Hebt U iets te verhandelen Automonteur Sympathieke openingstreffer van nieuwe eigenaar van Paviljoen „De Kethel" Hei sigarenmagazijn van Groenoord Wilt U een goudvis ruilen voor een kanarie Het wil ons voorkomen dat het nog niet geheel duidelijk is dat .Groenoord-Akkoorden" een geweldige mogelijkheid biedt rot communicatie. En wel in die zin, dat U zich door middel van de .Kleine Akkoordjes" tot Uw inede-bewoners van Groenoord kunt richten. Er is geen enkele andere mogelijk heid welke U zo goedkoop, en zo gemakkelijk in staat stelt Uw verlangens aan anderen kenbaar te maken als juist die ,,Kleine Akkoordjes" in ..Groenoord-Akkoorden", Luxe artikelen en geschenken Sigarenmag. J. S. BOT, Winkelcentrum „De Ketel" Telefoon 70 37 68 Alle gezinnen. En U behoeft niet ver te lopen. Sprookjes, legenden, sagen en waarheden(P) of ,,De Abeel" (Populier). De Populiers familie. ZET EEN BOOM OP 6 5 67 00 Ineens was het voorjaar vorige week zaterdag en vele tientallen Schiedammers zochten het prachtige Beatrixpark op voor een eerste neus met heerlijke frisse lucht na de sombere kwakkel- winter. En een groot aantal richtte ook zijn schreden naar Paviljoen „DE KETHEL", het uniek gelegen cafe-restaurant, middenin het park. Zonnig pilsje cadeau. Heerlijke snoepkraam. Wij hebben plaats voor een Dienstplicht vervult hebbende Nooteboom s Automobielbedrijf Schiedamseweg 24 Schiedam-Kethel Voor telefonische afspraak 70 83 28 Wij staan met ons verkoopteam altijd voor U klaar. Na sluitingstijd vindt U onze service dag en nacht via onze automaten, met sigaretten, sigaren. shag, pijp- tabak en panty's. RBPARATIES AAN ALLE MERKEN HORLOGES MET y2 JAAR GARANTIE. TEVENS REPARATIE AAN GROTE KLOKKEN EN UURWERKEN. OOK ELEKTRONISCHE UURWERKEN. Alle schoolbehoeften. R.E.T. agentschap. Strippen. Goede sortering horloges, 1 jaar garantie. Boeken, Kantoorbehoeften. Betere import tabakken. Reparaties van alle pijpen en aanstekers. Het Pooladres voor S.V.V. en Hermes D.V.S. Tevens Foto's afdrukken en ontwikkelen. Geopend door de week: 's-ochtends van 7.00 uur tot 's-avonds 18.30 uur. Zaterdag van 7.00 u. 's-morgens tot 18.00 u. 's-avonds Elke 14 dagen verschijnt Groenoord- Akkoord&n in alle Groenoord-gezinnen en in alle geziinnen in Kethel en be- reikt U dus een enorm aantal mensen aan wie U Uw verlangens kunt ken baar maken. Hebt U iets aan te bie- den? Hebt U iets te vragen? Wilt U op een voordelige manier iets aan- schaffen? Plaats zo'n kleine adwertentie het kost U haast niets, en bet effect is, alchans kan dat zijn, verrassend. Wilt U een kanarie ruilen voor een goudvis? Dat kan. Wilt U, wonende op het Straussplain, Luxaflex aansohaf- fen? Er is altijd wel iemand die gaat venhuizen. Dat geldit ook voor ieder ander plein in Groenoord. Hebt U een kinderledikantje nodig, vast en zeker is er iemand die het juist wil op- ruiimen. Zoeikt U twijfelaar in plaats van een lits-jumeaux? Wieweet. Plaats zo'n gezellig, klein en goedkoop „Klein Akkoordje" in „Grooenoord-Akkoor- den", en succes is meestal verzekerd. Wilt U Uw zoomerhuiisje voor enkele weken verhuren? Probeer het kenbaar te ma'ken door middel van zo'n „Klein- Akkoordje". Wilt U gezellige mensen om samien met vakantie te gaan, geen beziwaar in Groenoord wonen alleen maar gezellige mensen en die lezen allemaal Groenoord-Akkoorden en dus ook de „Rleine-Aklkoorden". Wilt U lid worden van de Wijkvereni- ging en weet U niiet waar U zich moet vervoegen? Plaats een „Klein-Akkoord- je" en U zult eens zien wie er allemaal op af komen. Minstens het gehele Bestuur. En U behoeft niet ver te lopen. Wat ook zo gemakkelijk is, Didht bij U in de buurt kunt U Uw advertentie opgeven, en wel op de volgende adressen: Firma J. Hipke, Winkelcentrum „De Ketel"; Rijwielhandel „De Favoriet", eveneens in het Winkelcentrum ,jDe Ketel"; F. J. Eldethorst, Noordeinde 1, Kethdl; P. Pons, Iepenlaan 53, Tuindorp; SJijterij „Ghandon" Schiedamseweg Wat U nog hebt gemist in dit rij.tje, is een adres in Groenoord-Zuid, maar wellicht is er een winkelier aan de Laan van Bol'Es bereid, mode als service tegenover zijn klanten, als contact-adres te gaan fungeren. Dan kunt U, bewoners van die omgeving eveneens op een eenvouddge wijze Uw „Klein-Akkoordje" kwdjt. Ten over- viloede wijzen wij U er nog op dat de bovengenoemde wiinkeliers het aanne- men en doorgeven, alsmede de admi- niistratie, daaraan verbonden, geheel belangeloos verzorgen. Daarom zijn de „Kleine-Afckoordjes" ook zo goed koop. Hebt U wat nodig? Plaats een Akkoordje. Wilt U wat kwijt? Plaats er ook een. Ik wens U veel succes. Loop niet te ver, betaal niet te veel plaats een Akkoordje en suCces is Uw deel! capk. Witte abeel Grauwe abeel Tekenlng ult Bomen en Heesters In kleuren van Meulenhoff Nederland - Amsterdam. Als je in boonlbeschrijvingen duikt, struikel je over tal van verhalen. De verhalen over de Abeel slaan alles. Eerlijk gezegd zou ik graasr een keertje in de takken van de Abeel gezeten, alle angsten, dreigementen en blij- heden in zijn ontwikkeling willen mee- maken. De mens is in elk geval niet blindelings langs deze boom gewan- deld. Een paar verhaaltjes: De duivel achtervolgde het meisje Maie Ze verborg zioh achter een Ratel popu lier en smeekte hem haar te bedekken. De Populier luisterde niet, joeg haar zelfs weg. Toen zed Maie: ..Sidderen zal uw loof, beven uw bloed, zoals ik nu sidder en beef". Sindsdien was het een vervloekte boom, zijn loof moest eeuwig beven zelfs als er geen wind is. In Beieren begroef men vroeger afge- sneden vingernagels van koortszieken onder een soort Populier om daardoor genezing te verwerven. Men ging uit van de gedachte dat kwaad kwaad ver- drijven zou. Een oude sage vertelt dat Thepoternon met zijn mannen van Rhodus optrok teg-en Troje en daar door Sarpedon verslagen werd. De Rhodiers brachten zijn Iichaam terug naar Rhodus en vierden elk jaar zijn sterfdag met strijdspelen. De overw.innaar kreeg een krans van de Witte Abeel. Zoals elke boom heeft ook deze veel familieleden. Ze dragen vaak een kleur- naam bijv. Witte Abeel, Grauwe-, Grijze-, Zwarte Abeel. De Grauwe Abeel komt veel in Neder land voor. Hij groeit goed en heeft nauwelijiks last van ziekten. Ook in Midden- en Oost-Europa is hij vaak te vinden. De Grijze Abeel voelt zich thuis langs rivieren en binnenduinen. Hij stelt geen hoge eisen aan grond, kan tegen een windstootje en zelfs tegen zout. In vroeger tijden werd de houtkwaliteit van de Abeel zeer hoog aangeslagen, op boerderijen ziet men het nog vaak als balklaag of binnenibetimmerings- hout. Tegenwoordig gebruikt men het hout in het gunstigste geval voor de binnenlagen van multiplex. Al lijkt de praktisohe waarde nu ge- ring, voor landschapliefhebbers is de Abeel niet te missen. Een Abeel kan 30 meter hoog worden, zeker de Witte Abeel, andere bereiken de hoogte van 15 d 25 meter. Sommige ihebben in maart - april duidelijk zicht- bare katjes die geel, wdtacbtig, bruin of dieprood kunnen zijn. Aan vormom- schrijving waag ik me niet, evenmin aan bladomschrijving, zeker is, dat sommige te herkennen zijn aan een viltaohtig witlaagje aan de onderzijde van het blad, andere aan hun 30 cm. lange bladeren. GIRO BOOMPLANTAKTIE Daar was eehter nog niiet op he^. schit- terende voorjaarsweer en de grote toe- loop gerekend en de nieuwe eigenaar dhr. H. de Ronde, in Schiedam zeer ibekend van Cafe „De Ster" op de hoek van de Koemarkt en de Buitenhaven- weg, was met vrouw en zoon npg druk beziig het paviljoen uit zijn wiinters'laap te halen. Er werd getimmerd en ge- schilderd, en de toegang tot het no'g kale terras werd belemmerd door een diepe put, een gevolg van het aanleg- gen van een nieuwe riolering. Maar dhr. de Ronde's Horacahart begon te apreken en hij begon ijverig de in het paviljoen opgeslagen nieuwe tafels en staelen, waarvan de poten nog in pak- papier verpakt waren op het silecht begaanbare terras te plaatsen. En bin- nen de kortste tijd zat het hole terras dan ook vol, met van de heerlijke zon genietende Schiedammers, die zich he^ pilsje en de frlsdran'k best lieten sma- ken. Dhr. de Ronde en zijn vrouw hadden hun handen er rneer dan vol mee en hamer, beitel en verfkwast verdwenen weer naar binnen. En toen maakte dhr. de Ronde een zeer sympathiek gebaar op die eerste zonnige dag in zijn nieuwe paviljoen; hij rekende geen cent voor alle con- sumpties die hij zo kwistig aandroeg, omdat hij vond dat hij door de rom- mel op het terras en in het paviljoen zijn gasten niet optimaal kon bedienen Dat deze onverwachtite gesite door alle bezoekers bijzonder op prijs werd ge- steld behoeven we U niet te vertellen! In een gesprekje met dhr. de Ronde vernamen we van hem dat hij grootse plannen heeft met „De Kethel". Er zijn maar liefst 150 nieuwe en heer- lijk zittende terrasstoelen; het terras wordt een meter opgehoogd en in de keuken kwamen een afwasmachine en een frisdrankendispenser plus nog de nodige apparatuur voor allerlei heer lijke hapjes. Als specialiteit gaat dhr. de Rotide pannekoeken brengen, in een groot aantal soorten en variaties. Dit natuurlijk speciaal ten gerieve van de kinderen. die verder nog heerlyk verpaktLich-ijs kunnen eten. En als volkomen nieuwe attractie plaatst dhr. de Ronde voor de kleine beursjes een kraarn, waarin chips, dropveters, kauwgum, spekkies en nog veel meer kinderlekkers verkocht worden. Alle reden dus voor jong en oud om over zo'n 2 weken, als ..De Kethel" helemaal klaar is en ..officieel" open gaat de schreden te richten naar dat heerlijke zitje aan de grote vijver

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 5