Schiedam - Vlaardingen Gewijzigd busnet kritisch bekeken 6e jaargang no. 140 24 oktober 1% 3 Uitgave en advertentie-exploitatie. Tarief. Rabobank Aankomend vrl. kantoorbediende Automobielbedrijf PETER ST0LKER B.V. sincA CHRYSLER SUA BEAM GROETON experimenteert in he! Passage-Theater Veel namen voor Groenoord-Akkoorden 3s-Gravelandseweg bij afrit Rijksweg 20 geasfalteerd AUTO VERZEKERUYG hoeft niet duur te zijn Sj. KKJIPERS b.v. Huishoud- en Industrieschool in Groenoord geopend akkoorden Orgaan v. d. Wijkver. Groenoord ^e.o., Schiedam Tevena mededelingenblad voor S.S.S.N. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410 Schiedam. - Betalingen Wijkver.: 4.50 p.kw. f 18.00 p. jaar, t.n.v. Penningm. Wijkvereniging Groenoord. Giro 267585, Schiedam. Tel. 701065. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Redaktie: J. v. Schaverbeke, Bachpl. 189 tel. 703518 Medewerkers: C. A. P. Kortrijk, telef. 70 41 72; Mevr. A. van Kan, telefoon 70 47 62. „De Magneet", drukkers-uitgevers, Rotterd.dijk 279-281, Schiedam. Tel (010) 26 86 66 - 26 66 70. Bezorgklachten tot donderdag 19 uur, tel. 701956 4i meerdere malen hebben wij in de kolommen van Groenoord- Akkoorden dit onderwerp ter sprake gebracht. Wij hebben onze blijd- schaD uitgesproken over het bereikte resultaat. Inderdaad, wij kunnen niet anders, dan deze geplande uitbreiding van het busnet, met m- stemming begroeten. Of wij geen bedenkingen hebben? Vanzelf- anrekend Op het gevaar af dat men ons misschien wat negatief zal vinden, gebiedt de eerlijkheid, dat wij een en ander aan een kritische besohouwing onderwerpen. Allereerst vermelden we de plus- punten: Vlaardingen is nu, zonder Schie dam „aan te doen", bereikbaar Gemeente-Ziekenhuis ligt nu met. een bus binnen ons bereik het diensten-centrum „de 4 molens kan nu vanuit onze wijk meer worden bezocht omdat lijn 52 ons daar heen brengt; hebt U zin, bij mooi weer, eens naar Europoort in Schiedam te gaan, teneinde aldaar te genieten van het prachtig uitzicht op onze onvolprezen Nieuwe Waterweg, dan kan dat ook, en wel met bus 53; Schiedam-Zuid ligt nu, voor even- tuele visites, ook binnen leders bereik enz. enz. Dus al met al, wij behoeven ons niet meer zo ge'isoleerd te voelen en dat is al veel waard. Nu de negatieve kanten: met bus 53 gaan wij er, wat de frequentie betreft, niet op vooruit. Immers deze lijn, had tot nu toe, een frequentie van 12 minuten, tot aan het spitsuur, dat wordt nu 20 minuten. Als je daar dan nog bij oalculeert, dat de bus meestal een aantal minuten te laat is, dan kan het gebeuren, dat de wacht- tijden langer worden. Lijn 52 heeft een kwartier-dienst. Dit mogen wij dus wel als een verliespunt in aanmerking laten komen. Maar het wordt nog erger: de avonddienst van voorheen, 20 mi nuten, heeft men, voor beide lij- nen, verlengd tot 30 minuten. Dit nu geeft voor hen, die bijv. even- tuele culturele evenementen in Rotterdam willen bezoeken, wel grote bezwaren. Zou men om een of andere reden, de bus van, zeg 7 uur missen, dan zal men moe- ten wachten tot half acht, en dan kan men de reis naar Rotterdam wel vergeten. Wij hopen nu maar dat beide lijnen een zodanige spreiding hebben zo dat wij toch nog, binnen een half uur, met een van beide lijnen uit Groenoord kunnen vertrekken. Enerzijds kunnen wij wel begrij- pen dat het vervoer in de avond- uren niet stormloopt, en derhalve niet zo lonend is, wij hadden het toch wel op prijs gesteld, indien men de aanvang van de halfuur- dienst, naar een later tijdstip, dus na achten, had verschoven. Juist de tijd tussen 7 uur en half negen is over het algemeen de tijd, voor het afleggen en ontvangen van visites, en het bezoeken van di verse vermakel'ijkheden of andere uitgaansgelegenheden. Om van de koopavond nog maar niet te spreken. Hoewel, men daar nu ook weer niet zo warm voor loopt Ten overvloede wijzen wij er nog op dat de 12-minuten dienst sleohts tijdens de spitsuren blijft gehandhaafd. Voor lijn 53 geldt het gewone stadstarief, voor lijn 52 echter, dus de lijn naar Vlaardingen vraagt de RET van ons het tarief voor bijzondere autobuslijnen. In een afzonderlijk artikeltje heb ben wij ons al afgevraagd of voor dit minieme trajekt, Groenoord- Holy, (ziekenhuis) inderdaad het verhoogde tarief zou gelden, het antwoord geeft de dienstregeling, welke in de bussen verkrijgbaar was en is. Brederoweg en Schu- bertplein geldt als sectie-grens. Rotterdam - Schiedam - Vlaardin gen worden min of meer exclu- sief bediend door de Rotterdamse RET zou het dan niet logisch zijn dat dan ook een uniform tarief zou gelden? Het is maar een vraag. U ziet het, er zijn voor- en na- delen. Maarwaar is dat niet het geval? Tenslotte, wij zijn dankbaar, maar niet voldaan. capk. P.S. Wat wel bij zonder pijnlijk is, bij het lezen van het ontvangen for- mulier, is, dat vele lijnen van de RET een aanzienlijke verhoging van de frequentie hebben gekre- gen. Bijv. lijn 1 van een 12-minu- itendienst naar een 8-minuten- dienst, en zo maar voort. Zijn wij dan toch in Schiedam stiefkinderen Zwaluwlaan 111 Schiedam Telefoon 70 51 55 de bank voor iedereen Boerenleenbank vraagt voor spoedig: leeftijd ca. 16 jaar. Voor deze functie is een Mavo-diploma vereist. Typevaardigheid strekt tot aanbeveling. Geboden wordt, naast een goede salariering, uitstekende arbeidsvoor- waarden en een prettig werkklimaat. Sollicitaties ontvangen wij gaarne aan bovenstaand adres. Official dealer van: Laan van Bol'Es 2 Telefoon 70 06 43 Op 26 oktober a.s. speelt onze to- neelgroep het stuk ,,Een kat op een heet zinken dak" van de sehrijver Tennissee Williams in de vertaling van Elise Hoomans. Een stuk vol sentiment, probleem- stellingen, haat en venijn, doch ook vol geladen dynamiek, sym- boliek en actualiteit. Doet het in eerste instantie wat ouderwets aan; niemand zal kun nen ontkennen, dat juist ook in 1973 de tweedracht, maehtverhou- dingen en ruzies nog bestaan. Groeton hoopt op een voile zaal en u als wijkbewoner van Groen oord kunt hier aan mee werken en ons steunen door reeds nu bij een onzer leden kaarten te be- stellen, welke wij dan voor u re- serveren en bij u thuis af komen geven. De entree-prijzen zijn als volgt: f 6.-; ,f 4.- en f 2.-. En de kaartverkoop adressen vindt u onderstaand. Wij hopen, dat u deze avond voor ons wilt vastleggen. Wij zullen trStehten deze avond niet als een verloren avond, doch als een wel- bestede avond voor u waar te maken. Leden toneelgroep „Groeton". Kaartverkoop-adressen: Mevr. M. Meyer, Sem. Dresdenplein 70; Mevr. R. v. d. Slot, Dirk Schaferplein 90; Mevr. M. Leeuwangh, Alb. van Raalteplein 35; Mevr. L. Bonneur, Arnoldipad 41; Dhr. R. Pluym, Borodinlaan 10. Meer dan 80 namen ontvingen wij i.v.m. de te wijzigen naam van nns black Wij zijn druk bezig hieruit een - moelijke - keuze te maken. Alle inzenders(sters) onze harte- lijke dank voor de spontane mede- werking. In ons e.v. nummer hoort U er meer van. Red. Deze week is een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de 's-Gravelandseweg. Het deel tus sen de Burg, van Haarenlaan en de zuidelijke op- en afrit van Rijksweg 20 wordt hersteld en geasfalteerd. Het zal wel weer een vrij ingrijpende, zij het tijdelijke wijziging in het doorgaande ver- keer in Schiedam betekenen. Voor de uitvoering van het werk (duur ca. 3 weken) is de afslui- ting van een (dubbele) rijbaan noodzakelijk. Omleiding van het verkeer is daarbij noodzakelijk. Gedurende de gehele werkperiode zal het verkeer uit de richting Sohiedam-centrum niet meer via de verlengde 's-Gravelandseweg rijksweg 20 kunnen oprijden. Vanaf rijksweg 20 kan men via 1 baan de normale weg blijven berijden. Op de bewoners van Schiedam- Noord die naar het stadscentrum willen, wordt een beroep gedaan om gedurende de werkzaamheden geen gebruik te maken van de rijksweg 20, doch via Nieuwe Damlaan of Burg, van Haarenlaan te rijden. Vanaf f 138,— per jaar is Uw auto reeds W.A.-verzekerd. Bij 1 schade geen verlies van gehele no-claim korting. Elders verdiende no-claim wordt overgenomen. Uw ASSURANTIEKANTOOR Sibeliusplein 172 Schiedam Telefoon (010) 7108 24 verzorgt ook voor U alle voor- komende verzekeringen, financieringen, persoonlijke leningen, enz. tegen concurrerende tarieven. DIRECT ingaande dekking, 24 uur's service. Op 22 oktober j.l. is met enig fees- telijk vertoon de nieuwe Huis houd- en Industrieschool aan de Valeriusstraat geopend. In een feestelijke stoet kwamen leerkrachten, leerlingen en be- langstellenden om ca. 10 uur aan, waarna door de directie de vlag werd gehesen. 'sMiddags werd in de schitterende hal van de school door het duo Al en Valerie Preston een span- nende goochel-show gegeven. Een echte opening betrof het hier eigenlijk niet, daar dit min of meer een feestelijke verhuizing betrof. De officiele opening zal pas in december a.s. gesohieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 1