Het begint met een schrapje en eindigt met een stapelloop Plan voor brandweerkazerne heeft nu vorm gekregen Defilé voor nieuwe burgemeester WARTBURG en TRABANT KUNSTGEBITTEN SPAANDER- en VEZELPLATEN JOH. GROEN Lzn BE HAVENLOODS 14e jaargang no. 28 donderdag 13 mei 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 iveekblad voor schiedam VESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" ..Ik noem dit schip NNS-Nigeria; moge God haar en allen die met haar varen, bescher men", zo sprak me vrouw Azikiwe, de echt genoot van het Nige- riaanse staatshoofd, toen zij onlangs het 2000 ton metende luchtafweer- en onderzeebootbestrij- dingsfregat op de werf van Wilton-Fijenoord te Schiedam van stapel deed lopen. Jawel, dat is gauw en gemakkelijk gezegd en de „Nigeria" liep nog vlot van stapel óók, doch daar zit wel wat aan vastAan de voorbereiding dan. De bedrijfsleider afd. nieuwbouw van Wilton (geen namen asjeblieft) deed ons er een boekje over open. Van de dag waarop het schrapje wordt gezet op de werk vloer tot aan de dag waarop het schip van stapel loopt, is deze man met het schip „bezig". Hij laat de „laatste be letselen" wegnemen, zo als dat heet, al doet hij dat ook weer niet eigen handig. Want de bedrijfsleider heeft op zo'n moment wel iets anders te doen. Hij zit onder de kiel van het schip naar een soort secondenwijzer te kijken. „Doet" het schip het, dan ziet de bedrijfsleider dat het eerste, want dan komt de wijzer in beweging. Van schrapje tot schip Het schrapje op de werkvloer moet dus een schip worden. Daar is al een hele geschiedenis aan vooraf gegaan, doch dat raakt meer de mensen van de teken kamer en zo. En daarvóór nog vele ande ren buiten en binnen het bedrijf. Daar buiten zijn dat de opdrachtgevers. Als men het eens is over de prijs, waarvoor het schip zal worden gebouwd, dan zet de bedrijfsleider afdeling nieuwbouw, een schrapje op de werkvloer. Nu ja, een „sdhrapje", het zijn er vele en grote ook. Want zo'n schrapje omvat een hele sectie van het schip. De spanten worden volgens de teke ning op de vloer gelegd. Daar is de ware grootte voor nodig, dus een hele lap 1 Er komen latten en „mallen" aan te pas; platen worden machinaal bewerkt, er moet heel wat worden besteld. Voor con servering moet worden gezorgd middels de grit-straalmachine. Zo gaat het alle maal in secties, die de rompdelen gaan vormen. Die mogen weer niet te groot zijn, omdat rekening moet worden ge houden met het draagvermogen van de hijskranen, die het allemaal moeten ver plaatsen. En zo komt iedere sectie dan op de helling. Ceremonie nummer één Dan komt de „kielstapeling", op de helling. Je hoort daar nooit wat van, maar toch is die „kielstapeling" ceremonie nummer één. Dan komen vertegenwoor digers van de opdrachtgevers, van de rederij, de classificatie maatschappij naar de werf. Dan wordt dus officieel da kiel gelegd en bouwt men verder. Als Daar glijdt het ,fl.N.S. Nigeria" van de „goot". De sleepboten (links) van gen het schip op en remmen het in de vaart af. goten berekend op het totale gewicht van het schip. Dan kom er op de goot een bepaalde vetsoort. enkele uren voor de van stapelloop aangevuld met „base- coat", omdat het vet niet in mag drogen. Daar glijdt dan straks de „slee" met zijn enorme vracht overheen. De klink De hoofdrol op de dag van stapelloop wordt gespeeld door de „klink". Die klink zit verbonden met drie pallen en diverse draadiveibindingen. Tegen het schip zit nl. de klink als een soort rem geperst Wordt de rem weggenomen, dan glijdt het schip als het goed is van de helling. Op die rem is een gewicht van plm. 75 ton overgebracht maar dat dia niettemin met de pink opgeheven zou kunnen worden is een gevolg van de di verse vernuftige verbindingen welke zijn aangebracht Het is de scheepmaker-voor man, aan wie de verantwoordelijke taak is opgedragen op het moment der stapel loop. de diyerse maatregelen te treffen en de klink goed in het oog te houden. Want één verkeerde handeling zou een ramp kunnen betekenen Dus wordt het personeel zorgvuldig opgesteld. Het zal duidelijk zijn, dat het niet aan gaat een schip van dergelijke omvang „als het effe gelegen komt", maar in het water te laten glijden. Daarmee bedoelen we dan niet het ceremonieel dat er bij past, doch meer, de voorzorgsmaatregelen te water. De Rijkshavenmeester is ge waarschuwd en komt op de werf pools hoogte nemen. Er worden tijdig afspraken gemaakt omtrent dag en tijdstip. Want, het moet hoog water en stilstaand tij zijn. De bedrijfsdirecteur heeft een en ander op de werf geregeld. Twintig minuten voor men op de helling begint om „de beletselen" weg te nemen, wordt op de werf een rode vlag gehesen. Dan worden de „stoppings" weggehaald. Wanneer dit gebeurd is, verschijnt de tweede rode vlag, het sein: „We gaan beginnen". Wanneer alles in orde is, laat de haven meester, die met zijn vaartuig op de Waterweg kruist, de zgn. C-vlag hijsen. Het is de „wal-kapitein", de man die het schip,in zijn element brengt, die het dan aan boord voor het zeggen heeft. Hij geeft het sein, dat de stapelloop kan ge schieden. Dat seintje gaat naar de tribune, waar de gasten en ere-gasten zich be vinden. Het rode lampje valt weg, het groene gloeit op. Dan Is het grote mo ment daar» Telkens opnieuw klinkt dan de vaste formule: „Ik noem dit schip en wens u en uw bemanning een behou den vaart". De fles champagne slaat dank zij een samenstel van technische maatregelen tegen de boeg van het schip aan scherven. Een druk, op een knop, doorhakken van een kabeltje, doet de klink wegvallen. En dan de enerve rende spanning van het wachten. Gaat het schip, of gaat het. nietIn het geval van de Nigeriaan, moest er een klein duwtje bij komen. duwtje middels de cylinder en dat is bijna altijd voldoende, om het schip aan het glijden te brengen. „En dan slaak je meestal een zucht van verlichting", be kent de bedrijfsleider en met hem vele anderen. Voor de eerste maal werd op de werf Wilton-Fijenoord een nieuw systeem voor opvangen van het schip in de Waterweg, toegepast. Voorheen werd steeds gebruik gemaakt van ankers die werden uitge worpen, of middels zgn. „peuren" om het schip af te remmen, nadat het het water had bereikt. Ditmaal werden daarvoor enkele sleepboten van Wilton gebruikt. Tevoren waren nL trossen vastgemaakt aan twee sleepboten, aan iedere kant van het schip. Die remden de Nigeriaan af en vingen het schip verder op. Na een „ere-rondje" langs de werf, werd afge meerd. Een aantal mannen had intussen het hele schip aan een inspectie onder worpen om na te gaan, of soms ergens een sluiter of raampje open stond, waar door water naar binnen zou kunnen drin gen. En nu ligt dan het NNS „Nigeria" in zijn element; er valt nog wel wat te doen, alvorens de volgende ceremonie, de proefvaart gevolgd door de overdracht, kan geschieden Intussen heeft de bedrijfsleider afde ling nieuwbouw, alweer andere zorgen aan zijn hoofd, al maakt hij er zich volgens zijn zeggen nog geen zorgen over. Want straks moet een „mammoet Shell-tanker" van stapel lopen. Het is niet zozeer het gewicht, als wel de lengte die het hier gaat doen. Maar ook dat zal wel in orde komen; de schrappen voor die tanker zijn al gezet. besloot seizoen Met een bijzondere filmavond heeft dinsdag de Schiedamse Filmkring een goed seizoen afgesloten, al moet toch worden vastgesteld, dat de belangstel ling groter had kunnen zijn en hetgeen werd gebracht zulks ook verdiende. Het waren twee bijzondere films die werden gebracht, nl. de film van de Tsjechi sche cineast Karei Zeman met de ti tel: „Een duivelse uitvinding", die in 1958 werd bekroond. Het is een Jules- Verne-verfilming, waarin luchtschip, ka nonnen, vliegtuigen enz. werden aange kondigd. De tweede film was „De boefjes" van de Franse regisseur Truffaut, wel ke over de straatjeugd in Frankrijk han delde. Het waren beide zeer interessan te films. In oktober zal de Filmkring het werk voortzetten. „Groenoord" bibberend geopend Het viel niet te verwachten dat er een stormloop zou zijn toen het bad „Groen oord" zaterdag werd geopend, al waren er dan ook enkele tientallen helden en er dan ook enkele tientaMachine heldinnen, die kou en regen trotseerden om toch maar de eerste duik te kunnen nemen. Lang hielden zij het niet uit, doch het begin was er. Zelfs de „Robben", de trouwe gasten van „Groenoord", die nu reeds vele ja ren in het vroege ochtenduur de eerste sprong in het bad ondernamen, schitter den door afwezigheid. De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben de eerste van een lange reeks tournooi-wedstrijden met fraaie re sultaten afgesloten. Dames 2 begon met een flinke 3—0 zege op AMVJ 2, waarna dames I het eerste dameszestal van AMVJ eveneens met 30 klopte. Heren 2 leverde een fraaie prestatie door AMVJ 2 met 21 te verslaan en ook heren 1 toonden zich met 2—1 de meerdere over de AMVJ-heren. Mleisjes A ten slotte klopte AMVJ meisjes A met 3—0. 2—1; SVC C-^J. Pendrecht B mes: SVC 3—Shell 1 1—2; SVC 4—Her mandad 1 3—0; SVC 5—UVG 1 3—0- heren: SVC 5—Shell 1 3—0; SVC 6—UVG 1 1—2. A.s. vrijdag spelen de hogere SVC- teams tegen het sterke Delta uit Zwijn- drecht. De gemeenteraad besloot enige tijd geleden om op een terrein, gelegen tussen de Breedstraat en Prinsensteeg Achter de Teerstof, een nieuwe brandweer kazerne te laten bouwen, omdat de bestaande kazerne bij de Singel moet verdwijnen voor de bouw van het stadhuis. Inmiddels is bekend hoe de nieuwe brandweerkazerne zal worden. Op de begane grond komen alle gara ges, werkplaatsen, slangenmagazijnen en wasserij, toiletten etc. en ruimte voor de alarmcentrale. Aansluitend op de slangenwasserij wordt de droogtoren 'ge bouwd. Op de verdieping wordt administratie ve ruimte, kamer voor commandant, ka mer voor staf, instructielokaal en zaal ondergebracht. Boven deze verdieping zijn mogelijk voor de dienst min. 4 a 5 normale woningen te bouwen. De garages zullen bergplaats bieden aan minstens 11 voertuigen, 1 poederwa gen, 3 motorspuiten. De centrale seinzaal waarin alle ont vang. en alarmeringsapparatuur onderge bracht moet worden, wordt zodanig ge projecteerd, dat vanuit deze ruimte con trole op alle in- en uitgangen, werkplaat sen en garages mogelijk is. Voor reparaties en onderhoud' aan voer tuigen, pompen en overig materiaal komt er een werkplaats met magazijntje voor onderdelen en ruimte voor de chejÉ werk plaats. Naast de werkplaats voor rollend materiaal zal een werkruimte voor repa raties en onderhoud aan blusapparaten, koppelingen, slangen, kleding etc. aanwe zig zijn. Tore ti Voor het reinigen van de slangen etc. komt er een slangen wasserij met slan- gengoot. Direct aan de kop van deze was serij komt de slangendroogtoren zodat de natte slangen uit de goot direct door middel van een lier in de toren gebracht kunnen worden. Voorts komen er magazijnruimten. Voor de berging van slangenmaterialen, koppelingen, kleine blusmiddelen, kle ding etc. Voor garage dagpersoneel en tb.v. de brandweerlieden na brand is het noodza kelijk, dat in de directe omgeving van de garage was-, kleed-, toilet- en douche ruimte wordt aangebracht. Een beschei den kantine en kitchenette wordt even eens noodzakelijk geacht. Het binnenterrein wordt geheel geschei den van de te bouwen Technische Werk plaats aangelegd, zodat geen gemeen, schappelijk gebruik hiervan aanwezig is. Dit binnenterrein zal, ten behoeve van de opleiding van de brandweerlieden, een min. afmeting van 70 pl.m. 28 a 30 m. krijgen in verband met het aflegsysteem en gecombineerde oefeningen met voer- Het plan wordt opgezet voor vrijwilli ge brandweer overeenkomstig de thans geldende formatie. Er zal echter bij deze opzet rekening worden gehouden met het later onderbrengen van een beroepskern. Hiertoe zullen op eenvoudige wijze de benodigde slaap- en wasruimten moeten kunnen worden Ingericht. Bij het onder brengen van deze kern op de verdieping zal vanaf de slaapverdieping door mid del van glijpalen de garageruimte direct bereikbaar zijn. In belang van de dienst in huidige vorm is het gewenst een 4 4 5 tal wo ningen mede te bouwen. Indien in de toe komst de brandweer van een beroepskern wordt voorzien, zullen deze woningen op eenvoudige wijze gewijzigd kunnen wor den voor accommodatie van deze kern. Deze accommodatie zal dan omvatten drie slaapzalen elk voor min. zes man- schappen, keuken, was- en doucheruira- Als no? is besloten om burgemeester Roelfsema, die maandagmiddag in zijn functie wordt geïnstalleerd, een wat feestelijke ontvangst te bereiden. Er zal nl. een défilé worden gehouden, waar aan kunnen deelnemen alle muziekvere nigingen. drumbands, gymnastiekvereni gingen, padvinders-sters en andere jeugd- DEALER VOLLEDIGE SERVICE AUTO BEDFWF V} lUDOLF DE 30NGHSTR.15-19 0VER5CHIE Tel. 24 17 48. Insulindestraat 277, R'dam „De fles champagne ligt aan scherven. Tussen de bloemen en het lint hangt nog de hals der fles.... maar secties worden aan elkaar gezet, totdat het een casco ls geworden. Dat is één. Vervolgens gaat men op en in het schip aan het werk. De machines worden geplaatst, de navigatie-middelen krijgen hun plaats enz., alles volgens plan. En na maanden is men dan in het eind stadium gekomen. Dpt zijn de-voorberei dingen voor de stapelloop. Nu gaat het naar het hoogtepunt. Er worden „goten" onder het schip gebouwd. Leken zouden zeggen: „de glijbaan". Ook die wordt in secties in elkaar ge let en stevig onderling met zijstukken - verbonden. Uiteraard is de sterkte van de De wijzer We schreven het hiervoor, het ls de „secondenwijzer", die de bedrijfsleider in spanning houdt Om het juist te üêg- gen, tegen de kiel van het Schip is een soort klok geplaatst waarvan iedere mi- limeter beweging der wijzer, een centi meter schuiven van het schip betekent. Zodra de eerste milimeter is gedraaid, dan zit het 'meestal wel goed Maar het kan ook zijn zoals hier gebeurde dat het vet het schip wat doet kleven en dan is een klein duwtje nodig. Neen, niet door de mannen op de werf. Duurt het langer dan een seconde, dan geeft de bedrijfsleider een lichtsignaal naar de man die-tolaa?-zit:bij-de.pers,-Een klein verenigingen en alle andere verenigin gen, bonden en corporaties. Het défilé zal om half acht n.m. pre cies het stadhuis passeren, waar de bur gemeester het vanaf het bordes zal gade slaan. Er wordt op gerekend, dat de deelnemende verenigingen enz., van zo veel mogelijk vlaggen voorzien, zich om 19.00 uur precies opstellen op de Burgemeester van Haarenlaan, op de secundaire weg z.z., tussen de Pierson- straat en de Parkweg. Zoveel mogelijk komende in de richting vanaf de Pier- sonstraat. Er moet om 11.15 uur precies gestart worden. De route zal kort zijn; vanaf de Burgemeester van Haarenlaan de Parkweg, Ooievaarssteeg, Grote Markt, Lange Kerkstraat en desgewenst bij de Broersvest ontbinden. Het is (literaard de bedoeling, dat de muziek spelende het stadhuis passeert. Ten behoeve van een goede indeling van de stoet is het wel nodig, dat de deelnemende verenigingen enz. zich zo snel mogelijk, uiterlijk zaterdag a.s. op geven en wel: de muziek-verenigingen en drumbands bij de heer Th. J. Duimel, Lekstraat 25a, tel. 261352 Csecr. Sectie Muziek de gymnastiek- en andere sportverenigingen bij de heer J. van Oudheusden, P. J. Troelstralaan 63, tel. 262540 (SBLO) en de andere jeugdver enigingen, wijkverenigingen, bonden, cor poraties enz. bij de heer C. v. d. Most, Mgr. Nolenslaan 792, tel. 266274. secr. van de VNFG (v.m. OV). Een en ander met vermelding of er al of niet muziek bij de groep is ingedeeld. De VNFG is met de regeling van het de- filé belast. AR en CHl1 beleggen samen forumavond In verband met de op 2 juni te hou den verkiezingen voor de Rijnmondraad, zal door de AR-kiesvereniging en de afd. Schiedam van de C.H.U. op dinsdag 25 mei een forumavond worden gehou den in de grote benedenzaal van de Op- standingSkerk aan de Burgemeester Hon- nerlage Grethelaan. Het forum wordt gevormd door de heren drs- B. J. Udink A Kuiper, beiden voor de C.H.U. H. Ba- v'inck en K. J. J. Domiinicus, beiden AR, die allen op lijst van de kandidaten lijst der verkiezingen zijn geplaatst. Echtpaar Van der Kraan- Pronk op 17 mei 60 jaar getrouwd Het echtpaar J. van der Kraan-M. Pronk zal op 17 mei het &0-jartge hu welijksfeest vieren. De heer Van dei- Kraan, die thans 83 jaar oud is en diens echtgenote twee jaar jonger, is van 1929 tot 1947 opzichter geweest bij de gemeentelijke Woningdienst van Schie dam. Daiavoor was hij opzichter bij par ticuliere werkgevers. Hüj was o.m. be trokken bij de bouw van de Bethelkerk aan de Nieuwstraat in 1926 en hotel De Kroon in 1927. Tal van woningen, om. van de bouwvereniging Eendracht, zijn onder toezicht van de heer v. d Kraan gebouwd. BLAXC DE BOEIJE ossEwrr Bet Belgische frituurvet, steartnevrl]. VRAAG UW WINKELIER Receptie burg. Roelfsema .IMaandagavond 17 mei vam 8 tot 9.15 uur zal het gemeentebestuur van Schie dam, ter gelegenheid der installatie van burgemeester H. Roelfsema, deze een receptie aanbieden in de aula van het Stedelijk Museum. Poppenexpositie in gem. bibliotheek Van 17-22 mei zal in de gemeentelij ke bibliotheek aan de Lange Haven een tentoonstelling worden ingericht van een verzameling poppen, door mevr. Van Schaik-Dik uit Delft als vrijetijdsbeste ding vervaardigd. Zij zijn alle gesto ken in diverse nationale klederdrachten en er Zijn ook veel gebruiksvoorwerpen. In Delft trok deze expositie plm. 2000 bezoekers. Er is geen entreegeld. Opbrengst Bartimeus- Nederlands grootste NIELSEN'S ZOETZUUR REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam inzameling De huis aan huis inzameling van geld voor het Chr, Blinden Instituut Bartl- meus te Zeist heeft ruim f2000 opgele verd en 58 nieuwe contribuanten. Bouwplan Oud-Kath. kerk De aartsbisschop vgn de Oud-Katho lieke kerk. Mgr. dr. Andreas Rinkel, heeft thans de schetsplannen en de be groting voor de nieuw te bouwen kerk met bijgebouwen aan de Dam, goedge keurd. Machtiging werd gegeveh, hierop nu de rijksgoedkeuring aan te vragen. Architect is de heer L. W. A. Colomlbijn te Amstelveen. Deze platen gebruikt U waar multiplex en meubelplaat te duur uitkomen. Vakkundige voorlichting, alle platen op elk gewenst formaat verkrijgbaar. De prijs zal u meevallen! Ook in gefineerde uitvoering. Kom kijken en vraag Groen's prijzenboekje met honderden prijzen. Een zeer belangrijk en verantwoorde lijk man bij de van stapelloop, de scheepmaker-voorman. Hij houdt de pal m de hand, waarmee met een beweging van de pink het schip los kan raken, doordat de „rem" welke tegen het schip drukt, wordt opge licht. Ter gemeentesecretarie zijn afschrif ten ter inzage van de genummerde kan didatenlijsten voor de a.s. verkiezingen leden van de Raad van Rijnmond. orenaarstraat 61-Nw.Binnenweg 396 Rotterdam - Telef. 30803 - 52620

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1