SCHIEDAM HENFL Wonen, maar ook leven, dus samenwerken (1) kort en klein CKleine akkoordjes De Wijkvereniging zorgt voor Uw STAMBOOM 65 6 7 00 o o o S3 u o O Torenflat (I). Torenflat (II). Miljoenenstrop bij Gusto. Uit een advertentieblad. Duizenden dode vissen in de Vellevest. Lichaam RIJNMOND verhuist Storend element in Nieuwe Raadszaal. Stadswijk van Schiedam in donker. DE MAGNEET Laat ons adviseren betreffende Uw drukwerk. U kunt er veel geld mee verdienen. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. TELEVISIE-REPARATIE RADIO bij ons geen hoge reparatiekosten f 2.50 korting Aan de Bestuursleden van de onderafdelingen voor Chemisch Reinigen J LI U herenmodes KRIJG DE BLAREN - PLANT EEN BOOM. 6 5 67 0 0 GIRO BOOMPLANTAKTIE S3 0J T3 Vh 0 1 T3 i- Schiedam's meest beruchte fiat aan het Bijstandplein stond weer eens in de belangstelling. De bewoners klaagden over geluidsoverlast van de balconhek- ken. D'e Woningdienst stond er ver- baasd van te kijken. Vreemd, wij wisten allang dat er wat rammelde aan dat Torenflat. De bewoners klaagden ook over het onsbreken van asbakjes in de lift. De gemeente kon hieraan niet voldoen, doch zegde toe dat er baklken met zand in de lift worden geplaatst. Natuurlijk, ook hier weer „zand d'r Het uit de strop sohieten van een deel van een boortoren bij de Werf Gusto op 5 februari j.l. maakte deel uit van de inhoud van alle Nederlandse kran- ten. Zelfs de televisie besteedde er aandacht aan. Jammer dat Schiedam alleen in het nieuws is als d'r weer 's wat in het water is gevallen. We lazen voor U de volgende adver- tentie: ..Uitverkoop in onze afdeling Positiejaponnen. Dames haast U Na het nemen van watermonsters en een nauwkeurig onderzoek hiervan kwam het Hoogheemraadschap Delf- land tot de conclusie dat zuurstofge- brek de oorzaak van de vissterfte was. Sjonge, wat keken we daar van op. De wetenschap staat toch maar voor niets. Het Openbaar Lichaam Rijnmond gaat Schiedam op 13 maart a.s. verlaten. Ze ruilen hun fraaie kantoren aan het Stationsplein voor het Vasteland in Rotterdam. Ook hier; „stank voor dank". De eerste vergadering in de raadszaal in het Nieuwe StadSkantoor is voor- spoedig verlopen. Er is ruimte in over- vloed, terwijl ook de publieke tribune is uitgebreid. Storend blij-ven echter de pilaren, die het gezicht op elkaar ontnemen. Enfin, d'r zijn altijd wel een paar raads- leden die graag verstoppertje spelen. Enkele dagen nadat een gedeelte van Groenoord te kampen had met een storing in het electriciteitsnet, zat de stadswijk Gorzen vorige weken langere tijd in het donker. Nu vonden we toch al, dat de moderne tijd in die wijk met een lantaarntje te zoeken is. J. v. S Lange Kerkstraat 86 Tel. 26 29 96-70 7143 WAARB0R0 V0O8VAKKUNDI6HE1D Op vertoon van deze advertentie Ook's avonds helpen wij U uit de nood Eigen servicedienst, 3 maanden garantie op reparatie. DAG EN NACHT BEREIKBAAR. Hiermede wordt het meer gedane ver- zoek henhaald de inscbrijvingsbriefjes van de nieuwe leden steeds zo snel mogelijk naar de penningmeester door te sturen. Meerdere malen komen via de giro kontributiegelden binnen van personen, die nog niet als leden staan ingeschreven, waardoor de admini strate wordt bemoeilijkt. Mogen wij U verder nog eens eraan herinneren dat de briefjes van de zaal- huur Lanclvreugd regelmatig aan de penningmeester moeten worden door- gezonden ter controle van de rekenin- gen over zaalhuur. De Penningmeester. lepenlaan 51 - Tulndorp Telefoon 70 50 83 GIRO BOOMPLANTAKTIE In .theorie is het denkbaar dat 50, 100 of 5.000 mensen naast, op en onder elkaar leven in een afgesloten ruimte zonder behoefte aan kontakt met de omgeving. leder met zijn eigen gezin in zijn eigen huisje. Dat is niet zo tvreemd want er werden aan de mens hoge eisen gesteld in zijn dagelijkse bezigheden, lichamelijk. maar vooral geestelijk. Om in evenwicht te blijven zoekt men rust en privacy, probeert men alles af te wijzen dat te maken heeft met betrokkenheid. In theorie is het eveneens denkbaar dat eenzelfde groep mensen zoveel kon- takten heeft dat men elkaar niet meer kan ontwijken. Men zou dit een kol- ldktief of kommunie-achtig samenleven kunnen noemen, waarin ieder aandacht ikrijgt en geeft, waarin optimaal wonen verwezenlijkt is. Maar niet iadereen kan dit. In de praktijk is geibleken dat zowdl het een als het ander tot nu toe onmogelij'k is. Men heeft doodgewoon te maken met zijn medemens, is ervan afhankelijk. Men heeft ook de behoefte om zioh tijdelijk terug te trekken. De omgeving stelt eisen aan het individu. Het individu stelt eisen aan de om geving. Daarom heeft men een goed funktionerende samenleving nodig waarin wensen en behoeften van de individuele bewoners en de gemeen- schappelijke belangen vervuld kunnen worden. 00k in Schiedam-Noord staat men voor de taak dit evenwicht te vinden. In kontakten tussen enkele instellingen die in de wijk Schiedam-Noord werk- zaam zijn is het idee gegroeid een samenlevingsverband te kreeren. Dat wil niet zeggen dat reeds bestaande organisaties en verenigingen hun zelf- standigheid verliezen. De uitgangspunten voor het komen toti een samenwerkingsverband zijn: 1. De mens bestaat niet uit losse delen, maar is een gehee'l en moet ook als een geheel aangesproken worden. Organisaties en verenigingen die zic'h zonder meer specialiseren op een deel lopen het gevaar de mens te ontiwrichten, want gemis aan ont- plooiingsmogelijkheden op een deel- gebied wordt steeds stefker ervaren als men op andere gebieden wel tot ontplooilng kan komen. 2. De steeds groter wordende afstand en vervreemding tussen mens en maatschappij kan alleen te?en ge- gaan worden als men een beroep kan doen op de verantwoordelijkheid van mensen voor de situatie waarin zij zich bevinden. Binnen een be- paald terrein (letterlijk en figuurlijk) moet men inzioht kunnen krijgen in wensen en verlangens, ze met elkaar in verband kunnen brengen, priori- teiten kunnen stellen, zodat ener- gieverlies aan futiliteiten tot het minimum beperkt wordt. 3. Een overkoepelend en representatief orgaan kan de belangen van de wijk bij overheid en instellingen beter naar voren brengen. Door samen- werking en overleg krijgt de buiten- waoht een duidelijker beeld en kan men bovendien meer invloed uit- oefenen. 4. Gezamenlijk is men beter in staat te ontdekken waar leemten liggen in het funktioneren van de samen leving. Dan kan men proberen deze leemten op te vullen tot dat deze taken overgenomen kunnen worden door meer geeigende instituten. Het valt niet te ontkennen dat organi saties en verenigingen die zich bezjg houden met het welzijn van de samen leving een vrij grote verantwoordelijk- Iheid dragen. Er zijn gemeensohaps- Ibelangen mee gemoeid, belangen van individuen en groepen. Een samenwerkingsverband met geza- menlijke verantiwoordelijikheid en een systema'tische aanpak moet overdacht opgezet en uitgewerkt worden in overleg met de wijkbewoners. Vanuit deze uitgangspunten zult u in de volgende Groenoord-Akkoorden een meer gedetailleerde opzet van het sa- imeniwerkingsverband vinden. Hopelijk voelt u zich mede-verant- woordelijk en w.ilt u reageren. Het zou een stimulerende steun zijn aan de instellingen die met dit plan bezig zijn. Reakties graag aan postbus 410 te Schiedam. A. v. K. Tarief: Ieder woord of leesteken d 10 ct Brieven onder nummer 1 gulden extra. Het maximum aantal regels is bepaald op 10. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons- ,De Favoriet" - F. J. Elderhorst - Slijterij - Wijnhandel ..Chandon". COSMETICA. Heeft U interesse voor de cosmetica van MOARA SHIRA, be- kend van T.V.? Vraag dan inlichtingen: Molensingel 57, Kethel, Tel. 70 41 28. Bij alle, bij ons bestelde geboorte-. verlovings-, huwelijks- en visite-kaar- ten een aardige attentie om uw hele leven te bewaren. - „De Magneet", Rotterdamsedijk 279 - 281 - Schiedam Telefoon 26 86 66. PEDICURE-MANICURE SCHOON- HEIDSSPECIALISTE. Mej. M. Malie- paard, telefoon 70 24 10, Bachplein 444 Schiedam-Groenoord. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: F. J. Elderhorst, Noordeinde 1, telefoon 70 10 91. TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: HIPKE - Winkelcentrum „De Ketel". Zelf Wditten, Schilderen of Behangen? Dan eerst naar ..PERHAPS", St. Lidui- nastraat 3, telefoon 26 37 08. Voor vakkundige voorlichting en eerste Was materialen. Iedere zaterdag een geweldige reklame stuntl Mevrouw ELS W1JNTJES-VAN VELZE, schoonheidsspecialiste, Griegplein 216, Schiedam, Groenoord, telef. 7111 33. Te koop. Door Financierings Maat schappij in beslag genomen Opel Kadett Stationcar. - December 1966. Prijs 1600. Telefoon 70 52 35. Voor schoonmaken, restaureren en op- nieuw inlijsten van schilderijen, repro- dukties en borduurwerk naar ..PERHAPS", St. Liduinastraat 3, telefoon 26 37 08. Wij willen 's-zaterdagsavonds wel eens uit! Is er een meisje dat dan op onze 2 kleuters wil passen? TE KOOP diverse kleine akkoordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: „DE FAVORIET", Winkelcentrum „De Ketel". TE KOOP. Kinderbed (tevens te ge- bruiken als wieg) kompleet met ma- tras, deken, lakens en slopen. Komode met vier laden en deurtje. Geheel wit gelakt. Te bevragen: Johann Strauss- plein 332, telefoon 70 69 67. Te koop Ledikantje ook als wieg te gebruiken en commode, als nieuw. Box. Klassieke kroonlamp, alles t.e.a.b. Berkenlaan 22, Kethel-Tuindorp. Te koop: Witte Koelstra Kinderwagen. In prima staat. - Prijs in overleg. Bart Verhallenplein 130. Frisse lucht te koop. Stort een wille- keurig bedrag op giro 65 67 00 t.n.v. Boomplantaktie Schiedam-Noord. U kunt tevens een plaats vragen en de soort boom. TE KOOP bomen door de hele wijk. Maak Schiedam-Noord groen. Giro 65 67 00 t.n.v. Boomplantaktie Schiedam-Noord. Losse centen zijn lastig en haast niets meer waard. D'e centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, invaliden, alleenstaanden, zieken, enz. enz. Bel 7010 65 en ze worden even gehaald. Verloren: Van Lisztplein naar Winkel centrum „De Ketel" v.v. een Gouden armband met naamplaatje zonder in- scriptie. T.b.t.b. Lisztplein 232, telefoon 71 00 54. Ervaren onderwijzer met Wiskunde-be- voegdheid geeft bijles. Tel. (010) 707368

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 5