Interessant rapport Roode Kruis kollekte 7 3 Boerenleenbank voorAL BANKZAKEN s 8 Een jaar Raadsman in Schiedam NIEUW 6e jaargang no. 131 20 juni 1973 Uitgave en advertentie-exploitatie. NIEUW HOOFDBESTUUR WIJKVERENIGING •B o o o o O Aanstelling. de bank voor iedereen Start van het werk. Problematiek. HOUD DE SCHORS IN ERE 6 5 6 7 0 0 Geen zwaar verkeer in Kethel De aktiegroep 'De Dorpskern' heeft zich in een open brief aan B W gericht met het verzoek het zware vrachtver- keer in de smalle straatjes van Oud-Kethel te weren. Mevrouw M. Poortvliet, een van de initiatiefneemsters (te vens bestuurslid van de Wijk vereniging) vindt het momen- teel een levensgevaarlijke situ- atie, zeker daar er in de dorps kern geen trottoirs zijn en de voetgangers wel bijzonder moeten oppassen. Ook de huizen vertonen door dat zware verkeer gebreken, zoals verzakkingen en scheu- ren. De bewoners vragen in hun brief aan het college deze kwestie zo spoedig mogelijk te behandelen. gelcleurd Oud-Hollands Creche in ontvangsf- hal Ziekenhuis Dijkzigt In het belang van patienten zowel als van hun bezoekers heeft de Direktie van het Aca- remisch Ziekenhuis Rotter- dam/Dijkzigt de volgende regeling kunnen treffen. GROI NOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver Groenoord e.o, te Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410. Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal. 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85. Schiedam. Tel. 70 10 65. Opgave leden: telefoon 7010 65. Redaktie: v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 -Medewerkers: C.A.P. Kortrijk, telefoon 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telefoon 70 47 62. „De Magneet", Drukkers - Uitgevers, Rotterdamse- dijk 279 - 281. Schiedam. Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 70. Bezorgklachten tot donderdag 19.00 uur, tel. 70 19 56. Van links naar rechts (zittend): Mevr. L.C. de Jongste, heren G. de Jager, J.B.Winkelman, J. van Schaverbeke, C.A.P. Kortrijk en B. Roza. Van links naar rechts (staand): Mevr. W. v. Wijk, Mevr. A. v. Kan, Hr. A. Hell wig, Mjevr. M. Poortvliet enHeren H.O. Gusman, R. de Leeuw, H.F.W. Haan, S.W.S. Roelands en P. Pons. B Onder de titel ,,E en Experiment" verscheen er een rapport over de wefkza a tri be den van Cor Bijl, de Schiedamse raadsman over de periode 1 mei 1972/73. Het is een nogal lijvig boekwerk geworden waarin echter reel belangwekkends staat. De voor Groenoord belangrijke- gegevens geven wy hierbij in verkorte vorm weer. De vele mondelinge en telefonische informatie-aanvragen bij de diverse ge- meentelijke diensten en instellingen maakte de aanstelling van een raads man in de gemeente Schiedam gewenst Aanstelling van een door C.R.M. gesub- sidieerde kracht bleek niet mogelijk te zijn. Om toch aan de vanuit de bur- gerij gestelde wens tegemoet te komen werd een beroep gedaan op het Insti- tuut Raadslieden Rotterdam om gedu- rende een jaar een raadsman in Schie dam te laten functioneren. De Heer C. Bijl die op 1 mei 1972 werd aange- steld had tot taak het verschaffen van informatie, het geven van adviezen, het verwijzen en bemiddelen op maat- schappelijk, cultureel en recreatief ter- rein. Hij trad dus in feite op als een ..buffer tussen mensen die het moeilijk hebben en mensen die moeilijk doen!" Schiedam Kethe! Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw Op 2 mei 1972 werd door de raadsman voor de eerste maal spreekuur gehou- den in Gebouw „De Ark" voor de wijk Groenoord en Kethel met een gezamen- lijk inwonersaantal 15.089. Van 2 mei 1972 tot en met 27 april 1973 werd 51 maal zitting in Groen oord gehouden. In deze periode deden 311 mensen een beroep op de raads man (waarvan 34 uit Kethel en Bijdorp) Hiervan waren 51 mensen in de leeftijd t/m 35 jaar, 164 t/m 65 jaar, 79 ouder dan 65 en 17 onbekend. De door de bezoekers gestelde verzoe- ken betroffen voor 26,8 woning- kwesties, 12,4 Algemene Bijstands- wet, 10,4 Sociale Verzekeringen, 8,3 Juridische zaken en 13,5 Be- lastingen. Verder resteerden nogal uit- eenlopende problemen als Arbeids- kwesties, Gezinsproblemen e.e. Zoals reeds boven omschreven hebben wij slechts een enkel punt uit het rapport (dat 18 pagina's besloeg) ge- licht omdat het o.i. toch wel interes sant is te ziep hoeveel maal en door wie van de diensten van de raadsman gebruik is gemaakt. Met nadruk stel- len wij vast dat er geen namen in dat rapport zijn genoemd en elke bezoeker dus - voor anderen - absoluut onbe kend is gebleven. Red. GIRO BOOMPLANTAKTIE J. v.S. De opbrengst van de campagne in Schiedam, bedraagt in totaal, van de huis aan huisaktie en de straatkollekte 16.534,88. Hiermede danken wij alle kollektanten die met volharding er voor gezorgd hebben dit prachtige resultaat bijeen te brengen. Bestuur Roode Kruis, afd. Schiedam. Geboorfe-, Verlovings- en Huwelijkskaarten op paplar. lets aparts. 13 kleuren. drukkers DE MAGNEET uitgevers Rotterdamsedijk 279 - Schiedam Telefoon 26 86 66 Dagelijks van 9.00-21.00 uur Bezoekerskinderen zullen vanaf 18 juni 1973 tijdens het middag-bezoekuur ondergebracht kunnen worden in een creche. Deze regeling biedt tevens de mogelijkheid tot patientenbezoek aan hen die, in verband met de verzorging van jonge kinderen thuis, daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn geweest. De Direktie van het A.Z.R./Dijkzigt heeft de Unie van Vrouwelijke Vrij- willigers verzocht en bereid gevonden om aan deze service medewerking te verlenen. Het verheugende resultaat hiervan is, dat kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar van maandag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur toe- vertrouwd kunnen worden aan de zor- gen van de dames van de U.V.V. De kinderen zullen zich in de creche, welke gelegen is in de Centrale Ont- vangsthal, bezig kunnen houden met lezen, tekenen, spelletjes, e.d.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1