1 EERSTE LUSTRUM Bejaardentocht 9mei 1973 Lustrum feestavond fZi Boerenleenbank BANKZAKEN RUIM 3200 LEDEN voorAL BOOMPLANTAKTIE (AUnc^iqinq KONINGINNEDAG NIEUW ALGEMENE LEDENVERGADERING 5e jaargang no. 127 25 april 1973 Uitgave en advertentie-exploitatie. De Wijkvereniging Groenoord viert haar lustrum met een grootse avond in het PASSAGE-THEATER op 11 mei 1973. De avond wordt geopend door het bestuur en daarna neemt PETER PIEKOS de algehele leiding in handen, wat hem wel toevertrouwd is. Verkoopadressen: Wijkvereniging GROENOORD EN OMSTREKEN i met medewerking van bekende radio- en T.V.-artiesten, In het PASSAGE - THEATER op VRIJDAG 11 MEI 1973. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.15 uur precies. Het wordt een tocht vol afwisseling. ZIE VOOR PAGINA 5 de bank voor iedereen SCHIEDAM.NOORD (Giro 656700) Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel en Omstreken (voorheen Groene- en Wit-Gele Kruis Kethel) Toon Uw belangstelling door trouwe opkomst. GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. Tel. 70 10 65. Opgave leden: telefoon 7010 65. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bacbpl. 189 tel. 703518 Medewerkers: B. D. Roza, tel. 708247; C. A. P. Kortrijk, telefoon 704172; Mevr. A. van Kan, telefoon 704762 B. P. C. van Rijthoven, telefoon 70 43 80. „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70 Bezorgklachten tot donderdag 19.00 uur, tel. 70 19 56. Voor de bejaardentocht zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De heer de Jager op het Henriette Bosmansplein 125 zal u hier graag over inlichten. Prijs voor leden van de Wijkvereniging 20.-; voor niet-leden 25.--. TON VAN VLIET zorgt met zijn kwar- tet voor de muzikale omlijstinig. Aan het programma nemen verder be- kende radio en T.y. sterren deel, die ieder op <hun manier zullen zorgen voor een cnbezorgde avond. De kaarten voor deze avond kosten 1,75 p.p. We raden U aan de kaarten zo snel mogelijk af te halen op e^n der onderstaande adressen, -want de toe- loop is groot. De zaal gaat om half acht open. Het programma begint om kwart over acht precies. Na afloop kan men naar Boerderij LANDVREUGD dat van 12 tot 4 uur zijn deuren voor U open houdt voor een gezellig samenzijn. De kaart van het Passagetheater is ook de entre- kaart voor de boerderij. Wij zijn er van overtuigd dat U met de wijkvereniging een gezellige avond zult hebben. 1. Boerderij „Landvreugd", Sweelincksingel 7. 2. Dhr. H. Gusman, Bart Verhallenplein 80. 3. Mevr. v. d. Spek, Obrechtstraat 86. 4. Dhr. Hipke, Borodinlaan 68. 5. Dhr. Pons, Iepenlaan 53. 6. Mevr. Jongste-Quartel, Schiedamseweg 7. 7. Dhr. Kortrijk, Johann Straussplein 189. 8. Dhr. Haan, Jozef Oreliosingel 99. 9. Dhr. Immerzeel, Dirk Sohaferplein 88. 10. Dhr. v. d. Slot, Dink Schaferplein 90, telefoon 70 48 35. 11. Dhr. Roza, Griegplein 193. 12. Dhr. De Jager, Henriette Bosmansplein 125-. t 's iMorgens staan 2 bussen gereed die om 8 uur zullen vertrekken. E6n vanaf de Laan van Bol'es bij de Coop. De under vanaf het Johann Straussplein. En dan begint het, richting Westland naar Boulevard Scheveningen. Behalve de Pier, de kleine winkeltjes en't Kur- haus is daar ook de steeds indrukwek- kende branding. Daarna naar de bollenvelden die er nog goed bijstaan omdat de lente zich niet van zijn mooiste 'kant liet zien. Een geluk bij een ongeluk. In Noordwijkerhout zal gestopt worden om de dorst te lessen met koffie en dan in een ruk door naar Amsterdam, 't Amsterdam van het Lievertje, de ca- fetjes, de grote winkels, maar ook van de mooie grachten, bomen en huizen. Een rondvaart door de grachten zal een goede indruk geven van de stads- kern. Vermoedelijk is iedereen daarna voorlopig verzadigd van beelden en ervaringen. Het wordt dan tijd om de inwendige mens te versterken met een koffietafel. Langs de plassen, vol natuurschoon gaat U met een grote bocht terug naar Schiedam. Onderweg zal nog een keer gestopt w-orden om koffie of thee te driniken. Rond 7 uur zult U terug zijn op Boer derij Landvreugd waar tot ongeveer 8 uur gelegenheid is gezellig met elkaar na te praten en nog eens aan de in wendige mens te denken. a.v.k. Schledam/Kelhel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandpleln 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw Vermeldden wij in G.A. van 11 april dat de stand van de binnengekomen giften was gekomen op 916.33 door een nieuwe gift van een bewoner van het Ohopinplein is de stand op 20 april gekomen op 926.33. We schreven reeds eerder dat wij blijven doorgaan en dat in ihet komen- de najaar weer opnieuw sierbomen zullen wotden geplaatst dus wij blijven rekenen op alle steun van de bewoners van Schiedam-Noord (d.i. Kethel, Tuin- dorp, Groenoord en Woudhoek). Gironr. 65 76 00 of Amrorekening 40-72-93-736. De Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel en Omstreken nodigt iedereen uit tot bijwoning van de ALGEMENF. LEDENVERGADERING op maandag 7 mei a.s. om 8 uur in „DE ARK", Hargnlein 101. Het ledenaantal van de vereniging groeide de laatste jaren uit tot ruim i200. Dit aantal toont dat de belang- stelling voor volksgezondiheid toeneemt Met het groeiend ledenaantal groeien echter ook de wer'kzaamheden en zor gen van het bestuur. Optimaal liulp hieden is geen sinecurt. Belangstelling voor dit werk, die tot uiting komt door de algemene ledenvergadering bij te wonen of zich aan te melden als lid is een stimulans voor het bestuur. Ieder heeft, direkt of indirekt met volksgezondiheid te maken. Ook niet- leden van de vereniging. Lid zijn bete- kent kiezen voor eigen en algemeen helang. De algemene ledenvergadering bjedt de mogelijkheid om zich te infor- meren. Onderwenpen, inhoudelijk en prakties van aard, komen deze avond aan de orde. Geef uw stimolans door te komen. Geboorle-, Verlovings- en Huwelijkskaarfan op gekleurd Oud-Hollands papier, lets aparts. 13 kleuren. drukkers DE MAGNEET uitgevers Roiterdamsedijk 279 - Schiedam Telefoon 26 86 66 Dagelijks van 9.00-21.00 uur tot bijwoning van de te hoiuden op MAAN'DAG 7 MEI 1973 om 8 uur, in de ontmoetingsruimte van „DE ARK", Hargplein 101. Bestuursverkiezing wegens tussentijds aftreden van Mevr. Leusink en dhr. De Rijke. Het' bestuur stel't de volgende candidaten. Mw. G. A. Bervoets-Schaberg; Mw. J. A. v.Gils- Bodde; Mw. Schnebbelie-Sneek en dhr. G. W. Ruigrok. Tegencandidaten kunnen ter vergadering worden gesteld. Verder zullen de jaarverslagen worden uitgebracht, terwijl de plannen t.o.v. het nieuwe kruisgebouw en de samenwerking met andere vereni'gingen in de wijk zullen worden belicht. Het Bestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1