Zaterdagmorgen om 4.29 uur alle simmetjes te water! UITTOCHT VAN DE SPORTVISSERS EuSl Kethel wordt een wijk met rond 4000 huizen KUNSTGEBITTEN WARTBURG en TRABANT .MEl.SKNs ZOETZUUR BOONE VERF VERF BOONE Schiedamse redders werden beloond UI St. Jan de Doperkerk ingewijd BOARD BE HAVENLOODS i4e jaargans no. SO - vrijdag 28 mei 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 weekblad voor sehiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70(5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" ZATERDAGOCHTEND is het dan weer zover. Om precies te zijn: om één minuut voor half vijf. Dat is het moment, waarop de zon hoven de horizon uitkomt. Dat is dan ook het moment, waarop de duizenden en duizenden sport vissers weer hun simmetje mogen uitgooien om te proheren een visje te verschalken. En van dat mo ment af, tot volgend jaar het sei zoen weer gesloten wordt, zullen al die sportvissers weer op jacht gaan naar roemruchte verhalen over zeelten en snoeken, die zo enorm groot waren, dat ze gewoon weg niet uit het water waren te krijgen. En die men daardoor dan ook niet heeft gevangen. Een enkeling zal zelfs het geluk heb ben, dat hij zo'n schier ontilbaar beest inderdaad uit het water haalt. Hij zal er dan wel voor zorgen, dat deze verhalen onster felijk blijven. Eigenlijk begint de voorpret al veel Y6 6 ?agen voor die magische datum is het visgerei al tevoorschijn ge- naald, zijn de hengels geïnspecteerd, de lijnen nagekeken en heeft men zich nieuwe dobbers, haakjes, loodjes en wat al dies meer zij, aangeschaft. En vrij dagavond worden al die spullen bij elkaar gezet, er wordt even verliefd naar geke- fn °an gaat men vroeg naar bed. Behalve dan die doorgefourneerde sport vissers, die het ver weg zoeken en het de moeite niet meer waard vinden om iwe eén por d«Su te doen. En vrijdagnacht begint de uittocht. Dart trekken de vissers door de stille, nog slapende straten. Er zijn sportvis sers, die het zichzelf gemakkelijk maken. Die gaan op een kluitje langs een vaart zitten, wachtend tot een visje heeft uitge zocht in welk aas hij trek heeft. Dan zijn er de verbeten sportvissers, die vo rig seizoen een pracht „stekkie" hebben ontdekt en daar weer naar toe trekken, bevreesd zat zij gevolgd zullen worden. De handigen onder hen hebben de vorige avond al een voertje uitgegooid en zijn er op hun stille tocht naar het viswater al zeker van, dat ze met een rijke buit huiswaarts zullen keren. Maar zelfs als dat plekje niet zo goed blijkt te zijn als vorig jaar want de vis houdt nu een maal geen rekening met de wensen van REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-servlce INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam DEALER VOLLEDIGE SERVICE AUTO MOBIEL BEDRSf Tel. 24 17 48. Insulindestraat 277, R'dam Noordmolenstraat 68 - Telefoon 24.08.57 VALSPAK yerf met reputatie i 1 de sportvisser dan blijft hij toch op ciat plekje zitten. Want over een uurtje kan het wei beter worden. In dat opzicht Als zün deeg aan het haakje ook i- r. V./-J i f. J rt zit het •vtl'goei Wijde blik PN dan zijn er de avonturiers, die geen J-J vast plekje hebben, maar die het hele polderlandschap als een visplaats zien. Hun zakken puilen uit van de vergun ningen. Ze hebben grote waterlaarzen aan en hun visgerei is zo handig samenge steld, dat het gemakkelijk te vervoeren is. Dat zijn de mensen met de wijde blik de speurende ogen, die elk rimpeltje in het water kunnen vertalen, die precies weten waar de snoek zit, waar de zeelt aast en waar een paar prachtige ruis- voorns liggen te dartelen. En dan zijn er de vissers, die zich een hengeltje hebben aangeschaft van een anderhalve gulden, daar een snoertje aan hebben gebonden en een deegje heb ben gekneed van aardappelen met brood. Over het algemeen zijn dat geein men sen die vroeg op staan, maar ook .zij komen, net zo goed als hun sportbroe- Als z benaderd en die met kunstvliegen en al die andere koste lijke dingen, die in de handel zijn, op die ene ochtend in het jaar vroeg hun bed uit. En zij ervaren ook de spanning van het tjoempende dobbertje, dat in eens kan wegschieten, of de sensatie van een „opsteker" en het trillen van de hen gel in de hand, wanneer een vis aan de haak is geslagen. En het kromstaan- de topje, de door het water schietende vis wanneer hij tenminste een beetje van formaat is en de tinteling van de spanning, maken, dat het geld, dat men voor een vergunning heeft moeten neer tellen, al dubbel en dwars verdiend is. daar worden schoongemaakt en gebakken, dan is daar natuurlijk niets op tegen. Maar vaak ook verdwijnt die buit in de vuilnisbak omdat niemand thuis van zoetwatervis houdt. Vele vissers gooien de vangst echter terug in het wa ter, want zij vissen alleen voor de sport en om te genieten van de vrije natuur. En dat is eigenlijk ook de grootste be koring van het vissen. Het zien opkomen van de zon, dat mysterieuze ogenblik, waarop de natuur even de adem lijkt in te houden. De stilte en de weidsheid, de kans om alleen te zijn met je eigen ge dachten, het opgenomen worden in de na- Daarnaast natuurlijk de spanning van het vissen zelf, want daar gaan we voor, vertellen we iedereen. En we vertellen nog veel meer. Verhalen, die zelfs iemand die er niet bij geweest is, zou geloven, maar voor de waarheid waar van we absoluut in staan. En laten we eerlijk zijn: die verhalen zouden waar kunnen zijn. Want er bestaan ten slotte snoeken met mos op hun kop en andere vissen, die ontilbaar zijn. Wie dat niet gelooft, zal nooit een echte sportvisser worden. J. D. Opkomstpercentage B.B. in *64 iets gestegen Zonsopgang n jagersdrift een instinct, dat ons er toe drijft jacht te gaan maken op levende wezens om triomfantelijk naar huis terug te keren met de buit? Zeker, er zijn sportvissers die de gevangen visjes, ook al zijn ze net onder de maat, mee naar huis nemen. nog J|f week PINKSTEREN f braadkuikett# extra voordelig de lijn, die ook al in het jaar 1963 werd gevolgd, heeft de vredesorganisa tie zich in 1964 toegelegd op de uit bouw van de operatieve diensten en wel in het bijzonder op de verhoging van de graad van paraatheid. Voor de tac tische afdelingen betrof dit uiteraard de opleiding èn de oefening van de beman ning van de diensten, terwijl de admi nistratie er zich op toelegde de organi satie een bruikbare basis te verschaffen, waarop bij mobilisatie de zich dan mel- dênde noodwachters kunnen worden ge registreerd. In nauw overleg met het hoofd Operatiën en Mobilisatie werden maatregelen beraamd en getroffen, die een administratieve verwerking van in werkelijke diénst opgekomen noodwach ters in tijd van nood mogelijk maken. Het hiervoor ontworpen stelsel van periodiek bijgewerkte appellijsten werd reeds enige malen met bevredigend re sultaat bij paraatheidsoefeningen toege past. De voorbereiding van de vordering van gebouwen en motorvoertuigen had de aandacht en ook ten aanzien van de (administratieve) oorlogsuitrusting van de basiseenheid in de vakken en de materieelopslag in de magazijnen zijn maatregelen getroffen, die snel paraat maken van de noodwacht beogen. De geruchten over de invoering van de noodwachtplicht voor de georganiseerde zelfbescherming en de daarbij te ver wachten reorganisatie hebben een te wankele basis om ingrijpende regelingen te ontwerpen en omvangrijke maatrege len te nemen. Omtrent het werk van de afdeling Schiedam deelt het verslag mede, dat in het opkomstpercentage ten opzichte van 1963 enige vooruitgang werd ge boekt. De bezetting van de vrijwilligers organisatie werd gesaneerd. Door wer ving van nieuwe leden liep de totale bezetting met slechts 45 personen ach teruit. Middels de diverse cursussen werden 113 personen voor de diensten opgeleid. Op zondag 24 januari 1965 werd dqor mevrouw N. KruseKorteland. wonende aan de Eendrachtstraat 31a, een 5-jarig meisje uit het water van de Buitenhaven van de verdrinkingsdood gered. Het dren- kelingetjè was Hendrika Allegonda in 't .Veld, wonende aan het Nieuwsticht NZ 34 De heer B. Tettero, wonende aan het Ou de Kerkhof 14b, redde op dinsdag 9 fe bruari 1965 een man die met zijn auto in het water van de Lange Haven was ge raakt. Bij deze redding werd hij bijge staan door de heren J. W. Ris, Mesdag laan 29b en J. M. Kleinlugtenbelt, Waran de 79a. De drenkeling was de heer B. J. Störtebbeek, Cremerstraat 120bis in Utrecht. Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds heeft besloten deze moedige redders te belonen. Als eerste openbare daad na het aanvaarden yan zijn ambt, heeft de burgemeester deze beloningen uitgereikt. Bij de redding van Hendrika in 't Veld, assisteerde ook de echtgenoot van mevr. Kruse, benevens de Turkse ar beiders van het nabij gelegen logiesschip „Rotterdam". Voor wat de redding door de heer Tettero betreft, deze was als gla zenwasser aan het werk en zag kans on der water het portier van de auto te ope nen en zo de heer Stortenbeek te redden. Schiedam voor Christus organiseert tentweek Het comité Schiedam voor Christus or ganiseert dit jaar weer een tentenweek. een evangelisatiecampagne met als mid- delpünt een grote tent in de Plantage en als uitlopers het werk van de Auto zending en een Jongeren team rond deze actie. Van zaterdag 12 juni t.m. zondag 20 juni worden er weer dagelijks kinder samenkomsten gehouden om kwart over vier en "jS avonds om acht uur de avond samenkomsten. i en sprekers Comité, medewerk (st)t.. bereiden de samenkomsten kenen gaarne op een aantal christenen dat hulp en steun wil verlenen om deze tentenweek te doen slagen. Ondanks veel spontane hulp is het niet "mogelijk alle niatorwlen te lene» en moet eert deel worden1 'gckoi-hli en gehttm-d. Daarom \rrzoekt het comité allen die een bijdrage kunnen en willen geven deze te storten op giro 128047 t.n.v. het comité Schiedam voor Christus. Als velen aan deze oproep gehoor geven zou het mis schien mogelijk zijn tijdens de samen komsten geen collecten te houden. Medewerking aan deze samenkomsten zullen verlenen o.a. ds. van Gent uit Kampen, ds. Toornvliet uit Haarlem en ds. Broers uit Amsterdam. De kindersa menkomsten zullen staan onder leiding van de evangelist van de Autozending, de heer B. Rasker. Wanneer Schiedam ieder jaar een bouwcontingent van 750 woningen krijgt, zullen over twaalf jaar in Kethel rond de vierduizend woningen zijn gebouwd, waarna de stad het bordje „vol" aan zijn grenzen zal moeten plaatsen. En er mag worijen aangenomen, dat in die tussentijd de Spaansepolder door de industrie zal zijn bezet. Wanneer er sprake is van woning bouwplannen, dan is de laatste jaren steevast Nieuwiand en Kethel-Groen- oord aan bod. Het gaat met vrij grote cijfers soms. In de laatste vergadering zijn er weer besluiten omtrent de woningbouw genomen, nadat een jaar geleden het plan tot bouw van 1253 woningen was goedgekeurd en het verdere uitbreidingsplan „Groenoord- noord" vastgesteld. Want, nergens zijn er dan uitbrei dingsmogelijkheden meer voor wat betreft de woningbouw. Wethouder \V van Schooneveüd! en de directeur voor Stadsontwikkeling, ir. .1. C. Broeyer, hebben ons daar één en an der over verteld. Hef. gaat Wl over een wijk, die begrensd zal worden door de Beneluxweg, Provinciale weg 15 «n „Cen trum-boulevard", hoewel dit nog niet oe officiële naam is en daarvoor aller] suggesties zijn gedaan. Door de hele wijk loopt een ringweg, die o.m. voert naar een te stichtten winkelcentrum, omdat uit sluitend een woonwijk wordt gebouwd. Kethel-zuid omvat 2500 woningen, noord 1300. In zuid zijn de gereedgeko men 421 Woningen reeds voor een groot deel bewoond; in elk geval uitgegeven. Thans concentreert men zich op het een ontsluitingsweg, die als een spiraal door het geheel loopt. De Rotterdamse stedebouwkundige Rein Fledderus, die het ontwerp voor Groen- oord maakt, heeft rekening gehouden met bouw in de industriële sector. Zes woonblokken worden in Elementumbouw uitgevoerd, waarmee intussen een aan vang is gemaakt. De flatgebouwen zul len 351 woningen bevatten. Deze woningen worden dus voor een groot deel in de fabriek te Maassluis in elkaar gezet, zoals dat ook met de Dura- Coignetwoningen aan de Burgemeester van Haarenlaan gebeurde. Het zijn flats in vier woonlagen. De meesten daarvan zijn aan de voorkant op het zuiden gericht. Verder zijn er in het plan ook woonlagen van drie en acht teneinde een zo ruim mogelijke variatie te verkrijgen. Torenflats Dit moge hoog genoeg lijken, ir. Fled derus denkt zelfs aan flatgebouwen van 20 en 30 woonlagen, waarvan hij een warm voorstander vindt in wethouder Van Schoonhoven. Echter schijnt mr. Van Kinderen op dat punt minder enthou siast gestemd te zijn. Doch, dat is dan voorlopig nog toekomstmuziek. Het ge heel zou bedoeld zijn als een afsluiting aan de noordtijde van het plan. Voorlopig worden nu ook nog ééngezins woningen gebouwd, zodat voldoende va riatie wordt verkregen. Uiteraard is er ruimte beschikbaar voor scholen, kerken nllitiebureau. Gedacht wordt aan zeven lagere scholen, waarvan vijf in plan zuid benevens twee „richting" scholen, een kleuterschool en een gymnastiekzaal. Er is parkeerruimte voor 900 auto's, doch er zijn bij sommige flats ook garages beschikbaar. Uiteraard is er rekening ge houden met groen en waterpartij en. De afstand van de woonflats naar het winkelcentrum is niet groot. Wat de wegenaanleg betreft, deze wordt voorlopig in zandstabilisatie uitgevoerd, waarover een laag asfalt. Dit kan dan later als onderbouw dienen voor de defi nitieve wegen, omdat nu nog allerlei zwaar materiaal moet worden aange voerd. Er zijn verder ook fiets- en wan delpaden waarbij als bijzonderheid kan worden vermeld dat oversteken van ver keerswegen is vermeden. „Groenoord-noord" zal, ongeveer een vierde deel van de toekomstige stads wijk Kethel gaan vormen. De verwach ting is, dot indien alles naar wens ver loopt, in 1967-68 dit gebied zal zijn vol gebouwd. Overigens constateerde wet houder Van Schoneveld nog, dat het oude stadsdeel steeds meer tekenen ver toont van „leeg lopen". Het moderne woongebied zoals het Nieuwiand en Groenoord is serk in trek. Eén en an der is reeds merkbaar aan kerken en scholen in de binnenstad, die steeds meer worden ontvolkt. Echtpaar Vis 60 jaar getrouwd Op 31 mei hoopt het bruidspaar J. J. Vis-Th. G. Verhoeckx van de Nieuwe Maasstraat 23a, zijn 60-jarige bruiloft te vieren. De heer Vis werd op 31 oktober 1880 te Schiedam geboren, zijn echtgenote op 15 januari 1885 eveneens te Schiedam. Het bruidspaar recipieert zaterdag 29 mei in het clubhuis St. WSllebrord aan de Maasdijk van 3 tot 5 uur. De bur gemeester zal op maandag, 31 mei om 4 uur de gelukwensen van het gemeente bestuur aanbieden. Zwemles voor kleuters Ondanks het ruimtegebrek heeft de di rectrice van het Sportfondsenbad, mej. Hazenbroek toch kans gezien een gele genheid te scheppen voor zwemles aan kleuters in de leeftijd van 46 jaar. Deze lessen worden gegeven zaterdag ochtend van 10.15-11.15 uur en er kunnen inschrijvingen plaats vinden aan het lo ket. voor de handel FRI-KI depot Joh. v. d. Vorm, Den Haag. Tel. 070 - 602990 HL ANC DE BOE1JF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, (teulnevrU. VRAAG UW WINKELIER Met indrukwekkende plechtigheden is de nieuwe Sint Jan de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan ingewijd. De conse cratie vond plaats door mgr. M. Jansen, bisschop van Rotterdam. Uit vrijwel geheel Schiedam waren gelovigen naar het fraaie kerkgebouw gestroomd om van de plechtigheid getuige te zijn. Het was de pastoor der kerk, A. C. v. d. Brekel die de bisschop ontving, waarna de consecratie volgde. Het hoog tepunt werd gevormd door inmetselen van de relieken in de altaartafel. Tij dens de dienst werden zowel de gebeden als gezangen in de Nederlandse taal uit gesproken en gezongen. Vervolgens cele breerde de bisschop de mis. In zijn to«sp»aals -iwees-mgr. Jansen op de betekenende plaats der kerk in dit nieuwe centrum van Schiedam. Hij sprak de wens uit, dat velen hierdoor tot God geleid zullen worden. Na afloop van de dienst, recipieerde het kerkbestuur, waarbij ook de bisschop aanwezig was. Namens het gemeentebestuur was aan wezig wethouder M. J. M. van Kinderen „Jen van vrijwel alle kerkbesturen, ook van protestantse zijde, gaven blijk van hun belangstelling. Voorts waren er tal van geestelijken. In een dankwoord richtte pastoor Van Bre kel zich o.m. tot de parochianen, die het mogelijk maakten tot dit resultaat te komen. Zachtboard, orig. Zweedse port, isolerend, geluiddempend Hardboard, geperforeerd profileerd De grootste kollektle van R'dam kijken en vraag Groen'S prijzenboekje met honderden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1