het in de spitsuren nog steeds een chaotische toestand. De agent die op zijn post staat bij de afrit van Rijks- weg 20 houdt daar wel het verkeer uit richting stad tegen, doch brengt hierdoor geen verlichting bij de op- stopping van het linksafgaande ver keer in richting Groenoord. Weliswaar zijn er nu borden geplaatst waardoor straks twee banen kunnen worden ge- bruikt voor het afslaande verkeer (rech'tuit kan dus door de afsluithig niet meer), en zal dit zeker verlichting geven. Deze wijze is door ons reeds voorgesteld in een recent artikel. Jammer, dat dit pas komt omdat dit door bouwwerkzaamheden nu nood- zakelijk is. J. v. S. PEUTERSPEELGELEGENHEID OVERBLIJFGELEGENHEID De peuterspeelgelegenheid is in 't Trefcentrum", (naast de St. Martinus- kerk) Willem Andriessenlaan 65. De peuters moeten 3 jaar zijn en door de ouders zelf gebracht en gehaaid wor den. Onder leiding van twee leidsters kunnen ze spelen en met allerlei mate- riaal creatief bezig zijn. De peuter speelgelegenheid is elke schooldag ge- opend, van 9.00 tot 11.45 uur, behalve woensdagmorgen. De wedblyfgelegenheid is eveneens in ,t Trefcentrum" en geopend op de sohooldagen, behalve de woensdag. De kinderen brengen zelf hun brood mee, voor drin'ken wordt gezorgd. Kinderen van de kleuterschool kunnen op verzoek worden afgehaald. De over- iblijfgelegenheid is geopend van: 10.30 tot 13.30 uur. Bankrelatie: Boerenleenbank Schiedam Kethel, Rekeningnummer: 12.54.86.669 Girorekening Boerenleenbank: 38 26 23 t-n.v. Penningmeester Stichting Samen- levingsopbouw, Sohiedam-Noord. Door Mevr. v. d. Spek worden de leden erop attent gemaakt dat de eerst- volgende soosmiddag zal zijn op 18 September, dus een week later als eerst was aangegeven. De daarop volgende soosmiddag zal dan 2 weken later zijn, dus op 2 okt, De Bejaardensoos.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 3