Muziekschool in Keihel nu beler gehuisvest L Scoutinggroep 4 - Schiedam ,Burgemeester van Haaren' Bomen- en Plantenmarkt op het Bachplein. G.J.J. Ponje s a Dank voor gastvrijheid. Intiem en warm. Voor WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN Centraal comite Anti-Bufderbaan nu Stichting Heeft U de advertenties I op de andere pagina's al gezien het is de moeite waard! DOE S HOUTERIG GEEF EEN BOOM 6 5 67 00 Milieubeheersing. 5 mei. Marktdag. c <u T3 »-i O 0 1 T3 >- O o c OJ o Sinds november 1972 heejt de Schiedamse Muziekschool een andere dependance in Kethel (voorheen oude Kan. Julianaschool) betrokken en wel het gebouw van bet Groene Kruis aan de Schiedamseweg 31. Hier warden de instrumentale lessen gegeven aan de jonge kinderen voor wie de afstand naar het hoofdgebouw in Schiedam te ver en te gevaarlijk is. Piano. Woo!, dwarsfluit, gitaar, klarinet. electronisch orgel en accordeon zijn tot dusver de instrumental die er onder- wezen warden. Deze nieuwe dependance is een grote vooruitgang voor de muziekschool, vooral ook omdat het er droog en warm is, hetgeen van de oude Juliana- school niet meer gezegd koin worden. De muzieksohool is dan ook het be stow van het Groene Kruiis bijzonder dankbaar voor de verleende gastvrij heid, al zal deze huisvestinvg dan ook ran (zeer) tijdelijke aard moeten zijn. Het bestow van de muziekschool heett - voordat men de behuizing van het Groene Kruis betrok iedere ruimte in Groenoord en Kethel die maar in aan- merking leek te komen geprobeerd te krij'gen, doch zander resultaat. Ideaal leek de ruimte in de onderbouw van de torenflat aan het v. Beerhovenplein, doch die was onbetaalbaar. Samen met de direoteur der muziek- schooi dhr. Kees Bak en de voorzitter der sdhool dhr. J. van Hattem brach- ten we op een donderdagmiddag tegen 6 uur een bezoak aarn de muziekschool in Kethel. In de'drie beschikbare ka- mers werd op dat moment fluit, wool en electromisoh orgel gespeeld. Hoewel natuurlijk de leerlingen e'lkaar wel kunnen horen door de scheidings- deuren en de aanwezigheid van vele attributen, zoals weegschalen etc. van de in het gebouiwitje residerende k'leu- ter- en babyzorg, wel storend werkt, v.inden zowel leerlingen als docenten de situafiie er aanmerkelijik beter dan in de oude en verwaarloosde Jubana- school. De karners zijn intiem en het is er lekker warm. Dhr. Bak vertelde ons dat er in Kethel per week 55 klokuren worden gemaakt van de in totaal 386 samen met het hoofdgebouw in de Lange Nieuwstraat. De muziekschool te'lt in Schiedam mo- menteel zo'n 1500 leerlingen. Er kan dus echt worden ge&proken van een zeer bloeiend muziekleven ond,er de hedendaatgse jeugd. is het voordeligst en meest vertrouwde adres toch altijd Delflandseweg 250 SCHIEDAM Telefoon 70 40 14 Van het centraal comite Anti-Bulder- baan ontvingen wij vordge week be- ricbt, dat met ingang van 31 januari j.ll. dit comite de Stichtingsvorm beeft aangenomen en vanaf die datum dus de naarn „Stichcing Centraal Comite Anti-Bulderbaan" voert. AanmeLding als lid van vermelde stich'ting worden igaarne ingewaoht aan het adres: Hr. E. L. Kruyne, Larixlaan. 216 te Rotterdam. J. v. S. De in 1935 opgerichte padvindersgroep ..BURGEMEESTER VAN HAAREN" is een algemene, z.g. open groep. Dat wil zeggen dat jongens en meisjes van iedere levensovertuiging lid kunnen worden. De groep wil een bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsvorming van de leden door hen spelenderwijs eigen mogelykheden te laten ontdekken en ontwikkelen. In de afgelopen 14 dagen ontvingen wij een eroorm bedrag aan centen en wel van onderstaande adressen: Pamiilie W., Bachplein 206 Dr. Sauerschool Klas 1, 2a, 2b, 3, 4 en 5 5203 Mevr. B., Lisztplein 433 Mevr. G., Beethovenplein 50 De Heer B., Corn. v. Zantenp'lein 82 Mevr. S., Mozardaan 475 Dr. Sauerschool Klas 3, 4 en 6 1724 Mevr. Z„ Diepenbrockstraat 1155 De Heer V., L. Zimmermanplein 131 Fam. de V., Dirk Sohafarplein 1191 10650 Uit het bovenstaande kunt U zien wat een groot bedrag o.a. de Dr. Sauer school weer voor ons bijeen gespaard heeft. Het lijlkt veel op een sprookje, maar het is toch heus de werkelijkheid. Ilk zou al die kiinderen die hum zak met centjes namens de school iedere week komen aanbieden, graag iets terug willen geven, maar dat zou voor de andere kinderen die toch ook hun best voor deze aktie doen met eetdijk zijn, daarom doe ik het maar met een woord van dank heel, heel hartelijk dank, ook de ouders en het onder- wijzend personeel. Het is in een woord „fan!tastisch". De eerste week 15.00 die tweede week 52.03 en afgelopen vtijdag 17.24. In mijn vonig stukje schreef ik dat de kinderen vergezeld waren van een ondarwijzeres, maar het was een van de moediers die zitting habiben in het oudercomite, waar van- uit ook dit initiatief genomen is, ge- steund door het onderwijaend perso neel. D'ank aan een van de moeders die op vrijdagimiididag de tijd neemt om de kinderen te begeleiden bij het overhandigen van de opgespaarde cen ten. Weike school volgt nu dit rrtooie voorbeeld van de Dr. Sauerschool? Wij wachten geduldig af! Ohk diegenen die ons in dieze 14 dagen hun bijdragen in de vorm van centen hebben gegeven heel hartdijk dank. Nog even dit: Will dat meisje van de Toon Verheystraat die m,ij donderdag 15 februari zo ongeveer half Een heeft opgebeld over centjes die zij gespaard bad, weer teleforuisoh kontakt met mij opnemen? In de afgelopen maand hebben wij er in Groenoord heel wat nieuwe leden bijigekregen ook veel bejaarden en in- validen diie aan een bezoekje van ons toe zijn, voor hen wil ik graag hier- onder onze adressen en telefoonnum- mers vermelden^ Mwr. de Jager. Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86, tel. 70 95 38. Bejaardensoos 't Praetbuys. Mevr. Vis van „Breng eens een Zonne- tje". J. Oreliiosinigel 21. Tal.70 24 74. Mevr. de Jager van „Breng eens een Zonnetje". Henr. Bosmansplein 125. Telefoon 7010 65. GIRO BOOMPLANTAKTIE D'e groep wil een bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsvorming van de Teden door hen spelenderwijs eigen mogehjkheden te laten ontdekken en ontwikkelen. Jongens van 8 t.m. 11 jaar spelen bet welpenspel dat gebaseerd is op het Mowgli verhaal van Ru-ard Kioling. De sfeer van de rimboeverhaien ligt de welp en past geheel in zijn leef- wereld. De inhoud van bet welpenspel bestaat uit; sport en spel, handen- arbeid, zang, kreatief spel, vertellen, natuur, kortom; het leven. Jongens van 12 t.m. 16 jaar spelen het spel van verkennen in kleine groepjes van 6 jongens, met eigen verant- woordelijkheid. Zij ervaren daar de kracht van ineengeslagen handen en hechte vriendschap. De verkenner kornt tijd te kort want de techniek, het buitenleven, de sport het avontuur, en de ontmoetingen met mensen en gewoonten in binnen en buitenland zijn boeiend en trekken hem aan. Meisjes en jongens van 15 t.m. 23 jaar worden als voortrekker(ster) nog zelf- standiger en kritischer. Samen ontdekken zij hoe de wereld en de maatschappij in elkaar zitten. Zij komen in aanraking met vele sociale, kulturele en maatsc'happelijke tenden- sen. Een duidelijk onderdeel van het programma vorrnt o.a het daadwerke- lijk helpen. Scouting is een wereldomvattende jeugdbeweging die aan ca. 20 miljoen leden (in Nederland 120.000) het spel van verkennen biedt. Het spel van yerkennen is een vorm van jeugd en jongeren werk waarin jongens en meisjes samen, met een groeiende zelfstandigheid (dus afne- mende leiding van volwassenen), met iets als een spelcode, en geinteresseerd in en door het buitenleven, de moge- lijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken door een keuze te doen uit diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. De ..BURGEMEESTER VAN HAAREN" groep 4 Schiedam biedt de gelegen- heid dit spel te spelen. Er is weer plaats voor nieuwe leden. Het groepshuis ,,'t RAADHUIS" ligt aan de Schiedamseweg 200 te Schiedam (naast de Sportparkbrug). Hier kan men zich aanmelden als lid of voor het verkrijgen van inlichtingen. De bijeenkomsten worden gehouden voor: jongens van 8 t.m. 12 jaar (welpen); zaterdags van 9.30 - 12.00 uur of zaterdags van 14.30 - 17.00 uur jongens van 12 t.m. 16 jaar (verkenners): Zaterdags van 14.30 - 18.00 uur. meisjes en jongens van 15 - 23 jaar (voortrekkers(sters): zaterdags van 20.00 - 22.30 uur. Behalve tijdens de bijeenkomsten in het groepshuis, kan men zich ook om inlichtingen of voor aanmelding wen- den tot de heer C. Hollaar, Plein Een- dr'acht 13 te Schiedam, tel. 26 86 69. Scouting is een springlevende, meest veelzijdige jeugdorganisatie. Het gaat goed, maar het kan nog veel bieter met de Boomplantaktie. f 620,33 is gestort op gironummer 65.67.00. (Ook in de komende maanden kunt U hier uw geld kwijt). Voor620,33 krijg )e al aardig wat bomen. maar ongetwijfeld is er plaats voor meer. Dat begreep ook de ouderkommissie van de hasisschool ..DE OUVERTURE". Zy nam het initiatief tot het organiseren van een BOMEN- EN PLANTEN MARKTDAG, waar schoolkinderen de waar zullen aanprijien. Op laigere scholen krijgen kinderen vanaf de eerste klas te maken met be- grippen als miljeubeheersing en miljeu- besoheMning. Jong geleerd, missohien oiud gedaan. Maar de moeilijkheid is dat wanneer de natuur ter sprake komt de lessen vaak moeten luiden: geen takken af- rukiken, geen paddestoelen meenemen geen hloemen plukken, geen zeldzaam geworden kikkervisjes uit de vieze sloten hallen, niet in bomen klimmen, niet van de paden afgaan. Verboden, verboden, verboden. Gelukfcig kunnen deze verboden nu omgezet worden in iets positiefs. Daarom wil de ooider- kommissie o.l.v. Dhr. M. Heyboer aan- sluiten bij de boomplantaktie: kinde ren mo,gen en kunnen op de marktdag wel iets doen. Een dezer dagen gaat een brief naar alle ouderkommissies van de scholen in Schiedam-Noord met de uitnodAging om aan dit plan mee te werken. Het sch'oolhoofd van „de Ouverture" de Heer J. Rensink en het ond'erwijzend personeel zijn al enthousiast bezig. Er blijfcen mogeliikheden genoeg te zijn om deze aktie bij het lesprogramma te betrekken. In de biolo-gieles, de les miiljeuhygiene, de handvaardigheids- uren en het vaktekenen kunnen bomen planten, groen en de noodzaak om dit allies te behouden en uit te breiden in vele variaties aan bod komen. De markt zal odk versierd worden met materiaal en werkstukken uit de lessen. D'e ouderkommissie van „de Ouver ture" is van plan de markt te houden op een van de spedplaa'tsen op het Bachplein op 5 mei a.s. Op die markt worden planten te koop aangeboden die eigendom zullen wor den. Een zo groot mogelijk deel van de winst is bestemd voor de boom- plantaktie. De bomen die vepkocht warden komen niet in pniv6-ibezit, maar worden via de wijkvereniging gezamenlijk beziit van Schiedam-Noord In oktober zullen deze bomen geplant worden (eerder is onmogelijk, de bo men zouden dood gaan), zo kunt u a'l volgend jaar irn een tikkaltje frissere lucht lopen. Het lijkt bij,na overdreven nog meer woorden te getouiken om u voor deze marktdag enthousiast te maiken. Natuurlijk bent u v66r zo'n aktie. Natuurlijk bent u v66r zo'n groene marktdag. Natuurlijik vindt u het leuk als uw kin deren op deze manier met de natuur bezig zijn. Natuurlijk is het voor u leuk van kin deren planten en bomen te kopen. Natuurlijk bent u miljeubewust en het eittdeloze gepraat daarover moe. Natuurlijk grijpt u deze kans om kon- kreet mee te werken aan. NATUURLIJK! OF NIET SOMS? Nog een probleempje: een markt zon der marktkramen isniet zo'n echte markt. Het is moeilijk om aan kramen te komen die geen, nauwelijiks geld kosten. Al het gelid dat voor de orga- nisatie uitgegeven moet worden gaat af van het bijeengebrachte bomengeld. Dat is jammer. Wie kan ons helpen aan kramen en leent ze ons voor 5 mei? A.v.K.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 11