Verzakkende grond doet straten en wegen golven I 14e jaargang no. 32 donderdag 10 juni 1965 BURG. VAN HAARENLAAN: EEN RUTSCHBAAN Delfland gaat het gemaal „Vijfsluizen" afbreken NIELSEN's ZOETZUUR Koningin Wilhelmina Mars in Antilliaanse sfeer WARTBURG en TRABANT Opheffing schorsing dominee C. Vonk KUNSTGEBITTEN RUGKLACHTEN t= BE HAVENLOODS iveekblad voor schieitam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam OPLAGE 26.500 en Kethel. Aangesloten bij de Nederlandse Iluis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Botterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" De automobilist, die met de wette lijke 50 kilometer snelheid over de Burgemeester Van Haarenlaan rijdt, zal zich de kermisgenoegens van de „cake-walk" herinneren en wie de zeeën heeft bevaren, zal de kwade tijd van een stormachtige dag opnieuw ervaren. De Burge meester van Haarenlaan is het pro totype van een weg in een verzak kende stad, zoals Schiedam er één is. Wat wordt daar aan gedaan Voor de bewoners van ons splin ternieuwe Rijnmond-gebied is het geen nieuwe ervaring, dat we voortdurend bezig zijn dieper in de aardbodem te verzakken. De Rotterdammers kunnen er over meepraten, in Schiedam wordt bij tijd en wijle de stad wat omhoog gehaald en dat maken alle Rijn- monders in hun respectievelijke gemeenten mee. Dat brengt nogal wat problemen mee voor al dege nen die hebben te waken, dat we niet helemaal in de put geraken- De Van Haarenlaan kan als voor beeld dienen. In de tien jaar dat de laan er „ligt", bleef zij aller minst bewegingsloos, vandaar de bergen en dalen. Enkele malen is er een stuk ingezet, dat wil zeg gen, werden de ergste dalen opge haald, doch niettemin bleef het een weg die met name voor de auto mobilisten een wanhoop betekent, en die de ambtenaren van de ge meentelijke diensten daarbij een hand kunnen geven. Het eerste gedeelte van de Burge meester van Haarenlaan werd In 19aa gelegd Volgens de technici die het we ten kunnen, is dit wegdek nog niet to: een „zetting" gekomen. Hetgeen bete kent,dat dus nog voortdurend de onder grond verzakt. Daar weet men tegen woordig al 'n beetje raad op, zoals dat ook bij de aanleg der straten en wegen in 't nieuwe Kethel in praktijk zal wor den gebracht. Zandpalen aan het Schiedamse deel van deze we verkeersweg. Er zullen dus gelen voor die tijd nodig zijn. Reconstructie We vernamen,dat het in de bedoeling ligt, de Burgemeester van Haarenlaan aan een reconstructie te onderwerpen. Hiervoor zijn plannen in bewerking en deze zullen te zijner tijd aan de ge meenteraad ter beoordeling wonden voor- BLMC DE BOEUF OSSEWIT Bet Belgische frituurvet, steartnevrt). VRAAG OW WINKELIER gelegd. l)e Van Haarenlaan zou dau worden voorzien van een agn. gesloten wegdek", dat wil zeggen, een soort as- faltdek. Gelijktijdig worden dan ver- keersvoorzieningen getroffen op enkele kruispunten zoals aan de Parkweg, Nieu we Damlaan en P. J. Troelstralaan, 'waar verkeersliehten geplaatst zullen worden. Weliswaar zal Rijksweg 20, die dus in de richting Vlaardingen loopt, in de toe-' komst veel verkeer over de Van Haa renlaan gaan wegnemen, doch dit zal nog wel een aantal jaren vorderen, ter wijl bovendien de laan voor het lokale verkeer en dat met Wilton en oostelijk Vlaardingen voor de toekomst gehand haafd blijft. De moderne wegenbouw past het ge- gebruik van „zandpalen' 'toe. Er wordt dan een verticale drainering toegepast, waardoor het water in de ondergrond zich sneller kan verwijderen. Waar an ders een twintig jaar voor nodig is, wordt thans in vijf jaar verkregen. De grond „zet" zich veel sneller en daar door is het verzakken van veel minder betekenis. Deze methode werd bij aan leg van de Van Haarenlaan nog niet toe gepast. Vandaar dus dat de laan nog voortdurend verzakt. Hier komt bij, dat op enkele plaatsen de weg wordt door sneden door een oude weg en riolering. Dat is de oude Damlaan, tussen de Nieuwe Damlaan en het oostelijk ver keersplein en wat verderop 'n riolering, die onder de Van Haarenlaan ligt. Z:| zijn oorzaak, dat hier een „top" wordt bereikt met als logisch gevolg: een dal. Het steeds toenemende verkeïf zorgt voor de rest. Enkele malen dus, werd een stuk m de weg gezet, hetgeen op dat punt dan wel enig soulaas bracht, doch niet als geheel. Er is dan ook niet aan te ont komen, dat binnen afzienbare tijd een ra dicale verbetering noodzakelijk wordt te meer, wanneer straks de Horvathweg gereed zal zijn en een nieuwe verkeers stroom zich over de Burg. van Haaren laan gaat uitstorten. Het staat te voor zien dat eind van dit jaar de Branders- brug bij het station gereed zal komen, en er wordt ook met spoed begonnen fa Naar dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan de verenigde vergadering mededelen, is thans bekend, wat de fi nanciële gevolgen zullen zijn van de op heffing der Poldervaart, waartoe reeds eerder is besloten. Als gevolg hiervan, kan nu ook de beslissing worden geno men om over te gaan tot slopen van de uitwateringssluizen bij de Vijfsluizen te Schiedam. Volgens de opstelling der cij fers, zullen de kosten voor liet dempen van de Poldervaart als volgt worden verdeeld: het Rijk f1.400.000, Provincie fl.000.000. Delfland f850.000. Rotterdam f375.000 en Schiedam f 1.775000. totaal f5.400.000. Ingevolge de wet bescher ming waterstaatswerken in oorlogstijd, kan nog f900.000 worden verwacht van Rijk en Pronvincie, flOO.OOO van Vlaar dingen en fl.150.000 van de polders, zo dat het totale bedrag zal zijn f7.550.000. Uit het overzicht blijkt, dat de uitein delijke financiering in feite rond is. Ten aanzien der voorfinanciering merkt het college op, dat het provinciaal bestuur een bepaald plan terzake waarmee ech ter nog niet alle belanghebben instem- m* 48 - ming hebben betuigd heeft ontwor pen, doch er is nog niet bekend, dat reeds een besluit daarover is genomen. Voorts is door de Prov. Waterstaat mee gedeeld, dat de uitvoering van bepaalde werken beter in handen van de desbe treffende gemeenten kan worden gelaten, zulks met het oog op de vele daarmee gemoeid zijnde de gemeentelijke belan gen. Het college heeft daartegen allerminst bezwaar, aangezien zowel het Rijk als de Provincie aan die werken goedkeuring zullen moeten hechten. Ter verzekering van Delflands boezembelangen zal met de gemeente Schiedam echter een over eenkomst gesloten moeten worden, dte, rekening houdende mte belangen van de zoomweg naar de Beneluxtunnel. Ten- een zo autonoom mogelijk boezembeheer in die gemeente garandeert. Deze over eenkomst zal in een volgende bijeenkomst ter beslissing worden voorgelegd. Intussen heeft Rijkswaterstaat een ver zoek ingediend om vergunning tot het slopen van „Vijfsluizen", dat bij ophef fing vah de Poldervaart zijn functie ver liest. De verwijdering van deze sluis is noodzakelijk in verband met de aanleg van de noordelijke toegangsweg, de zgn zoomweg naar de Beneluxtunnel. Teinein- de een gelijkvloerse kruising van deze weg met de Prov. weg op de Maasdijk te vermijden, zal naast genoemde weg op lager niveau op de binnenberm van de dijk worden gelegd. Dit is slechts mo gelijk na slopen van de sluis. Om stag natie van deze werken te voorkomen, heeft het college omdat de vergunning tot het slopen door de vergadering dient te worden verleend, voorshands een op zegbare vergunning verleend, tot het ma ken van twee dammen te westzijde van de uitwateringssluis. Daarbij is o.a. als voorwaarde gesteld dat door het Rijk de kosten worden ver goed van het op kunstmatige wijze lozen van de hoeveelheid water die gemiddeld jaarlijks door de sluis werd gespuid. Te gen het verlenen der gevraagde vergun ning behoeft naar dijkgraaf en hoog heemraden menen, geen bezwaar te be staan, mits het Rijk zich verbindt in de plaats van de te slopen slcis, een spui- koker te bauwen, indien de opheffing van de Poldervaart geen doorgang zou vinden. dat onderhoud van straten en wegen bij een verzakkende stad voor een dienst van Gemeentewerken een zware is, ,s begrijpelijk. Bovendien heeft men hier ook te maken met het personeelstekort. Het edele vak van stratenmaker vindt tegenwoordig nog slechts weinig beoefenaars en er is dan ook al getracht door andere methoden in deze situatie te voorzien, hetgeen ge deeltelijk is gelukt. Daardoor is het mo gelijk gebruik te maken van minder ge schoolde arbeiders op dit gebied. El ders heeft men ook wel „straatma- chines" met meer óf minder succes toe gepast- Behalve dan bijzonder de Burg van Haarenlaan, is het ook oostelijk Schie dam dat nogal mee doet aan het ver zakken. In Schiedam-Zuid speelt dit in minder sterke mate een rol, hoewel men hier weer te maken heeft met overlast van rioolwater. Het blijkt in het algemeen wel gewenst bouwgrond twee a drie jaar van tevoren op te ho gen enz, zodat het later verzakken met plm. 60 procent kan worden vermin derd,en de grond de tijd heeft zich te zetten. Uiteraard .is dat niet altijd mo gelijk, niet alleen uit financiële overwe gingen doch ook, omdat men soms om bouwgrond „zit te springen". En dan moet men het verzakken er dikwijls maar op de koop toe nemen! De op zaterdag 3 juli in Schiedam te houden 21e Koningin Wilhelmina Mars zal dit jaar in Antilliaanse stijl worde» gehouden. Voor deze gelegenheid za-' de gevolmachtigd minister van de Ts'eder- iandse Antillen, zijne excellentie' W. M. F. Lampe, naar Schiedam komen om het défilé der wandelaars, voor het ere-eomi- té, mede af te nemen. Het ere-comité, dat op het stadhuis ontvangen zal worden, zal door zijne excellentie W. M. F. Lampe worden voorgelicht over volk en land van de Nederlandse Antillen. Na afloop van de wandeltocht zullen ook de deelnemers aan de mars volop ge legenheid krijgen kennis te maken met de bewoners van de Nederlandse Antil len. In het feestprogramma dat na bin nenkomst van de eerste groepen een aan vang neemt zullen Antilliaanse jongeren Antilliaanse muziek en dans brengen en in korte vraaggesprekken vertellen over land en volk van de Antillen. Voor deze 21e K.W.mars die als onder titel „Antillentocht" mee krijgt, bestaat bijzonder veel belangstelling. De wande laars zullen met veel muziek de stad in en uit trekken. Hiervoor is nu reeds me dewerking verzekerd van de drumbands „Geuzenwijk" uit Utrecht,, „Ruimbaan" uit Rotterdam, „Liberté" uit Vlaardingen, „Gusto" uit Schiedam, de Oranje Garde vendels Zevenbergen en Klundert, terwijl de harmonie „Wilton-Fijenoord" in sa menwerking met het „Jachthoorn- en Tamboerkorps Bronswerk" uit Schiedam resp. Amersfoort het défilé en de taptoe na het feestprogramma zullen verzorgen. De 21e Koningin Wilhelmina Mars zal DEALER VOLLEDIGE SERVICE BEDIUF lUDOBDi: Tel. 2417 48. Insulindestraat 277, R'dam De kerkeraden der gereformeerde ker ken van Schiedam en Vlaardingen hebben aan ds. C. Vonk, predikant bij de vrij gemaakte geref. kerk van Schiedam be richt, dat zij de schorsing welke zij in 1944 op hem toepasten niet langer ver antwoord achten. De kerkeraden belijden hun schuld aan deze gang van zaken en erkennen, dat de thans 21 jaar geduurd hebbende schorsing onjuist was. Geconstateerd wordt, dat in 1944 door ds. Vonk daad werkelijk is getracht om tot een vergelijk te komen dat echter door de toen be staande spanningen niet is gelukt. Daarover betuigen de kerkeraden hun leedwezen. Ook wordt uitgesproken, dat de schorsing van de zestien ambtsdragers toenmaals eveneens onjuist is geweest. De kerkeraden verklaren zich van harte bereid om wegen te zoeken, waardoor men weer tot elkaar zou kunnen komen. worden gehouden over afstanden van 8, 14, 20 en 25 km. Deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen een fraaie herin neringsmedaille. De Inschrijfgelden be dragen resp. 1,00; 1,10; 1,20 en 1,25 (tot en met zaterdag 26 juni; daarna wor den de inschrijfgelden met ƒ0,20 ver hoogd). Ook de deelnemende groepen krijgen een groepsherinnering, terwijl vele extra prijzen beschikbaar zijn. Inschrijven voor deze wandeltocht is reeds mogelijk en wel op de volgende adressen: mevr. De Leeuw-Van Weenen, Millinxstraat 54b, Rotterdam; J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52; M. Faasse. Groenelaan 50b en Ph. van Oordt, Olden- bameveltstraat 79 te Schiedam. REPARATIES Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam Agenda Schiedam 10 juni: Arcade: 19 uur Vakbond „St Joseph": Bonnen verzilveren voor werk- nemers in de bouwvakken. 11 juni: Arcade: 20 uur K.R.O., Ge- spreksavond; Arcade 20 uur Ned. Kath. Grafische Bond: Vergadering; Arcade 19 uur: Vakbond „St. Joseph": Bonnen ver zilveren voor werknemers in de bouw vakken; Wijkcentrum 20 uur: Alg. Gra fische Bond: Vergadering. 12 juni: Tivoli 20.30 uur: SXS. Guil- laume: Dansavond; Arcade 20 uur: Gem. Zangkoor „Euphonia": Feestavond. 13 juni: Wijkcentrum 20 uur: R.K. In stuif Dansavond; Stedelijk Museum: De Wereldtentoonstelling „Mensen op weg"; Galerie Wiegman: Carla Kaper, applica ties; Galerie OCC: In Rest. „In de gouwe geit" expositie van B. Suringh. Opening nieuwe vleugel van Dr. Noletstichting Woensdagmiddag 23 juni om half vier zal Mgr. A. C. Schaaper. Vicaris-Generaal van het bisdom Rotterdam de officiële opening verrichten van de nieuwe vleugel voor diagnostiek en behandeling van de Dr. Noletstichting. Nederlands Avondvierdaagse gaat weer van start Voor de 19e maal zal op 15 juni de Avondvierdaagse, georganiseerd door de Wandelsport Kring Rotterdam en Omge ving, van start gaan. De afstanden zijn 10 en 15 kilometer. Het wordt dit jaar een jubileummars, want de kring bestaat 25 jaar. Meer dan 135.000 wandelaars legden in de voorgaande 18 vierdaagsen ruim zeven miljoen km af en genoten van de avond lijke rust en ontspanning. Velen hebben aan 10 of meer vierdaagse marsen deel genomen. De start is bepaald op 's avonds zeven uur bij gebouw Irene, Lange Haven, voor wat de deelnemers in Schiedam betreft. Vorig jaar namen meer dan 1400 perso nen in Schiedam-Kethei aan deze wan deltochten deel. Men kan zich aanmelden bij J. Weller- dieck, dr. Abr. Kuyperlaan 79, mevr. J. v. d. Graaf, Goudenregenstraat 13, J. van Mourik, Edisonstraat 58, J. Vroon, Sma- leveldtstraat 33, I. van Veen, Vriend schapstraat 6b, H. Huyken, Lekstraat 100, J. Bras, Ouddorpsestraat 13. Zij' die de Avondvierdaagse met goed gevolg volbrengen, ontvangen: voor de eerste keer het W.K.R.-Avondvierdaagse- kruis; voor de tweede keer het cijfer, enz.; voor de vijfde maal wordt een ver zilverd kruis uitgereikt; voor de zesde keer het cijfer 6, enz.; voor de tiende keer een verguld kruis; voor de elfde keer het vergulde cijfer 11, enz.. Groe pen van 10 personen plus leider (dus 11 personen) ontvangen bovendien een groepsherinnering. Groen's Gezondheidsplaat fj onder Uw matrat (16 mm dik met ventilatleoaten)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1