Grote FEEST AVOND op 11 MEI 0 UW Wonen, maar ook leven, dus SAMENWERKEN (5) Boeren ileer ibar ik BANKZAKEN G50900 Foio Club F.C.G. 73 voorAL y IIEIll 5e jaargang no. 128 9 mei 1973 Uitgave en advertentie-exploitatie. U heeft de affiches in de wijk wellicht reeds gezien, VRIJDAG 11 MEI A.S. viert de Wijkvereniging ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan feest. Dit doet ze in het Passage-Theater met een grootse avond en met een keur van bekende artisten. Aanwijspijl gevraagd Il GIRO BOOMPLANTAKTIE H Schiedam-Noord J de bank voor iedereei n- De bewoners van Schiedam-Noord die op de openbare bijeen komst van 19 maart blijk gaven van belangstelling voor bet wel en wee van deze wijk hebben op 18 april j.l. een bespreking gehad met de Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam-Noord, Vereniging voor Gezondheidszorg en de Wijkver. Groenoord e.o. De volgende pun ten kwamen ter sprake: 1. Sociale dienstverlening en gezondheidszorg 2. Ruiintelijke ordening en miljeuhygiene 3. Sporl en rekreatie. o 6,..oo De telefoondienst Peuterspeelzaal De jeugd Gezondheidszorg Bejaarden verzoi ging Ruimtelijke ordening GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o, te Schiedam Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord Postbus 410, Schiedam, - Becalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar. t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord Giro 26 75 85, Schiedam. Tel. 70 10 65. Opgave leden: telefoon 7010 65. Redaktie: J. v. Schaverbekc. Bachpl. 189 tel. 703518 Medewerkers: B. D. Roza. tel. 708247; C. A. P. Kortrijk, telefoon 704172; Mevr. A. van Kan. telefoon 704762. B. P. C. van Rijthoven, telefoon 70 43 80. „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse dijk 279 - 281, Schiedam. Tel. (010) 26 8666 - 26 66 70 BezorgklachtJen tot donderdag 19 00 uur. tel. 70 19"56. Om een paar namen te noemen: Peter Piekos (Gastheer), Mini en Maxd (be- kend van T.V.), Rita en Goen Gorita (commentaar ovebodig), Como Bros (topacrobatiek), Trio Los Alegres (rit- misohe klanken), muzikale omlijsting Ton van Vliet en zijn ..Appollo's". De wijkvereniging heeft gemeend ieder in de gelegenheid te stellen dit werke- lijk grandioze feest bij te wonen door de toegangsprijs belachelijk laag te houden, n.l. 1.75 per persoon. Een avondje uit, een avond zonder zor- gen, een avond vol humor, spanning en muziek voor 1.75! Wat houdt U nog tegen? En met hetzelfde toegangsbewijs kunt U na afloop van de voorstelling boven- dien terecht in Boerderij ..Landvreugd" (van 12.00 tot 4 uur 's-naohts) waar het feest gewoon verder gaat. Als U dat wilt kunt U dus 8 uur lang feestvieren, 8 uur lang Uw dagelijkse besloimmeringen eens vergeten. Voor 1.75 (voor 22 cent per uur Ga gauw die paar kaarten nog halen bij: Boerderij ..Landvreugd"; Dhr. H. Gusman, Bart Verhallenpl. 80; Mevr. v. d. Spek, Obredhtstraat 86; Dhr. Hiipke, Borodinlaan 68; D'hr. P. Pons, Iepenlaan 53; Mevr. Jongste-Quartel, Schied.weg 7; Dhr. C. A. P. Kortrijk, J. Strausspl. 327; Dhr. Haan, Jozef Oreliosingel 99; Dhr. Immerzeel, D. Schaferplein 88; Dhr. J. v. d. Slot, D. Schaferplein 90, telefoon 70 48 53; Dhr. Roza, Griegplein 193; Dhr. de Jager, Henr. Bosmanspl. 125. Q Wij werden - het is reeds enkele weken geleden - door een mevrouw uit Noord- Holland er op gewezen, dat het voor een vreemde bij,zonder moeilijk is in Schiedam de weg naar het Kerkhof te vinden. Inderdaad bleek ons bij con- trole dat op de Burg, van Haarenlaan geen enkele aanduidiing is gegeven waar zich de nieuwe ingang van de openbare begraafplaats ibevindt. Het is zeker niet denkbeeldig dat mensen van buiten de stad die alhier een teraarde- bestelling willen bijwonen door on- nodiig gezoek laat (of te laat) arriveren. De ligging (sohuin achter het Spierings- hoekflat) is nu eenmaal voor onbeken- den niet zo gemakkelijk te vinden. Wellicht dat d°°t deze publicatie de gemeente de nodige maatregelen zal willen nemen. 't Lijkt ons een vrij kleine moeite. J.v.S. i Schiedam /Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandpleln 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telel. 26 21 60 U hoorde sinds de oprichting niets meer van F.C.G. '73 (Foto Club Groen oord '73), maar het gaat goed met de leden en hun hobby. Zij sloten zich aan bij de bond Van Nederlandse Amateur fotograven Ver- enigingen kortweg de B.N.A.F.G. en een druk programma voor het seizoen 1972-1973 ligt klaar. Ook heeft het bestuur gemeend om de ledenstop die tijdelijk was ingesteld op te moeten heffen. If die dit stuikje leest, heeft waarsohijn- lijk ook wel een fototoestel in de kast I ggen, maar daar hoort het niet want met dat toestel van U kunt U geweldig f jne dingen gaan doen. Kom daarom eens op donderdagavond bij ons kijken in de Boerderij „Land- vreugd". We beginnen om 20.00 uur. Wij sluiten van 15 juni tot ,15 augustus. Voor inlichtingen kunt U ook de heer Pons bellen telefoon 71 04 07. De sociale dienstverlening en gezond heidszorg moei de gehele bevolking be- reiken. Toch zijn er enkele groepen te onderscheiden die ekstra aandacht zullen moeten krijgen omdat de voor- zieningen daarvoor ontbreken, slecht zijn of men maakt er weinig gebruik van. In volgorde van bespreking: De telefoondienst voor zieken, bejaar- den en and&ren die daar om de een of andere reden gebruik van willen maken Er zijn versohillende telefoondiensten. Men kan o.a. het nummer van De Harg Gezondheidszorg bellen waarachter help(st)ers klaar staan. TOV heeft on- geveer 20 jongeren die bereid zijn ha een telefoontje karweitjes op te knap- pen of boodschappen te doen. Men maakt er echter weinig gebruik van. Daarom start een werkgroep o.l.v. Dhr. Marrevee om te onderzoeken hoe groot de behoefte ;s, om het werk te bunde- len om er bekendheid aan te geven. D'e peuterspeelzaal in De Harg bestaat ail geruime tij'd. Men is zich echter wel bewust dat e6n zaal, die niet centraal in de wijk ligt, te weinig is. Mevr. de Paepe zal met de leidsters van de huidige speelzaal en anderen die zich bier al intensief mee bezig hielden, verdiepen in de vragen: is er behoefte aan, waar, voor wie, wat zijn de plaatselijke mogelijkheden, hebben we de geldelijke middelen en mensen die zich besohi'kbaar willen stellen. Voor de jeugd tussen 7 eu 12 jaap zijn er al enkele clubs en rekreatie- of opvangruimten, o.a. in De Ark, De Harg, het Schephuis en De Instuif van Boerderij Landvreugd. Juist in de va- kantiemaanden gaan deze ruimten dicht. Bovendien worden de ruimtes gebruikt door andere groepen, zodat men geen materiaal en meubilaiir aan- gepast aan deze leeftijd kan laten staan. Het lijkt wenselijk, iedereen die zich bezighoudt met deze leeftijdsgroep bij elkaar te brengen en te bakijken waar wel en niet in voorzien word't, of er een ruimte gevonden kan worden die permanent beschikbaar js voor veel soorten van aktiviteiten. Dit zal ge- beuren o.l.v. Dhr. Rijthoven. Gezondheidszorg zou graag starten met een grootsc'heepse tandverzorglng voor de hele bevolking. in Jutfaas heeft men hiermee al de nodige ervaring en voorbeelden van uitwerking. Dit werk- plan zou omgebouwd moeten worden voor Schiedam-Noord. Dhr. Kletter zal graag met anderen hiervoor een opzet maken. De werkgroep Bejaardenverzorgiug on- der koordinatie van Dhr. Winkelman gaat zich buigen over een plan dat de kommunikatie ntoet bevorderen, zodat men weet bij wie, waar en waarvoor men ergens terecht kan. Mogelijkheid is om met bijv. kontakt- personen per flat of woonwijk te wer- ken, informatieborden en aanvullingen van de Gids voor Schiedam-Noord. Maar vooral het leggen van persoon- lijke kontaikten is belangrijk om drem- pelvrees weg te nemen. Men zal ook proberen te tegelen dat ieder die graag bezoek krijgt of iets dergelijks, bezocht kan worden, zonder dat hij/zij lid is van een kerk of vereniging en traohten alles wat op dit gebied gedaan wordt te koordineren. De ruimtelijke ordening van Schiedam- Noord heeft ook aandacht nodig. Men zal moeten werken met wat er al staat, maar zich ook gaan buigen over uit- breidingsplannen. Ervaringen, opge- daan in deze wijk zullen verwerkt moe ten worden. Een sektie van de wijk vereniging die al kontakten heeft met betreffende instanties zal zich hiermee met geinteresseerden en hopelijk de werkgroep Woudhoek-Spalland bezig houden. (vervolg op pag. 9) Geboorfe-, Verlovings- en Huwelijkskaarfcn op gekleurd Oud-Hollands papier, lets aparfs. 13 kleuren. dtukkcrt DE HAGNEET uitgevtM Rotterdamsedijk 279 - Schiedam Telefoon 26 86 66 Dagelijks van 9.00-21,00 uur PETER PIEKOS gastheer van 11 m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1