JONGELUI PIENTERE JONGEN R.MEES&ZOONEN R.MEES&ZOONEN HUDIG VEDER N.V. ilVl Reders - Cargadoors - Expediteurs jongste bedienden IP HELDERS van de WALL n.v. JEUGDIGE ASSISTENTEN JEUGDIGE ASSISTENTEN STENOTYPISTE KANTOORJUFFROUW ASSISTENT (E) BOEKHOUDING BAS VAN DER HEYDEN CASSIèRES VERKOOPSTERS GEHUWDE DAMES NET PERSOON HOLLAND-ELECTRO EERSTE ROnERDAMSCHE K verkoopsters en kossiëres jonge meisjes ter opleiding filinnlleider(ster) opleiding tol assistent chel of afdelingsclief filiaolleidster STENO-TYPISTE Ned. Dl itftV^iMLOODS DONDERDAG 1 JULI 1 ZIEKENHUIS OOST VARKENOORDSEWEG 324 ROTTERDAM.25 EEN GEDIPLOMEERD VERPLEEGSTER als tweede naohthoofd Sollicitaties met recente pastoto worden ingewacht bij de afdeling personeelszaken van bovengenoemd ziekenhuis. Electrolux verkoopmaatschappij Voor onze archief- en postverzorging hebben wij op korte termijn plaats voor een Beloning naar prestatie. - Prettige werkkring. Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan onder staand adres, terwijl aldaar ook van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur de mogelijkheid bestaat tot per soonlijke aanmelding. 1 VU verhofstraat 47, Rotterdam. vraagt vo< TELEFONISTE U.L.O.-opleiding gewenst. INCASSEERDERS voor de buitendienst. In verband met de aard van de werkzaam heden zijn eerlijkheid en accuratesse van meer waarde dan diploma's. Leeftijd tot 40 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Afd. Personeelszaken, Blaak 10, Rotterdam. vraagt voor verschillende afdelingen FLINKE JONGELUI (mannelijk en vrouwelijk) voor diverse, afwisselende werkzaamheden. Belangstellenden gelieven kontakt te zoe ken met de Afdeling Personeélszaken, Blaak 10, Rotterdam. Telefoon 11.41.20, toestel 116. Willemskade 23 - Rotterdam-2 Telefoon 14 33 22 vragen voor verschillende afdelingen: COOLHAVEN 200 V*POSTBUS 459 ROTTERDAM zoekt voor spoedige of latere indiensttreding: MANNELIJKE en VROUWELIJKE zowel voor INKOOP- als VERKOOP-AFDELING Mulo-diploma of 0 MANNELIJKE en VROUWELIJKE voor diverse ADMINISTRATIEVE AFDELINGEN. Wij nodigen U uit telefonisch contact met ons op te nemen voor een afspraak voor een oriën terend onderhoud (tel. 010-25.69.00, toestel 190 of een sollicitatiebrief te zenden aan de afde ling Personeelszaken: COOLHAVEN 200 ROTTERDAM detabriekvanÖt vraagt voor haar Afdeling Inkoop Nederlands, Duits en Engels. Aangename werkkring. Sollicitaties schriftelijk of per soonlijk na telefonische afspraak telefoon 235830, toestel 21 of 22. HOTEL „ATLANTA" vraagt voor zo spoedig mogelijk: zo mogelijk met ervaring in Horeca-admini- Bij het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afde ling Rotterdam kan geplaatst worden ter assisten tie bij het onderzoek van Mastitiden een VOLLEDIG GEDIPLOMEERD MEDISCH BACTERIOLOGISCH ANALIST(E) Leeftijd 20-25 jaar. Salaris naar leeftijd en ervaring. Schriftelijke sollicitaties richten Postbus 6007, Rotterdam 7. Rijksrekening. de Directeur Belangrijke handelsonderneming in R'dam-centrum die na een ruime inwerkperiode in staat zal zijn zelfstandig de salaris- en personeels administratie, alsmede de hoofdboekhouding te voeren. Leeftijd niet beneden ca. 23 jaar. Uw sollicitaties gaarne onder letters RSW aan NIJGH VAN DITMAR, Reklame en Marketing N.V., Postbus 830, Rotterdam. DE ERMI R00MIJSFABRIEK te Rotterdam-zuid vraagt: a. ASSISTENT-BUREAUCHEF Wij vragen een vlot correspondent Neder lands, met administratieve ervaring. Prak tij kdiploma boekhouden is gewenst en enige kennis van de Engelse taal strekt tot aan beveling. Geboden wordt een prettige, zelfstandige en afwisselende werkkring. b. ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl. of vrl.) voor Rekening-courant- en controlewerk zaamheden. Ook tijdelijke krachten komen hiervoor in aanmerking. Brieven: Persoonsdam 18, Rotterdam-20. blouses iflkousen rokken lingerie jumpers peignoirs WERKSTER voor halve dagen of enkele dagen per week. Aanmelden dagelijks van 9-12 uur en van 15.00- OP NAAR DE TOP AMERIKA MANPOWER 's-werelds grootste uitzendbureau vraagt voor directe uitzending naar bij haar bekende bedrijven: 8 TYPISTES en 12 STENOTYPISTES die naast hun kansen op één of meerdere van de 5000 GUDEN PRIJZEN van de prestatie wedstrijd „OP NAAR DE TOP", automatisch meedingen in de selectie van een ZESTAL STENO-TYPISTES of TYPISTES VOOR 'N VOL JAAR UITZENDING NAAR DL VERSE STEDEN IN DE VERENIGDE STATEN onder auspiciën van MANPOWER INT. INC. MILWAUKEE (USA). Laat U zich nog heden inschrijven bij MANPOWER kantoor Rotterdam: Schiedamsevest 46 Groene Zoom 116 kantoor Schiedam: Hoogstraat 198 vraagt voor direct: Ook hebben wij plaats voor voor enkele hele- of halve dagen. Geboden wordt hoog loon, 5-daagse werkweek, bedrijfskleding. Met vakamtieafspraken wordt rekening gehouden. Aanmelden: SCHANS 8, Franselaan 246. een ervaren analiste als hoofd van het labora torium (klinisch-chemisch een jonge analiste en leerling verpleegsters voor onze afdeling expeditie, ter behande ling van de in- en uitgaande goederen. Leef tijd boven 25 jaar. Werktijdverkorting. HEREN- EN JONGENSKLED1NG Korte Hoogstraat 15 kieren Rotterdam, tel.139133 MAKEN DE MAN Daar ons ziekenhuis klein is (100 bedden) be staat er tussen alle medewerkers een groot persoonlijk contact, zodat in het gehele zie kenhuis een gezellige sfeer heerst. Alle verdere inlichtingen worden gaarne ver strekt door de administratrice van het protestants-christelij k ziekenhuis. „BETHESDA" te Rotterdam onder no. (010)—14.22.33. Schriftelijke soil, te richten aan de geneesheer-directeur, Oost- maaslaan 25, (eindpunt lijn 1) te Rotterdam. vraagt voor haar afd. Verkoop enkele ADM. KRACHTEN (MNL. of VRL.) Bii voorkeur met MULO-diploma en kunnende typen. Sollicitaties schriftelijk aan ons adres of persoonlijk na telefonische afspraak, toestel 302. MARCONISTRAAT 10 R'DAM - TEL. 235830 De „Eerste Rotterdamsche" Maatschappij van Ver zekering N.V. is een dochteronderneming van de Nationale Levensverzekering:Bank N.V., één der part ners van het concern Nationale - Nederlanden N.V. De Eerste Rotterdamsche is één van de grote schade verzekeringsmaatschappijen hier te lande, met een premie-inkomen over 1964 van ruim 73 miljoen galden. De snelle expansie van de Eerste Rotterdamsche ver eist voortdurende uitbreiding van personeel, met name met MULO of H.B.S. opleiding. Geboden wordt: degelijke opleiding, goede toekomst mogelijkheden, reiskostenregeling voor buiten Rotter dam wonenden, gunstig salaris, gratificatie- en winst- delingsregeling, studiekostenvergoeding» goede soci ale voorzieningen en personeelsvereniging voor sport en ontspanning. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van de Eerste Rottwdamsche, Postbus 298, Rotterdam. Persoonlijk bezoek tussen 9 en 4 uurSchiekade 130r Rotterdam. COOPRA - ROTTERDAM Coöperatieve Inkoop-Vereeniging van Metaal-lndustrieelen G.A. te Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding In verfcand met uitbreiding der werkzaamheden HULPTELEFONISTE zo mogelijk reeds bekend met het bedienen van moderne telefoonapparatuur. Sollicitante moet bereid zijn administratieve en/of typewerkzaamheden te verrichten. Enige kennis van de moderne talen strekt tot aan beveling. Met eventuele vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties schriftelijk dan wel telefonisch te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 232, Haring vliet 72, Rotterdam. Telefoon 11 29 60, toestel 39. "C0-0P VOORUITGANG" vraagt: voor diverse winkels en voor deze functies. Wij zoeken hiervoor meisjes met gevoel voor service, die houden van levendig en afwisselend werk, waarbij zij veel contact hebben met mensen. in onze supermarkten. Hiervoor zoeken wij serieuze jongs mepsen, die een goede toekomst willen opbouwen In het Interes sante levensmiddelenvak. Leeftijd tassen 20 en 30 jaar. die beschikt over ervaring in de winkelverkoop. Belangstellenden voor een van deze functies kunnen, liefst na telefonische afspraak, geheel vrijblijvend solliciteren bij de Personeelsdienst op het Hoofdkantoor, Schiekade 14 te Rotterdam -1, tel 289810. Eventueel zijn de chefs van onze winkels graag bereid hierbij hun diensten te verlenen. Schipper niet met uw zaak; neem ,De Havenloods' aan boord Gevraagd: om opgeleid te worden tot secretaresse. Br- Mr. P. A. van der Heul, Nieuwe Binnenweg no. 176.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 10