^uwelier @5 Zonsverduistering Sporthuis Hitman Om ?ewac/ittiften te kotten... Algemene Ledenvergadering Klaverjas Vereniging Een nieuw horloge of een sieraad koopt U bij de vakman Klaverjasver -GROENOORD e.o. 20 augustus - 20.00 uur - Boerderij „Landvreugd" Opkomst dringend gewenst - Na afloop prijskaarten Heeft U de advertenties"1® op de andere pagina's al gezien ^het is de moeite waard! j o o o o s o Voetbal Zaalsporten voor al uw sportartikelen Dr. Wibautplein 15, Telefoon 70 69 05 Ik zet de T.V. aan want er zal een zonsverduistering te zien zijn. Om de een of andere reden vind ik dat spannend. Toch gebeurt dat zo'n 60 keer per eeuw. Waar komen de aardappelen vandaan?? Voetpad Molensingel De Wijkvereniging zorgt voor Uw STAMBOOM 65 67 00 De Open Deur ft Dames en Heren, nu de vakanties zo langzamerhand weer aehter de rug zijn, hoop ik dat iedereen van zijn vakantie heeft genoten en dat we nu weer actief aan de vereniging kunnen deelnemen. Zoals U waarschijnlijk wel weet is Boerderij „Landvreugd" op 13 aug. a.s. weer opengesteld voor het klaverjassen. Op 20 augustus a.s. is er een algemene ledenvergadering, die bijge- woond zal worden door de Heer de Leeuw, contaetman van het hoofd- bestuur voor onze klaverjasafdeling. Op deze vergadering staat o.a. de verkiezing van een nieuwe voorzitter en enkele bestuursleden. Wij hopen dat iedereen op deze vergadering aanwezig zal zijn. Er is genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen zodat een ieder die daar behoefte toe voelt hun zegje kunnen zeggen. Na de vergadering is er nog gelegenheid een kaartje te leggen. Hiervoor is een prijs beschikbaar en iedereen ontvangt bovendien een verrassing. Tot ziens op 13 augustus a.s. in Boerderij „Landvreugd". De wedstrijdleider, J. van Schie. 1. Opening door de voorzitter. 2. Ingekomen stukken en verslag secretaris. 3. Verslag penningmeester. 4. Bestuursverkiezing (voorzitter en secretaris). 5. Bespreking op welke wijze en volgorde er zal worden gespeeld. 6. Bespreking mogelijkheid tot sparen voor dagtrip of feestavond. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Ik weet nog hoe spannend ik het vond toen ik 8, 9 jaar was. Mijn vader had van te voren verteld wat er allemaal gebeurde en nam op de dag van de verduistering vrij (6 daagse werkweek en korte vakanties!). Hij had gezorgd voor foto-negatiefjes en beroete glaas- jes. Het leek voor ons alsof hij de verduistering kon laten beginnen. 's-Morgens, te vroeg, maakten we hem wakker, hij vertelde dat 's-middags de vogels en de bloe- men op de verduistering zouden reageren alsof het nacht werd. 's-Middags was het heel spannend. Er hing iets ongekends in de lucht Door onze negatiefjes zagen we de zon kleiner worden. Je vroeg je af, ondanks alle uitleg, of de zon wel weer tevoorschijn zou komen. Het spannende van toen is nu niet meer terug te halen. Heel nuchter, bijna op een af stand kijk ik en verwonder me er een beetje over dat men zo enthousiast is. Enkelen bekijken het heel we- tenschappelijk, bestuderen reak- ties van mensen, dieren en planten Anderen zijn geheel onder de in- druk van de sfeer, de kleuren en het stil worden van de natuur. Hoe enthousiaster de mensen voor de T.V. zich uiten, hoe vreemder ga ik reageren. Ik denk bij mezelf (heel Rijnmonds): mensen ga eens naar grote steden, naar plaatsen met veel industrie. Daar heb je niet zo'n zonsverduistering nodig, daar kun je bijna dagelijks „genie- ten" van verduistering op kleinere maar veel meer bei'nvloedende schaal. Weinig wind, laag hangen- de wolken, grijsgeel gekleurd. met daarachter de zon. Met daaronder een lucht vol afvalstoffen die mensen op ogen en keel slaat, die zoals we nu dagelijks in de kran- ten kunnen lezen vreemde ziekte- verschijnselen opwekt, al is men het daar medisch nog niet over eens. Het is helemaal niet onmoge- lijk dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt, als het gaat om duidelijke uitspraken over ziektes ontstaan uit onze dagelijkse zons verduistering. Als er niet harder gewerkt gaat worden aan lucht- verbetering zullen we over 10 jaar met z'n alien naar de T.V. kijken als de zon helder aan de hemel staat. a.v.k. d v tH V Oranjeatraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey Toen "opmerker" met vakantie was is er werkelijk iets gebeurt dat het vermelden waard is. Teruggekomen ontdekte hij een bank bij de bushalte in de van Beinumlaan, vlak bij de Vivaldilaan. Het is daar heel gezellig toeven. Opmerker heeft telkenmale kun nen vaststellen dat van deze zit- plaats gretig wordt gebruik ge- maakt. Vooral omdat vele van onze Groenoord-bewoners blijk- baar niet op de hoogte zijn van de vertrektijden van buslijn 53 en meestal arriveren als de bus juist enkele minuten geleden is ver- trokken. Als dat op werkdagen ge beurt is dat niet zo'n ramp dan immers rijdt de bus om de twaalf minuten, maar 's avonds wordt het een 20-minuten-dienst, dan kan het wel lang duren, dan juist is zo'n bankje een welkom ge- bruiksartikel. En wat denkt U van de zaterdag- en zondagmorgen, als onze bus om hqt half uur vertrekt, en je in de veronderstelling verkeert dat hij wel om het kwartier of om de 20 minuten zal gaan dan is het wachten geblazen en dan maar gezellig zitten en wachten, wachten en zitten. Er- In onze dagelijkse krant kom je soms schokkende dingen tegen. Nu bedoel ik geen wereldschok- kende feiten, maar van die heel gewone mededelingen, die, om dat ze zo doodgewoon zijn, daar- om juist een schok-effekt teweeg- brengen. Ik las een dezer dagen dat een mijnheer excursies leidde in een door hem beheerd en verzorgd natuurgebied. Hij leidde de men- sen en de kinderen rond en ver telde hun allerlei wetenswaardig- heden over bloei en groei van bloemen, planten, bomen, groen- ten en ook van aardappelen. Het meeste wat hij vertelde was als latijn voor hen die het hoorden. Vooral de kinderen bleken slecht op de hoogte van al datgene wat tot het groei- en bloeigebied be- hoorde. Een van de jongens was een en al verbazing toen hij vernam dat de de aardappel in de aarde groeide, als een knol. Maar mijnheer, ik dacht dat de aardappelen uit de fabriek kwamen Toen ik dat las ging er toch wel iets van een schok door me heen. Zijn we dan zo diep gezonken dat onze kinderen niet meer weten waar ons dagelijks voedsel van daan komt en hoe het groeit? Zijn we zover van de natuur af- gedwaald? Is onze interesse zo geslonken dat wij onze opgroei- ende kinderen niets bij-brengen van alles "wat leeft en groeit, en ons altijd weer boeit"? Nu weet ik wel dat onze flats zich er niet toe lenen om spinazie te verbouwen, of worteltjes, laat staan dat wij een aardappelveldje op ons balkon kunnen aanleggen. Maar wat onze kinderen op hun flats tekort komen zullen wij ze buiten aanschouwelijk moeten to- nen. Wanttussen een fabriek en het open veld, waar in de na tuur in al haar pracht en nuttig- heid is te vinden, ligt een grote kloof. Ook tussen ons flatje en alles wat groeit Trek er daarom op uit, en ontdek voor Uw kinderen nieuwe werel- dencapk gens kan dat nog gezellig zijn ook samen op een bankje! Al met al zijn wij toch blij met deze service. Een bankje is nooit weg. Dank Gemeente voor het inwilli- gen van het verzoek van de Wijk- vereniging. Er wordt wel eens ge- vraagd wat de Wijkvereniging nu eigenlijk doet. Nu dat is veel, heel veel, en in het kader van dit arti- keltje niet aan de orde, maar, zo nu en dan komen de resultaten toch in het vizier. Als U op een van de geplaatste banken zit bij de respectievelijke bushaltes, denkt U er dan even aan, dat het de Wijkvereniging Groenoord is ge- weest welke dit bij de Gemeente heeft bewerkstelligd. Heus, vele van Uw belangen zijn bij ons in goede handen. En door een prettig samenwerken met de Gemeentelijke Diensten kan veel worden bereikt. Ook voor U. Wat ons betreft: zit gezellig, maar wacht niet te lang. capk. Door een bewoner (wij verzuim- den helaas zijn naam te noteren) werden wij vorige week opgebeld, die ons attent maakte op het voet pad voor het bejaarden tehuis Spaland. Dit pad kan men via de oversteekplaats Laan van Bol'Es/ Churchillweg volgen, doch enkele meters verder houdt dit pad op. Blijkbaar was dit voor enige be jaarden die de soos in „De Rank" bezoeken een probleem. Wij heb- ben ter plaatse de situatie eens in ogenschouw genomen en het is in- derdaad wat vreemd dat het voet pad plotseling ophoudt. Toch kan men via de Molensingel (waar weliswaar geen voetpad is) vrij gemakkelijk „De Rank" bereiken. Hetgeen niet inhoudt dat wij een verzoek om doortrekking van het voetpad naar „De Rank" niet zou den ondersteunen. J.v.S. GIRO BOOMPLANTAKTIE Bent U na de vakantie ook altijd zo bezield van goede voornemens? U pakt dan fit en opgewekt de problemen en probleempjes van elke dag aan! Is de kerk zo'n „probleem" voor U? Dat hebben wij opgelost! ,,De Creed Singers" uit Schiedam brengen U het Evangelie op eigen- tijdse wijze. Drs. Gerelings, wel- bekend liturgist uit Rotterdam zal U zeer aanspreken. Wij zetten op 12 augustus om half tien 's-morgens de deur van de Dorpskerk in Kethel voor U open. Om 10 uur begint de bijeenkomst. Rand- en buitenkerkelijken in het bijzonder zijn van harte welkom! Namens de Opendeurcommissie G. H. Butterman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 9