Open hobbydag GRIEGPLEIN was groot sukses. Spaland Ingezonden De Kerstwens Bejaardenwerk in Groenoord VUUMtWERK Zondag 26 november j I werd in de recreatieruimte van Je Europaflat aan her Griegplein door het bestuur der recreatie vereniging een ..Open Hobbydag" gehouden. Op die dag toonden de hobbyisten uit de flat, van jong tot oud, wat ze na verloop van vaak pas enkele maanden al presteren. Deze eerste hobbypresentatie werd door een zeer groot aantal mensen bezocht. Alles verkocht. Glasblazen en Pottenbakken. foto - film projectors voor dia of film Foto Film Caravan-Tentoonstelling in „Ahoy" o o- re NIEUW stop KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN stop VAN KETHEL EN SCHIEDAM stop IN PEN TEKENING EN FOTO stop IN PAKjES VAN ZES stop EN LOS stop BIJ SIGARENMAGAZIJN PONS II PI M AAN 53 - SCHIEDAM KETHEL LELEFOON 71 04 07 stop. Coiiferencier tot besluit. Kleuterschool Pefer en de Wolf akfie diaprojecfor. had een feestje Hond kwam terug, waren de mensen echt blij? HMPKE VERKOOP START Gezondheidszorg Kefhel-Groenoord Week van 4 - 9 december: Week van 11-16 december: In leuk gebouwde marktkramen werden broches, armibanden, hangers, oor- bellen, vaasjes, asbakken enz. verkocht en de animo was - vooral met het oog op de feestdagen - zo groot, dat prac tised alles verkocht werd. De zeer actieve fotocluib verkocht honderden grote foto's van jong en oud, die in de loop der afgelopen maanden werden gemaakt en liet via een expositie van foto's en dia's zien tot wat voor resul- taten men in staat is. Ook was er een scala van foto- en fdlmapparatuur ge- exposeerd. Het was niet alleen een expositie van al vernaakte kunstwerk- jes; er werd ook ter plaatse - vooral door de jeugd - ijverig gewerkt aan linoleumsneden, plakwerk en de zeer actieve jeugd electronicaclub demon- slreerde tal van tedhnische snufjes en grappen en zorgde voor de geluids- kisrallatie. Als extra attractie waren ook een aan tal kunstenaars aanwezig, die voor steeds grote groepen zeer gei'nteres- De Zaak van vertrouwen voor Bachplein 598 - tel. 70 42 75 Mgr. Nolenslaan 688 - tel. 70 21 31 Tuinlaan 98 - tel. 26 74 64 SCHIEDAM Ook verhuur van dia- en film projectoren HT o rD 3 o 0 0- 1 sr 5T o o 1-l Zoals algemeen bekend mag ziin is de caravan nog steeds in een groeiende balangsteMiing en gezien een recente publicatie in de landelijke pers, zijn het vooral de menisen uit de grote steden in het westen van het land die hiervoor belangstelling hebben. Veel inwoners uit die gebieden vvillen de weg naar de vrije natuur nog vin- den. Natuurlijik kost dat wel geld, doch die dit daarvoor kan en wil missen, zal toch wel widen weten wat er alzo te koop is. Voor die mensen is er van 16 t.m. 23 december a.s. een schitte- rende gdlegenbeid in het AHOY-com- plex te Rotterdam te bekijken wat voor uitvoeringen er te verkrijgen zijn. Binnen- en buitenlanidse sta- en tour- caravans zul'len daar in elke prijsklasse te bewonderen zijn. CARAVAN-AHOY is dagelijks geopend van 10.30-17.00 u. en van 19.00 - 22.30 uur. Toegangsprijs is 2.50. J. v. S. SE. - - I,, ,//p Til If ctf nrltt seerden hu>n kunnen in versohallende beeldende beroepen demonstreerden. Zo was er de glasblazer J. W. Schaaf, de goud- en zilversmid Menno Meijer, de beeldhouwer Cor van Dijk, de schi'l- der-grafcicus Wim Oorebeek en het pot- tenbafekersechtpaar Ton en Nanna van Gdlder. Al die demonstraties, de leuke fleurige verkoopstalletjes, de in hun klei en linoleum verdiepte kinderen, de dia's en foto's gaven aan de grote reoreatieruiimte een ongekende en aparte sfeer. Aan de bar drooik men een gezellig borreltje of een glaasje cola en de bitterbaWen, loempia's, kro- ketten en andere heerlijke hapjes kwa- men in vele hongerige magen terecht. Nudat om 6 uur 's-middags de open hobbydag met eclatant sukses was af- gesloten, werd de dag 's-avonds om 9 uur besloten met het optreden van de Vlaardingse cabarettier Joop Vos, die met begeleiding van Peter Nobino aan het electronisch orgel, een zeer ge- slaagd liedjes-programma bracht, afge- wisseld met conferences, gedichtjes en humoristische invallen. Een zeer talrijk publiek beloonde hem met een gul en welverdiend applaus. Donderdagavond 16 november hebben de ouders een duidelijke uiteenzetting gekregen over het tegenwoordige kleu- teronderwijs, dit is tegenwoordig geen zoethoudertje meer, tot ze de leetplich- tige leeftijd hebben bereikt. Op deze avond werd de grote wens van de leiding naar voren gebracht om een diaprojector aan te schaffen, maar dit was van het huiddge schoolgeld niet over te sparen. Er is toen het voorstel gedaan om dit als ouders onder elkaar te bekostiigen en dit de school aan te bieden. Dit hebben wij gelijk aange- pakt, en wij hebben van de ouders en enkele buitenstaanders het mooie be- drag van 500.00 bijeengebracht. De keuze van de schoolleiding was ge- vallen op een speciaal voor het doel geeigende diaprojector met filmstrook- geleider kosten 720.00. Wij hebben deze kunnen bemachtigen voor de prijs van 580.00, de school leiding betaalt gaarne het bedrag van 80.00 bij, de levertijd voor deze spe- ciale projector is 14 dagen. Een van de ouders stelde zich spontaan garant voor het scherm, zodat wij kunnen stellen dat deze aktie volledig geslaagd is. Wij danken een ieder die aan deze suc- cesvolle aktie hebben bijgedragen, zonder Uiw spontaniteit zou dit ons niet gelu'kt zijn. Aktiecomite, F. v. d. Knaap, J. Kerklaan. Hoewel door het verschuiven van onze verschijningsdatum een beetje laat met onze berichtgeving, verzuimen wij toch ■riiiet aandacht te schenken aan het 6-jarig bestaan van Huize „Spaland". Op zondag 12 november j.1. is dit pret- tig herdaoht. Leden van de muziek- vereniglnig „Harpe Davids" verleenden muzikale medewerking. Mevr. v.d. Beek aong enige liederen en ook de koffie was extra feestalijk aangekleed. Wel wat laat maar alsnog onze gelukwensen met deze verjaardag. J.v. S. Op 22 november maakte onze hond er ons op attent, dat hij iets zag, ik al kijken maar zag niets. Eindelijk komt dochter thuis en zegt wat heeft Argus toch? Ik zei zeker een poes maar ik zie niets. Nu, zei ze, ik ga toch even kijken. Komt ze daar t^fug met een kalf van een hond, zwpx met witte bef en tenen. Ja, wat nu? Wij Dierenbe- scherming gebeld, ondertussen aan de lijn gedaan. Wij met de hond buiten wachten op de Dierenbescherming. Die was blij dat wij gebeld hadden, namen onze lijn mee, die ze later prompt terug brachten met dank voor de moeite. Ons adres was opgenomen en ik dacht ik zal toch wel bericht krijgen als de baas gevonden is. Ik de volgende morgen de gehele morgen ge beld tot ik iemand te pakken had. ja. de baas was bekend. ene L. van het Schubertplein. Ik blij voor de hond maar vraag me toch af of het niet leuk was geweest ons even te bellen daar mijn adres bekend was. Ik zou zelf in de wolken geweest zijn als ze tntjn hond opgevangen hadden. Met dank voor plaatsing. Mevr. v. d. K. In die stille sterrenacht, en alles lag ter ruste Hoorde men r schreien van een kind t Was Maria die het kuste Men spoedde zich naar 'tgeluid Een grote ster die straalde uit En gingen daar maar henen De Engelenstemmen zongen zacht Stille nacht. O heilige nacht Zou er vrede zijn op aarde Vele mensen die naar de kernel staarde 't Is zo wonderlijk en vredig 't Is te mooi om Iwaar te zijn Bracht dit't kindje en't is nog zo klein Maar 't is Gods Zoon geboren Dit zongen toch engelenkoren Laten wij ons liefde tonen En vrede in de harte wonen Laat kerstklokken luiden en kaarsen branden Breng ook de vrede in andere landen Laat kerstklokken luiden en kaarsen branden Breng ook de vrede in andere landen Laat Kerstliederen klinken over heel de aard Dan pas is 't Kerstfeest voor ons heel veel waard Mocht alien dan door vrede zijn bewogen Zingen wij zacht. Ere zij God in de hoge Gedicht van Mevr. W. Cordemans-den Held. Reeds enige malen sehreven wij over het Dienstencentrum „De 4 Molens" in Schiedam, welk Dienstencentrum wij een praohtige aanwinst vondfen voor de bejaarden voor geheel Schiedam. En het veeivu'.-iig bezoek aldaar bewijst dat ook well. Echter moet ons wel van ihet hart, dat dit centrum, juist voor de bejaarden, uit Groenoord en Kethel en evenzeer voor de bejaarden uit Sohiedam-Zuid moeilijk per openbaar vervoer is te bereiken. Gehiikkig dan maar dat er in Schiedam-Noord, vooral ook namens de Wijkvereniging, al ge- ruiime tijd door Mevrouw de Jaget en haar medewerksters veel voor onze bejaarden wordt gedaan. Want dit moeten wij goed in het oog houden: genoemd dienstencentrum is eigenlijk en voornameliiik alleen voor die bejaar den, die nog goed ter been zijn en die na een bus-r.it, nog een flinke wande- ling kunnen maken. De bejaarden die dat niet meer kun nen, zijn dcrhalve aangewezen op de hullo en het medeleven dat door „Breng eens een zonnetje" wordt geboden. Zowel „Breng eens een zonnetje", als de Bejaardenspos ,,'t Praethuys" o.l.v. Mevr. G. v. d. Spek, doen in onze wijlk goed wenk, en het is voor onze be jaarden in de wijik een troost, te weten dat hun belangen door Mevr. de Jager goed worden behartigd. Op allerlei wijze worden de bejaarden ter zijde gestaan en de vele aktiviteiten mogen wij, na al die tijd, wel als bekend be- schouwen. En die aktiviteiten breidden zich steeds uiit, vooral ook, doordat in de torenflat aan het van Beethoven- plein, ook weer een aantal bejaarden aldaar een woning zullen betrekken. Wij vinden dan ook dat het bejaarden werk, dat door en namens de wijkver- eniging Groenoord door o.a. d'e ge- noemde dames wordt verricht, best eens een keer in het zonnetje mag worden gezet. Praten en zon dat zijn imtners voor alleenstaande bejaarden en hulp-be- hoevenden van onsohatbare waarde. Mogen wij onze leden opwekken, dit werk te steunen? Uw financiele sreun is ook van harte welikom. Mevrouw de Jager, Henr. Bosmans- plein 125, tal gaarne Uw reakcie ont- vangen. Oak het gironummer van onze Wijkvereniging 26 75 85 kan oak nog wel een duwtje velen. Met het oog op het naderend Kerst feest mogen wij miissobien wel op Uw medewerking rekenen. capk MAANDAG 18 DECEMBER maandag t.m. vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Zr. van Dalen telefoon 70 73 93 Zr. Gielen telefoon 70 57 74 Zr. Rademaker telefoon 710131 Zr. Wagenaar afwezig i.v.m. vakantie Zr. Smink telefoon 70 53 53 uitsluitend zaterdag 9 december 8.00-8.30 uur v.m. tel. 70 73 93 maandag t.m. vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Zr. van Dalen telefoon 70 73 93 Zr. Gielen telefoon 70 57 74 Zr. Rademaker telefoon 71 01 31 Zr. Wagenaar afwezig i.v.m. vakantie Zr. Smink telefoon 70 53 53 uitsluitend zaterdag 16 december 8.00- 8.30 uur v.m. tel. 70 57 74

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 15