Hum EfRMANTtx Ons dansend ^j)aasai 19 maart - praten over een opbouworgaan dXleute akkoordjes (Door enkele kommunikatiefoutjes verschijnt het verslag van de openbare diskussieavond in „De Ark" veel te laat. Ekskuses hiervoor). foto - film projectors voor dia of film foto film HORIZONTAAL: 1. soort technisch onderwijs (afk.); 5. brandstoj; 11. kior; 12. spoedig; 13. Engelse titel; 15. engels lidwoord; 17. zangnoot; 19. open plek in het bos; 20. gedeeltelijk; 21. natuurkundeterm (afk.); 23. oude Duitse munt (afk.), 25. herkauwer; 27spil; 29. wallekant32. hevige koude34. brievensnoev 35. tijdperk; 36. mens (Maleis); 39. werpstrik; 41. ons inziens {afk.); 42. kleine vis, 44. soort onderwijs (afk.); 45. Europeaan; 47. lijst; 48. onverstandig 49. soort kraan; 51. zoon Engels52. mondstang; 53. individu; 55 sierplanf 5/. geen persoon; 59. bedorven. VERTICAAL: 1. hors power (afk.); 2. kleur; 3. pacir; 4. Moh. geestelijke- 6 eane- Hootl twaterro°fdier; 8. nobele; 9. plaats der oudheid; 10. wereidstad- 14. behoeftige; 16. beschaafde man; 18. bestaat; 22. vluchtige stof; 24. huids- kleur; 26. Moh. heilig boek; 28. voortbewegende watermassa; 30.' nagdrecht; 31. fijn weefsel; 32. huid; 33. soort37. oevergewas38. 'uitgestorven vogelsoort 40. einde, 42. tekengerei; 43. bestuurslichaam46. mak; 48. aanw voornaamw 50. schryfgdrei; 52. bieding; 54. nikkel (afk.); 56. laatste nieuws (afk.)'; 58. soort onderwijs (afk.). Zoals U bovenstaand ziet, komen wij onze beloftes na en maakten wij voor U een speciale „PaaspuzzeH. Evenals in decemlber het geval was stellen wij weer enkele leuke prijzen beschikbaar, welke onder de goede oplossers zullen worden verloot. U kunt Uw oplossingen inzenden aan het adres van onze redactie Bachplein 189 of - indien dit voor U gemakkelijker is - aan Postbus 410 te Schiedam. Oplos&ing en prijswinnaars worden bekend gemaakit in ons blad van 9 mei a.s. Uw oplossingen dienen wel uiterlijk 30 april a s in ons bezit te zijn. Veel succes! J v S De Stiiohting Samerilevingsopbouw Schiedam-Noord, de vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. en de Wijfcvereniging Groenoord e.o. hebben zich gebogen over de mogelijkheden voor een opbouworgaan. Een opbouworgaan kan een overkoe- De Zaak van vertrouwen voor Bachplein 598 - tel. 70 42 75 Mgr. Nolenslaan 688 - tel. 70 21 31 Tuinlaan 98 - tel. 26 74 64 SCHIEDAM Ock verhuur van dia- en film projecforen peling van allerlei organisaties zijn, die met elikaar willen denken over; over- leggen en samenwerken aan verbete- ring van de leefbaarheid in een wijk, zonder hun zelfstandigheid te verlie- zen. Op 19 maart kwam dit plan op tafel voor de bewoners van Schiedam- Noord. De avond werd door ongeveer 80 mensen bezocht, waaronder ook de heren Colle en Kaptein. Velen kwamen beroepsmatiig of omdat men aktief deelnam aan een of andere organisatie. Opzet van de avond was het geven van informat e en diskussieren over de plannen, in de hoop dat een opbouw orgaan met opbouwerker hier spoedig aanwezig zal zijn. Na een korte uiiteen- zetting over de werkzaamheden van bovengenoemde organisaties, vertelde mej'. Van Vessu-m hoe zij als opbouw- werkster in Ommoord (Rotterdam) bezig is. De woon/wijksituatie n Ornimoord is min of meer met die van Schiedam- Noord te vergelijken. De mogelijkheden die daar zijn, zijn echter veel groter. Ten eerste beschikt men daar over beroepskrachten die al bun energie op Ommoord kunnen riohten. Ten tweede ontvangt Ommoord, uitgefcozen door het ministenie als eksperiment op- bouwwerkwijk, een forse subsidie. Mej. Van Vessum legde zeer nadrukke- lijk uit dat haar voornaam&te taa'k be- stond in het koordineren, stimuleren en begeleiden van initiatieven die uit de bevolking komen. Bewoners van een wijik blijven het voor het. zeggen hebben. Na de pauze volgde een diskussie, ge- Ieid door de heer Marrevee. Belangrijke punten die naar voren kwamen: - Opvang van kinderen en medezeg- genschap van ouders bierin. - Opvang van jeugdigen boven 15 jaar - Hu.lpdiensten en een alarmsysteem voor bejaarden, zieken en mensen die dat tijdelijk nodig heibben. - Openbare ontmoetingsruimten voor bewoners. - Samenwerking tussen maatschappe- lijk wenk en gezondheidszorg. - Kontakt tussen verschiiUende woon- wij'ken in Schiedam-Noord zoals Bij- dorp, Tuindorp, de Vogelwijk, KeBhel, Woudhoek, Sftaland en Groenoord. - Ruimtelij'ke ordening b.v. Hoe voor- komen we dat Kethel e.o. door het wegenplan afgesloten wordt - afge- sneden wordt van Schiedam en Groenoord. - Problemen rond flats en andere woningen. - Problemen rond sloop en opbouw. - Opvang van mieuwe bewoners. - Samenleving tussen soholen, ouders, maatschappelij'k werk en gezond heidszorg. - En lest, maar niet best: hoe komen we in hemelsnaam aan een opbouw- werker, beroepskrachten. subsidie. medewerking van gemeente en over- heid. Hoe komt het dat het lykt dat ergens anders veel gerealiseerd kan worden en hier zo weinig Later zal in Groenoord-Akkoorden die- per op deze vragen ingegaan worden. U ziet dat er genoeg problemen zijn, gertoeg wil en energie, maar te weinig (geen?) andere middelen. Denk en help ook mee. U woont hier oak. Dit was 19 maart. a.v.k. Tarief: leder woord of leesteken a 10 ct. Brieven onder nu<mmier 1 guflden extra. Indien niet vooraf betaald, incassokosten 1,50. Het maximum aantal regels is bepaald op 15. Akkoordjes kunnen worden opgegeven bij Fa. J. Hipke - P. Pons - „De Favoriet" F. J. Elderhorst - Slijterij - Wijinhandel „Ohandon". COSMETICA. - Heeft U inte- resse voor de cosmetica van MOARA SHIRA, bekend van T.V.? Vraag dan inlichtingen: Molensingel 57, Kethel, telefoon 70 41 28. Aardige ATTENTIE, bij alle bij ons bestelde geboorte-, verlovings-, huwelijks- en visi- tekaarten. Verkoop dagelijks van 9.00-21.00 uur. Drukkerij „DE MAGNEET" Rotterdamsedijk 279-281 Schiedam - Telefoon 26 86 66 TE KOOP bomen door de heie wijk. Maak Schiedam-Noord groen. Giro 65 67 00 t.n v. Boomplantaktie Schiedam-Noord. Gevraagd: een Poppenhuiis. J. Kadijik, Chopinplein 66, telefoon 70 60 24. TE KOOP diverse kleine ak koordjes voor sleohts 10 cent per woord, sufcses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: F. J. Elderhorst, Noordeinde 1 telefoon 70 10 91. PEDICURE-MANICURE SCHOONHEIDSSPECIALISTE Mej. M. Maliepaard, telefoon 70 24 10. Bachplein 444, Schiedam-Groenoord. Frisse lucht te koop. Stort een willekeurig bedrag op giro 65 67 00 t.n.v. Boomplantaktie Schiedam-Noord. U kunt tevens een plaats vra gen en de soort boom. TE KOOP diverse kleine ak koordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: HIPKE Winkelcentrum „DE KETEL" Zelf Witten, Schilderen of Behangen? - Dan eerst naar ..PERHAPS", St. Liduinastr. 3, telefoon 26 37 08. Voor vak- kundige voorlicbting en eerste klas materialen. Iedere zaterdag een geweldige reklame stunt I TE KOOP diverse kleine ak koordjes voor slechts 10 cent per woord, sukses verzekerd. U kunt ze opgeven bij: Slijterij - Wijnhandel Chandon Schiedamseweg 41 c. Mevrouw ELS W1JNTJES-VAN VELZE, schoonheidsspeciaiiste Griegplein 216, Schiedam, Groenoord, telefoon 7111 33. Te koop aangeboden: Kleinibeeldcamera: „Canon VT de Luxe"; verwisselbaar ob-. jectief met groothoeklens als standaard en een z.g.a.n. be- lichtingsmeter menk „Sixtar". Inlicht.: 's-avonds na 6 uur, Sibeliusplein 234, tel. 708569 U gaat toch ook straks naar de InHaBe? Hipke staat er! Reakties op ideeen rond op bouworgaan? Graag aan Postbus 410, Schiedam. Voor schoonmaken, restaure- ren en opnieuw iniijsten van schilderijen, reprodukties en borduudwerk naar .PERHAPS' St. Liduinastr. 3, tel. 26 37 08. Oppas biedt zich aan. Bellen na 5 uur tel. 70 34 93. Beschaafde jongedame 18 jaar in het bezit van staatsdiploma kleuterhulp en goede getuig- schriften, zoekt i.v.m. verhui- zing een voor haar passende werkikring b.v. in gezin met kinderen te Schiedam, waar meerdere hulp aanwezig is voor het huishoudelijk werk. Brieven onder nr. 1261. Losse centen zjn Iastig en haast niets meer war.rd. De centenaktie heeft ze graag en weet er wel weg mee. Voor bejaarden, jnvaliden, allem- staanden, zieken, enz. enz Bel. 7010 65 en ze worden even gehaald. Gevraagd: 10 markckramen te leen voor 5 mei a.s. Bomen- en plantenmarkt Bachplein. A. van Kan, T. Verheystr. 55 telefoon 70 47 62. Te koop: Bijna nieuw 1 pers. Ledikant 20.00. Tel. 70 27 73 COMPLETE SOHOONHEIDS- BEHANDELING BESTAAT B11 ANS BAKKER-SMIT UIT: Reiniging en stimuleren van gezicht en decollete, epile- ren van de wenkhrauwen, comedones en hoornpareltjes uitdrukken, massage vain ge zicht en decolletC masker en make-up 13,50 met vapo- zone 16,50. - Rijksgediplo- meerd SCHOONHEIDSSPE CIALISTE A 4- B, MANICURE PEDICURE ANS BAfKKER- SMIT, LISZTPLEIN 161. BE- handeLing volgens afspraak Telefoon 70 84 94. Bij geen gehoor overdag bellen na 17.00 uur. COSMETICA. Heeft u interesse voor Avon producten met vele aanbiedingen. Bel 70 38 54. Wij zoeken een lieve dame om Zy2 dag per week ons Bieke (20 mnd) en ons Joke (2mnd) te verzorgen. Tel. (010) 707338 Gediplomeerd Herenkapster Mevr. C. F. BARZILAIJ Behandeling uitsluitend na telef. afspraak. Tel. 70 27 73. OPPAS SOHOLIEREN Vivaldilaan 175, tel. 70 79 72

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 5