Rotterdam en Schiedam tMJr JLté JLlllLf JU1 v ''^R,t^Fn/','ff7^ Predikanten vragen blijken van medeleven met gezin ds. Reeb Waar per etmaal 30.000 auto's de bocht nemen mmé m m h m VM V V W 4\.'aargang n0' Mef^as 25 maart 1 I H H O if P II I 1 II II OPLAGE 26.500 JOH. GROEN Lzii KUNSTGEMTTEM LANGS DE HORVATHWEG IN EEN RUK: Dr.P.JW. Beukers overleden W H flft jH I Hk Deze aan Schiedam H H w MRK TBSf flH H raW BH w 1B1 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. iroehbiad voor grhiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" •ve meisje aangespoort stad te leren kennen. war sturen? Dat zijn de beren nét nog door een t erger, door een rood lie „Het is geen hulpactie, daar moeten de Amerikaanse kerken zelf voor zorgen- Het is onze bedoeling slechts een daad van sympathie en solidariteit te stel len ter nagedachtenis van ds. Reeb". De hervormde emeritus-predikani dr. W. S. van Leeuwen heeft het initiatief genomen tot een actie voor de weduwe en de kinderen van ds. James Reeb. de jonge blanke predikant, die door blanken werd doodgeknuppeld nadat hij in Selma in de Verenigde Staten aan een demon stratie tegen de rassenongelijkheid had deelgenomen. Dr. Van Leeuwen voert die actie samen met drie andere Rotterdam se predikanten: de gereformeerde dr. N. J. Hommes, de lutherse dr. H. J. Jaa- nus, en de remonstrantse dr. J. F. van Royen. „We willen er geen publiek drama van maken, maar iedereen die de krant leest moet toch aan het denken zijn gezet door dat bericht over de dqod van de jonge ds Reeb. We wachten nu af of de mensen zo actief zijn dat ze niet alleen denken: Daar moeten we aan meedoen, maar dat ze dat ook inderdaad doen". Dat doen kan dan bestaan uit het stu ren, van een bedragje („Het gaat meer om het gebaar dan om de hoogte van het bedrag. Ik weet niet eens hoe de financiële positie van mevrouw Reeb is. ze kan wel miljonaire zijn, maar dat doet er niet toe") in een envelop of het storten op gironummer 6400 ten name van R. Mees en Zn. te Rotterdam. Be langrijk is dat erbij wordt vermeld „Ge zin Reeb". De bedoeling van de vier Rotterdamse predikanten was de actie aanvankelijk beperkt te houden tot collega's. Er bleek echter al gauw dat veel andere mensen ook wilden meedoen. Ook de protestant se Amerikaanse predikant in Den Haag was geestdriftig voor het plan. „Het is belangrijk dat de actie snel gaat en daarom hebben we ook geen of ficiële wegen bewandeld", vertelt dr. Van Leeuwen. „We hopen vóór Pasen een dikke lijst met een aardig bedrag gan mevrouw Reeb te kunnen sturen". „Neen, we willen er geen protest te gen de rassendiscriminatie van maken, het moet 'geen politieke actie worden". Toch gelooft dr. Van Leeuwen dat de dood van ds. Reeb al gevolgen heeft gehad voor het Amerikaanse beleid inzake de rassendemonstraties. „Ik geloof dat president Johnson nooit zo fel zou zijn opgetreden als dit niet was gebeurd". De neer geknuppelde dominee. IDEETJES VOOR VLOEREN I MHZ houten-vloerbedekking,zowel klassiek als modern.Onderhoud eenvoudig,ijzersterk I Limba-eikenf 8,80 per mJ, Regina Mahonie I f 9,90 per m'. In blokken of stroken. BLAXC DE 1IOEUF OSSEWIT Het Belgische frituurvet. stearfnevrU. VRAAG UW WINKELIER REPARATIES le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service. INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40-Tel. 126010 - Botterdam XIELSEX's ZOETZUUR Schiedamse jongeren gaan naar Esslingen Evenals vorig jaar zal ook dit jaar een Schiedamse jeugduitwisseling plaats vinden met'jongeren uit het Duitse stad je Esslingen, waarmee ook het Konink lijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus" contacten onderhoudt, en met jeugd uit Neath in Engeland. De Schiedammers gaan van 17 tot 3: juli naar Esslingen en van 1428 aug. naar Neath. In de uitwisseling komen dan de Duitsers en Engelsen tegelijk van 31 juli tot 14 augustus naar Schiedam De reis naar Neath kost f 175 en naar Esslingen f 125, inbegrepen het veertien daagse verblijf, doch dan moet men ook weer veertien dagen als gastheer(vrouw) optreden van de tegenbezoekenden. Het vorig jaar zijn met die uitwisseling gun stige ervaringen opgedaan. Bij het kantoor van de Schiedamse Ge meenschap zijn aanvraagformulieren ver krijgbaar voor deelname aan deze uit wisseling. Salon van de Maassteden Van 10 april af zullen in het Stedelijk Museum bekende en onbekende kunste naars op het gebied van de schilder kunst, beeldhouwkunst en grafieken uit Rotterdam, Schiedam, Vlaarddngen, Maas sluis en Dordrecht de twee-jaarlijkse .Salon van de Maassteden" houden. De asfaltlaag op de Horvathweg wordt hier en daar nog een beetje bijgewerkt. De Beukelsbrug over de Delfshavense Schie begint al aardig vorm'te krijgen. De zogenaamde „aanbruggen" aan weerszijden zijn al nagenoeg gereed en binnenkort zal begonnen worden met het aanbrengen van het wegdek. Die aan bruggen rusten op schuinstaande pijlers, die van de bouwers al de naam „melk- krukken" hebben meegekregen. NAAR VLAARDINGEN DEZE W-eek zal op de Beukelsbrug het brugwachtershuisje worden ge plaatst, dat echter WsetTloo -lopéfitf bezet zal zijn. Een jaar lang heeft men bij de Parksluizen de hoogte van de schepen, die daar passeren, opgemeten. Dat on derzoek heeft uitgewezen, dat de Beu kelsbrug met een doorvaarthoogte van vijf en-een-halve meter slechts een, of tweemaal per dag geopend behoeft" te- worden. Wanneer men dit vergelijkt met bijvoorbeeld de Lage Erfbrug, die om het half uur geopend wordt, dan is de verbetering al onmiddellijk duidelijk, Van de Beukelsbrug tot aan de grens van Schiedam is de asfaltlaag al op het wegdek gebracht. Daarna komt een stük. waarvan alleen het zandlichaam nog maar ligt, maar voor het station te Schiedam is het wegdek weer gereed, Ook aan de Brandersbrug wordt thans hard gewerkt, terwijl ook het kleine stukje van de brug tot aan de Burgemeester van Haarenlaan nog moet worden afge werkt. Tussen Rotterdam en Schiedam bestaat op dit punt echter een uitstekende sa menwerking. Beide gemeenten houden elkaar op de hoogte van het bouwpro gramma, zodat men er van overtuigd Is, dat de werken in beide gemeenten gelijk tijdig gereed zullen komen. Voor Schiedam en Vlaardingen krijgt deze nieuwe verbinding nog een extra betekenis, omdat Schiedam ook werkt aan een doortrekking, die vanaf de Nieuwe Damlaan in Schiedam aanslui ting zal geven op de Kethelstraat in Vlaardingen, waarbij Rotterdam de be langstellende derde is. Men hoopt, dat deze verbinding ook gelijktijdig met de nieuwe weg tussen Schiedam en Rotter dam gereed zal komen. De Schiedamse Jeugdraad is dezer da gen van start gegaan met bekendmaking van het programma, dat middels het cul turele jeugdpaspoort wordt aangeboden. De loco-burgemeester, wethouder H. Sabel tekent hierbij aan: „Dit program ma is de inlossing van een belofte. Het Cultureel Jeugd programma blijft niet een aantrekkelijk plan, maar het wordt een werkelijkheid, waaraan vele jongeren Iets kunnen hebben. Cultuur betekent: iets verzorgen. Wie deze verzorging leert waarderen ontdekt, dat vaak het leven mooi en waardevol kan zijn. Daarom hoop ik, dat velen de moge lijkheden van dit programma zullen ge bruiken en zo kleur geven aan hun da gelijks leven". Vlak achter het Spartastadion duikt de nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Schiedam onder de havenspoorlijn door. Dit is een van de vete kunstwerken, die in de nieuwe weg moesten worden gebouwd. Zaterdag is plotseling op 53-jarige leeftijd te Schiedam overleden, dr. P. J. W. Beukers, directeur van het Sint Antoniusziekenhuis te Rotterdam. Hij was ook bestuurslid van de dr. Noletstiohting, het r.k. ziekenhuis, lid van het kerkbestuur van de H- Liduina «n oud-directeur van het militair hospi taal te Malang, Pr, Beukers Is afkomstig uit een Schiedams geslacht, zijn vader was correspondent, te Schiedam van oe Nederlandse Bank. Na zijn schooljaren, bezocht or. Beukers het Jezuïtencollege te Katwijk waarna hij dn Leiden medicijnen stu deerde. Tijdens de mobilisatiedagen van 1940 werd dr. Beukers opgeroepen als offi cier van gezondheid en maakte de oor logsdagen in Rotterdam mee. Na zijn demobilisatie in augustus van dat jaar, vestigde hij zijn praktijk in de ouderlijke woning aan de B. K Laan Hij nam in de bezettingstijd actief 'deel aan het Schiedamse verzet en was d van de Binnenlandse Strijdkrachten. In Schiedam was hij een graag gezien arts met een zeer ruime praktijk. Van 1946 tot 1947 was dr. Beukers als arts verbonden, aan het hospitaal te Ma- lang In het toenmalige Nederlands Indm. Teruggekeerd in Schiedam, hervatte hij zijn praktijk en trad in het huwelijk, waaruit zes kinderen zijn geboren. Op 22 februari van dit jaar werd dr. Beukers benoemd tot geneesheer-dirc teur van Huize Antonius aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Dr. Beukers is onderscheiden als off'- eier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn teraardebestelling heeft woens dagmorgen plaats gevonden op de r.k begraafplaats te Schiedam, nadat in ,1e parochiekerk van de H. Liduina aan. de Nieuwe Haven de H. Mis was opgedra gen. Zeer velen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid welke bestond om z - wel te Rotterdam als Schiedam heit con doleance register te tekenen. Cultureel jeugdprogram bekendgemaakt nen bereiken. Voor de bewoners van het Rotterdamse Spangen betekent dit. dat zij sneller in de binnenstad zullen zijn en voor de bewoners van het Schiedamse Nieuwland wordt het station in Schiedam beter bereikbaar. TRAM OF METRO TUSSEN de beide brede rijbanen van de Horvathweg, zoals de nieuwe ver binding gaat heten, is een brede strook uitgespaard, waarop eventueel een tram baan kan wonden aangelegd. Bij de RET bestaan echter nog geen defini tieve plannen voor een dergelijke tram- verbinding. Het is beslist niet de bedoe ling om lijn 4 een andere route te ge ven, omdat deze tram juist door heel drukke stadsgedeelten rijdt. De verbin ding over de Horvathweg zou een snel- verbinding moeten worden, aldus deelde men ons bij de RET mede. Mocht men eventueel afzien van deze tramver binding, dan kan men de uitgespaarde strook geschikt maken voor een derde rijbaan voor het wegverkeer. Bij de RET deelde men ons verder nog mee, dat men destijds de mogelijk heid om op de Horvathweg een tram baan te reserveren, heeft aangegrepen in verband met de toekomstige noorde lijke uitbreidingen van Schiedam en Vlaardingen. Maar bij de uiteindelijke beslissing over een tramverbinding met die wijken spelen natuurlijk ook de toe komstige metroplannen een rol, aldus de R.E.T. J-JOE ongeloofwaardig het ook klinkt, maar aan het eind van dit jaar zullen Schiedam en Rot terdam weer een stuk dichter bij elkaar liggen. Dat geldt dan alleen voor het gemotoriseerde verkeer. Want tegen Kerstmis hoopt men de nieuwe verbinding tussen de Beukelsweg in Rotterdam en de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam gereed te hebben. Het verkeer zal dan in één ruk kun nen doorrijden over een weg, die slechts één gelijkvloerse T-krui- sing kent en voor de rest overal overheen of onderdoor wördt ge leid. De Beukelsbrug over de Delfshavense Schie zal slechts één- of tweemaal per dag worden geopend. De huidige verbinding tussen Rotter dam en Schiedam voldoet nagenoeg in geen enkel opzicht. Het wegdek van de dijk tussen Schiedam en het Marconi- plein is voor het gemotoriseerde ver keer levensgevaarlijk. Op de Schiedamse- vveg en de Mathenesserweg wordt meer gewrongen dan gereden en de beide bruggen, die toegang geven tot het cen trum van Rotterdam de Lage Eif- brug en de Mathenesserbrug zijn bijna vaker geopend voor de scheepvaar dan voor het verkeer. Reeds jaren lang wordt er daarom al gewerkt aan een kostbaar project het Rotterdamse gedeelte alleen al kost meer dan zeventien miljoen gulden om deze verbinding te verhtrteren. De nieuwe weg zal van het Aelbrechtspiein, waar zij aansluiting krijgt op de Beukelsweg, over de Delfshavense Schie worden geleid. Daarna loopt zij langs het Spartasta dion verder naar het station Schiedam, over de Brandersbrug, die over de Schie damse Schie wordt gebouwd en geeft daarna aansluiting op de Burgemeester van Haarenlaan. De nieuwe weg zal taboe zijn voor wiel rijders en voetgangers. Bromfietsers zul len wel gebruik mogen maken van de weg, maar voor hen wordt geen apar te rijbaan aangelegd. Zij zullen dus ge bruik moeten maken van de brede rij banen. waarover ook het andere gemoto riseerde verkeer rijdt. De Beukelsbrug en de Brandersbrug zullen wel geschikt worden gemaakt voor voetgangers, die de bruggen door middel van trappen kun- Op het punt B. K.-laan-Nieuwe Haven passeren in één dag met 24 uren tussen de 15.000 en 17.000 auto's. Op de andere weghelft dus richting Vlaardingen, rijdt in die uren eenzelfde aantal auto's, zo dat u genoemde cijfers mag verdubbel en om te weten, hoeveej auto's iedere dag de bocht B.K. Laan-Nieuwe Haven nemen. Dit punt behoort tot één der vele zor- vau hoofdinspecteur H. Willems van Beveren, die tracht het v erkeer in Schie dam in zo goed mogelijke banen te lei den. Zoals In die bocht met 30.000 35.000 auto's per dag. Het kan zijn dat men deze cijfers met verwondering of mogelijk zelfs met twij fel beziet, doch zij zijn afkomstig van een. verkeerstelling en die- cijfers liegen er niet om. Wanneer men dit weet, zal het ook minder bevreemding wekken, dat zo nu en dan een flinke rij auto's staat te wachten om op zijn beurt de bocht in de richting van verkeersplein Nieuwe Ha ven-Oranjestraat te nemen. Dit kan ge beuren, wanneer het verkeerslicht op rood springt, om het verkeer over de Nieuwe Haven óók eens een kans te ge ven zijn weg te vervolgen. Het mag niet zo talrijk zijn als de B.K. Laan heeft te verwerken, doch het kan niet verwaarloosd worden. Of het nu niet anders kan? Want weet, dat, dat het een tijd vol van haast ds en ieder verkeerslicht als een belemmering en hin- deripaal wordt beschouwd. Maar hoofd inspecteur Willems van Beveren denkt daar heel anders over! „Kijk eens hier", zei hij ons, die verkeerslichten zijn er niet om 't verkeer tegen te houden, maar om dat te regelen, zodat ieder z'n beurt krijgt. Maar weet u wie de boel in de houden niet alleen ander verkeer op, doch brengen het hele stramien in de Ja, en die haastige automobilisten schie ten er toch echt niets mee op, tenzij het een sollicitatie is naar ziekenhuis of rech ter. Want, om bij de bocht te blijven, indien men nog, „lekker" door geel of rood licht rijdt en een politieman toeval lig niet zijn machtige arm onhoog steekt, dan sta je toch „gevangen" bij het ver keersplein of de kruising met de Lange Nleuwstraat. Golvend groen Wie beheerst de regeling volgt, kan zodra het verkeerslicht groen wordt, rus tig „meegolven" door Schiedam. „Rus tig", nu ja. Maar dan behoeft men tóch niet meer in de file te gaan staan bij de volgende lichten dan Lange Nieuwstraat en Koemarkt. In „ene ruk" gaat het er allemaal door. „Ja", zegt de hoofdinspecteur, „het kan natuurlijk wel eens vervelend zijin als men in de file zit en een keer het ver springende licht moet missen, omdat de rij zo lang is, doch dat kan nu eenmaal niet anders; er zijn teveel auto's en te weinig ruime wegen. Dubbele rijstroken zou het alleen maar lastiger maken, want dan loopt het toch ergens weer klem. Overigens heeft ook de hoofdinspecteur zijn hoop gevestigd op de toekomstige Horvathweg, die veel van het verkeer Rotterdam- West met de richting Vlaar dingen zal kunnen opvangen. Dan zal ook het punt B.K. Laan- Nieuwe Haven meer in het lokale verkeer passen met de rest van de groene golf. De foto-prijsvraag heeft blijkbaar ook

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1