Mammoetschepen werpen mammoet-problemen op Schiedam, stad van geboorte overschotten werf denkt aan scharnierend schip Is Noordzee diep en haven groot genoeg? MKI.SK.Vs ZOETZUUlt KUNSTGEBITTEN Groei van 3000 inwoners per jaar ONI MUSICEERDE HALVE EEUW BE HAVENLOODS weekblad voor sehiedam 14e jaargang no. 25 - donderdag 22 april 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: Correspondent Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haaren- laan 916, Telefoon 266900. OPLAGE 195.500 WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" J)E SHELL heeft plannen ont wikkeld om enige super-mam moet-tankers te laten bouwen. Het zullen schepen worden van een 160.000 ton. Hieruit blijkt weer eens hoe snel de ontwikkelingen in de tankvaart zich voltrekken. Toen in 1963 op de werf van Verolme op Rozenburg de Esso Den Haag gereed kwam, een van die drie door de Esso bij Verolme bestelde schepen van 80 tot 90.000 ton, golden deze tankers al als bij zonder groot. Wel was er toen sprake van tankers van 130.000 ton, die in Japan gebouwd zouden wor den. Het waren schepen, waar men toen twee jaar geleden nog met ontzag over sprak, maar die inmiddels in de vaart zijn geko men. De Shell wil nu schepen van 160.000 ton laten bouwen en zelfs speelt men in Japan al met de ge dachte om tankers te bouwen tot 200.000 ton. Verolme heeft enige (Advertentie) liiis Groen heeft gaan ook In Groen heeft Japans en Italiaans mozaïek ln vele mooie kl Wilt u een mozaïek of tafel maken In tafelpoten Groen zoveel te koop, dat moeite waard komen kijken Kom kijken prijzenboekje Plan voor oecumenische samenkomsten In een open-kontakt-brief der Oecume nische jongeren van Schiedam, wordt de vraag gesteld, of het niet mogelijk zou zijn om in navolging van hetgeen in Carré in Amsterdam plaats vindt, te Schiedam b.v. in het Passage Theater oecumenische samenkomsten te hou den. In het Kontakt hebben afgevaardigden van vijf kerken nu zitting. De gedachte wordt voorts geopperd over te gaan tot oprichting van een jon geren-sociëteit. Thans vinden de ontmoetingen nog plaats bij particulieren aan huis. jaren geleden een dok laten gra ven, bestemd voor de bouw van dergelijke oceaanreuzen, maar tot dusverre heeft men dit dok nog niet voor dit doel kunnen ge bruiken. De ontwikkelingen in Europoort, waar men tankers tot 100.000 1on kan ontvan gen, en die met betrekking tot de Maas vlakte, maken de vraag tot hoe ver men kan gaan wat betreft de grootte van schepen, bijzonder actueel. Temeer, daar vorige week bekend is geworden, dat er weer nieuwe plannen bestaan voor een gigantisch hoogovenbedrijf op de Maas vlakte. Zoals bekend heeft Rotterdam nog steeds belangstelling voor de vesti ging van een dergelijk bedrijf in dat ge bied en indien de berichten, die daarover in de dagbladen zijn verschenen, juist zijn, dan moet men aannemen, dat de plannen voor de vestiging van een der gelijk bedrijf bijzonder ernstig zijn. Voor al ook, omdat men internationaal steeds meer tot de conclusie komt, dat de Maas vlakte de meest unieke plaats is in Europa voor een hoogovenbedrijf. Na tuurlijk kan men bevreesd zijn voor een nog grotere verontreiniging van de lucht. Maar aan de andere kant zal men moe ten heseffen, dat Europa bezig is één te worden. Een hoogovenbedrijf op de Maasvlakte is geen Rotterdams belang alleen meer, zelfs geen Nederlands be lang, maar een Europees. Zelfs zou men kunnen stellen, dat het een blunder van de toekomst zou zijn, indien men gezien de gunstige ligging van de poort van Europa een hoogovenbedrijf niet op de Maasvlakte zou vestigen. Maar met de vestiging van een derge lijk bedrijf eigenlijk kan men zeggen: met het verwezenlijken van het Maas vlakte-project zal de stroom van tank schepen naar Rotterdam toenemen. En dan rijst onmiddellijk weer de vraag: hoe ver kan men gaan met de grootte van deze schepen. En ook de vraag: hoe veel schepen van dergelijke gigantische afmetingen zal men gelijktijdig in het Noordzeegebied voor de Nederlandse kust kunnen toelaten? Tegen breken UITERAARD zal niemand deze vragen onmiddellijk kunnen beantwoorden. Toen het grootste tankschip aan het ein- 1 de van de oorlog een draagvermogen had van 24.000 ton. aarzelde men al om aan grotere schepen te denken. Thans zitten we al tegen de 160.000 ton aan en naar het zich laat aanzien, is het einde nog lang niet in zicht. Zelfs schijnt het zo te zijn, dat men technisch gesproken nog een heel eind verder kan gaan en er zijn experts, die menen, dat 200.000 ton nog lang niet de grens zal betekenen. Uiteraard was een van de dingen, waar men oorspronkelijk bevreesd voor was, het navigeren bij een ruwe zee Men vreesde, dat de mogelijkheid niet was uitgesloten, dat een mammoettanker een jaar of vijf sprak men nog alleen REPARATIES ie klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. Desgewenst crediet-servlce. INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - Tel. 126010 - Rotterdam „Door de sterke ontwikkeling van Schiedam na 1945, waarbij het aantal inwoners steeg van 65.000 tot 80.000, welke stijging zich nog zal voortzetten tot een aantal van pl.m. 110.000 inwoners omstreeks 1980, is het noodzakelijk de bebouwingsvoorschriften te wijzigen", zo schreef het college van B. en W. onlangs aan de raad bij een^aneringsvoorstel. Het betekent dus, dat het college denkt dat de groei van Schiedam met pl.m. 3000 inwoners per jaar voort zal gaan. Goed, de cijfers liegen er tot dusver niet om, maar er zijn altijd wel wisselende beschouwingen over te houden. hoog geboortecijfer bezat, Wanneer men bijvoorbeeld ziet, dat Schiedam op 1 januari van dit jaar 81.956 inwoners telde (40.729 mannen en 41.227 vrouwen), terwijl dit aantal twee maan den later, op 28 februari, 81.896 bedroeg, een vermeerdering dus van 60 personen, dan betekent dit toch geen snelle groei. Als men ziet dat in de loop van februari volgens de bevolkingsstatistiek van Schie dam 368 personen de stad verlieten (182 mannen en 186 vrouwen) tegen een vesti ging van 223 personen (122 mannen en 101 vrouwen), dan krijgt die „groei" der be volking toch een bijzondere gestalte. Het gunstige verschil zit in het ge boorte-overschot, want terwijl 108 kin deren werden geboren, overleden 61 per- Nu is het voor Schiedam wel een ken merkend „verschijnsel". In zijn studie over Schiedam in de tweede helft der vorige eeuw. constateert dr. H. Schmitz reeds dat Schiedam met het aantal ge boorten zelfs boven het landelijk gemid delde uit kwam in bepaalde jaren. Hoog geboortecijfer Zo was het gemiddelde geboortecijfer per duizend inwoners in' de jaren tussen 1861 en 1890 41,41, terwijl Amsterdam, dat n landelijk gemid- toen ook tot 35,58 kwam. Hierbij wordt aangetekend, dat toch aantal huwelijken in Schiedam in noemd tijdvak 7.1 per duizend ir bedroeg, tegen 8.2 in Amsterdam landelijk gemiddelde van 8,08. De kindersterfte in Schiedam die jaren ook bijzonder hoog. duizend J"' delde van 24,4. Zonder nu op die historische gegevens verder in te gaan, is het toch een feit, dat het geboorte-overschot in Schiedam een gunstige rol speelt bij de groei van de «tad. Het is duidelijk, dat daarmee de be rekende groei van 3000 personen per jaar niet wordt gehaald, zodat er toch ook wel vestigingsoverschotten aan te pas moeten komen Nieuwbouw en saneren Nu heeft Schiedam wel met een groot nadeel te worstelen, n.l. de sanerings- noodzaak. Dit zet de nieuwbouw in onze stad een belangrijke schrede achteruit. Voor het jaar 1965 heeft de gemeente de beschikking over een woningcontingent van 2100 en verwacht mag worden, dat ook voor het volgend jaar een gelijk aan tal beschikbaar zal zijn. Hierbij komen dan nog de woningen, die in de vrije sec tor worden gebouwd. Het is de vraag, in hoeverre dit contingent gerealiseerd zal worden, want het jaar 1964 heeft tot veal teleurstellingen geleid. Door allerlei stag naties: winter, stakingen enz. kwamen toen slechts 674 woningen geresgt: Dat dit van invloed is op de groei der stad. behoeft geen breed betoog. Schiedam is niet direct een stad, waar mensen zich vestigen, die niet direct bij het arbeidsproces beirokken zijn. Kethel zou voor dezulken ndte wel aantrekkelijk kunnen zijn. doch ij» het algemeen is Schiedam wel een stsjd met een arbeid zame bevolking, die jdus ergens in het arbeidsproces zijn opgenomen. Het zou wel interessant zijn te weten hoevelen in Schiedam Woonachtig, in Rot terdam. Delft of Den Haag werkzaam zijn. Hun aantal is beslist niet gering! Indien in die steden, ruimer woonge legenheid gaat ontstaan, zal de trek daar heen ook wel duidelijker zich demon- Wie zal zeggen hoeveel Schiedammers bijv. naar Lombardjjjen, Capelle a.d. IJssel of andere Rotterdamse „satellietsteden" trekken? Uitlaatklep De „Esso Den Haag" op weg van de werf van Verolme op Rozenburg naar zee voor een technische proefvaart. In 1963 vond men dit schip bijzonder groot. Thans heeft de Shell schepen van 160.000 ton besteld, terwijl men in Japan al speelt met de gedachte schepen van 200.000 ton te bouwen. maar van supertankers op zee zou kunnen breken. Inderdaad is dit al eens gebeurd, zoals bij de Liberiaanse tankei „World Concord", die in september 1954 door midden brak. Dit was echter een tanker, die voor onze huidige begrippen al weer tot de kleinere moet worden ge rekend. Het schip had een vermogen van ruim 20.000 ton. Beide delen bleven ech ter drijven en later kon de volledige be manning van de beide helften, die zeven mijl van elkaar verwijderd waren, wor den gehaald. Toch houdt men, bij het nog groter worden van de tankers, nog steeds reke ning met het gevaar van breken. En het is weer een Japanse scheepswerf, de Shin Mitsubishi Heavy Industries „toch", omdat de Japanse scheepswerven, die al meer dan de helft van de bouworders voor nieuwe schepen van de hele wereld ontvangen, de pioniers zijn op het gebied van de grootste tankers die twee jaar geleden een systeem heeft ontworpen om het breken te voorkomen. In feite is het een simpele gedachte, die al veel vroeger bij de scheepsbouwers is opgekomen. Het breken van een schip wordt veroorzaakt, doordat de spannin gen op het voor- en het achterschip te groot worden voor het middengedeelte, om het eenvoudig te zeggen. Waarom zou men dan niet in het middenschip een soort scharnier aanbrengen, waardoor voor- en achterschip onafhankelijk van elkaar bewegingen kunnen maken. Nieuw was de gedachte, zoals gezegd, echter niet. Al in 1863 waren Engelse scheeps bouwers op dat idee gekomen en de „Con nector", die zij naar aanleiding daarvan bouwden, werd als driedelig schip op proefvaart gestuurd. Helaas beschikte men toen nog niet over voldoende tech nische kennis, zodat de „Connector" haar ontwerpers heeft moeten teleurstellen. Nu is men ook in Japan nog niet zo ver, dat men de super-mammoettankers Vervolg op pagina Hl Met een programma, dat klonk als een klok, heeft het Schledamse Mandoline Gezelschap O-N.I. het 50-jarig bestaans- feest herdacht en daarmee een succes volle periode afgesloten- Niet zozeer, dat het gezelschap een be tekenende positie in het Schiedamse mu ziekleven inneemt, de heer K. J. Veld huizen van S.G. wees daar in diens toe spraak ook reeds op, doch wel heeft hel gezelschap een geheel eigen plaats in Schiedam verkregen. Die van een gezel schap met sfeer en ook met hulpvaar digheid voor de medemens. Vandaar dan ook dat het gezelschan volgens traditie ieder jaar cp Koningin nedag in diverse verpleeginrichtingen gaat concerteren. Aan O.N.l. is onlosmakelijk de naam „Hakkert" verbonden en de kleinzoon van de oprichter, de heer B. Hakkert is thans voorzitter- Hij sprak een kor: welkomstwoord en huldigde in het bij zonder mej. M. S. Hakkert (tante Marie) die een halve eeuw en vijf dagen lid van O.N.I. is. en zij werd met een ge schenk verrast. De heer W- Straatmans, de dirigent, ontving ook een geschenk ..-en nieuw di rigeerstokje, dat hij meteen al met veel enthousiasme ging hanteren. De heer Veldhuizen, heeft namens de Sectie Muziek van S.G. gelukwensen uit gesproken en een geschenk ender couvert overhandigd. Voor het jubilemconcert had O.N.I. het zich beslist niet gemakkelijk ge maakt en enkele opera en andere frag menten uitgekozen. Uitnemend was df weergave O.N.I. ten volle waardig. Na de pauze heeft de Russische zang en dansgroep „Wolga", onder leiding van Nadja Kolesnikowa, de zaal meer malen in verrukking gebracht zowel door muziek, zang als dans- We hebben in Schiedam nog slechte één uitlaatklep -Voor de samengeperste wo ningbouw. dat is Nieuwland en Kethel, het vernieuwde en moderne Schiedam. Doch vedl „armslag" zit daar niet meer in en eenjnaal zal ook hier he* bordje „vol" worden opgehangen. De berekeningen van het stadsbestuur naar de <110.000 inwoners in 1980 zullen wel juist zijn: de vraag is. of Schiedam daarme* dan tevens het maximum aantal inwoners zal hebben bereikt. Nu weten we wel, dat waarschijnlijk in de toekomst ..Rijnmond" veel van de eigen stad zal gaan opslokken, zodat we waarschijnlijk noch als Schiedam, Vlaardingen of Maas sluis een afgerond geheel zullen hebben, en het alles zal zijn opgegaan in een ag glomeratie van steden, maar voorlopig denken we toch binnen de eigen grenzen fa hebben een eigen gemeentebestuur, chiedam wil zo lang mogelijk als het kan Schiedam blijven. BLANC BE BOEUE ossewit Het Belgische frituurvet, steartnevrt>. VRAAG UW WINKELIER Bevrijdingsfeest voor jongeren De Schiedamse Jeugdraad organiseert in opdracht van de vereniging Nationale feest- en gedenkdagen op 5 mei een be vrijdingsbal voor de Schiedamse jonge ren. Dit wordt gehouden in het zalen complex van Musis Sacrum. Muzikale medewerking wordt verleend door het orkest van Frans Wanders en „The Rocking Four". Voor houders van Jeugd- paspoorten worden 50 toegangsbewijzen tegen 75 cent beschikbaar gesteld. Hulppostkantoor in Kethel In verband met de sterke uitbreiding van Kethel. is de P.T.T. voornemens in Kethel een tweede hulppostkantoor te vestigen op een perceel grond ten noor den van de Hargsingel. VERLOVINGS RINGEN Wanneer de zwaluwen terugkeren, de knoppen aan de bomen begin nen te zwellen, de bezitters van een tuintje weer aandacht aan hun kostbaar bezit gaan besteden, dan meert de Westlander van bloemen handelaar A. Pijnaker aan de Nieuwe Haven en zet meteen het hart van Schiedam in een fleur van bloemen en planten. Dan staan er de bakken violen, geraniums, vergeet-mij-nieten, dui zendschoon, hyacinten, rododendrons enz. op de schuit en aan de wal kant te pronken. Het is prettig voor degenen die hun tuintje in orde willen gaan maken, doch iedereen die er passeert, al is hij dan ook niet in het bezit van een tuintje, geniet van dit schilderachtig stukje, dat er wordt getoverd. Goed, bij de heer Pijnacker gaat het natuurlijk om de „business", maar hij geeft tegelijkertijd kleur aan ons stadsbeeld en het kost de gemeente niets. Het brengt nog geld op! De heer Pijnaker kweekt al dat moois niet zelf, hij slaat in op de bloemenveilingen in Aalsmeer en zo, doch dat maakt voor niemand enig verschil. Drie maanden maakt hij het poorjaars- en zomerbeeld op het kruis punt Burgemeester van HaarenlaanNieuwe Haven compleet, want dan is de tijd voor planten voorbij. Maar juist de inzet van het bloemenseizoen leidt hij ieder voorjaar i»< Wc zouden het anders beslist missen.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1