illelironnenvan natuurlijkeflisheid naar de markt op het Johann Straussplein G.J.J. Ponje GROENOORD Sporthuis Hitman Donderdag flessendag r Jochem Ziihn Mentaliteits- verandering Coiffures Station Schiedam krijgt broodnodige opknapbeurt Winderig. y2 y2 Aanpassen. Voor WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN Comite Ariti-Bulder- baan zondt brief aan Rijnmond LAAT UW BUURMAN DE TAKKEN KRIJGEN. 65 6 7 0 0 BEREND BOUDEWIJN QUIZ OP 17 FEBRUARI BINGO-DANSANT HONDJE UITLATEN! GEEF UW BEEST Z'N EIGEN BOOM. 6 5 6 7 00 Voetbal Zaalsporten voor al uw sportartikelen Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey Gezondheidszorg Kethel-Groenoord Maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Uitsluitend zaterdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: Vanaf 23 januari zijn we bezig met bet tweede deel van de competitie. Nu ieder- een een aantal wedstrijden gespeeld heeft, is bet wel weer eens tijd een ranglijst te publiceren. De irisheid van de bergbeek - koelte van. lover - geurige bloesem en vruchtenextracten - heel dit samenspel van verkwikking wordt U geboden door hydrlane van Dr. N. G. Payot. Deze intens stimulerende vloeibare crime houdt het natuurlijke vochtgehalte in Uw huid op peil, Uw make-up de gehele aag heerlijk gaaf en fris. Frisheid-Schoonheid-Jeug'd dc 1« faculty de T-aimnn> LAAN VAN BOL'ES 23 SCHIEDAM TELEFOON 70 69 86 Dr. N. G. Payot-Holland N.V. Keizersgracht 12-14 - Anasterdam-CJ. k A Menige reiiziger die in Schiedam moest zijn, kreeg op ons station maar een trieste indruk van onze stad. Tiental- len gebroken ruiten, venvuiling van de perrons en vernielingen in de toiletten Geen beste eerste indruk dus. Jammer genoeg vertelden de botdjes wel wan- neer de eerstvolgende trein in de rich- ting Amsterdam vertrekt, maar niet dat onze lieve jeugd deze vernielingen heeft aangericht. Ondanks het feit dat de Ned. Spoor- wegen er bijna van o<vertuigd zijn. nutteloos werk te doen, wordt binnen en'kele maanden bet stationsgebouw weer helemaal opgeknapt en worden o.a. alle grote ruiten weer ingezet. Wij hopen dat de Spoorwegen de zaak wat pessimistisch inziet en wij een station krijgen (en behouden) Schie dam waardig. Tot de jeugd die dol is op vernielen, zouden we willen zeggen: Prima, we zijn 't er helemaal mee eens! Maar begin er thuis mee, wand- meubel, televisie, radio en het bankstel geven je voorlopig werk genoeg. J.v.S. In deze ranglijst zijn een aantal nieuwe namen te vinden. Dit betekende een praohtiee aanvulling voor de compe- titie-indeling. Organisatorisch is het wel heel prettig te werken met drie groepen van twaalf en een van zes. STANDEN: Kampioensgroep: gesp. pnt. 1. J. Dortland 2 1% 2. A. de Groqt 2 D/z 3. J. Rusoh 2 1 4. J. Schaeben 2 1 5. D. Boogaard 2 6. H. Reismann 2 Vi Groep 1 gesp. pnt. 1. F. de Groot 3 2y2 2. J. van Troost 3 2 3. D. v. d. Veen 2 1% 4. J. Meeder 2 1 5. M. Fick 2 1 6. J. Zwart 2 1 7. J. SChoonderwoerd 3 8. P. Bouts 0 0 9. G. Henkelman 0 0 10. R. Helsinger 1 0 11. B. van Wijngaarden 1 0 12. M. van Soest 2 0 De klacht van de verkopers is dat bet, vooral in de periode sedert het in gebruik nemen van het Bachplein, koud is en winderig. In dit opzicht mist men de beslotenheid van Jan Strauss. En wellicht leeft bij de bezoe- kers ook dat bezwaar. Vandaar dat men zegt dat de nieuwe standplaats minder bezocht wordt dan de oude. Het zal wel zo zijn dat men eerst aan het nieuwe moet wennen en dat de tijd zal moeten leren of de verplaatsing inder- daad winst zal opleveren. Ik heb zo het idee dat wij eerst maar eens beter weer moeten afwachten; met een milde temperatuur, vergezeld van een vrolijk zonnetije zal het bezoek ook wel toe- nemen, hetgeen wij de marktkoop- lieden van harte toewensen. Groep 2 gesp. pnt. 1. A. Eenhuizen 3 2% 2. E. v. d. teeg 2 2 3. M. Buckers 2 iy2 4. J. Groen 2 iy2 5. C. Groeneveld 2 iy2 6. N. van Seters 2 i 7. J. Smits 2 i 8. T. Buuhman 3 i 9. G. Onverwacht 1 10. A. v. d. Ster 2 11. F. Heym 2 0 12. A. van Mastrigt 2 0 Groep 3 gesp. pnt. 1. L. Mulder 3 3 2. J. Beech 2 2 3. D. Baklker 3 2 4. P. de Jonge 3 2 5. C. Slagmoolen 3 2 6. J. M. v. d. Dool 2 1 7. J. Renskers 2 1 8. F. Schouten 2 1 9. J. v. d. Dool 3 1 10. L. v. d. Broek 2 0 11. P. Steenbergen 2 0 12. J. Bakkers 3 0 Hoe het ook zij terugdraaien van de destijds genomen maatregelen is on- mogelijk, zodat verkopers en kopers zich langzaam maar zeker aan de ge- schapen situatie zullen aanpassen. Het echte vertrouwelijke gezellige „winkelen" op Jan Strauss is nu een- maal verleden tijd en wij zullen dfe- zelfde beeld naar het Bachplein moe ten overbrengen, kooplieden en bezoe- kers tezamen. Ik wens beide partijen hierbij veel succes. capk. Is hel voordeligst en meest vertrouwde □dres toch altijd Deiflandseweg 250 SCHIEDAM Telefoon 70 40 14 Eind januari zond het centraal comite Anti'bulderbaan een brief aan de Cen- trale Meld- en Regelkamer te Schiedam Hierin werd tot uitdruklking gebracht dat het comite bezwaar maakte tegen de publicaties in de pers onder bet hoofd ..Rijnmond krijgt minder klach- ten". Naar de mening van het comite geeft dit een verdraaid beeld. Het is n.m. bekend dat de klachten over vlieg- tuiglawaai nogal summier door Rijn mond worden behandeld. De pers neemt hiervan slechts een gedeelte over, zod-at het de' indruk wekt dat er inderdaad minder geklaagd wordt. Door het comite is een onderzoek in- gesteld waaruit bleek dat 75% van de mensen niet meer bellen. Redenen: „het helpt toch niet", „onbegonnen werk", „stijgende telefoonkosten", ..steeds in gesprek" e.d. Onder meer hierdoor verzocht het comite Rijnmond bet registreren van klachten over vliegtuiglawaai te staken opdat aan de heersende onduidelijk- heid een einde komt. J.v.S. GIRO BOOMPLANTAKTIE Het is vandaag de dag mode om ge- regeld over mentaliteitsverandering te spreken. Men bedoelt dan meestal bij een ander, want met zichzelf is men meestal wel tevreden. De ander, die moet zijn mentaliteit maar eens ter- dege wijzigen. Hij wel, ik niet. Ik las onlangs in een intervieuw het onderstaande: „Er wordt eindeloos gepraat (hier stond een lelijk woord, dat de „censuur" wel niet zal passeren) over mentaliteits verandering, dat moet je niet doen. je moet dingen doen, waaruit blijkt, dat je een andere mentaliteit hebt". Dat vind ik een waar woord, ik wilde wel dat ik dat gezegd had. k. Ook wij smijfen met grote prijzen! 17 tebruari - Halt negen Boerderij „LANDVREUGD" GIRO BOOMPLANTAKTIE Oranjestraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Zr. van Dalen afwezig i.v.m. vakantie Zr. Gielen telefoon 70 57 74 Zr. Rademaker telefoon 71 01 31 Zr. Wagenaar telefoon 70 90 90 Zr. Smink telefoon 70 53 53 17 februari telefoon 70 90 90 24 februari telefoon 70 57 74 Zou men weer terug willen naar het oude vertrouwde plekje op het Johann StrausspleinAls je zo hier en daar je oor te luisteren legt zou men het bijna gaan geloven. Het feit ook dat nogal wat kramen onbezet blijven wijst ook wel in dien richting, hoewel toegegeven moet worden dat de totale plaatsingsruimte groter is en er dus ook meer kramen kunnen worden geplaatst dan op de vorige standplaats. Donderdag, o donderdag de mooiste dag der dagen, U kunt om 9 uur op pad en dan maar flessen dragen. Een container staat er voor U klaar daar kunt U flessen kwijt, de hele verzameling door elkaar de container is bereid. Dus Vaders, Moeders, kinderen, op! naar de zaak van Bijl! daar vindt U aan de rechterkant een hele grote teil en dan maar gooien, wat een lol, met al Uw lege flessen, gooit alien mee, smijt alien mee, des te vlugger is-ie vol. capk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 11