H|A> pramnT** Wie heeft er een kast voorlons Hulde en dank aan de BOOMPLANTAKTIE SPAARBANK ANNO 1820 Dr. Sauerschool Gevaarlijk parkeren 500 centen. Hart van goud. a o e o o foto - film projectors voor dia of film ^—^FotO film Geluk. Ruim 33,-- in twee weken. HOUD DE SCHORS IN ERE 6 5 67 0 0 Tot onze vreugde kunnen wij U melden dat onze archief-ruimte in de Valeriusstraat zo goed als bewoonbaar is. Wij kunnen nu beginnen deze ruimte in te richten voor het doel waarvoor hij bestemd is. Speurtocht. Bushalte Bachplein- Johann Straussplein verplaatst Heeft U de advertenties^ op de andere pagina's al gezien ^het is de moeite waardlj SCHIEDAM-NOORD (Giro 65 6700) In de laatste 2 weken kwamen enige stortingen binnen van bewoners v.h. Bern. Zweers- plein, Schubertplein en de Vivaldilaan, waardoor de stand per 7 februari is gekomen op 420,33. Naar wij hebben vernomen zijn er nog een aan tal stortingen onderweg. Samenwerkingsproject Maatschappelijk werk Kethel-Groenoord. ZET EEN BOOM OP 6 5 6 7 00 Hypotheken en persoonlijke leningen worden vlot en zonder afsluitprovisie verstrekt door de GEK OP WORTELS? PLANT EEN BOOM 6 5 6 7 0 0 ledere veertien dagen kunt U in Groenoord-Akkoorden over onze centen-aktie lezen. Nu heeft de Dr. Sauerschool zich volledig van klas 1 tot klas 6 ingezet voor deze aktie. Vrijdagmiddag kreeg ik bezoek van 3 afgevaardigden van klas 4. 5 en 6 met hun \onderwyzeres. leder had een zak centen elk <met een inhoud van f 5.-- by zich. Er king een grote label aan waarop fvermeld stond ..Breng eens Zonnetje, klas 4, 5, 6; februari 1973; Dr. Sauerschool". De lagere drie klassen volgen nog vertelden de kinderen. Ik stond perplex, dit had ik nooit verwacht. Het mooiste kwam nog toen de Juf- frouw vertelde: „wij sparen verder, U kunt op ons rekenen. In iedere klas hangt een grote bloem met een glazen buis eronder waarin 500 centen gaan, iedere ochtend verdringen de kinderen zich om hun centjes daarin te depo- neren" aldus deze Juffrouw. Wat kunnen wij door deze geste heel veel mensen gelukkig maken. Ik hoop dat diegenen die wij regelmatig be- zoeken ait stukje zullen lezen. Laat ik dan hun tolk zijn om de Dr. Sauer school hartelijk dank te zeggen namens hen, in het bijzonder het hoofd van de school en het onderwijzend perso- neel die hier volledig achterstaan, de ouders, want uiteindelijk komen de centjes toch van hen en vooral de kinderen die ze iedere dag spontaan in de glazen buis stoppen. Ik kon het even niet verwerken, het was ook zo mooi de kinderen met die voile zakken centen te zien. Ik belde de initiatief- nemer die mij tot deze aktie bracht, zell invalide en altijd thuiszittend, het was voor hem hartverwarmend dit van deze school te vernemen, namens hem alle lof voor de Dr. Sauerschool. Er wordt dikwijls zoveel over de jeugd gezegd, maar U zult het met mij eens zijn, als ze zoveel over hebben voor hun medemens, dan hebben ze toch wel een hart van goud en daar gaat het toch maar om, zij zijn de mensen van de toekomst, jong geleerd oud gedaan. Onder hen zijn er misschien die ons werk wat wij nu opgebouwd hebben, in de toekomst zullen over- nemen. Ik durf het bijna niet te vragen: Zijn er nog meer scholen in Gtoenoord of Kethel die na dit gelezen te hebben het voorbeeld van de Dr. Sauerschool willen volgen? De kinderen van de Mgr. Bekkersschool weten hoe gelukkig de mensen met Kerstmis waren met hun Kerstgave door de kinderen zelf gemaakt en opgespaard van hun zak- centjes, maar deze aktie is ook mooi, vooral omdat ze regelmatig terugkeert en daarbij de ouders ingesehakeld wor den, want daar moet het toch uit eindelijk van komen. u 13 i- 0 JA AA 1 13 t-i O 0 01 De Zaak van verfrouwen voor is Bachplein 598 - tel. 70 42 75 Mgr. Nolenslaan 688 - tel. 70 21 31 Tuinlaan 98 - tel. 26 74 64 SCHIEDAM Ook verhuur van dia- en lilm projecforen Het doet je wel iets wanneer je mensen in de ziekenhuizen bezoekt en ze al die tijd je hand vasthouden omdat ze zo blij met dat bezoekje zijn, dan is dat bloemetje of fruit voor hen van geen belang, ze iwaarderen dat bezoekje al zo en dan de thuiszittenden, be- jaarden, invaliden en eenzamen ook zij zijn er zo dankbaar voor. Ik ben blij dat ik regelmatig iets over onze aktie kan schrijven, soms ben ik wel eens bang dat het vervelend voor U gaat worden, ik ben nu eenmaal geen sChrijfster, maar ik sohrijf wat mijn hart mij ingeeft, doch met al dat ge- schrijf zijn er toch velen die nu bellen om hun opgespaarde centjes te komen halen, met het gevolg dat wij maar rustig doorgaan met vragen om centen te sparen voor het mooie doel. Als dit nu zo door kan gaan via de scholen zoals de Dr. Sauerschool het reeds doet, dan kunnen wij niet anders dan ontzettend blij en gelukkig ermee zijn, omdat wij dan nog meer invaliden en langdurig zieken in hun moeilijkheden kunnen helpen. Nu de stand van zaken vermelden wat er afgelopen 14 dagen binnengekomen is aan centen en wel van: N.N. 200 Mevr. B., Molensingel 275 Mevr. P., Johan Wagenaarstraat 300 Dr. Sauerschool, Ed. van Beinumlaan 1500 Fam. F. J. B., Ghopinplein 526 Fam. R., Toon Verheystraat 142 Mevr. S„ Bachplein 238 Mevr. J., Henr. Bosmansplein 128 3309 Allen heel hartelijk dank daarvoor. Uw persoonlijk bedankje heeft U reeds in Uw bezit. Mevr. de Jager. GIRO BOOMPLANTAKTIE De Wijkvereniging beschikt over veler- lei papieren en bij vele bestuursleden thuis is ook nog wel het een en ander dat op een centraal punt moet worden opgeborgen. Daarvoor is echter ruimte nodig, vooral in de vorm van kasten. iKijkt U Uw huis, kelder of zolder eens na of daar soms een kast aanwezig is wel'ke U voor het goede doel kunt missen. Bij voorkeur gaan onze ge- dachten uit naar kasten welke kunnen worden afgesloten. Heel eenvoudig ge zegd: kasten met deuren. Hoewel ook andersoortige opberg-kasten in dank worden aarwaard. Beste lezeressen en lezers, Uw speur tocht kan gaan beginnen ook bij Uw familie of kennissen. Wie weet of er- gens zo'n door ons begeerd artikel ongebruikt staat, waar U dan namens ons beslag op kunt leggen. Doet U Uw best voor ons? Bij voorbaat hartelijk dank. Het spreekt vanzelf dat wij zorgen voor het afhalen. Sohrijft U naar Postbus 410, Schiedam of belt U no. 70 41 72. De rest komt dan in orde. In spanning wachten wij Uw readies af. Het Bestuur. Met ingang van 8 februari j.l. is de bushalte van lijn 53 op het Bachplein/ Straussplein - in richting Kethel en richting stad - verplaatst. De haltes zijn nu een klein stukje opgesohoven, n.m. aan het einde van de v. Beinum laan, ter hoogte van het Dirk Schafer- plein. Aan de gevaarlijke situatie op vermelde kruising is nu een einde ge komen en wij juichen dit toe. Al moeten helaas een aantal mensen wel een paar stapjes meer lopen. J. v. S. Naar wij hebben vernomen zijn er nog een aantal stortingen onderweg. Verder kunnen wij vermelden dat de tegenvaller van 200,-, waarover wordt gesproken in de vorige G.A. door N.N. te niet is gedaan door een Storting van een gelijk bedrag, waar voor wij deze gever zeer erkentelijk zijn Hierdoor is het saldo per 8 februari gekomen op 620,33. Nog heel veel Groenoord- en Kethel- bewoners staan nog enigszins terug- houdend tegenover deze aktie en heb ben schijnbaar eerst de kat uit de boom willen kijken. Gezien het mooie resultaat van een paar maanden is deze terughoudend- heid ongegtond gebleken. Draagt U uw woonwijk een warm hart toe neem dan deel door een storting op het gironummer of op rekening bij de AMROBANK. Weldra is het weer planttijd en daarvoor moeten wij een en ander hebben geregeld met de Plantsoenendienst. De Penningmeester. Spreekuren in „De Ark", Hargplein 101 telefoon 70 82 76, elke donderdag van 2-3 uur n.m. donderdag 15 februari: mej. T. de Boer, donderdag 22 februari: mej. T. de Boer. GIRO BOOMPLANTAKTIE We hebben dit nu al verscheidene malen gezien, op het Bachplein staan telkenmale een grote vrachtauto (ge- laden met buizen) en een autobus ge- parkeerd. Beiden op het smalste ge- deelte, t.w. bij de toegangsweg bij winkelcentrum ..Prelude" en tussen het le en 2e flat (bij de school). Wij achten dit een gevaarlijke zaak. Niet alleen dat de weg daar bijzonder smal is en twee auto's nu elkaar maar moeilijk kunnen passeren, maar ook geeft het kinderen de gelegenheid hier onverwachts achter vandaan te komen. Waarom - vragen wij ons af - deze auto's aldaar geparkeerd, wanneer op het zeir grote parkeerterrein (voor het eerste flat) ruimte in overvloed aanwezig is? Kom, Heren chauffeurs, laat er niet eerst iets gebeuren! ].v. S. GIRO BOOMPLANTAKTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 9