iJ Schiedam begroette enthousiast en spontaan zijn burgemeester Kerk van Sint Jan de Doper voorbeeld van moderne bouw jrarfdxa fuuiu 14e jaargang no. a donderdag 20 mei 1963 KUNSTOiiTTEN I Koor Orpheus gaat wellicht repeteren op dinsdagavond S£__ F VLOEREN n JOH. GROEN Lzn' weekblad voor schiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en' Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN"' Op het hek van het stadhuis-bordes zaten al een half uur voor de aanvang van het défilé voor de nieuwe burgemeester, een stuk of vijf jongens feest te vieren, zeer tot angst van de heer Aleman, die er zijn geluidskabel had gespannen. Maar het vijftal produceerde al zoveel geluid, dat een versterker bijna overbodig was. Hun Flintstone-kreten weerkaatsten over het Marktplein en werkten aanstekelijk. Zo was de juiste sfeer geschapen, toen de zwarte statie-auto's met het burgermees terlijk-gezelschap voorreden, waarna de geluidsproduktie werd opge voerd tot een golvend gejuich. Meer dan een uur zijn zodoende tal loze Schiedammers door de aula getrok ken. hebben de burgemeester en diens echtgenote handen geschud en kennis ge maakt met de leden der burgerij. Hei was alles weinig officieel, meer een groot familiefeest, zoals we elders reeds con stateerden. BOUW VAN RUIM 3250 WONINGEN IN KETHEL Het was een zwaaien en schreeuwen, alsof men de nieuwe burgemeester en diens echtgenote jaren kende. „Ik voelde me hier meteen al thuis", zei ons later burgemeester Roelfsema. Het was een goede inzet voor het défilé, waarmee de heer Van der Griend en diens vele mede werkers in (ie vereniging met de lange naam, alle eer in heeft kunnen leggen- Want in enkele dagen tijds reageerden vrijwel alle Sdhiedamse verenigingen op het verzoek tot deelname. Daar waren de muziekverenigingen, bands, sportor ganisaties, jeugdbeweging, EHBO, en Rode Kruis, padvinders en zeekadetten, een stoet van wel tweeduizend georgani seerde Schiedammers. Het stadhuis was dicht omzoomd met toeschouwers en toén het défilé ten einde stormden zij tot voor het bordes, BLANC BE KOELE OSSEWIT toejuichingen en gewuif," vertrokken de autoriteiten weer naar de aula, waar de receptie, „voor iedereen" werd gehou den. Het waren een kleine duizend per sonen die daar hun opwachting kwamen maken en de kans hadden om in enkele woorden aan de burgemeester bekend te maken, welke vereniging zij vertegen woordigden. Doch er waren ook vele par. ticulieren die de burgemeester op deze wijze verwelkomdèn in de stijl van de knapen die bij het Museumgebouw ston den en tot elkaar zeiden: „Ga je mee, dan gaan we ook". En ze gingen. gen in het complex Groenoord. Van dit complex zullen 861 woningen gebouwd worden als woningwetwoningen 392 in de premieregeling; in blokken van zeven- hoog en drie-hoog. Er komen 236 3-kamerwoningen, 828 4- kamerwoningen en 189 5-kamerwoningen. Alle blokken worden centraal verwarmd en in de hoogbouw voorzien van dubbel glas. Voorts komen er „zwevende vloe ren" voor betere geluidsisolatie. Er worden 75 beiaardenwoningen ge bouwd in negen blokken met drie woon lagen. Er komen voorts 165 garages bij de 861 woningen en 85 bij de overigen. Aan de hand der bouwkosten worden de huren als volgt: voor hoogbouw f 166,20 en laagbouw f 154,50 per maand, plus bij komende kosten voor lift, schoonhouden enz. en f 15 voor verwarming. Aan de raad wordt voorgesteld aan de NV Muys en De Winter de bouw van het complex van 385 woningen en 85 garages op io dragen. Nieuwe ziekenhuis gaat ruim 27 mil joen kosten kenhuis, met de bouw waarvan reeds e aanvang is gemaakt. Het was toen min der gewenst de cijfers openbaar te ma ken, hetgeen B. en W. thans doen. Do raming van de kosten op het huidige prijsniveau belopen f27.275.502. De raad verleende reeds een krediet van rond 7 miljoen gulden, zodat thans nog een krediet van ruim f20 miljoen aan de raad wordt gevraagd. Beursbrug afgesloten De Beursbrug zal tot en mfet vrijdag 21 mei van 22 uur 's avonds iot 6 uur 's morgens voor alle verkeer öli: afge sloten, in verband met jgerkzaamheöen. REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam Oecumenische dienst in Grote Kerk Zondag 23 mei zal in de Grote Kerk om zeven uur een oecumenische dienst worden gehouden. Ds. A. Steinhart, evangelisch Luthers predikant te Schiedam, verzorgt in deze dienst de liturgie. De prediking zal wor den gehouden door ds. J. Couvee, gere formeerd predikant. (Advertentie) weken PINKSTEREN braadktdkens extra voordelig Voor Schiedamse lieverdjes en fikkies is het heerlijk spelen in de lente groene Tuinlaan. De wekelijkse repetitie-avond van „Or pheus" zal zeer waarsahijnlijk in de naaste toekomst worden verzet naar de dinsdagavond, omdat veel leden op woensdagavond verstek laten gaan, om een interessante voetbalwedstrijd op de televisie te kunnen zien. Wanneer offi cieel wordt besloten de repetities voor taan op dinsdagavond te houden, zal men tevens een andere dirigent moeten aan trekken, want de huidige dirigent, de heer Jos Vranken, is wegens drukke werkzaamheden alleen op de woensdag avonden in staat „Oipheus" te dirigeren. Het is duidelijk, dat de verwachting, die het bestuur van „Orplheius" had bij de aanstelling van de heer Vranken. niet in vervulling is gegaan. Het was name lijk de bedoeling, van „Orpiheus" een koor te maken van 125 man, even gro..t dus, als de Rotterdamse en Haagse ko ren die de heer Vranken dirigeert. Er kwamen op de woensdagavonden ,te wei nig leden. Wel was er steeds een vasts kern, maar die was niet groot genoeg. En juist nu Orplheus grote evenementen tegemoet gaat, moet men over een groot (koor beschikken, zodat meer armslag mogelijk is. De heer Vranken die de noodzaak van wijziging van de repetitie-avond ook er kent, blijft bij Orpheus op de woensdag avonden zolang dat nodig is, om, zod.a een andere dirigent is gevonden, de di rectie officieel over te dragen. W/ANNEER zaterdagavond 22 mei mgr. M. A. Jansen de kerk van Sint Jan de Doper aan de Mgr Nolens- laan zal hebben geconsacreerd, heeft Schiedam er officieel een zeer merk waardig kerkgebouw bij. Niet dat het echt uit de toon valt. doch dit kerkgebouw draagt zoals te genwoordig ook met veel protestantse kerken het geval is het stempel der moderne bouwtrant. Dat is niet alleen naar het exterieur voor ieder een te con stateren, doch meer nog valt dit op bij het interieur. Het geheel is een schepping van de Rotterdamse architecten Lelieveldt en Zoon. Mten zou kunnen zeggen, dat aan de voorzijde, langs de Mgr- Nolenslaan er eigenlijk een tekort aan ruimte be staat, om de gevel met de vier fraaie, monumentale evangelistensymlbolen goed tot hun recht te laten komen al om de losstaande klokketore-n in het ge heel passend te maken, doch men was Jeugduitwisseling met Duitsland en Engeland Gedurende deze maand bestaat nog gelegenheid zich bij het bureau van de Schiedamse Gemeenschap aan te mei den voor deelname aan de jeugduitwisse ling tussen het Diuitse plaatsje Essiingen en het Engelse plaatsje Neatih. Als tegen prestatie moet men dan 14 dagen een gast uit de gekozen plaats ontvangen. Voor Essiingen moet 125 en voor Neath f 175 worden betaald voor reiskosten enz. Naar Essiingen gaan de Schiedam mers de laatste weken van juli en naar Neath de laatste twee weken van augus tus, De terugontvangst is voor beide groepen de eerste twee weken van augustus. nu eenmaal aan de toegemeten öouw- grond gebonden. Wel ls aan de achter zijde van het gebouw een ruim binnen plein voor de kloosterlingen beschikbaar. Want, behalve dat hier een kerkgebouw werd gesticht, is er tevens een klooster gebouwd, dat plaats biedt aan tien pa ters. En ook dit klooster is in moderne stijl opgetrokken. De vraag is welk gedeelte van di» bouwwerk het meest opvallend is, dat aan de Mgi. Nolenslaan1 of het betegel de en ietwat verhoogde kerkplein, dat leidt naar de cryptekerk, bedoeld vo®r alledag kerkdiensten. De kerk telt 90(J zitplaatsen, waarbij de banken rond het priesterkoor zijn opgesteld, welk kooi vrij hoog ligt. De cryptekerk is ingericht onder het Driesterkoor, hetgeen mogelijk werd door de verhogin§. Er is een ve-- binding gemaakt tussen de hoofdkerk, het daar achter gelegen klooster, en de zalen voor jeugd en parochiezaaltje. De totale bouwkosten hebben rond een mil joen gulden bedragen. Wel zeer opvallend aan dit gebouw is, dat gebruik werd gemaakt van misbak ken steen, waartussen specie is gesmeerd terwijl de bakstenen evenwel niet zijn gevoegd. Voor de leek geeft het de in druk, dat het werk niet ,,af" is, doch anderzijds valt het exterieur hierdoor «e sterker op. De symbolen aan da buiten muur zijn een ontwerp van de beeld- hóuwer Piet Killaars uit Maastricht. Uitreiking prijzen aan deelnemers Lichtstoet De voorzitter van de Schiedamse Ver eniging van Nat. Feest- en Gedenkdagen, de heer J. van der Griend- constateerde tijdens de prijsuitreiking voor de licht stoet, dat dit een „evenement van allu re" gaat worden. Immers niet alleen groeit het aantal deelnemers, ook wordt grote aandacht besteed aan hetgeen wordt vertoond.. Hij betreurde het echter dat geen enkele Schiedamse destilleerde- rij aan de stoet had deelgenomen. Hij hoopte, dat zulks het volgend jdar wel bet geval zou zijn. Overigens was de heer Van der Griend dik tevreden met hetgeen was gebracht en uitte ook zijn waardering voor de me dewerking van de politie. Na dank te hebben gebracht aan de organisatoren, werden de prijzen uitgereikt. De resultaten waren als volgt'; groep 1. grootbedrijven: 1. Wilton Fijenoord; 2. Werf Gusto; 3. Gulf Oil; groep 2: kleinbedrijven en industriële midden stand: 1. Euro tax: 2. Garage Waldo; 3. Poots Vleeswarenfabriek; 4. Aannemers bedrijf Baron; overige middenstand: 1. Magazijn Iris: 2. Drukkerij v.d. Water; 3. Toba-speelgoederen; 4. Muziekhandel Van Krongten: 5. Autospuitinrichting Dries; 6. Rijwiel- en bromfietsenhandel Hofman. Verenigingen en scholen: 1. Chr. huishoud- en techn.school; 2. Gusto- drumband; waarderingsprijs: Huishoud en industrieschool: Vrijheidsdans. Pres- tatieprijs: de brandweer, Troostprijs: De Batgvus. voor de handel: FRI-KI depót Joh. v. d. Vorm Den Haag - Tel. 070-602996 Maandagavond 24 mei om 8 uur zal de gemeenteraad voor de eerste maal onder leiding van burgemeester Roelf sema vergaderen. De agenda, telt 19 punten. STOOPMAN JUWELIER NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM NIELSEN'S ZOETZUUR Gemeente koopt ambts woning voor burgemeester Schiedam beschikt niet' over een ambts woning voor de burgemeester en zoals bekend, zou burgemeester Roelfsema tij dens de werkdagen voorlopig zijn ver blijf in een hotel moeten vinden. Ter elfder ure wordt nu aan de ge meenteraad het voorstel gedaan, om de woning Burgemeester Knappertlaan 140 aan te kopen tegen f95.000, waarbij dan f40.670 nodig zal zijn om het pand in goede staat te brengen. De woning zal vrij worden opgeleverd. Orgelconcert in St. Liduinakerk Onder auspiciën van de Schiedamse Muziekschool wordt als aanvulling op de instrumentenavond 15 april, heden, don derdagavond 20 mei in "de St. Liduina kerk aan de Nieuwe Haven, een orgel concert gegeven dat om 8 uur begint. Uitvoerenden zijn de heren Kees Bak, orgel, mej. A. ten Bosch viool, mevr. L. Woudstra-Bruins dwarsfluit, Hans Knijff ■hobo en Gerrit Schotman trompet De toegang is vrij, doch er is een collecte Bemalingsplan voor Kethel Mede als gevolg van de plannen tot demping der Poldervaart, is het nodig voor het gebied van Ke hel een nieuwe bemalingsinstallatie te bouwen met gro ter capaciteit dan de bestaande. De wo ningbouw voltrekt zidh bovendien hier in vrij snel tempo. Het bemalingsproject zal volgens eerste raming totaal 4 mil joen vorderen. IDEETJES VOOR U I MHZ houten vloerbedekking.zowel klassiek Ials modem-Onderhoud eenvoudig,IJzersterk Limba-eikenf 8,80 per m2,Regina Mahonie UI 9,90 per mP. In blokken of stroken. Korenaarstraat 61-Nw.Binnenweg 396 Rotterdam - Telefoon 23 5605

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1