Historie en vernieuwing van het orgel in de Grote Kerk Geen beste reklame (E^uweliez (pPoat Goede start Glasaktie ANWB JEUGD INSTUIF LANDVRELJGD Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman Gehoord o Geschiedenis. Schuld. DE MAGNEET voor al Uw familiedrukwerk U kunt elke avond tot 9 uur terecht. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. Autorijschool GROENOORD Lesf nu ook in Morris-Mini TELEFOON 70 91 15 of 15 97 52 Orgel te kaal. Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 05 Ondanks het bar slechte weer en de ongewoonte om het een- malige glas niet meer gewoon weg te gooien, doch te bewaren tot donderdag, was de hoeveelheid glas op deze eerste dag een hoopvol begin. Ruw geschat hebben de pioniers onder ons zo'n 2000 kg. glas naar de container gebracht; wat onge veer 1/5 deel van het totale glasverbruik in Schiedam-Noord per week is. Geld te veel? Plant een boom. Geld te weinig? Doe het toch maar! 6 5 6 7 0 0 G 0> T3 i- O O -X T3 Vh O 0 c 01 o Misschien heeft U hierover al eens iets gelezen want in diverse dagbladen werd reeds over de noodzakelyke vervanging van het orgel van de Grote- of St. Janskerk geschreven. Het instrument bevond zich reeds jaren in een miserubele toestand en het werd daarom de hoogste tijd, dat men aan vervanging toekwam. De plannen hiervoor bestonden reeds geruitne tijd en eindelijk was het in januari zover, dat de werkzaamheden konden beginnen. (Hoewel men in de fabriek van de orgel- bouwer reeds geruime tijd de voorbereidende werkzaamheden was begonnen zoals het gieten van de pijpen, vervaardiging van jde speeltafel enz.). Niet, dat men het benodigde bedrag caf 440.000.-) bij elkaar heeft want daar ont- breekt nog wel een aardig bedrag aan. Aan de bekende orgelbouwer Flentrop te Zaandam, die o.a. ook het praehtige Doelen-orgel te Rotterdam ibouwde, werd opdracht gegeven tot de bouw van het nieuwe orgel. Als U dit artikel leest heeft deze firrna reeds het „oude" orgel verwijderd met uitzondering van de fraaie orgelkas die op een kleine verandering na geheel blijft gehand- haafd. Het streven is het orgel 1975, het jaar waarin het 700-jarig bestaan van Schiedam zakworden herdacht, in gebruik te nemen. Dan zal onze stad weer in het bezit zijn ,van een prachtig „Koninklijk Instrument" waarop door bekende organisten weer concerten kunnen worden gegeven, hetgeen door de slechte toestand van het orgel de laatste jaren niet meer mogelijk was. Evenals de Grote Kerk heeft ook het orgel een eigen geschiedenis. Wij moe- ten hiervoor terug naar het jaar 1498. In dat jaar is er nl. sprake van de benoeming van Allaert Dircksz. (pries- ter en organist) hij moest „den organen bewaren wel ende duechdelick als hy tot desen dage, opten sesten dach van Octobri, toe gedaen heeft". Uit deze zin kunnen we eigenlijk op- maken, dat het hier een herbenoeming betrof. Of er voor 1498 een orgel aan- wezig was is niet bekend. Hoe het orgel er toen uitzag en waar het zich in de kerk bevond weet men evenmin. Ook van de toenmalige dispositie is niets bekend. Pas van het jaar 1524 is weer iets bekend over het orgel. Uit aantekeningen is gebleken, dat Mr. Jan Pierssen alias Vynck werkzaam heden heeft verricht. Of deze Vynck een nieuw orgel heeft gebouwd af slechts herstel- of onderhoudswerk- zaamheden heeft verricht is niet met zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk is het laatste het geval geweest omdat er dertig jaar later weer sprake is van een orgel en dit keer zeker van een nieuw instrument. Wat was nl. het geval? In 1553 blijkt de stad een schuld te hebben aan Mr. Hendrick Neyenhoff van ongeveer 200 in die tijd groot genoeg voor de bouw van een nieuw orgel. Deze Hendrick Neyenhoff of Nijhoff was een bekende orgelbouwer, die versChillende grote orgels op zijn naam heeft staan o.a. van de St. Jans kerk te Gouda en de Oude Kerk te Delft en zelfs buiten de landsgrenzen genoot hij als orgelbouwer grote be- kendheid. Sedert die tijd zijn heel wat reparaties en vernieuwingen aan het Nijhoff-orgel verricht. Zo iboekten de kerkmeesters in 1603 in hun rekening deze post: „Den Orgelmaecker van XJtrecht ver- teert ende aent orgel verdient same 46 gulden en 19 stuivers" hetgeen voor die tijd toch wel een aardig bedrag betekende. In 1618 werd o.a. een reke ning betaald aan Jan Jacobsz. orgel- Voor een goede verantwoorde opleiding R. HAAN naar Uw rijbewijs W. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord SCHIEDAM Rijks V.A.M O.R.-M 1. ged'plomeerd instrucfeur maker van 86 gulden voor het aan- brengen van nieuwe „blaesbalcken". Belangrijke jaren voor het orgel waren 1724-1726. De kerkmeester uit die jaren wensten de orgelkas aan de eigentijdse smaak aan te passen, men vond de aanblik te kaal met te weinig opsmuk. Op 28 juli 1724 werd daarom besloten om tussen de bovenkas en zijkassen enig lofwerk of versieringen aan te brengen teneinde de kale muur hier- tussen aan het gezicht te onttrekken. Alexander Pluskens, beeldhouwer te Rotterdam, kreeg de opdracht dit lof werk te vervaardigen. Hij ontving hier voor 46 gulden en 17 stuivers. Hele- maal tevreden was men echter nog niet want op 26 juni 1725 besloot men ook lofwerk 6p het orgel aan te bren gen. Die opdracht werd verleend aan de Rotterdamse beeldhouwer Francis van Douwe, die voor de vervaardiging van het beeld en lofwerk een bedrag van 90 gulden ontving. Het werd ver- guld en geschilderd door een zekere Philip Visser. Met het beeld wordt on- getwijfeld de engel met bazuin bedoe'd die het middelste gedeelte van het orgel bekroond. Hiermede heeft het orgel dan in 1726 het front ge'kregen zoals het er thans uitziet. Het be'hoort hiermede tot de interessantste oude orgelfronten van ons land. Uit de bedragen die men destijds voor de verfraaiing en het onderhoud uittrok blijkt, dat men de betekenis en het bezit van dit grote en fraaie orgel met zijn ongeveer 1600 pijpen naar waarde wist te schatten. Uit een aantekening uit 1710 blijkt, dat het instrument niet alleen voor de kerkdiensten werd gebruikt maar dat jaarlijks in de periode van 20 Septem ber - 20 maart iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur het orgel werd be- speeld „tot vermaak van de wandelaars en liefhebbers vant orgel". Was men er zich van bewust, dat het instrument stedelijk bezit was en als zodanig aan de ge'hele bevolking tengoede moest komen Na dat jaar 1726 ging het echter met het orgel bergafwaarts. Een verhaal van eindeloze en uitzichtloze repara ties. Hierop hopen we echter volgende maal terug te komen. J. Duinkerke. A.s. zaterdag 17 febr. gaat de Instuif weer een filmvoorstelling organiseren voor kinderen tussen 5 en 11 jaar. Ca. 150 a 200 meisjes en jongens zullen zich dan kunnen amuseren met een film van STAN LAURELEN OLIVER HARDY, die natuurlijk weer in de meest dwaze situaties verzeild raken. De toegangsprijs is zoals gebruikelijk 25 cent. Aan het komende CARNAVALSFEEST gaan we weer speciale aandacht sohen- ken en wel op zaterdag 3 maart a.s. We zullen er op 17 februari meer over vertellen. Op de overige Instuifzaterdag is er volop gelegenheid voor de kinderen om bezig te zijn met: knutselen, sol- deren, schilderen, knippen, plakken, enz. Tot ziens in de boerderij. Medewerkers INSTUIF. Vorige week werd in Groenoord en Kethel een uitgebreide folder verspreid van een nieuw gevestigde supermarkt in Nieuwland. Onder de weinig vrien- delijke kop „Sinds wij met de beste artikelen naar U toe zijn gekomen, kunt U al die andere kruideniers met die paar lage artikelen vaarwel zeg- gen" was deze folder in het bijzonder voor de bewoners van onze wijk be- stemd. Met grote letters werd voorts geattendeerd „Geen gesjouw - geen gesleep - geen verspilling van tijd I" Wij zouden - daar door dit Ibedrijf NIET wordt bezorgd - wel eens willen weten hoe eventuele klanten uit Groenoord dit zonder gesjouw en gesleep zouden moeten doen. Wij vinden dit een misleidende reclame en aangezien wij hier een hekel aan hebben, vonden wij dit reden genoeg hiervoor een hoekje in onze krant vrij te maken. 'tis maar dat U 'tweet! J. v. S. Zoals uit deze hoeveelheden blijkt, zijn we nog lang niet aan het maximale kwantum toe, dobh misschien kwam het omdat U vergeten bent dat het donderdag de eerste glasdag was? Of vond U dat U nog te weinig glas gespaard had? Als dit de redenen zijn geweest, krijgt U morgen (en voortaan voorlopig iedere donderdag) de gelegenheid deze foutjes te herstellen. Bewaar niet al leen de lege flessen van gedistilleerd of andere drankjes, doch ook de potjes van jam, spread, appelmoes, augurken, groenten etc. en de flesjes van aller- hande sausjes, mayonaisse en noem maar op (liefst wel zonder doppen of deksels). Wanneer wij dit met zijn alien doen en dit regelmatig iedere week naar de container brengen, besparen we niet alleen grondstoffen voor de fabrikage van nieuw glas, doch ook een f 1 ink aantal plastic vuilniszakken, dus dub- bel milieu beschermend. Alle potjes en flessen helpen, OOK DIE VAN U. J. B. W. GIRO BOOMPLANTAKTIE De volgende bemerkingen van: Een heer uit Oud-Kethel. Ik ben blij dat ik mijn flessen op deze manier kwijt kan, want weg- gooien vind ik zonde fen hij smeet ze in de container). Een heel oude dame: Sinds de dominee van deze glas aktie verleden week zondag in de kerk heeft verteld, ben ik het gaan sparen. en ik blijf ermee doorgaan Een mevrouw uit Tuindorp: Ik bewaar dit glas al sinds decem- ber. lemand moest beslist eens iets aan dit probleem gaan doen. En gezien dat Schiedam-Noord heel wat in- woners herbergt die een lekker sterk (buitenlands) drankje best waarderen. Het merendeel der winkelende dames vergeten waren hun weg- werpglas mee te nemen. Er heel wat Schiedammers in Noord zijn, die jampotjes e.d. blijkbaar geen glas vinden. gezien het geringe aantal. In en bij de container.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 3