Wat doen wij eigenlijk in Groenoord Tffl M a b UW Fietsen of brommen op het trottoir Nu zonder pardon op de bon BOOMPLANTAKTIE voorAL BANKZAKEN OVERBLIJVEN 5e jaargang no. 121 31 januari 1973 Uitgave en advertentie-exploitatie. Ik zou nu zo graag willen weten wat al die mensen in Groen oord nu eigenlijk doen. Wat doet meneer Jansen of meneer Pietersen. Wat voert mevrouw v. d. Plas nu eigenlijk uit? Als je zo door onze wijk Groenoord loopt en je ziet al die deuren en al die rainen dan vraag je jezelf af: wat doen die mensen nu allemaal. Wat houdt hen bezig? Waarvoor inte- resseren ze zich. Wat inaken ze van hun leven? En dat houdt niet op met Groenoord, want Kethel is er ook nog, en Woud- hoek is aan het verrijzen. En Tuindorp dan? Overal mensen, mannen en vrouwen en kinderen. Verlangens. Sluit U aan. Voor slechts 1.50 per maand Wij luisteren. DOE S HOUTERIG GEEF EEN BOOM 6 5 67 00 DE MAGNEET voor Uw geboorte- kaartjes Grote kollektie met eigen modellen. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. mmm i de bank voor iedereei Ons verkeer met het Nieuwe Stadskanfoor 26 0500. SHOSOO. ZET EEN BOOM OP 6 5 6 7 00 De politie, die tot nu toe alleen waarschuwend is opgetreden tegen het fietsen of brommen op de Groenoordse trottoirs gaat nu harder optreden en onverbiddelijk overtreders een fikse bekeuring geven! Apart fietspad? GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Posrbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeescer Wijkvereniging Groenoord. - Giro 26 75 85, Schiedam. Redaktie: J, v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 Medewerkers: B. D. Roza, tel. 708247; C. A. P. Kortrijk, telefoon 704172; Mevr. A. van Kan, telefoon 704762 „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281. Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70 Na 18.00 uur J. J. Levens jr., Joh. Straussplein 332, Telefoon 70 69 67. Wat zijn hun verlangens, hun idealen, hun hobbies, hun interesses. 's-Mor- gens gaan vele mannen naar hun werk, tegenwoordig ook vele vrouwen, want de auto moet worden betaald en er zijn nog zoveel kosten. En de kinderen? Nu ja, daarvoor is misschien wel op- pas, of een creche. En 's-avonds keert een ieder weer naar huis, en dan? TV-kijken? Lezen? Of gaat U wel eens op pad om lets voor een ander te doen. Groenoord, Kethel, Tuindorp, Woud- hoek zou een grote woongemeenschap moeten zijn, die leven met en voor elkander. Maar is dat zo? Kunt U het begrijpen dat ik belang stel in al die mensen, met hun strijd, hun moeilijk- heden, hun vreugden en verdriet? Ja, wat doen wij eigenlijk in Groenoord? Alleen maar wonen of nog iets meer? Er is heus genoeg te doen, weest U daar maar verzekerd van. U zuit zeg- gen: wij missen hier nog zo veel. Een buurthuis, een gezellig cafe. Maar Boerderij ,,Landvreugd" dan? U weet tooh dat die er is en dat U daar vooral op vrijdagavond welkom bent. Maar dan wel lid worden van de Wijkver eniging Groenoord en omstreken en dat zegt nogal wat. Die omstreken zijn zeer uitgebreid. Wat doen we nu eigenlijk in Groenoord U weet toch al dat er een Wijkvereni ging is waarbij U zich kunt aansluiten, en waar U zich rhuis kunt voelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Nog veel te weinig Groenoord- en Kethebbewoners zijn er lid van en daarom kunnen wij nog niet zoveel doen als we wel zouden willen. U zult het wel ihartstikke brutaal vinden dat wij vragen wat U niu allemaal doet in Groenoord en omstreken. Nu ja, wij behoeven nu ook niet alles te weten. Maar wat wij wel graag willen weten zouden wij dan ook graag van U willen horen. Wat zijn Uw hobbies, Uw lief- hebberijen. Waarheen gaan Uw ver langens uit. Welke vereniging wilt U opgericht zien? Er start binnenkort een foto-club, U kunt zich daarvoor aanmelden bij de Heer Pons, Iepen- laan 53, Tuindorp. En als er belang- stelling is voor meerdere aktiviteiten kunt U zich melden bij de Wijkvereni ging, Postbus 410 te Schiedam. Maar doet U dat dan ook. Het lijkt toch een pretfcig gevoel als U ergens bij hoort. Heus, de Wijkvereniging doet van alles ook voor U. Maar wij hebben U nodig, Uw steun maar vooral ook Uw lidmaatsohap. 18,00 zegge en schrijve achttien gul den per jaar kan toch geen bezwaar zijn? Een paar zakjes patat en een paar croquetten en je bent er al. Laat dit artikel nu eens niet de roe- pende stem in de wostijn zijn, maar neem de moeite te reagefen. Laat niet alles op de bestuursleden van de wijkvereniging neer komen maar doe zelf wat. Het geeft een zekere vol- doening ergens bij te horen. Niet alles aan anderen over te laten, maar zelf iets doen, dat geeft voldoening, dat geeft bevrediging. Waarde vrienden en vriendinnen, komt uit Uw isolement en meldt U aan in grote getalen. Weet dat er mensen zijn die voor U werken, maar werkt zelf mee. U kunt dat doen door U op te geven als lid van de Wijkvereniging. Wij hebben U nodig. Blijf nu eens niet aan de kant staan maar werk mede. Wat doen de bewoners in Groenoord en omstreken? Ik hoop dat ze kunnen antwoorden: wij zijn lid van de Wijk vereniging Groenoord en Omstreken. Dat is tenminste een begin. Laat U ons eens iets weten. Zijn er moeilijkheden, problemen? De Wijkvereniging wil naar U luisteren Telefoon 70 41 72 is altijd voor U be- reikbaar. Wat doen wij eigenlijk in Groenoord en omstreken? Laat U het ons weten. Geef ons de zekenheid dat ons blad ..Groenoord-Afckoorden" niet tevergeefs verschijnt. Wij wachten gaarne Uw reacties voor aanmelding als lid: Postbus 410 te Schiedam. En verder blijft telefoon 70 41 72 tot Uw dienst. capk. GIRO BOOMPLANTAKTIE In de laatste 2 weken ikwamen de vol- gende stortingen binnen: een bewoner van het Jacq. Urlusplein 5.00 een bewoner van het Schubertplein 5.00 een bewoner van het Corn, van Zantenplein 25.00 Totaal 35.00 In het vorige nummer van G.A. ver- meldden wij een gift van f 200.00 op de girorekening van een onbekende schenker. Het is inmiddels gebleken dat deze onbekende de Girodienst zelf is ge- weest en ons met een foutieve boeking blij maakte. Deze font is door de dienst zelf ontdekt en men boekte het bedrag dezer dagen weer snel terug, dus een tegenvaller. De stand van de rekening is nu per 24 januari f 345.33. Wie helpt deze vergissing weer spoe- dig te vergeten? Girorekening 65 67 00 Boomplantaktie Schiedam. Spaarreke- ning Amro-Banik no. 40-72-93-736. Schiedam Kefhel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 Hebt U vragen, of hebt U, om wat voor reden dan ook, aansluiting nodig met ons nieuwe stadskantoor. U kunt dan bellen: Wijzig het voorkomende nummet (en nummers) voor de diensten van de Ge- meente, welke nu zijn verplaatst naar hun nieuwe behuizing in de bekende Gids Schiedam-Noord in dit nieuwe nummer: nogmaals: In ihet ..Trefcentrum" bij de St. Mar- tinuskerk aan de W. Andriessenlaan (Groenoord) is er sinds een paar jaar de gelegeriheid om over te blijven. Daar kunnen de kinderen van de kleu- ter- en basisscholen elke sohooldag van 10.30 -13.30 uur terecht om hun boterhammetje op te eten. Behalve 's-woensdags natuurlijk. Als zij hun boterham en het bekertje melk (gratis) op hebben, kunnen de kinderen zich bezighouden met allerlei soorten spelletjes, of met knippen, plakken, tekenen, enz. Mocbt U het, als ouder, een veilig idee vinden om uw kind van en naar school te laten vergezellen, dan wordt, in overleg met de leidsters, ook daar wel een mouw aan gepast. Wilt U nog wat meer informatie belt U dan de ihoofdleidster van de overblijfgelegenheid ,,'t Twaalfuurtje": Mevr. M. Essens, Ed. v. Beinumlaan 26 telefoon 70 60 05. Namens de „S.S.S.N." B. van Rijthoven. GIRO BOOMPLANTAKTIE Vooral op de J. Oreliosingel en op het trottoir dat loopt vanaf het postkan- toor tot aan de Zwaluwlaan wordt ontzettend veel door fietsers en brom- fietsers gereden. Toen we bij het post- kantoor 's-ochtends om een uur of 10 eens 5 -minuten stonden te kijken, zagen we maar liefst 6 dames welge- moed met de fiets het voetpad be- rijden. Die weten dus nu dat dit hen binnenkort duur kan komen te staan! Misschien zou het evenwel mogelijk zijn om naast dit voetpad ten gerieve van de fietsers, die. nu een eind om moeten rijden of moeten afstappen, een apart fietspad aan te leggen. We geven die suggestie graag aan onze gemeente door. Misschien zou het ook mogelijk zijn om de helft van het voet pad langs de J. Oreliosingel voor fiet sers te bestemmen en de andere helft voor de voetgangers. Een duidelijke markering zou dan nodig zijn en alle gebruikers van het pad zouden zich aan ikeurig aan de hen toegewezen helft moeten houden!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1