Voorzichtigheid bij speculaties over verloving Beatrix gewenst NIELSEN's ZOETZUUR The Smashing Fellows promoveerde naar tweede klasse lawntennis Schiedamse bakkers willen elke week bakloze dag KUNSTGEBITTEN 14e jaargang no. 34 donderdag 24 juni 1965 weekblad voor schiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" J^uim een jaar na de storm, die op stak rondom de verloving van prinses Irene met Hugues en enige maanden na de geestdrift, waarmee de verloving van prinses Margriet met Pieter van Vollenhoven werd begroet, is het Nederlandse volk weer verrast met de mededeling over de aanstaande verloving van een andere telg uit ons vorstenhuis. Het betreft hier zelfs de toekomst van onze kroonprinses Beatrix, een toekomst, die uiteraard nauw ver weven is met datgene, wat wij van ons vorstenhuis verwachten. De toekomstige echtgenoot van onze kroonprinses is de toekomstige prins der Nederlanden. Haar keus is bepalend voor de „image" om een modern reclamewoord te ge bruiken van ons vorstenhuis- Enige tijd geleden heeft een vermetele persfotograaf over het voor of tegen van zijn daad willen wij in dit bestek niet Ingaan een foto gemaakt vam prinses Beatrix, die in ernstig gesprek gewikkeld met Claus ven Amsberg, wandelde door de tuin van haar woning. Direct daarop verschenen in de bannen- en vooral in de buitenlandse pers speculaties die de Duitse diplomaat aanwezen als de toekomstige gemaal van Beatrix. Deze berichten zijn aan het hof nimmer onitkend noch beves tigd. Wel heeft men het Nederlandse volk verzocht prinses Beatrix de rust te geven om haar keuze van een verloofde vast te •tellen. Een verzoek, dot voor de prinses zelf bijzonder pijnlijk moet zijn geweest, ongeacht het feit, dat zij beseft, dat zij voortdurend in de schijnwerpers van de publieke opinie staat Daarna kwam het bericht in de dag bladen dat prinses Beatrix overleg had gepleegd over de publiciteit rondom haar eventuele verloving. Voor de publieke opinie was het toen een uitgemaakte zaak. Prinses Beatrix zou zich gaan ver loven met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg, hoewel deze laatste naam in officiële publikaties nimmer werd ge noemd. De conclusie en misschien is zij terecht was alleen het gevolg van de plaatjes, die een fotograaf heeft ge schoten. Sterker nog: in feite is het zo. dat die conclusie alleen gebaseerd is op een storm, die ontstaan is na de publika- tie van die foto's. Het is namelijk denk baar, dat een fotograaf in de loop der lijd dergelijke foto's had kunnen maken van twee andere jonge mensen, waarbij alleen prinses Beatrix de enige blijvende factor was. Mening Inmiddels heeft het overgrote deel van het volk een uitgesproken mening opge vat over een verloving van prinses Bea trix met Claus von Amsberg. Het is een mening, die begrijpelijk is. Voordat het publiek nog gelegenheid had zich een oordeel hoe mank ook, misschien te vormen, schreven zelfs verschillende Duitse geïllustreerde bladen over de aan. staande verloving (daarbij voortbordu rend op dezelfde speculaties): „üm hlm- mels willen, wieder eln Deutscher. sagt man im Holland". ,,In vredesnaam, weer een Duitser, zegt men in Nederland", daarbij vooruitlopend op de mening in Nederland. Puzzel Anjerfonds In verband met de diverse vragen be treffende in ons blad van vorige week gepubliceerde puzzel in het kader van de „Anjeractie '65" wordt als aanvulling hierop het volgende medegedeeld: 1. Er mag per briefkaart een extra be drag worden bijgeplakt van maximaal f2,50. (P.T.T.-dienstorder H382 van 16 juli 1964). 2. Voor het verkrijgen van het ruil- boekje plus de 2 speldjes dienen de acht verschillende oplossingen op een brief kaart te worden ingezonden. 3. Inzendingen met extra postzegels op de achterzijde van de briefkaart wor den door de P.T.T. niet vergoed. Plak uw postzegels dus uitsluitend op de voor zijde van uw briefkaart! Zie het voor beeld bij de puzzel van de vorige week. 4. Het ruilmapje en de speldjes zullen eerst na het sluiten van de inzendings termijn worden verzonden. Hiermede hoopt het Anjerfonds Rotterdam vanaf omstreeks 15 juli a.s. een begin te ma ken. 5. Voor elk antwoord van de acht ver schillende tekeningen dient een oedrag van 15 cent extra te worden bij geplakt. Inzendingen zonder extra frankering zijn ongeldig. P.S. Heeft* uw Inzending al gepost??. Amsberg zijn. Voor die meeaten van Toets der kritiek Het Is heel goed mogelijk, dat Claus von Amsberg de toets der kritiek kan doorstaan. Het tegenovergestelde Is even goed mogelijk. Wü vragen ons echter af of het eerlijk is reeds in dit stadium een oordeel te vellen. De naam Claus Want het is oneerlijk prinses Beatrix bij voorbaat aan te vallen c*p een ver meende keuze. Het is even oneerlijk Claus von Amsberg aan te vallen op een ver leden alleen, dat ongetwijfeld zwaarder gaat wegen zodra hij de gemaal wordt van onze kroonprinses. En ten slotte nog dit. Ons volk gaat er altijd trots op een democratisch volk te zijn. En in die democratie laten we ons vorstenhuis vrij om te doen wat binnen het raaim van de Grondwet mogelijk is. Zelfs wanneer onze kroonprinses een keuze zou doen, waar het Nederlandse volk maar dan ook op gegronde reden niet mee akkoord zou kunnen gaan, dan nog heeft zij het recht van die keuze aan haar zijde. Hoe pijnlijk het ook haar en voor het Nederlandse volk zijn. Zolang zij dan ook uit haar keuze de consequenties trekt. En wij menen dat prinses Beatrix, mis schien ook geleid dtoor haar ouders, de juiste keuze en de juiste consequenties kent. Verbetering Van Haarenlaan In de "Havenloods" van 10 juni is de aandacht gevestigd op de slechte toestand waarin de Burgemeester van Haarenlaan verkeert. Tevens is toen gezegd dat er plannen bestaan om het wegdek te ver beteren. B. en W. van Schiedam hebben deze plannen nu aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. De kosten worden ge raamd op 3.260.950. Het verkeer over de Van Haarenlaan zal steeds meer gaan toenemen, vooral nu de werkzaamheden aan de Horvathweg bijna voltooid zijn en de oprit van de Brandersbrug spoedig gemaakt zal wor den. De Van Haarenlaan zal op enkele plaatsen wat breder gemaakt worden en enkele z.g. ventwegen zullen moeten ver vallen. Het rondplein bij de kruising 's-Grave- landseweg (Plein 1940 - '45), wordt ver vangen door een rechte kruising. Het wegdek zal van een asfaltlaag voorzien worden en op de kruisingen zullen ver keerslichten worden aangebracht. 50 jaar in hel hout De heer J. van Ast, werkzaam bij de afd. expeditie van de N.V. Koninklijke Houthandel Abraham van Stolk en Zn. herdacht het feit, dat hij 50 jaar in dienst van deze firma was. Hij ontving de zil veren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en een cadeau onder couvert. In de kantine werd de heer van Ast toegesproken door de directeur, de heer J. A. Soppelaar, Blijdesteijn en de heer J. J. Engelbrecht, chef van de expeditie, die namens personeel en collega's sprak en een cadeau aanbood. JAN DIJKSTRA BLMC DE BOEIJF ossEwrr deze tegenstanders is die mening geba seerd op emotionele gronden. Voordat die persfotograaf zijn omstreden plaatje schoot, had niemand in ons land nog ooit gehoord van dleze CLaus von Amsberg. Voordat hij in één adem werd genoemd met prrnst - Beatrix was hij „alleen maar" een Duitser. Sinidlsdien is hij een omstre den Duitser. Een punt in zijn niadieel volgens dé tegenstanders van een dergelijke verlo ving is.^ dait Claus von Amsberg op achttienjarige leeftijd heeft gevochten in de Wefarmacht. Voor die tijd was hij lid van de Hitlerjugend. Dit zijn feiten, die elke rechtgeaarde Nederlander, wie de verschrikkingen van de afgelopen wereld, oorlog nog vers in het geheugen staan gegrift, inderdaad kunnen doen huiveren. Het zijn echter geen doorslaggevende ar gumenten. Wij staan aan de vooravond van de geboorte van een Verenigd Europa. Daar. in heeft ook Duitsland een plaats. Daarin hebben ook Duitsers, die op achttien jarige leeftijd hebben gevochten in de Wehrmaeht, een plaats. Daarin hebben echter die Duitsers, die menen, dait zij de oorlog ten onrechte hebben verloren en die nog altijd het fascisme als het enig- zaligmakende zien, geen plaats. En daar bij maakt het niets uit of zij op achttien jarige leeftijd in de Wehrmaeht hebben gevochten. Hun houding en hun gedach- ril -- de oorlog zfjn bepalend IDEETJES VOOR U KASTEN i I Garderobekast, 2 deura, 190x120x60. Ga- hang. In Lfmba f 95.-. in I ..-.In Afro-teak 1125.-, verder L- tenwereld i Om redenen van Interne aard zullen de kantoren van ons blad a.s. vrijdag reeds om vier uur 's middags geslo ten zijn. Het eerste team van T.S.F. is het ge lukt om naar de 2e klas van de lawn- tenniscompetitie van de K.N.L.T.B. te promoveren. In 1963 bereikte dit team de vierde klas, werd in 1964 weer kampioen en ging naar de derde klas terwijl dit ]aar, ongeslagen, de tweede klas werd be reikt. Ook het vierde team heeft haar promo tiewedstrijd gewonnen van het Bussumse Gooiland. Hierdoor heeft T.S.F volgend jaar één team in de tweede klasse en twee teams in de vierde klas. In de za terdag-competitie komt T.S.F. volgend jaar met één team in de eerste klasse uit. Het eerste team heeft van Return 2 met 8-0 gewonnen, doordat de tegenstander niet op volledige sterkte kon uitkomen. Het vierde team startte de wedstrijd te gen Gooiland 5 met prachtige overwin ningen in de dames enkelspelen van Ine ke Bul te en Henny Spithoven. Nadat ook Aat Schuddebeurs en Wim de Ruyter hun enkelspelen hadden gewonnen, werd in het heren-dubbelspel de promotie naar de vierde klas een feit. Het 6e team heeft het tegen stadgenoot Visa Versa 6 niet tot een overwinning kunnen brengen. Met de minimale winst 3-2 verwierf Vise Versa een plaats in de 2e klas van de za terdagmiddag competitie. In dit weekend heeft T.S.F eveneens de partijen voor de clubkampioenschappen gespeeld. In het dames-enkel legde Margrid Sneep na een enerverend duel met Els Zwanenburg (6-0, 0-6, 6-4) beslag op de wisselbeker. Bij de meisjes werd Inge Timmer kam pioen. De veteranen-wisselprijs werd ge wonnen door D. Forehead en wel voor de derde maal in successie. Voor de finale van de heren heeft Erik van Woerkom zich in de finale geplaatst. De andere fi nalist wordt binnenkort bekend zo ook voor het clubkampioenschap jongens. Oud-direkteur Woningdien&t Van Praag overleden Op 69 jarige leeftijd is in'het Dijkzicht ziekenhuis te Rotterdam oveileden, mr. dr. ir. M. M. van Praag, die van 1920 - 1961 directeur was van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht ten tevens waarnemend kantonrechter te Schiedam In de ontwikkeling van Schiedam, heeft de heer Van Praag een belangrijke rol gespeeld. De snelle groei in die jaren van de stad, vergde veel van zijn kunde, doch de heer Van Praag bezat grote ca paciteiten. Bij zijn 40-jarig jubileum in 1960 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van zijn hand verschenen tal van wer ken op het gebied van de bouw. Zijn begrafenis heeft te Rotterdam plaats gevonden op de Israëlitische be graafplaats.- De afgevaardigden van dertien Schiedamse Vrouwenorganisaties hebben zich wn^tei^B^1,7ennlgen'i^t,er Cen "bakloze dag" voor de Schiedamse bakkers nievü Door middel van een enquête zal nu nog worden nagegaan, hoe de Schiedamse huisvrouwen over dit bakkersprobleem denken. Iedereen is bij dit probleem betrokken. Daarom vond er een vergadering plaats in „Musis Sacrum,, die belegd was door de betreffende vakorganisaties en de di rectie van de broodfabriek Vlug, die tot één van de voornaamste Schiedamse bakkersbedrijven mag worden gerekend. De Coöperatie was eveneens op deze •bijeenkomst vertegenwoordigd. De bijeenkomst werd geleid door de heer M. Vlug, die wees op de moeilijk heden van het probleem van een vrije dag voor het bakkersbedrijf. Daar komt bij, dat de werkgevers wat betreft dit punt het nog lang niet eens zijn. Indien bijvoorbeeld zou worden besloten op woensdag geen brood te bezorgen, is de mogelijkheid aanwezig, dat een ander be drijf maar al te graag deze regeling doorkruist, door op die dag wel brood te gaan leveren. Een algemene regeling is nog niet voor bereid. De vrouwenorganisaties zijn be reid om zich met dit probleem bezig te houden. De patroonsorganisaties voelen er het meest voor om op vrijdag niet te bakken, maar daar zijn de werknemers het weer niet mee eens. Gebleken is, dat <50 pro cent van het aantal afnemers iedere dag vers brood wenst. Bij een bakloze dag, moet uiteraard voor twee dagen tegelijk worden gebakken. Na het inleidend woord werd er gele genheid gegeven tot discussie. Na de discussie kon de heer Vlug con cluderen, dat men algemeen begrip toont voor de situatie en ook bereid is een dag oudbakken brood te eten. Wel verwacht te hij dat er bezwaren zouden komen zo dra deze uitspraak publiek wordt. Hij sprak de hoop uit dat men zijn mede werking zou willen geven want in feite gaat het hier om de bakkers zelf. Het naar de tweede klas van de com petitie gepromoveerde eerste team van T.S.F. Van links naar rechts: Johnny Martens, Magrid Sneep, Els Zwanenburg en aanvoerder Eric van Woerkom. sortering Jeugdsubsidie Aan de plaatselijke sportverenigingen zal voor 1965 opnieuw een subsidie wor den verleend, welke is bepaald op 1,50 per lid. Aan elke daarvoor in aanmerking ko mende vereniging, kan 50,- basisuitke- rin worden verstrekt, mits men minstens 20 leden telt waarvan de geboortedata lig gen tussen uiterlijk 30 juni 1947 en 2 juli 1953 en voor gymnastiekverenigingen tussen 30 juni 1947 en 2 juli 1957. Uit de raadsportefeuille Maandagavond 28 juni om 8 uur zal de gemeenteraad van Schiedam de maande lijkse vergadering houden. De agenda bevat 26 punten, waaronder een verzoek om 28.000,beschikbaar te stellen voor aankoop van machines voor de gemeen telijke beschutte werkplaats. In verband met de saneringsmaatrege len, wordt voorgesteld het pand Bagijn- hof aan te kopen voor 2300,—. Om de zelfde redenen dienen aangekocht te worden tien panden aa: - - hofje, twee woningen a en twee aan de Laan bedrag van 23.000,—. Voor het aanschaffen van drie mon tage-trailers voor het Waterleidingbedrijf en één voor het G.E.B. een bedrag van 18.875,Voor de aankoop van werk tuigen voor Gemeentewerken en de plantsoenendienst, is een bedrag van 20.800,— nodig. werd verleend, vraagt het college alsnog een bedrag van 500.000, teneinde de werkzaamheden te kunnen voortzetten. V rij et ijds bestedin g Terwijl de vogeltjes in de reusachti ge volière vrolijk zaten te tierelieren, heeft de wethouder voor de Woning- dienst, Technische bedrijven en Culture le zaken, mr. M. J. M. van Kinderen in het beursgebouw de expositie geopend, die ter gelegenheid van de vakantieweek van S.G. ib georganiseerd. De vogeltjes warer, niet de enige, die de aandacht vroegen, want ook de aquaria, 'tterra- slpenverzame- ling v het St. Jans- de Grofbaan vermaarde i de heer Van der Most, tax mooie exotische planten en zeldzame longvissen waren het bekijken waard. De teken- en schildersvereniging „de Studievrienden" brachten een interessan te verzameling tekeningen, gouaches, aquarelien enz. bijeen, onder het motto: „Tekenen, en schilderen als vrijetijdsbe steding is de mooiste liefhebberij in deze tijd". Mr. van Kinderen verklaarde dat men in de opzet geslaagd is om 'n beeld te brengen van hetgeen in Schiedam op het gebied van de vrije-tijdsbesteding wordt gedaan. REPARATIES Ie klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst credi et-service INSTITUUT DENTIUA Hoogstraat 40, tel. 126010, Rotterdam Aan de Lange Haven vinden we de sfeer terug, die we niet al te veel meer tegen komen. De jachtige mens heeft geen tijd meer om over zijn schouder te kijken. De klok staat niet stil en tijd is geld. Maar plotseling blijf je staan om te bedenken, dat het eigenlijk zinloos is om zo te draven. Dat kan dan op zo'n plekje zijn als de fotograaf hier gevonden heeft. Een stukje paradijs uit vroegere tijden met een oude brug op de achtergrond. Bijna vijf miljoen voor zes scholen In het kader van de uitbreidingsplan nen in Groenoord, stellen burgemeester en wethouders van Schiedam de raad voor, om in systeembouw zeven scholen te laten bouwen, n.l. een Openbare school voor G.L.O. met zeven lokalen; een Protestant Chr. School voor GXi.O. met zeven lokaleq; een R.K. school voor G.L.O. met zeven lokalen, een Openbar» Kleuterschool met drie' lokalen; een Protestant Christelijke Kleuterschool met drie lokalen; een R.K. Kleuterschool met drie lokalen en een Gymnastieklokaal voor de Openbare Lagere School. Het college deelt mede, dat in het derde kwartaal van dit jaar de eerste rijks- goedkeuringen zijn te verwachten. B. en W. stellen voor ook deze tweede seria scholen aan N.V. Muijs en de Winter op te dragen, gezien de goede ervaringen opgedaan met deze N.V. De totale kos ten worden geraamd op 3.661.050,—, voor de bouw en 1.128.600,voor het grondwerk. Appelmoes-aktie De 'huis aan huis' straatventer is in in ons huidige stadsbeeld een verdwij nend figuur. Wij zouden haast kunnen spreken van een traditie. Deze traditie wordt a.s. zaterdag 26 juni door een aan-, tal jongeren van de Schiedamse C.J.V. in ere hersteld. Enkele jongeren zullen dan, met een ventvergunning van B. W. Schiedam op zak huis aan huis blik ken overheerlijke appelmoes, te koop aanbieden. Deze kiloblikken appelmoes kosten inclusief een exclusief speldje, slechts 1,00 per stuk. Waar dit alles goed voor is? Voor het Christelijk Instituut voor blinde - en spastische kinderen in Zeist genaamd "Bartimeus". Laat u niet afschrikken door dat Chris telijk want het is echt een tehuis voor kinderen van alle gezindten. Stelt u de jongeren a.s. zaterdag niet teleur maar schaf één of meerdere blik ken appelmoes aan. U kunt ze in dit appelloze tijdperk zeker gebruiken Mochten er jongeren zijn van minstens 15 jaar die aan deze bijzondere aktie wensen mede te werken, dan kunnen zij zich aanmelden; zaterdagmorgen om half tien bij het C.J.V.-gebouw, Lange Haven 129. Tuindersknechts gehuldigd Twee werknemers van de heer W. Hoogerbrugge, tuinder aan de Hofweg in Overschie, zijn vrijdagavond in de bene- nenzaal der Maranathakerk gehuldigd. De heer Jacob Rodenburg (61 jr.) Hof weg 81 omdat hij 40 jaar en de heer L. A. van der Helm, Overschieseweg 2, om dat hij 25 jaar aan het bedrijf was ver bonden. De heer Hoogerbrugge deed het genoegen te constateren, dat zijn beide knechts ondanks de ups en downs het tuinbouwbedrijf zo trouw zijn blijven dienen. De voorzitter van de afd. Rotterdam van de Hollandse Maatschappij van Land bouw overhandigde namens deze afde ling een fraai getuigsciflMb

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1