Marktkooplui willen graag tweede markt in lii H. Roelfsema: prettig om naar het westen te komen pXL&ME kmstmvftu Schiedam krijgt 16 mei nieuwe burgemeester KUNSTGEBITTEN KASTEN n m mm mm i4e jaargang no. 27 donderdag 6 mei 1965 I 1 M Wé All M ra 1 I II II OPLAGE 26.500 wmJ[\JrJJr&JP assr Broersveld is ideale plaats maar: 1 r KILO STOÖPMAN JUWELIER MGR. NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM MEN zal bezwaarlik kunnen be weren, dat de marktkooplieden in Schiedam evenals het marktbezoe- kende publiek, royaal de ruimte is toegemeten. De kooplieden staan letterlijk in de goot, het publiek schuifelt opzij, en voorbij allerlei obstakels moeilijk langs elkaar heen „laverend". „Obstakels", zo als kinderwagens, vrouwen die in beide handen tassen zeulen, pra tende groepjes marktbezoeksters en wat zich al meer in het smalle pad opstelt. Wie haast heeft, moet beslist niet het „kramenpad" op vrijdag over het Broersveld kiezen. Dat geeft zenuwen en ergenis! En toch is vrijwel iedereen tevreden met deze situatie; „Houwen zo", zeggen kooplieden en marktpubliek gezamenlijk. Wel wordt momenteel de vraag gesteld, of er in Schiedam ruimte is voor een tweede markt, die dan in het Nieuwland zou moe ten worden ingericht. Er staan welgeteld momenteel 103 kramen iedere vrijdag op het Broersveld opgesteld. Ze staan heel dicht tegen elkaar, iedere meter stoeprand is benut. Hier en daar een zo smal mogelijk paadje, om dat iemand weieeus uit die soms benauwende rij van schuifefaars en schuifelaarsters wil ontsnappen, doch eigenlijk behoort men de kra- merij van begin tot eind mee te sloffen, omdat er geen andere uit weg is. Wie deze duwende, draai ende, botsende mensenkluwen aan schouwt stelt zich de vraag, of we het in Schiedam nu zo best ge troffen hebben met ons markt terrein. „Slapende honden" „Ssstniet over praten," waarschuwt ons een (Rotterdamse) marktkoopvrouw; „maak geen slapende honden wakker," waarmee ze kennelijk de stadsbestuurders op het oog heeft. Weet u, er zijn in het verleden ook ln de gemeenteraad weieens Marktkoopman W. van Dijk: Best publiek, die mensen uit Schiedam!" opgegaan om de markt te verplaatsen, waarbij o.m. de Spaansepolder werd genoemd. Wie een marktkoopman woedend wil maken, moet daarover beginnen. Ze zien daar bgslist geen brood in. „Waar kunnen we beter dan hier? was haar wedervraag. Ja, dat is niet aan ons om te bepalen. „Hier blijven," luidt het oordeel dat we ook uit de mond van andere kooplieden optekenden. Nu ja, er is inderdaad niet veel ruimte, maar wat doet dat er toe; er is publiek en dat brengt de nering. Laten we het er gelijk maar bij ver tellen, want het zijn niet onze woorden, doch van koopman W. van Dijk uit Rot terdam, en we hebben zijn woorden ook door anderen horen bevestigen. „Best publiek, die mensen uit Schiedam. Ik sta hier het liefste. Liever nog dan in Rotterdam. De mensen zijn gemakkelijk in het kopen, maken spoedig hun keus, betalen goed, wat wil je nog meer?" Dat zouden we ook niet weten. „De vrijdag is voor ons als marktkoop lieden hier in Schiedam de beste markt," verklaart een andere koopman, die op bndere dagen voornamelijk de Zeeuwse Voortaan dinsdags voor twee dagen brood kopen Evenals de huismoeders in Rotterdam en Vlaardingen, zullen de Schiedamse huismoeders op dinsdag 11 mei van de broodbezorger het advies krijgen om maar voor twee dagen brood te nemen. Want woensdag en in het vervolg iedere woensdag zullen de bakkers een vrije dag hebben in verband met de vijfdaagse werkweek. Wanneer nu de proef slaagt, dan wordt het volgend jaar de regeling definitief ingevoerd. Overigens zijn er toch enkele bakkers, die niet meedoen. Voor de rest is het ook afwachten wat de consumenten ervan zullen zeggen! Cees van Ravens exposeert ln de Galerie Punt Vier aan de Buiten havenweg heeft drs. P. W. van Milaan een expositie geopend van werken, ver vaardigd door de Schiedamse kunstschil der Cees van Ravens, die in Skandinavië, waar hij zich vestigde, grote bekendheid heeft gekregen. Hij maakte een zwerf tocht door Europa, waarvan hij veel schilderwerken meebracht. NIELSEN'S ZOETZUUR Duwend, schuifelend, botsend, kopend, zoeken de duizenden Schiedammers zich tedere vrijdag een pad door de smalle doorgang tussen kramen en gevels der woonhuizen en winkels aan het Broers veld. Maar iedereen is er best mee te vreden, kooplieden, koopsters en kopers. Zou het inrichten van een tweede markt- middag in het Nieuwland voldoende belangstelling hebben? markten, zoals ln Oostburg, Sas van Gent en Middelburg bezoekt. „Waar de handel is, daar is het goed voor ons," luidt de conclusie. En handel is er beslist op de Schiedamse markt. Marktcentrum Schiedam heeft daar aan het Broersveld een goed markt-centrum. Dat wil zeggen, het is mooi centraal gelegen in de bin nenstad, hetgeen van de Spaansepolder beslist niet kan worden gezegd. Het is waar, voor Schiedam-Zuid ligt de markt niet zo handig en ook niet voor het Nieuwland, doch wie markten wil, heeft het uitstapje er best voor over. Het is niet aan ons te beoordelen of er echte koopjes zijn te halen en of het kopen op de markt de voordelen g_eeft, die velen zich voorstellen, doch feit is er nu eenmaal, dat tassen vol boodschap pen iedere vrijdag van het Broersveld worden gesleept. Per slot van rekening is het ook weer anders kopen dan anders. En dus zal de markt altijd blijven trekken. Wie mocht menen, dat de Schiedamse middenstand om zo te zeggen met lede ogen die markthandel aanziet, vergist zich. We spraken bijv. met de heer A. J. Vgrstaat, die in het Broersveld twee win kels heeft in herenkleding en in dames mode-artikelen. „Vlak voor één van mijn winkels staat een kraam, die precies het zelfde verkoopt als ik, maar dat doet me niets. Juist op vrijdag kunnen wij de drukte niet aan en in elk geval, kan beslist niet worden gezegd, dat we con currentie ondervinden van de markt. In tegendeel! Die brengt de mensen hierheen, ze lopen langs de kramen, maar bekijken onderwijl toch ook de etalages en daar zien we da» dikwijls later juist weer het resultaat van, want dan herinnert men zich bepaalde artikelen te hebben gezien, die ze op een andere dag komen kopen." „Het doet me echt geen kwaad, die markt hier en eerlijk gezegd, zou ik niet graag willen, dat de markt hier vandaan ging", beikent de heer Verstaat Een dergelijk geluid hoorden we ook van andere middenstanders op het Broers veld. Sommige zaken vinden op de vrijdag zelfs een flink stuk van hun bestaan door de markt. Neen, er Is beslist geen contro verse tussen de marktkooplieden en de winkeliers. Het is maar hoe je het bekijkt, doch er zijn veel mensen die de benauwde boel daar langs de kramen, gezellig vinden. In de meest letterlijke zin van het woord, lopen ze elkaar tegen het lijf. Hoevele Schiedammers (neen, geen woord over die vrouwen) ontmoeten elkaar voor het weekpraatje op de markt? Ze zien elkaar een hele week niet, maar de markt is het trefpunt. Want uiteinde lijk heeft iedereen zo de vaste tijd van „markten". Dat kan in de ochtenduren zijn, yroeg of laat in de middag, en. dan komt men altijd de vaste kennissen weer tegen. Dan worden de laatste familie-, kennissen-, straat- en stadsnieuwtjes uit gewisseld. Goed, ze versperren de toch reeds zo beperkte doorgang, maar nie mand trekt zich daar wat van aan. Tijd voor een praatje is er altijd en wat dat betreft, is het Broersveld het punt waar het „social life" van Schiedam op vrijdag zich voltrekt. Woekeren met ruimte Zoals gezegd, er moet worden gewoekerd met de ruimte die het Broersveld de markt biedt. Men zou zich de vraag kun nen stellen of het niet mogelijk is bijv, het hele trottoir beschikbaar te stellen voor de voetgangers, door de kramen op de vrijdag op de rijweg te plaatsen, doch dit is al niet mogelijk uit brandveilig heidsoogpunt. Veronderstel dat uitgere kend op vrijdag ergens aan het Broersveld brand ontstond, dan zouden eerst alle kramen afgebroken moeten worden om de brandweerwagens doorgang te verlenen. Bovendien moeten de marktkooplieden zelf met hun auto's bij de kramen kunnen komen. Dit vormt nu al een probleem en is zo verklaarden de kooplieden eigen lijk het enige bezwaar tegen het Broers veld, omdat het soms moeilijk is des avonds weg te rijden. Maar goed, dat nadeel neemt men dan maar. Voor ander verkeer is het Broersveld vrijdags af gesloten. Tweede markt Ja, ja het is voorjaar, ook de Korte Havenbrug heeft een opknappertje nodig. Jilles: Tweede markt op dinsdagmiddag geeft reuze kansen in Schiedam. Zie verder pagina jJJ Met ingang van woensdag 16 mei is tot burgemeester van Schiedam benoemd, de heer H. Roelfsema, thans lid van Ged. Staten der provincie Groningen en daarvoor burgemeester van Hoogezand-Sappemeer. „Het is prettig om nu eens naar het westen van ons land te komen en opnieuw het burgemeesterschap te gaan bekleden, dat zo uitnemend de gelegenheid biedt om met de burgerij in contact te komen", zo vertelde ons de heer Roelfsema. Hij had op d* dag van zijn officiële WÊÊmÊÊÊBMKKÊSSMISÊÊKÊiÊMÊtÊÊ benoeming juist weer een langdurige vergadering achter de rug, hetgeen in het leven van een gedeputeerde altijd lfiPj|L een belangrijke rol speelt. „Het zal me eigenlijk niet meevallen v om het Groninger land te verlaten, maar lalgfed. anderzijds trekt het me aan naar Schie- .1 '1, - dam te komen, omdat het een stad is in een sterk dynamisch gebied, aldus de rWjjf wSKjffi nieuwe burgemeester. w JÊSmmË Burgemeester Roelfsema is in 1905 in ':wjm het Groningse Den Boer geboren. 4 Hij werd aanvankelijk opgeleid tot Éll onderwijzer, doch hem trok het open- |f Ik bare leven meer aan. ~JT Zodoende begaf hij zich op het terrein &JMÊÊÊÈMÊ& In 1946 werd de heer Roelfsema be- Jb|L noemd tot lid van de Groningse gemeen- onderwijs, kunst, jeugd- en sportzaken dat wilde voor het noorden zeggen, half april, nam de heer Roelfsema de leiding op zich van het rayon Groningen van de N.V. Arbeiderspers. Hij werd benoemd tot rayon-directeur en chef der Groningse redactie. Toen de verbindingen met de hoofd zetel van het bedrijf te Amsterdam weer waren hersteld, legde de heer Roelfsema die functie neer. In november van 1946 werd hij be noemd tot wethouder van Groningen. Zes jaar later, in 1952, werd de heer Roelfsema dan benoemd tot burgemees ter van Hoogezand-Sappemeer. Dat bleef hij zes jaar. „Hier heb ik dus de ervaring als bur gemeester opgedaan, die mij in Schie dam ten goede kan komen. Want eigen lijk liggen in de meeste plaatsen de problemen wel ongeveer in hetzelfde vlak, zij het dan ook met nuanceringen", aldus de heer Roelfsema. Zijn vroegere gemeente bevond zich toen ook in een ontwikkelingsstadium en de heer Roelfsema vond dat juist wel boeiend. Merkwaardig snel was de „promotie" die de heer Roelfsema maakte, want op 1 juli van 1958 werd hij lid van de provinciale staten, om een dag daarna in een vakature tot lid van gedeputeer de staten te worden benoemd. Het waren speciaal de economische zaken, bedrijven en de woningbouw die de aandacht van de heer Roelfsema ont vingen. Mede daardoor werd hij president commissaris van het provinciaal electr. REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam ben ter weieens geweest, maar natuurlijk niet vaak, daarvoor liggen Groningen en Schiedam te ver van elkaar. De Rijn» mond-aangelegenheden zijn me ook niet onbekend, ik heb er al heel wat Installatie De datum der installatie van de nieu we burgemeester is nog niet definitief vastgesteld, doch zal waarschijnlijk na de zestiende mei, de datum van ingang van de benoeming geschieden. Reeds aanstonds na het bekend wor den der benoeming, hebben zowel loco burgemeester H. Sabel als gemeentese cretaris, mr. M. J. Blok telegrafisch hun gelukwensen aangeboden. Oud-burgemeester Peek, vertoeft tot omstreeks half juni met vakantie in het buitenland. bedrijf, bestuurslid voor het Haven schap en zag hij zich diverse andere be stuursfuncties toebedeeld. En nu is hij dan benoemd tot burge meester van Schiedam. „Ach neen, het was beslist geen „bombshell" voor me, deze benoeming. Maar er staat toch nooit iets vast, voor dat het Koninklijk Besluit er is", zo constateert burgemeester Roelfsema. De geruchten dat hij de open gekomen plaats van burgemeester Peek zou gaan innemen, zijn reeds enkele maanden oud! „Ik vind het ook wel fijn om naar Schiedam te gaan", zei ons mevrouw Roelfsema-Poelstra en het is wel duide lijk, dat ook zij een „geboren en geto gen" Groningse is. „Wat mij in Schie dam aantrekt is, dat het weer in een heel ander deel van ons land ligt en het me erg levendig toeschijnt" Met het gezin Roelfsema komen twee kinderen mee; de 18-jarige dochter Martha, die de kweekschool voor het kleuteronderwijs bezoekt en de jong ste, de 9-jarige Jan Herman. De oudste zoon is gehuwd en is als drs. in de chemie verbonden aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen „We hopen ons dan maar gauw thuis te voelen in Schiedam", zei mevrouw Roelfsema. Kerkelijk is het gezin lid der Remonstrantse Broederschap. ,,Of ik Schiedam ken? Ja, dat wel", antwoordl de heer Roelfsema op onze vraag, „ik Hoogstraat uw koopstraat De winkeliers van de Hoogstraat zullen zaterdag 8 mei onder het motto „Hoog straat uw koopstraat", aan het begin en einde van de straat, gratis duizenden papieren boodschappentassen uitreikan, om het de vele kopers in verband met Moederdag, gemakkelijker te maken. Contactavond Oud-Strijders Dinsdag 8 juni zal de afd. Schiedam van de Bond van oud-strijders en dragen van het mobilisatiekruis, de laatste con tactavond van het seizoen houden. Dan zullen ook de prijzen worden uitgereikt, die bij de onderlinge wedstrijden zijn behaald. IDEETJES VOOR U Deze aan Schiedam JB HF m W SPI maggi. Haf 0® m WH B U W jH Mm Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Redactie Schiedam] Leo t Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, weekblad vaar schuedam Telefoon 266900. ^ÉBTOLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70(5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1