II tien jaar rannnelt haar bus llH nAvkMIlilIIIV *Söffc" Schiedamse huishoudschool begint nieuwe lesmethode KUNSTGEBITTEN AUTOMOBIELBEDRIJF UNIQUE NV NAM AUTO-WASINSTALLATIE IN GEBRUIK 'RUGKLACHTEN Hengelaars niet gelukkig met opheffing Poldervaart JOH. GROEN Lzn Mevrouw Jongbloed collecteert met vreugde NIELSEX's ZOETZUUR VKk RM V V W EE m mm mm no. 23 donderdag 8 april 1965 JJet is mede een uitvloeisel van de Mammtoet-onderwyswet, dat ook aan de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstreken de olnstandigheden* in het leerprogramma aan de eisen van de tijd worden aangepast, waardoor de keuze van de opleiding van het meisje ruimer wordt gesteld. Bovendien zal met ingang van het nieuwe kursus- jaar aan meisjes met leermoeilijkheden een mogelijkheid worden ge boden toch een zeker ontwikkelingspeil te bereiken. De genoemde school is aangewezen om voor het rayon Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam-West bedoeld onderwijs te gaan geven. De direktrice der school, mej. Th. Vis heeft ons een en ander over deze onderwijs-vêr- nieuwing verteld. Zij vestigde er de aandacht op, dat de tijd waarin men het huishoudonderwijs beperkt zag tot koken, naaien enz. wat tot de direkte dagelijkse bezigheden van een huisvrouw behoort, tot het ver leden kan worden gerekend. Nu staat voor de meisjes de mo- bezitten, diie in de omgang inet anderen gelijkheid open om tot het eind van T, St'vt, d, 2- de leerplichtige leeftijd op deze jarige primaire opleiding, dan kan zij •ohool te blijven omdat tal van 'geplaatst worden in een klas voor leer vakken hen in staat stellen tnt rui i™g-verkoapster, kapster, assistenten, kin- vaKKen nen in staat Stenen tot rui- derverzorgster, welke cursussen allen één mere ontwikkeling. Er is keuze Uit jaar duren, en kostuumnaaister, twee jaar. de opleidingen tot coupeuse kin- "SS? derverzorgster, kolonieleidster, leerling-verkoopster of kapster. Daarop aansluitend is een drie jarige opleiding tot lerares, kin- ^erverzorgster enz. mogelijk. Uiteraard is dit alles aan jaren verbon den. doch ook in de meer eenvoudige vakken lis een schema ontworpen, waarbij meisjes zowel een dag- als een avondour- ■us kunnen volgen. Wat het individuele tvijverheédson der wijs betreft, dat is onder meer toegankelijk voor meisjes van het 5e jaar iglo. Het onderwijs is hierbij afge stemd op het individu. De 37 leraressen, die de school telit, nemen ook deze taak van het onderwijs op zich. Het is alles de aanloop voor de onderwij suitbreidan.g, die later waarschijnlijk nog wel groter belangrijk op vooruitgegaan. Het volgen van het onderwijs, aldus mej. Vis, geeft dan ook niet veel moeilijkheden. De meis jes, die zich beperkt hebben tot de eerste 2-jarige opleiding, krijgen ook les dn han denarbeid. Dat wil zeggen, wat meer tech nisch werk in bepaalde bedrijven, aan lopende band of anderszins. De scholing hiervoor bleek wel gewenst en heeft al goede resultaten afgeworpen. Individueel Wat het onderwijs aan moeilijk lerende kinderen betreft: dat krijgt een sterker individueel karakter, doordat de klassen die normaal 24 leerlingen 'tellen, tot 16 worden beperkt. Vaak kunnen hierdoor meisjes, die anders vrijwel van verder onderwijs verstoken zouden zijn, kiezen uit hetgeen hun iin het verdere leven van pas kan kommen. Er zijin wisselende uren voor het ondierwijs. De schooltijden zijn echter langer dan 7 uur per dag. Na het eerste jaar kan, naar gelang de geaard heid, door deze leerling een keus worden gemaakt uit de vakken, afhankelijk van begaafdheid en aanleg. Verwacht wordt dat hierdoor juist door deze meisjes be tekenisvoller werk kan worden verricht. Sinds vorige week donderdag wordt er door Automobielbedrijf garage Unique n.v. aan de Gedempte Biersloot 37 te Vlaardingen, met een volautomatische auto-wasinstallatie gewerkt. De nieuwe machine die een investering vraagt van 35.000 is in staat binnen drie minuten een vuile auto glimmend gepoetst af te leveren. De prijs voor een dergelijke behandeling is ƒ3,- een alleszins acceptabel bedrag als we weten dat de bewerking de automobilist in staat stelt in een schone auto rond te rijden zonder noemenswaardig tijdverlies. Lente, ook aan het Schiedamse Hoofd. Lekker op een bank in de zon en kijken naar de bedrijvigheid op het water. Wat die onderwijsmethode betreft deel de mej. Vis medie, dat in totaal 32 uren per week les wordt gegeven, waarvan 8 uur in huishoudelijke vakken, 8 uur in naaien, 8 uur in rekenen, taal. waaronder ook Engels, 2 uur in lichamelijke opvoe ding, 2 uur dm tekenen, 2 uur stofbewer- Jring, 1 uur zang en 1 uur kinderverzor ging. Het gaat erom, aldius mejuffrouw Vis, dait de meisjes, wanneer zij later in het leven staan, miet alleen voldoende weten om het huishouden te kunnen voe ren, doch bovendien nog algemene kennis Inwijding Johannes de Doperkerk Zaterdag 22 mei zal de bisschop van Botterdam, Mgr. M. Jansen, te Schiedam de nieuwe Johannes de Doperkerk aan, de Mgr. Nplenslaan consacreren. De klokken voor de toren zijn zondagmiddag door deken F. J. Boelrijk ingewijd en zullen dezer dagen in de toren worden alangebracht. De machine is ontwikkeld door de Duitse machinefabriek Kleindienst &Co A. G. te Augsburg en trok grote belang stelling op de jongstleden „Gouden" RAI. Drie reusachtige roelerenide en au tomatisch van draairichting wisselende borstels, die elk plekje van carrosserie en wieistel weten te bereiken, zorgen voor perfecte reiniging. Een rijkelijk toegevoerde waterstroom, alweer auto matisch gedoseerd met een snelwerken de autoshampoo, is daarbij van grote dienst. De direct daarop volgende na spoeling geschiedt onder toevoeging van waterafstotende en glansopbrengende in grediënten en, ziedaar, binnen drie mi nuten staat de wagen stralend schoon weer voor gebruik gereed! „BeaUe-haren"" De Unique-installatie ls geschikt voor elk model personenwagen en ook bestel wagens tot het formaat van het bekende Fiat-busje toe kunnen in behandeling worden genomen. Het is een interessan te belevenis, deze vernuftige installatie in werking te zien en daarom een speci aal bezoek aan het bedrijf waard. Door de importeur Van Rooy Dors man zijn er nu in Nederland 19 van der gelijke machines ingevoerd. Het gr-me voordeel van de machine is dat er wéi nig personeel voor nodig is, één mah zorgt voor de bediening. Per automobiel wordt tussen de 100 en 200 liter water gebruikt en men is in staat het appa raat 200 auto-wassingen per dag te laten doen. Het grote apparaat met de wilde plastic „Beatle-haren" zal in Vlaardin gen en omgeving zeker aan een grote be hoefte voldoen. 2 Groen'S Gezondheidsplaat onder Uw matras rim dik met vsntilatieoaten) 180x80 cm 13,S0 190x90 cm 15,- 190x125 cm 11.- «90x130 cm 22.50 op maat zagen 1.50 extra Korenaarstraat 61-Nw.Binnenweg 396 Rotterdam - Telefoon 23560S Sinds de gemeente van Schiedam eenparig het besluit heeft genomen tot opheffing van de Poldervaart, zijn de discussies daaromtrent nog lang niet aan een eind gekomen. Er zijn ongetwijfeld veel voordelen op te sommen voor verdwijnen van deze vaart, waaraan reeds jaren wordt gewerkt doch niettemin zal Schiedam hierdoor al leen een belangrijke recreatie-aantrekke lijkheid verliezen, en wordt uiteindelijk het stadsbeeld aan de buitenkant aanzien lijk gewijzigd. Het wordt betrokken bij de harde realiteit van het ruimtegebrek In het pre-advies op het voorstel tot medewerking aan de opheffing der Pol- nW- BLANU DE HOEEF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, stearinevrlj. VRAAG UW WINKELIER hebben Nederlands grootste sortering Nou, wat doe je? Kom je zitten of loop je door? Je kunt gerust gaan zitten, want ik ben niet zo honds, dat ik je laat staan. TVTevrouw C. Jongbloed-Noordijk staat 's morgens om half 1 L vijf op. Dat doet ze niet iedere ochtend, maar alleen, wanneer ze die dag voor de collectebus heeft bestemd. En dat heeft zij vrij vaak. Daar mag haar huishouden niet onder lijden en dus begint ze 's morgens op een tijdstip waarop de meeste Schiedammers nog slapen. Ze moet zorgen dat haar echtgenoot „weg komt", dat alles netjes is afgewassen kortom dat alles „aan kant" is. En dan pakt ze de lege collectebus, die iemand in haar woning heeft achtergelaten. Ach ja, veel Schiedammers die zich op haar charitatief terrein bewegen, kennen de weg naar de Thomas a Kempisstraat 11 goed. Misschien wel al te goed. Doch mevr. Jongbloed kan nu eenmaal geen „nee" zeggen tegen de collectebus ten dienste van de kankerbestrijding, voor de EHBO, de blindenhulp, de organisatie voor verzor gen der oorlogsgraven, kortweg: Klaproos-collecte, voor de Novib, voor Simavi, voor de reumapatiënten, enfin noem maar op. „Ik weet helaas maar al te goed wat lijden betekent", is de verklaring die mevr. Jongbloed geeft voor haar liefdewerk. Goed, daar moeten verpleegsters en verpleeginrichtingen zijn, doch wat doet men zonder geld En er is altijd een tekort. Mevrouw Jongbloed weet dat en zij draagt op deze wijze haar steentje bij om de zo nodige gelden in te zamelen. Een hele dag staat zij met de collectebus aan de ingang van het postkantoor. De ene keer staat er: EHBO op de bus een andere keer: „Kankerbestrijding", vorige week was het „Simavi". Doch het maakt voor mevr. Jong bloed geen verschil; lijdende mensheid is lijdende mensheid, of dat nu in Schiedam of elders in de wereld is. „Ik weet wat het betekent", zegt ze en praat er verder niet over. Tien jaar doet zij nu reeds dat werk. „Het ging zo vanzelf", verklaart mevrouw Jongbloed. „Je doet een keer mee met een collecte. Je wordt weer eens gevraagd en weer eens. Ten slotte komen ze steeds weer terug als er een collecte moet worden gehouden. En ik kan geen nee zeggen. Want wij moeten dankbaar zijn, wanneer we gezondheid bezitten. dervaart schreven B. o.m. het volgende: Als de nieuwe stadsgedeelten van Schie dam, die zich mettertijd zullen uitstrek ken tot de verlengde Doenkade, gereed zijn, zal het diagonaal beloop van da Poldervaart als een storend element wor den ervaren. Nieuwe stedebouwkundiga perspectieven worden verwacht als de Poldervaart is verdwenen. De door deza opheffing vrijkomende grond zal de gele genheid verschaffen tot een betere inde ling en een gunstiger wegstramien. In het gebied tussen de spoorlijn Schie dam-Vlaardingen en rijksweg 20 kan na de demping van de Poldervaart waar schijnlijk ruimte worden gevonden voor b.v. de aanleg van sportvelden. Ook be noorden deze rijksweg opent het elimi neren van de Poldervaart in het gebied van KetJhel nieuwe mogelijkheden Door dat daar twee „verloren driehoeken", gevormd door de Poldervaart en de spoorlijn Schiedam-Delft verdwijnen, ont staat de gelegenheid tot een betere ste- dfebouwkundige aanpassing. Dit zijn slechts globale visies, die straks nadere studie en uitwerking vragen. Als concrete voordelen kunnen de vol gende onderdelen worden genoemd. Da ■bouw van bruggen ter vervanging van de Blauwe Brug en de Windasbruig wordt overbodig. Dit geeft een besparing van twee maal f 700.000,-. De noordelijke spoorbrug over de Poldervaart kan als viaduct worden gebruikt voor een ver binding oost-west, die het woonverleeer tussen Vlaardingen-noord, Kethel en de Spaanse Polder kan opnemen. In geld uitgedrukt kan dit element worden ge waardeerd. op f 750.000,-, waarvan de helft of f 375.000,- ten profijte van Schie dam kan worden gerekend". Hoewel helemaal juist is er toch aller minst reden om over het verlies van dit stuk „natuur" te juichen, hetgeen men in het algemeen in de gemeenteraad ook niet deed. Er gingen stemmen op, om te trachten althans een stukje van de vaart te bewa ren en ergens een kampeergelegenheid in te richten. Wethouder Van Schoone- veld vond die gedachte nog niet zo dwaas, doch hij vreesde voor de prak tische mogelijkheid daarvan. Al zou dit laatste werkelijkheid kun nen worden, daarmee zijn de Schiedamse liefhebbers van de hengelsport, en dat zijn er heel wat, niet geholpen. Het ge deelte tussen de Blauwe Brug en de Schie zouden zij willen houden. De hen gelsportvereniging „Schiedam en omstre ken" heeft zich daarvoor ingezet. Erg veel reden tot optimisme m dezen heeft de wethouder ook niet gelaten- Het ziet er dan ook naar uit. dat de duizenden Schiedammers, die de kalmerende hengelsport beoefenen, in de naibije toekomst moeite zullen krijgen in de omgeving van Schiedam de dobber uit te gooien. Wat maakt het dan uit o: n dag hier i staan met een collectebus?" Daarom staat ze op zulke dagen vroeg op, doet alles „aan kant" en is op haar post, als de kantoordrukte gaat beginnen. Het gaat zo dan de hele dag maar door; ko men en gaan van mensen en niemand ontglipt mevrouw Jongbloed; allen krij gen de collectebus voorgehouden. Het is een ieder vrij om iets in de bus te doen, doch terwijl mevrouw Jongbloed al col lecterend tijdens ons praatje haar taak niet vergat, bleek wel, dat maar heel weinigen een andere kant uitkijken of de bus negeren. Alle gevers krijgen een bedankje te horen. Sommigen maken een kort gesprekje, doch de collectebus rammelt terwijl; een niet mis te ver staan verzoek klinkt. Tweeduizend gulden Veertien dagen geleden stond mevrouw Jongbloed iedere dag bij het postkantoor; resultaat: tweeduizend gulden voor de kankerbestrijding. „Ik heb er zelf tranen van in mijn ogen gekregen, toen ze het telden", zegt mevrouw Jongbloed. Voor een bedankje doet ze het allemaal niet, maar toch vond ze het aardig bv. de legpenning van het Koningin Wilhelmi- nafonds te hebben ontvangen voor haar werk, dat ze tien jaar geleden begon. Maar weet u wat eigenlijk een bezwaar is, klinkt dat ietwat tegenstrijdig, dat die collectebus zo zwaar gaat worden op den duur. We hielden de collectebus even vast, het is een „loden" gewicht. En toch hoe zwaarder hoe beterOp den duur is de bus met twee handen bijna niet meer vast te houden. In de „kanker-week" heeft mevrouw Jongbloed twintig van die bussen vol gekregen. Waardering en ondank In het algemeen is mevrouw Jongbloed best te spreken over het publiek. Velen blijken het werk te waarderen en geven met graagte. „Het postkantoor" zorgt voor een kopje koffie. Het kan ook een enkele maal anders gaan. Eens zei een man zulke afschuwelijke woorden jegens degenen voor wie mevrouw Jongbloed collecteerde, dat ze er tranen van in de ogen kreeg. Maar dat zijn gelukkig grote uitzonderingen. „Al zo vaak ben ik van plan geweest om er mee op te houden, maar iedere keer als ze komen vragen of ik weer mee doe, kan ik niet weige ren", aldus mevrouw Jongbloed. En als zij weer bij het postkantoor of elders in Schiedam met de collectebus staat, weet dan, dat ze om half vijf aan haar huis houden bezig was, omdat ze dankbaar is voor gezondheid. Dankbaarheid waaraan het waarschijnlijk zelfs vele gevers nog mankeert REPARATIES le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service. INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - Tel. 126010 - Rotterdam Klokken voor Nieuwlandkerk Op 22 mei zullen de klokken in de r.k» Nieuwlandkerk door de Bisschop van Rot* terdam worden geconsacreerd. De klokkeal zijn door deken F. P. J. Boekrijk gewijd» I wÊf 9 tef 9 9 H Wf te I ^9 9 mm ffl W m te 191 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. J^KH9r Jh JBi mÊL JhI wÊ WÉÉ TW wBmFCombinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en weekblad voor sehiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1