leïl iJ IWI I |l|^k Deze zomer weer dagtochten voor Schiedamse lieverdjes Het Masker verkoopt pret voor bruiloften en partijen Meisjesschool start met technische opleiding KUNSTGEBITTEN Cijfers van medische sportkeuring [VBHk JBMM b n msHWH W WMV AiMk He jaargang no. 22 donderdag f apri! 1965 nr 6? H TBH B H II H wHK BBS ffif üw W Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. W§ H «H Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en OPLAGE 195.500 weekblad voor sehiedum VERLOVING^ RINGEN BLMC DE BOEUF OSSEWIT Het Belgifche frituurvet, stearlneyrU. VRAAG UW WINKELIER REPARATIES le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. Desgewenst crediet-servlce. INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40-Tel. 126010 - Rotterdam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" gen enquête door de Schiedamse Gemeenschap onder 10.000 leerlingen der lagere scholen in Schiedam ingesteld, heeft aangetoond, dat bijna 40 procent van genoemd aantal twee weken of langer mét de ouders met vakantie gaat; ruim 12 procent een week, bijna 20 procent een week of langer zónder ouders, 20 procent ongeregeld met de ouders en bijna 10 procent die nog geen enkele dag buiten Schiedam was geweest. De enquête werd uitgevoerd met medewerking van 191 leerkrachten der 39 Schiedamse scholen. Van 6983 leerlingen kwam een antwoord binnen op de vraag, hoe zij hun vakantie doorbrachten. Deze enquête was een gevolg van de vraag welke het bestuur der Schiedamse Gemeenschap zich stelde, of moet worden voortgegaan met het organiseren van vakan tie-uitstapjes voor de schooljeugd. Men zal het zich herinneren, dat tot voor enkele jaren in samenwerking met de Rotterdamse Vakantieschool, ook de kinderen van de Schiedamse scholen ge durende de zomervakanties per speciale trein, iedere dag naar Hoek van Holland konden gaan. Hiervan werd toen een druk gebruik gemaakt: 1500 kinderen per dag genoten van strand, zee en als die er was de ion. Doch het vorig jaar hebben slechts 300 kinderen deelgenomen aan de uitstapjes welke idoor S G. waren georganiseerd en men stelde zich de vraag, of dit aan tal eigenlijk wel al het werk dat er aan verbonden is, rechtvaardigt. Dank zij de medewerking van het on derwijzend personeel, heeft men dus nu een duidelijk inzicht gekregen hoe de Schiedamse kinderen van deze tijd hun vakantietijd doorbrengen. Er is beslist geen reden om daar „ach en wee" over te roepen, zoals de hiervoor genoemde percentages duidelijk aangeven. Naar de directeur van de Schiedamse Gemeenschap, de heer P. van den Boom, in het rm andblad reeds constateerde, had men niet gedacht dat er zulk een gunstig resultaat uit de bus zou komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft medegedeeld, dat het percentage zelfs gunstiger ligt dan het landelijk ge middelde. Niettemin, er zijn in Schiedam toch al tijd nog duizend schoolkinderen, die geen dag buiten Schiedam op vakantie gaan! Dit nu wordt door de Schiedamse Ge meenschap groot genoeg geacht, om het werk voor hen voort te zetten. Ér waren het vorig jaar 300 deelnemers aan de dagtochten naar Voorne, dat is dus on geveer een, derde van het aantal dat an ders in het geheel niet buiten Schiedam Een eerste kennismaking met de nu na één jaar zullen deze leerlingen van nog zo ingewikkelde machines. Doch „De Voorpost" er niet meer voor te rugdeinzen. Als eerste en enige school in Neder land begint de le Algemene Meisjes school voor Nijverheidsonderwijs „De Voorpost" in samenwerking met de 2e Technische School Beukelsdijk te Rot terdam een éénjarige cursus voor het technisch aangelegde meisje. Jarenlang was de techniek van de man en de jongen, doch de praktijk heeft uitgewezen, dat er zeker ook een vraag is naar het meisje of jonge vrouw met een „technische knobbel". Steeds ziet men advertenties met de vraag naar een „monteuse" of „technisch assisten te", doch de meisjes die graag deze rich ting zouden willen kiezen worden tegen gehouden door een „drempelvrees". Al leen naar de technische school gaan, durven zij meestal niet, hoewel zij zeker zullen worden toegelaten. De Algemene Meisjesschool gaat deze drempelvrees voor haar leerlingen over winnen. Dat er veel belangstelling is, bleek bij een toelichting en eerste ken nismaking, die zij onlangs hebben onder gaan op de Technische School. Na een primaire opleiding het gewo ne lesrooster van een nijverheidsschool waarvoor een getuigschrift zal worden uitgereikt, worden de leerlingen voor de keus gesteld of zij hun verdere oplei ding gepaard zullen laten gaan met le technische vakken. Deze vakken zijn „Metaalbewerkenen „Elektrotechniek". Naast deze kursussen zullen zij onder richt krijgen in o.a. tekenen, muziek, ta len en handenarbeid. Vanaf 1 septem ber wordt met dit experiment gestart, 34 uren per week worden de leerlingen onderricht in deze vakken. Deze uren zullen zij gedeeltelijk, op de Technische School, Beukelsdijk, doorbrengen, daar de machines op de Nijverheidsschool ont breken. Zij worden op de Technische School in aparte klassen ondergebracht, daar de kursussen iets anders liggen dan die van de jo5S»ns. In samenwerking met het arbeidsbu reau en het ministerie van Onderwijs, is deze nieuwe opleiding in betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen. „De Voor post" besefte dat deze opleiding noodza kelijk is Voor de moderne vrouw. ZeJfs in het „gewone huishouden" wordt de huisvrouw dagelijks geconfronteerd met diverse technische karweitjes, waarmee niet gewacht kan worden tot de heer des huizes thuis komt. Na de opleiding „technisch assistente" helpt „De Voorpost" met medewerking van het plaatselijk arbeidsbureau de leerlingen aan werk, hetzij in groot- of kleinbedrijf, al naar gelang men ver kiest. Inschrijving van leerlingen kan geschieden iedere donderdag van 2-4 uur, Mathenesserlaan 191. Inlichtingen tel. 234662. MODERNISEER UW SCHOORSTEEN Met weinig moeite maakt U zelf in korte tijd een prach tige schoorsteen met Groen's steentjes of natuursteen-pla ten. Onbrandbaar materiaal. Nauwelijks te onderscheiden van echt gemetselde st Grote kollektie, voeringen. Voorplaten vanai Zijplaten vanaf zou komen, indien het werk werd ge staakt Daarom is het Comité Vakantie Beste ding vastbesloten dit jaar weer dag tochten te organiseren voor de school jeugd. Het is nog niet bekend waarheen die zullen gaan, paar Hoek van Holland of naar Oosterhout; de financiën zullen bij die beslissing een belangrijke rol spelen. Groenoord Overigens kan bij al deze cijfers wor den aangetekend, dat vanzelfsprekend de „welvaartstijd" in de ontwikkeling van het vakantiewezen, ook voor de jeugd, een niet onbelangrijke rol speelt. Voorts drukt „Groenoord" daar een krachtig stempel op. Wie op een zomerdag de uit tocht van jong-Schiedam naar dit aan trekkelijk recreatieoord ziet gaan kan het begrijpen, dat de trek naar de Hoekse stranden aanzienlijk is vermin derd. Ook talrijke moeders gaan met het kroost een dagje in „Groenoord" door brengen en wanneer het financieel er niet te best af kan, is dit Kethelse re creatieoord een uitkomst. Al moge het dus waar zijn, dat het vorig jaar een kleine duizend Schiedamse kindertjes niet op Mlajorca, Texel of waar dan ook huin vakantie doorbrachten, 'het beihoeft niet te betekenen, zoals in dagen van weleer dat zij hun vakantiedagen in stegen of straten behoefden te slijten. Hetgeen de waardering voor hetgeen de Schiedamse Gemeenschap voor hen thans organiseert, er niet minder om doet zijn! JJET is een drukke bedoening in de speciaalzaak voor feestartikelen „Het Masker" van de heer J. H. Villerius aan het Broersveld 125. Iedere stadgenoot die van plan is feest te gaan vieren, loopt hier even naar bdnnen om eens te kijken wat er ai ?.o op dit terrein te koop is. Dat is heel wat. Ruim 1600 verschillende feestartikelen van fopglaasjes, dronkemansbrillen, maskers, uitspringmuizen, mijnwerkerspetten tot sirenes zijn hier te verkrijgen. Het is druk deze vrijdagmorgen, terwijl de markt het Broersveld zijn bijzondere sfeer geeft, de klanten komen binnen, de één na de ander, klein en groot. Hier gaat een doosje klap- pertjes voor drie cent de deur uit en daar komt een mevrouw vrolijk vertellen, dat zij zestig feestmutsen nodig heeft omdat ze haar koperen bruiloftsfeest goed gemutst wil vieren. „Mijnheer wat kost een mo lentje?" „Een kwartje ventje." Even later loopt een springende jongen aan de hand van zijn moeder met een vrolijk draaiend molentje door het marktgewoel. Dit is de stad op vrijdagmorgen en in die winkel waar zich dit alles afspeelt worden de Schiedamse feesten voor een groot deel voorbereid. commentaar was: als jezelf dit hele spul sloopt, wil ik het wel voor niets weg komen halen. Nou daar stonden we. Maar ik wist het toch nog voor een paar honderd gulden aan een school voor schoenherstellers te ver kopen. We hebben de zaak opgeknapt en toen maar wachten op klanten. De bel ging en de eerste klant stapte binnen. Mijn vrouwschoot als een haas naar voren, de winkel in en toen was het iemand die graag tien gulden gewisseld wilde zien. We hadden geen cent in huis. en mijn vrouw ging op de terugweg in haar nervositeit dwars door de glazen verbindingsdeur. Zij huilde en ik riep, want daar geloofde ik in: Scherven brengen geluk! „Vijftien jaar geleden, toen mijn vrouw en ik hier aan de overkant begonnen, was dat allemaal anders", zegt ons de heer Villerius. „Dat was een moeilijke tijd. Ik had een kantoor boekhandel iin Spijkeinisse en was verdier hulpbesteller bij de PTT om er wat bij te verdienen. Ik was in het bezit van vier gedresseerde katten want daar heb ik feeling voor, ook bij vogels en wilde dolgraag een klein- dieren-circus beginen. Maar daar was natuurlijk geen geld voor. Toen kreeg ik de tip dat er in Vlaar- dingen iemand gezocht werd als ver tegenwoordiger in feest- en scherts- artikelen. Ik werd direct aangenomen en ging met een volgepakte koffer op sjouw. Dat ging goed, maar toch bleef ik aan dat idee van het circus hangen. Telkens weer kreeg ik dan als com mentaar, dat dit niet meer van deze tijd was en dat de meeste circussen een noodlijdend bestaan hadden. Ik wilde echter graag iets voor mezelf beginnen en toen een schoenmakers winkeltje op het Broersveld vrijkwam ging ik er op af. Die oude schoenmaker wilde mij zijn werkplaats wel gunnen maar dan moest ik voor het beslist lage bedrag van duizend gulden de machines en materialen overnemen. Ik had driehonderd gulden en mijn Vlaardingse patroon leende me de rest. Ik adverteerde om die machines kwijt te raken en gelukkig kwam er iemand uit Noord-Brabant eens kijken. Zijn De mazzel De zakenman naast de winkel van de familie Villerius had het gezegd: „Buurman in dit winkeltje zit mazzel (geluk) dat zul je zien. Geloof me man, hier zit je goed." Van begin af aan is dit waarheid gebleken. Men heeft er hard voor moeten werken, maar het is gelukt. Door een ver door gevoerde serviceverlening, door de artikelen schoon en overzichtelijk te etaleren kwamen de klanten. Vooral kinderen werden goed behandeld en als iemand, die kinderen by zich had, zijn bestelling had opgegeven, kregen de kinderen een luchtballon mee naar huis. Na vier jaar verhuisde „Het Masker" naar het tegenwoordige adres aan dat zelfde Broersveld nu op nummer 125. Het moest wel, want in het oude, kleine winkeltje kon men de grote sortering niet meer kwijt. De nieuwe zaak voordien een viswinkel en wat later een lompenhandel werd onder handen genomen en zo ontstond een bedrijf, dat gezien mag worden. Vooral ook heeft men hier de nadruk willen leggen op speciaalzaak in feestarti kelen want „Het Masker" moest de meest volledige sortering hebben en als er allerhande andere artikelen bij verkocht zouden worden zou dit niet meer mogelijk zijn. Nu zegt de heer Villerius: „Man ge loof me, sinds ik hier zit, lijkt het wel, of alle Schiedammers ook meer aan hun familiefeesten zijn gaan doen. We staan hier op topdagen met zes man achter de toonbank. Dan moet ik mijn kinderen wel eens thuishouden om ons te helpen, dan kunnen we het een voudig niet meer af. Vooral kinder feesten zijn hier schering en inslag gewerden en ik ben natuurlijk heel erg blij over die gang van zaken." De Schiedammers gingen meer fees ten. Dit bleek niet alleen uit de stij gende omzet van „Het Masker", want ook op andere terreinen begon men te merken, dat bijvoorbeeld de carna valsviering en de bals aan intensiteit toenamen. Het bewijs hiervan levert o.a. ook de traditionele lichtstoet die elk jaar groter en mooier wordt. Nu is de weekomzet ver over het bedrag van dat prille begin (ƒ18,19) heen. Nu staat de heer Villerius als geslaagd zakenman met een zeer uit gebreide klantenkring temidden van zijn springende muizen, dubbele bo dems en schitterborden met: Hulde aan het bruidspaar. Als hij ons een kopje koffie aangeboden heeft, drijft er even later een vlieg in en als we later opgelucht een sigaret opsteken scheurt het ding open met een knal, waarvan een paard de hik zou krijgen. We noteren nog, dat de heer Ville rius in de slappe zomermaanden reis leider is en dan maandenlang Duits land of Italië „doet" en dan nemen we lachend afscheid met een grote blauwe fopvlek op ons hagelwitte overhemd. NIELSEN'S ZOETZUUR In het afgelopen jaar hebben voor de medische sportkeuring in Schiedam zich 1569 persohen aangemeld tegen 1407 in 1963. Hiervan werden resp. 1470 en 1314 gekeurd. Naar leeftijden werden gekeurd: 53 mannen en 13 vrouwen van 53 jaar of ouder; fjji de leeftijd van 25—34 jaar, 125 mannen en 32 vrouwen; van 19—24 jaar 172 mannen en 88 vrouwen; 15—18 jaar, 343 mannen en 140 vrouwen; 12- 14 jaar, 215 mannen en 104 vrouwen; jonger dan 12 jaar, resp. 172 en 13. Voor wat de sporten betreft, worden de volgende cijfers gegeven, athletiek 2 mannen, basketball 1 man, boksen 1 man, gymnastiek 12 mannen. 32 vrou wen, handbal 60 mannen, 142 vrouwen, hockey 4 mannen 7 vrouwen, judo 12 mannen, korfbal 81 mannen en 82 vrou wen, roeien 1 vrouw, tafeltennis 34 mannen en 8 vrouwen, tennis 1 man, vliegsport 1 man, voetbal 707 mannen, volleybal 31 mannen en 35 vrouwen wan delen 21 mannen en 18 vrouwen, wielren nen 21 mannen, zwemmen 99 mannen en 43 vrouwe, schaatsen 2 mannen en 1 vrouw, softbal 21 vrouwen. Totaal 1094 mannen en 392 vrouwen. Haven van Dok- en Werfmij. Wilton-Fijenoord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1