Laat iiw huisvriendjes niet aan hun lot over in vakantietijd GROENVOORZIENING LOOPT GEVAAR DOOR VERNIELING 14e jaargang no. 33 - donderdag 17 juni 19N DeUahof staat open voor viervoeters en vogels Nieuwe dirigent voor „Orpheus" VUREN HOUT Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.509 weekblad voor schiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70(5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" Op de eerste repetitie-avond heeft het Koninklijke Schiedams Mannenkoor „Or pheus" de heer Chris Verhoog, haar nieuwe dirigent, verwelkomd. Alle leden waren blij met de directie van den heer Verhoog en men nam zich voor het koor weer naar de top van de zang-Olympus te leider.. J)E VAKANTIETIJD is weer aangebroken. Hele gezinnen trekken er op uit om in eigen land, maar tegenwoordig vaak ook zo ver mogelijk naar buiten, enige weken van rust door te brengen. Bij alle plannenmakerij, die aan een vakantie vooraf ■gaat, wordt er dan ook nog wel eens gedacht aan de huisdieren, de kat of de hond, die niet voor zichzelf kan zorgen en die niet meegenomen kan worden naar het vakantie-adres. Jammer is echter, dat er nog altijd een heleboel mensen zijn, die daar een heel gemakkelijke oplossing voor hebben. Zij zetten bij hun vertrek de kat of de hond buiten de deur. Als zij terugkomen van de vakantie zien zij wel weer, eventueel kunnen zij altijd wel ergens een huisdier vandaan halen, zo redeneren zij. Het zal dierenliefhebbers vreemd in de oren klinken, dat dergelijke dingen nog te vaak gebeuren. Vooral in de vakantietijd worden tientallen rondzwervende honden en poezen opgepikt, kennelijk dieren die niet altijd een zwervend bestaan hebben geleid. Eigenlijk kan men geen woorden vinden voor de lafhartige mentaliteit van de mensen, die zo handelen. Zij schijnen niet te besef fen, dat een huisdier zich aan zijn eigenaar hecht en bovendien niet gewend is zijn eigen kostje op te schar- ar. Zonder ir sentimentele beschouwingen te verval len, kan men (och wel rustig zeggen, dat de trouw van een huisdier op die manier wel zeer slecht wordt beloond. Natuurlijk is het niet altijd gemakke lijk om een huisdier tijdens de vakantie of een lang weekeinde ergens onder te brengen., wanneer niet de buren zich be reid verklaren voor het dier te zorgen. De dierenbewaarplaats van de Dieren bescherming neemt deze dieren niet od, r„ omdat men daar geen plaats heeft voor tven het eten de zwervers. Momenteel zitten er een laten zakken. dertig honden en evenveel katten, waar men dringend een tehuis voor nodig heeft. Per jaar worden er zo'n 15.000 dieren in. de bewaarplaats opgenomen. De afdeling Rotterdam van de Neder- landsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren is uiteraard zeer begaan met het lot van de huisdieren in de va kantietijd. Daarom doet deze afdeling dan ook een beroep op alle particulieren, die bereid zijn tijdelijk een kat of een hond op te nemen, om zich te melden. Dat kan zowel gebeuren bij mevrouw Spaan, Pijnackerplein 4, tel. 249559 of bij mevrouw Gipon, Bergselaan 91, tel. 243892. Deze mensen krijgen dan tijdens de vakantie van de eigenaars tijdelijk een kat of een hond te verzorgen. De héér Verhoog is jong en enthousiast en voert zijn directie uiteraard naar de moderne ideeën van de koorzang. De nieuw e Orpheus-dirigent heeft een grondige muzikale opleiding eni beschikt over de kennis, die nodig is. In de rij van grote en bekende Or- pheus-dirigenten zal de heer Verhoog stellig een waardige plaats J op 19 me' studeer Best naar hun zin F\E REDEN van deze oproep is, dat er in de omgeving van Rotterdam te weinig dierenpensions zijn. Het pension in Kralingen zit, aldus de inlichtingen van de Dierenbescherming, in de vakan tieperiode vol. Dan zijn er nog pensions in Schiedam (alleen voor katten), in Capelle a.d. IJssel en in Zevenhuizen, die al evenzeer in dezelfde omstandighe den verkeren. Sinds vorig jaar is er in Oudenhoorn, in de buurt van Hellevoetsluis, een nieuw huisdierenpension bijgekomen. Over dat pension aan de Zeedijk 173 zwaait me vrouw De Leeuw van Weenen-Euser de scepter, daarbij bijgestaan door haar echtgenoot. In Deltahof, zoals het pen sion heet, is plaats voor zestig honden., voor een groot aantal katten en zelfs tSEB! REPARATIES crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 12 6010, Rotterdam voor vogels zoals papegaaien, waarvoor een speciale volière is gebouwd. Het echtpaar De Leeuw van Weenen had vroeger op de plaats, waar nu het pension is gevestigd, een boerenbedrijt'- je. Toen kreeg de heer Van Weenen een motorongeluk, dat hem invalide maakte. „Ik kreeg geen enkele uitkering en ik kon niet meer werken", vertelde hij. „Mijn vrouw is toen gaan werken als koffiejuffrouw bij een aannemer van de Deltawerken. Na een tijdje kreeg ik daar een baan als wachtsman Maar dat was eigenlijk geen leven, we' zagen el kaar nauwelijks". Vorig jaar heeft mevrouw Van Wee nen de moed gevat om hier een dieren- pension te beginnen. En het lukte. Zij investeerde vierduizend gulden en het pension werd goedgekeurd. „Eerst ging het niet zo best", zegt ze, „en ik was al bang, dat we ons geld kwijt zouden zijn. Maar toen begonnen de dieren tij dens de bouwvakvakantie te komen en we hebben vorig jaar aardig gedraaid. Ook voor dit jaar hebben we al weer heel wat inschrijvingen". De dieren komen beslist niet alleen uit de buurt van Oudenhoorn. Ze komen onder andere uit Rotterdam, uit Dor drecht, Nooröwijk, Capelle a.d. IJssel en van het eiland Goeree-Overflakkee „Des noods halen en brengen we de 'dieren zeli", zegt mevrouw Van Weenen, „al hebben we liever, dat de mensen dat zelf doen, omdat je daar zo veel tiid mee kwijt bent". Uiteraard geldt, evenals in de andere pensions, het wettelijke voorschrift, dat de katten en honden moeten zijn inge ënt. Bovendien staat het pension onder controle van een dierenarts uit Den Briel, die ook onmiddellijk komt, wan neer een dier ziek wordt. „En de dieren hebben het hier best naar hun zin", zegt mevrouw Van Wee nen „maai dat komt natuurlijk ook, omdat we zelf veel van dieren houden Want anders hoef je er niet aan te be ginnen. Vorige week nog brachten we een hond terug naar zijn eigenaar. We zaten nog even te praten en toen we wilden weggaan, liep het dier mee naar deur. JLj was al zo aan ons gewend, Van Weenen. „Ze worden regelmatig uitgelaten en dan kunnen ze hier cp eer afgerasterd terrein ronddoller.. Dat is voor honden, die van een flat komen, vaak een ongekende weelde. Er zijn wel eens honden, die in het begin heimwee hebben. Maar daar heb ik iets op ge vonden. Ik héb nu een radio in de ken nel staan on als een dier heimwee heeft, zet ik die aan. Het dier wordt dan di rect rustig". Dat het echtpaar Van Weenen dieren vrienden zijn, blijkt ook wel uit het feit, dat ze zelf een aantal honden en katten bezitten. „En twee geiten", zegt de heer Vén Weenen. „Die leveren met elkaar zo'n acht liter melk per dag, die door de katten wordt opgelebberd. Ze vinden het heerlijk". Bovendien worden aan het pension veel hondjes en katten aangebo den, waarvoor dan weer een tehuis moet worden gezocht. „Maar dat lukt. dan meestal wel", zegt mevrouw Van Wee nen optimistisch. Het onderbrengen van een kat of een hond in het pension is in verhouding niet duur. „Er zijn zelfs mensen, die het te goedkoop vinden", zegt mevrouw Van Weenen. „Er. nu ben ik van plan vol gend jaar twee klassen in te stellen. Als er mensen zijn, die meer willen betalen, dan kunnen ze ook bij ons terecht". Me vrouw Van Weenen ziet het komende seizoen met veel optimisme tegemoet. „Laat de mensen maar op vakantie gaan", zegt ze. „Wij blijven wel hier om voor hun dieren te zorgen". Jeugddienst In de Opstandingskerk, hoek Troelstra- laan, Honnerlage Gretelaan te Schie dam, houdt op zondag 20 juni, om zeven uur 's avonds, de Hervormde Jeugdraad een speciale jeugddienst. Het thema van de dienst is „vakantie". STOOPMAN JUWELIER MGR. NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM N. BINNENWEG 397 - ZWARTJANSTR. 85 - R'DAM De heer Van Weenen met zijn pronkstuk Eric jen 't Heiteldn, St. Bernard-kam- pioen van Nederland. dat hij met NIELSEN'S ZOETZUUR BLAAG DE HOE IJ F OSSEWIT Het Belgische frituurvet, steartnevrt]. VRAAG UW WINKELIER Prima geschaafd Zweeds v hout. De mooie kwaliteit geeft .u later een besDaring. wanneer Radio in de kennel "VTET ALLE WENSEN van de eige- "aars wordt rekening gehouden. „De dieren moeten het hier niet slech ter hebben dan thuis", meent de heer Bekende renners in wielerronde Voor de wielerronde om Schiedam, welke zaterdag 19 juni zal plaats vinden, hebben o.m. de volgende bekende renners ingeschreven: A. van Aert; M. Breure; J. Boog; J Droog; J. v. Tongeloo, België; D. Giese- ler, Duitsland; E. Gieseler, Duitsland' E Rudolph, Duitsland; G. Kilian, Duitsland: C. Schuuring, winnaar Olympia's Tour 1964: J. Kaptein; A. Jongejan; J. Kersten- H. Marinus; P. Rentmeester, winnaar 1963 Schiedam 1961; P. Steenvoorden; P. v. d. Touw; W. Swaneveld; H. Zilverberg winnaar 1962 Schiedam; A. v. Tilburg; l! v. d. Ven; R. Vos; G. de Wit, kampioen van Nederland op de weg 1965; C. v. Am sterdam; E. Beckers; L. Coehorst; A. Donker. Op dit moment zijn bijna 50 renners gecontracteerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat er op het laatste mo ment nog meer kopstukken uit de Neder landse wielerwereld zullen inschrijven. Hoogst waarschijnlijk zal ook de Tele- vizier-ploeg o.l.v. K. Pellenaars aan de start verschijnen. ..Het is eigenlijk treurig, zo weinig médewerking er wordt ondervonden van de ouders van kinderen, die hetgeen met veel geld en veel zorg in Schiedam aan groen- en bloemversiering wordt aangebracht, te beschermen. Kinderen laat men soms rustig bloemen plukken of die vernielen in perken en potten. Niet alleen jonge kinderen, maar ook de ouderen worden aangemoedigd en in elk geval niet verboden om op de gazons tussen de woningblokken te voetballen enz., waardoor er niets moois overblijft van die gazons. We doen ons best om het aanzien van de woonwijken zo prettig mogelijk te maken, doch de meeste ouders vinden het niet de moeite waard om bescherming van dat alles in de opvoeding van hun kinderen te betrekken". werd op 19 mei 1934 in Den Haag gebo ren en studefede aanvankelijk composi tie en directie bij M. L. H. Wolff, daar na koordirectie en solozang aan het Ko ninklijk Conservatorium in Den Haag. In 1962 behaalde de nieuwe Orpheus-diri gent het einddiploma van het conserva torium „met onderscheiding". Bij deze gelegenheid werd hem de Nicolaï-prijs toegekend. Naast dirigent is de heer Verhoog ook zanger; solozang studeerde hij bij Lau rens Bogtman en later bij Annie Hermes. Als bas-bariton treedt hij steeds meer op de voorgrond. De heer Verhoog is dirigent van ver scheidene zangkoren en o.a. ook van het Leids Toonkunst Orkest. Hij studeerde 3 jaren orkestdirectie bij Louis Stoti.in en volgt nu de opera-klasse aan het Konink lijk Conservatorium. Hij componeerde verschillende koor- en orkestwerken, waarvan verscheidene reeds meermalen in het openbaar wer den uitgevoerd „Orpheus" mocht de be lofte ontvangen, dat de heer Verhoog ook voor het jubileumjaar 1966 muziek zal componeren. De repetities, op de dinsdagavonden, zijn reeds begonnen. BEVOLKING NAM TOE In de maand april is de bevolking van Schiedam toegenomen met vijf personen en gestegen tot 40.730 mannen en 41.202 vrouwen, totaal 81.932 personen. Op 1 januari van dit. jaar bedroeg 'dit aantal 81.956. Er werden geboren 128 per sonen, nl. 59 jongens en 69 meisjes. Er vestigden zich 125 mannen en 127 vrou wen, dus 252 personen. Overleden zijn 26 mannen en 17 vrou wen. vertrqkfeen 161 mannen en liil vrou wen. Tegen vestiging van 252 personen, staat dus een vertrek van 342. Er werden in april 65 huwelijken voltrokken en er vonden vier echtscheidingen plaats. Hier staan de jonge boompjes Groenoord Dit is de klacht die we ontvingen van de hoofdopzichter en chef-kweker van de gemeentetuin van Schiedam. In de afgelopen weken heeft men iede re dag weer de wagens van de gemeen tedienst door de stad zien rijden bela den met de flora die met veel zorg op de stadskwekerij is opgekweekt. De ont werper voor de stadsversiering heeft nauwkeurig de plaatsen gekozen, waar de bloemen moeten komen. VERDRIETIG In de tegenwoordige tijd tussen het ru moer, benzine- en oliedampen, knette rende bromfietsen en al dat de cacafo- nie van geluiden op afschuwelijke wijze opvoert, brengen die bloemen nog een beetje rust en schoonheid. Op sommige plaatsen stonden de bak ken amper een week. toen ik bij een controle moest ontdekken, dat niet al leen kinderen, maar zelfs volwassen mensen zich aan de bloemen vergrepen. Zij waren zonder meer uit bakken of per ken getrokken of gestolen". aldus de. heer J. C. van Meurs, hoofdopzichter, speciaal belast met de zorg voor het groen in. Schiedam. „Het is verdrietig en teleurstellend. Men kan het soms zien dat kinderen bloemen lopen te plukken, waarom dan niet even gewaarschuwd? Heel erg is het soms met de gazons, die tussen de woningblokken zijn aangelegd. Kijk maar eens rond in het Nieuwland. Men ziet df- kale stukken, waar de jeugd het gazon als voetbalveld gebruikt. Er zijn soms afzettingen met prikkeldraad maar die werden meteen vernield. De politie beschikt niet over voldoen de personeel om toezicht te hóuden, men zou daarom mede verwachten dat oude ren daarin medewerken". Op de gemeentetuin is men het hele jaar rond druk bezig met de groenvoor ziening. De 2% hectare gre^nd is geheel bezet met planten, heesters en bomen. Hier wordt op lange termijn gewerkt om straks wanneer de aanleg van Groen- oord-Zuid een feit is, de jonge bomen te kunnen planten. Dan zijn de boomp jes nog te klein of te dun, om de scha de die o.a. de jeugd aanbrengt te weer staan. Dus blijven de boompjes soms een jaar of twee, drie op de kwekerij. Dat er een ruime variatie van jonge bomen aanwezig is, kan men zelf in Schiedam constateren. De heer Schipper heeft 20 soorten uit Duitsland mee gebracht, waarvan er drie geschikt ble ken te zijn voor aanplant in onze stad. Ook de rozenstruiken staan in grote aan tallen gereed voor het Groenoordplan. De laatste weken zijn er in de stad zo tussen de 120.000 en 150.000 perkplanten uitgezet in bakken en perken. Dan zijn BETEKENIS In de kassen op de tuin, vindt men in hoofdzaak de planten die bestemd zijn voor bepaalde versieringswerker., zoals in het gemeentelijk Museum en andere gebouwen. Hier worden sommige plan ten ook middels kwiklampen geforceerd. Het is de heer A. de Bruyn, chef van de kwekerij, die over dit alles zijn zor gen uitstrekt. Enthousiast is ook hij over de kwekerij, welke de gemeente enkele jaren geleden liet inrichten, nadat de be perkte gelegenheid bij het gemeente-zie kenhuis moest worden verlaten. De her De Bruyn noemt het een uitgekozen plaats, want niet alleen dat hier door de aanwezigheid van hoogspanningska- Chef-kweker A. de Bruyn bels niet mag worden gebouwd, is ook de grond iu prima staat. Er zijn enkele uitbreidingen nodig voor de kassen als een gevolg van de zich steeds uitbreidende stad. Het aanbrengen van groen en bloemen is de laatste jaren van steeds grotere betekenis geworden in een moderne stad en daarmee heeft de kwekerij ge lijke tred te houden. Daarbij wordt een dankbaar gebruik gemaakt van de be kende betonnen potten. Van grote bete kenis zou het zijn indien op scholen en in verenigingen de aandacht van de jeugd werd gevestigd op de waarde van het groen en de bloemen. Er moet van iedere weldenkende burger een bescher ming naar uitgaan. Evangelisatieweek trekt belangstelling Zoals ieder jaar, is ook nu weer In de Plantage de grote tent opgezet, voor een Schiedamse interkerkelijke evangelisa tieweek, die tot en met zaterdag voort duurt. Iedere avond treden er sprekers op en brengen er de boodschap van het geloof. Op de openingsavond deed ds. W. A. Krijger mededelingen omtrent de finan ciële aangelegenheden rond dit evangeli satiewerk, waarvan de kosten plm. f2500 bedragen, terwijl er momenteel f600 in kas is. Een kerkcollecte bracht f 250 op. Vrwacht mag worden, dat in de loop van deze week het tekort zal worden in gelopen of geheel weggewerkt. De eer ste avond kwamen reeds enkele giften binnen. Verloting „Ons Huis" uitgesteld Men verzoekt ons mede te delen, dat de trekking der verloting ten bate van de Rotterdamse Korfbalvereniging „Ons Huis" is uitgesteld tot 10 september.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1