Flat Heijermansplein toch bejaarden flat verhoogde tarieven per 1 juli voorAL BANKZAKEN Wijkveren.vraagtom behoud oude Raadhuis Kethel 6e jaargang no. 132 4 juli 1973 Uitgave en advertentie-exploitatie. Volgens de berichten in de bladen is men er toch toe overge- gaan de torenflat aan het Heijermansplein als een service-be- jaardenflat te gaan inrichten en als zodanig te gaan verhuren. Nu moet U dat verhuren niet in de zuivere betekenis van het vvoord zien. Wie van de bejaarden zal een huur van 410.-- per maand kunnen opbrengen? Er zal in hoge mate gebruik vvorden gemaakt van de bijstand-regeling of huursubsidie. Er zal nog een bedrag van 334.000,-- nodig zijn teneinde de torenflat de besternming te geven, welke men thans voor ogen heeft. Kijkdagen Wie komen er wonen? Te mooi voorgesteld Zijn er ook bezwaren? Slotconclusie VISITEKAARTEN GROENOORD akkoorden Orgaan van de Wijkver. Groenoord e.o. te Schiedam Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 per kwartaal; f 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. Tel. 70 10 65. Opgave Ieden: telefoon 70 10 65. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 Medewerkers: C.A.P. Kortrijk, telefoon 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telefoon 70 47 62. „De Magneet", Drukkers -Uitgevers, Rotterdam -- dijk 279 - 281, Schiedam, Tel. (010) 26 86 66 - 26 66 ~n. Bezorgklachten tot donderdag 19.00 uur, tel. 70 19 56. Er is een druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bezichtiging. Zo veel zelfs dat de lift overbevolkt raak- te en op de achttiende verdieping bleef steken. U hebt dat verhaal in uw krant kunnen lezen. D'eze mensen, die daarbij waren betrokken, zullen wel de schrik van hun leven hebben gehad en waarschijnlijk wel niet tot de aan- staande bewoners gaan behoren. Zo op het eerste gezicht zijn de flats zeer aantrekkelijk. De ingerichte mo- delflat zou je zo hebben gehuurd, maar dan wel met alles wat daar aan- wezig was. Want, de prijzen gelezen hebbende van vloerbedekking enz. enz. komt er een flink bedrag te investeren. In aanmerking komen die bejaarden die een medische of sociale indikatie hebben. Er zal dus wel degelijk een onderzoek worden ingesteld of men als gegadigde werkelijk geaccepteerd wordt. Vreemd is het derhalve wel dat velen die over een goede woning be- schikken en zeer naar hun zin wonen, het groene boekje ontvingen met daar bij een aanmeldingskaart welke voor 23 juni moest worden verzonden. Ook schijnen de artsen in Groenoord mensen te adviseren zich voor deze flats op te geven, hoewel de nood- zaak daartoe nog niet zo urgent aan- wezig was. In het boekje lezen wij; in de nabijheid van de torenflat is een bushale gele- gen, ni. bus 53 halte Bachplein. (Be- doeld is dan de halte tegenover De Harg.) Vervolg'ens is er in de directe omge- ving een winkelcentrum, verschillende supermarkten, een postagentschap, kerken, een filiaal van de Openbare Bibliotheek, een apotheek, en tenslotte het Beatrixpark. Dit alles lijkt me wel een beetje al te optimistisch voorgesteld. Ik heb zo het idee dat deze regels utt de pen zijn gevloeid van iemand, die gewend is zich per auto te verplaatsen, en er derhalve geen idee van heeft dat een bejaarde. die meestal niet meer zo vlug ter been is, anders tegen die di recte omgeving aankijkt dan hij. Stel U voor, een bejaarde woont op de, zeg maar, 15e verdieping en moet naar de bushalte, welke dan in de di recte omgeving is, hij of zij is dan ze- tientallen minuten onderweg. Dan pra- ten we nog niet over slecht weer en wind. Als men de bejaarden tegemoet wil komen dan zal de bushalte inder- daad in de directe omgeving moeten komen, en wel VLAK VOOR DE FLAT, maar de onderhandelingen zullen wel weer maanden en maanden in beslag nemen. Met de verschillende super markten is het al niet anders. VEGE en HOFLAND zijn dan nog het meest nabijgelegen. Maar willen de bewoners ook wel eens naar het winkelcentrum DE KETEL? Dan is dat een ferme voet- tocht. Nu niet bepaald in de directe omgeving. En dan gaan we nog uit van kwieke bejaarden maar men had het toch over bejaarden met me dische indicaties? De dames hebben over het algemeen bezwaar tegen de z.g. ingebouwde keu- ken. Bij enigzins donker weer zal daar een groot deel van de dag licht moe ten zijn, en dat kost ook weer geld. Vervolgens wordt het als een bezwaar gevoeld dat de balkons rond het ge- bouw per flat niet zijn afgeschermd, zodat men rustig rond kan lopen zon- der enige belemmering tegen te ko men. Het komt voor dat 's avonds mensen de flat binnen gaan (van Beet- hovenolein) en gaan genieten van het mooie uitzicht op de zoveelste ver dieping. Zit je dan rustig thuis dan zie je opeens meerdere mensen langs je ramen gaan, en in het ergste geval bij openstaande deuren, bevinden ze zich in je kamer. Wil er enige vrij- beid blijven dan dient de Gemeente de balkons per woning af te schermen zo dat ieder zijn eigen ruimte heeft, en deze balkons niet als promenades kun nen worden gebruikt. Al met a! had het verstandiger ge- weest deze flats goedkoper te verhu ren, goedkoper te bouwen, en ze voor jongere gezinnen te bestemmen, voor hen zal het wonen in de stratosfeer niet zo'n beletsel zijn als voor oudere mensen. Gaat men op deze wijze de bejaarden niet nog meer isoleren? Bovendien, ge- steld dat men Bijstand-uitkering krijgt of na een lange tijd wonen, eindelijk huursubsidie, wat gaat dan nog het wonen kosten met alle kosten welke toch nog ten laste van de bewoners komen. Er wordt door deze wijze van bouwen en verhuren toch wel een e- norme claim gelegd op de algemene geldmiddelen, waarbij wij ons afvra- Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 54 - Telef. 26 21 60 uw gen of dat wel verantwoord kan wor den genoemd. Intussen zullen wij er maar het beste van hopen. Het is echter wel zaak dat U de als dan daar wonende bejaarden eens op gaat zoeken, want het zal voor hen een verademing zijn eindelijk eens iemand in ware grootte te zien inplaats vanuit 17e of 20e etage. Nochtans kan er door de voorzienin- gen welke men treffen gaat er wel- licht toch een gezellig woonklimaot worden geschapen, hetgeen wij van harte hopen. De toekomst zal het wel leren. capk. M.i.v. 1 november as." nieuw minimum postformaat Bestel nu reeds uw nieuwe Dagelijks van 9-21.00 uur Tevens hef adres voor al uw handels- en famllledrukwerk. drukkers DE MAGNEET uitgevers Rotterdamsedijk 279 - Schiedam (op Koemarkt links a(, langs trambaan) Telefoon 26 86 66 - 26 66 70 In een brief aan B W van Schiedam vraagt het hoofdbestuur van de Wijk vereniging om behoud van het oude raadhuis te Kethel. Wel wetende dat de plannen voor sloop gereed liggen, wijst de Wijkver eniging het gemeentebestuur op de toch wel historische waarde van het gebouw en verzocht B W alle mo- gelijkheden tot behoud daarvan te on- derzoeken. J. v. S. Met ingang van 1 juli j.I. werden de RET-tarieven wederom gewijzigd. Enkele nieuwe tarieven laten wij hier- onder volgen. Zo kost een enkel rit- biljet (metro, tram, bus) U nu f 0,75 voor stadstrajecten. Een 8-rittenkaart voor tram en bus komt U op 3,60 voor byzondere lijnen kost zo'n kaart 5,60. Een jaarkaart geldig voor het gehele lijnennet kost 3%,00. Meer informatie geeft U een speciaal uitgegeven folder, welke verkrijgbaar is bij de RET-verkooppunten, de RET informatiepost op het Stadonsplein Rotterdam en in de halcabines in de metrostations.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1