Zingende burgemeester was mede-oprichter „Orpheus" Schiedamse middenstand wil koers De Havenloods nu ook in Schiedam! mee uitzetten Honderd jaar mannenzan in Schiedam KUNSTGEBITTEN 14c jaargang no. 20 donderdag 18 maart 1965 STADSSANERING BEHOEFT DUIDELIJK BELEID MM ff J. stef meeder nv Deze week in DE HAVENLOODS RUGKLACHTEN VAKANTIE BIJLAGE OP PAGINA 5 IE HAVENLOODS Wekelijkse huis aan huis bezorging in Schiedam en Kethel. Oplage onder accountantscontrole. Aangesloten bij de Ne derlandse Huis-aan-Huisblad Pers. OPLAGE 26.500 Gecombineerd met Rotterdam en 12 randgemeenten Oost en Noord 195.500 iveekblatl voor sehiedom WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" Links op de foto: de voorzitter van de Schiedamse Middenstandscentrale, de heer G. P. Verhulsdonk. Rechts: secre taris J. Ooykaas. een proefnummer, ter een abonnement op kan ne men, maar een huis-aan-huda-blad dat graag iedere week uw gast wil zijn en dat een boodschap heeft voor elke lezer. Reeds dertien jaar verschijnt dit blad in Rotterdam en omge ving, waar het in de loop van de tijd tot een vertrouwd medium is uitgegroeid en dat van „onver wachte" tot „geziene" gast is ge worden. Natuurlijk hopen directie en redactie dat „De Havenloods" verzorgd in een speciale Schie damse editie, mede geschreven door Schiedamse redacteuren, bi] u evenzeer in de smaak zal va! len. De redactie stelt zidh ten doel aandacht te igerven aan de gezamen lijke belangen van Schiedam en Rotterdam in een zich steeds meer ontplooiend Rij nmond-gebied en dv> lezers op te wekken mee te le ven, mee te werken en mee ie denken bij de uitbouw van de,:e voor ons allen zo belangrijke sec tor. De Havenloods hoopt een spie gel'te zijn van hét Schiedamse ge beuren en stelt zijn kolommen dan ook graag open voor bericht- gpving van alle verenigingen, in* stellingen, kerioeo, organisaties e.d. Niet alleen economisch, maar ook cultureel en sociaal, zullen wjj met elkaar dienen te streven naar een leefbare gemeenschap, ge bouwd op geestelijke waarden. Eenzelfde streven heeft dè uitgeef ster van „De Havenloods" d* Stichting Clubhuizen „"De Jeugd haven" een organisatie die op evangelische grondslag onder du ongeorganiseerde jeugd werkzaam is. DIRECTIE De lichtgewicht Lindner piano is, een klasse-instrument voor een zeer redelijke prijs. liteiten bij: 's Gravelnndseweg 620, Schiedam FOTO NIESTADT ALLES De Schiedamse Middenstandscentrale heeft aan het ge meentebestuur te kennen gegeven, dat naar haar mening het „verzadigingspunt" voor wat betreft vestiging van nieuwe zaken voorlopig bereikt is. Dit geldt in het bij zonder voor de nieuwe wijken, zoals in en rond Nieuwland. Wat de binnenstad betreft, werkt vooral de onzekerheid omtrent de sanering belemmerend voor de huidige ont wikkeling, doch anderzijds kan worden gesteld, dat het juist die sanering is, welke toekomstmogelijkheden gaat scheppen! Er mag worden gesteld, dat een jaar of tientwintig geleden, de Schiedamse middenstand nog in vrij gunstige wateren koerste. De Schiedammers deden het toen rustiger aan dan nu; men stapte minder gemakkelijk in de tram, om van de hedendaagse auto en bromfiets maar te zwijgen. Doch de Schiedamse middenstanders konden en kunnen best de zon in de Rotterdamse wateren zien schijnen, dat vormt ook heden ten dage allerminst het probleem. Dat is meer van „interne" aard, dat wil zeggen, binnen het eigen stadsgebied. „om de hoek" winkels bij de nand te hebben. Het Amerikaanse systeem om vrijwel uitsluitend centra te vormen, die men eigenlijk alleen per auto kan bereiken, gaat in ons land niet op. Doch: er zijn ook hier grenzen. Ook in het grote cen trum is het aantrekkelijk om ae „kleine" zakenman in te passen, de kapper, de schoenmaker en noem maar op. Rijnnftond Het zal niet door iedereen als zkdanig aanvaard worden, doch de heet' Ver- bula&hJt stelde: „Sehietfeun is geogra fisch het centrum van Rijnmond. D„< brengt verplichtingen en mogelijkheden met zich voor onze stad en we moeten zorgen er bij te zijn". Het is daarbij niet nodig een imitatie Lijnbaan te maken, doch er zijn mogelijkheden Schiedam een eigen winkel-karakter te geven, dat voor een ieder aantrekkelijk is. De ontwikkelingen op winkelgebied hebben wel min of meer een probleem geschapen voor wat het eens zo flore rende winkelcentrum de Hoogstraat was. „Het is ons een doorn in het oog, dal men daar telkens een pand leeg ziet ko men, dat niet door een andere midden stander wordt bezet", verklaarde de heer J- Ooykaas. De buitenwijken do°n 'het wel, doch wat zal er met de Hoog straat gebeuren? Anderzijds achtte de heer Ooykaas het een moedgevend b.- richt, dat de fa. Coster de thans ontruim de R.K. pastorie zal gaan betrekken. De vestiging van dit kledingbedrijf kan me dewerken tot nieuwe opleving van ae Hoogstraat, zodat er toch ook weer op timistische verwachtingen in dezen zijn En Kethel In Kethel is nu een eigen winkelcen trum bezig zich te ontwikkelen, waarin zelfs het grootbedrijf niet ontbreekt. De •heer Verhulsdonk betreurde net, dat d- verbindingsmogelijkhieden met de bin nenstad middels de R-E.T. nog veel rc den 'tot wensen geeft, al verklaarde hr. dan ook een open oog te hebben voor de financiële problemen van de RET in de- Zeer uitgesproken, is de situatie in hst Gorzenkwartier waar de meeste midden standers reeds sinds jaar en dag zijn ge vestigd en zulik een vaste klantenbinding bezitten, dat veel van de problemen wel ke in andere stadsdelen een rol speler, hier voorbij gaan. „En die middenstand in de Gorzen verstaat zijn taak prima", voegde de heer Verhulsdonk er aan toe Bovendien spelen in dit stadsgedeelte de sanering en nieuwbouw een minder op vallende rol, dan elders in Schiedam. Dit alles betekent, dat de Schie damse middenstand niet slechts zich aanpast bij de veranderde tijden, doch die liever nog vooruit gaat lopen. Dat wil zeggen, de vorming van het nieu we Schiedam'niet passief afwachten, doch daarin een actief aandeel heb ben. 0 Middenstand paraat. 0 100 Jaar „Orpheus". 0 Grote prijsvraag „Kent u uw stad 0 Prinses Margriet: lekker niks. 0 Floribunda, bloemenpracht '65. 0 Mijmeren op de verbrande er ven. Expositie in Stedelijk Museum In het Stedelijk Museum wordt tot 29 maart een tentoonstelling gehouden van Jonge Nederlandse Kunst. Deze tentoon stelling werd aanvankelijk elders onder de naam „Start" gepresenteerd, doch is nu onder andere naam in het mu seum 'ingericht. In totaal 28 Nederland se kunstenaars exposeren olieverfschil derijen, aquarellen, gouaches enz. TRABANT ISUZU dealer Het kondigde zich aan, toen het nieu we stadsgebied Nieuwland zich ontwik kelde. Met het daar gevestigde winkel centrum werden nieuwe mogelijkheden geopend. Doch de toenemende bouw van flats ging figuurlijk en letterlijk steeds meer steunen op de daaronder gelegen winkelgalerij. De winkels aan het Wt- bautplein b.v. vorinlden een normale in passing in deze woonwijk. Allengs echter ontwikkelde zich het systeem, dat waar flats verrezefl, er meteen ook nieuwe wikkels bij kwamen, vanwege de finan ciële steun in de exploitatie Het is voor de Schiedammers overbodig om die steunpunten" aan te wijzen, men ziet d.e overal verstrooid en het einde is er nog niet. Het valt overigens niet te ontken nen, dat een winkelgalerij het woonge bied aantrekkelijker maakt, doch bij de aan flatfoouw gekoppelde winkelgalerijen zal ook en vooral rekening moeten wor den gehouden met de belangen van de middenstand. Naar men in de Schiedam se Middenstands Centrale meent, moet men hierop meer attent zijn, vandaar de waarschuwing aan het gemeentebe. stuur, c.q, de stadsplanners. Eertijds gebruikte het gemeentebe stuur een „sleutel" voor winkelvestiging, dat wil zeggen, bij bouw van een aantal woningen» kon daar een bepaald aantal winkels worden toegevoegd. Die sleutel past evenwel niet meer in de hedendaag se winkeldeur. Immers de onwang van de winkel is aanzienlijk toegenomen. Voorts is de speciaaisatie zoal niet ge heel verdreven, maar dan toch in elk ge val minder-sterk. Ook daarvan kent men voldoende voorbeelden uit de praktijk. Steeds meer moet men van alles aanpak ken, om „rond te komen". Centrum-taak In een gesprek dat wij omtrent de middenstand hadden met de heren G. P. Verhulsdonk en J. Ooykaas van de Schiedamse Middenstands Centrale, het overkoepelend orgaan van de diverse middenstandsorganisaties, kwam wel duidelijk naar voren, dat er goed ver trouwen bestaat in de toekomst van het Schiedamse middenstandsbedrijf. Even wel zullen ook hier „pijlers" nodig zijn om dat vertrouwen te ondersteunen, en zal niet moeten worden voortgegaan op de weg waar de woningbouw de midden stand als pijler gebruikt. Een van de middenstandspijlers is, een duidelijke en verantwoorde binnenstad sanering Het Is momenteel z», dat de winkelier te de binnenstad niet weet waar Hij dn de naaste toekomst aan toe is. Het nog steeds ontbreken van een duidelijk sane ringsplan, belemmert voor de jjfnkeliei het ontwerpen van plannen pm eigen zaak te verplaatsen of te verbeteren- „Laat mijnheer Fledderu-i,jt^adsplan - ning nu eens spoedig komen met zijn creatie van een zodanige «•'sub-city", da; we in Schiedam weten wafer we aan toe zijn", stelde de hieer Verfmlsdor.k de si tuatie. „Het gaat er m&ar om, dat we weten waar het interéssant wordt voor do middenstander om zich te vestigen". Alls grensgebied voor deze „sub-city", de voorstad dus van Rotterdam, kan het gebied begrensd door Broersveat, Lange Kerkstraat, Hoogstraat worden/aangeno* men, met de „appendix" vai^de Qkfh. Op deze wijze zou dan een- mooi wandel-circuit worden samengesteld voor het winkelend publiek. Rond liet nieuw te bouwen stadhuis, dus bij de Singel, zou een centrum gevormd kun nen worden, een plek, die thans nog een „doodse hoek" is. Een niet onbelangrijk punt is, dat in de toekomst Schiedam ook vestigings plaats gaat worden voor het grootbe drijf; het grote winkelmagazijn. De wens daartoe is reeds kenbaar gemaakt bij het Economisch Technisch Instituut, dat omtrent de stadsontwikkeling eveneens van advies dient. Overigens is het een feit, dat voor bet winkelen het publiek naar een bepaald centrum zoekt en als gevolg daarvan blijft - de binnenstad van Schiedam een. eigen taak en plaats ver vullen", zo luidde het oordeel van de heer Verhulsdonk. Hierbij behoort; dat hier en daar gele genheid m'oet zijn voor een soort, „zelf voorziening". Dat wil zeggen, voor d« dagelijkse levensbehoeften is het gewenst AUTO MOBIEL BEDRIJF Tel. 2417 48. Insulindestraat 277 - R'dam Showroom: Nieuwe Binnenweg 20. Telefoon 25 64 22 - Rotterdam. Voor berichtgeving cn redaktie Schiedam kunnen onze Schiedamse lezers zich wenden tot de heer Leo 't Hart, Burg. van Haarenlaan #16, tel. 266900. Lieftallige tieners in devote aandacht bij de koorzang. OG enkele maanden, en dan gaat het „Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus" het hon derdste geboortejaar in. Dat is een grote gebeurtenis, die zoals vele andere onder zulke omstandig heden doen de vermaarde scha duwen vooruit werpt. De vol ijverige secretaris van „Orpheus", de heer J. de Koster, zond ons dezer dagen een lange lijst met namen der leden van vijf commis- mies die zijn ingesteld, teneinde het jubileum „koninklijk" te vie ren. Dat daarbij gezongen zal worden, spreekt vanzelf. Het zal aan weinigen bekend zijn, dat het een zingende Schiedamse bur gemeester was, die mede de stoot tot oprichting van „Orpheus" gaf. Dat was wijlen burgemeester Honnerlage Grethe, die deel uitmaakte van één der beide toen in Schiedam bestaande mannenkwartetten. Het kwam tot een fusie en zo ontstond „Orpheus", om de oprichtingsgeschiedenis dan maar in een enkele zin te vermelden. Het begin was dus goed en het is in de nu voorbije eeuw altijd goed blijven gaan. Natuurlijk viel er bij tijd en wijle een valse noot en er moest ook wei eens een toontje lager worden ge zongen, zoals in de oorlogsjaren, doch als geheel heeft „Orpheus" het er best afgebracht! Er zijn zoals WAi ih meer steden h.et geval is verengingen, die meer een begrip dan een naaTn zijn. Men kent die ook in Schiedam, zowel op het ter rein van sport, als van kunst, om het hierbij te beperken. Wél, „Orpheus" is een begrip. Niet voor niets „koninklijk". WanJ „Orpheus" is niet „zó maar" een zangvereniging, die de leden een gezellige avond bezorgt, al zijn die er ook wel bij, nee, „Orpheus" heeft verplichtingen aan dat predikaat „koninklijke". Het moge ter viering van deze onder scheiding in het verleden er weieens „losjes" toe zijn gegaan, doch. dat was alleen maar vanwege de pure vreugde over die onderscheiding. In een vergadering van het X Koninklijk Schiedams Mannen- koor zijn de volgende commis- J», i sies gevormd ter voorbereiding ran de viering van het 100-jarig i bestaan. Financiële Niet naar bed De heer J. Scheffers („het wandelend archief" van „Orpheus") vertelde ons uit die bewogen dagen van 1912: „Ik ben toen drie nachten niet naar bed geweest. Acht dagen hebben we feest gevierd." Natuurlijk op een voor de vereniging passende wijze. Want feest is het voor. de zangers en zangeressen pas wanneer zij zingen. En dat deed „Orpheus", toen het predikaat „Koninklijke" in 1912 door de toenmalige Commissaris der Koningin werd uitge- reikt. Iedere avond was er in „Odeon", waar (nu nog) het Schiedamse Postkan toor staat, een concert. Tal van „gastkoren" traden op en de laatste avond, vrijdag, was voor „Orpheus". Dat was pas een feest! Een zangfeest dan. De heer Scheffers (ruim 50 jaar lid) kan er heel wat over vertellen. Dat zal hij straks, in het gedenkboek dat gaat verschijnen, zeer waarschijnlijk V(el doen ook. Wat moet je van een honderd iaa'r oude de he- ren M. C. Noordhoek (vóorz.) y P. Smit, A. Meijer. P. J. Kats, 1 J. Tempelaars; Concertcommis- y I sie: J. Eikenbroek (voorz.j, D. X L. Deurlo, W. A. Romeijn, J. Ce V Koster, G. p. M. Oostrum; Ju- bileumcommissie: L. Stouthan- del voorzG. Orgers, J, O. Ooykaas, J. Ph. Droge, P. W. J van Vonderen, J. Leentvaart; i Damescomité: de clames: Stout- handel, Bots, De Vos. Den Hol- y c lander, Putters, Dröge, Noord- hoek, Vermaas: Propaganda- |V i irmmissie C. Ruigendijk (voorz.), M. J. den Hartog, HV i 7. de Vos, C. v. d. Steenoven, >J 7. Scheffer. T. Veldkamp, P. B. y Voogd NIELSEN'S ZOETZUUR BLANC DE ROEUF OSSÏW1T Het Belgische frituurvet, stearinevrlj. VRAAG OW WINKELIER Lees verder op pagina 4 Groen's Gezondheidsplaat onder Uw matras (18 mm dik metventilatiegaten) 190 x 80 cm 13,50 190x90 190x128 cm 18 190x130 cm 22.» zagen 1.» extra Heden gebeld. Snel besteld REPARATIES le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. Desgewenst crediet-servtce. S INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - Tel. 126010 - Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1