üdfc WITBROOD Qrunotf' CO-OPAl NIEUW! GESNEDEN AMERIKAANS APPELFLAPPEN Qfi 135 Paarden van Bereden Politie lijden aan Hongaarse griep Jansse WASHINGTONS QC CAKE eüïóód eetv jfe$etóa£e, exclusieve monturen diverse prijsklassen DEUX PIECES Fa. TRUUS MAC LEAN ÏSfffi" la'en'an9 uwvaM tSTiSSm: ech. Schiedam vierde de verloving DE Eu* ^UiNJJüiKDAG 1 JULI 1965 11 Schiedam. Bakkerij D£ GEHELE WEEK EN VERPAKT GEBAKKEN VAN ZUIVERE AMERIKAANSE PATENTBLOEM MET LICHTE CITROENSMAAK 250 GRAM NU WW 4 STUKS VAN 112 NU WW ROOMBOTER per stuk JANSSE Bakkerij extra robuust model, 15 steens Anker, dicht, 8hockproof, magnet De spanning is gebroken een zenuwslopende tijd is achter de rug, de toekomst ligt voor U open. Een toekomst, waar tijd belangrijk en op tijd een vereiste is. Kies daarom een nuttig geschenk, een geschenk waar U Uw leven lang plezier van zult hebben. Kies een precisie-uurwerk, kies een MERCEDES, PRISMA of CERTINA DE 3 STERREN VAN DE HORLOGE-INDUSTRIE .'li.SU PRISMA PRISMA 15 steens, luxe uitvoe ring, onbreekbare veer. Hét precisie-horloge iri voordelige prijs, moderne jongeman Het elegante klokje voor .De complete collectie voorradig edel-doublé. Diverse aantrekkelijke modellen vanaf 4 ('Mms CERTINA CERTINA Horloges van Topklasse Uw onschokbare vriend Een waardevol geschenk reeds vanaf 79 Een verfijnd product Zwitserse horloge industrie. Een vorstelijk geschenk reeds vanaf 85. 2 jaar verzekerd schriftelijke garantie WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 116615 ROTTERDAM MENNENS Co's Handelmaatschappij NV vraagt voor spoedige indiensttreding SCHEEPSTUIGERS en/of STAALDRAADSPLITSERS Geboden wordt een prima loon met goede sociale voorzieningen en mogelijkheid tot opname in het pensioenfond*. Met gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Apart en niet duur OOK GROTE MATEN t.m. maat 57 hebben wii DOORKNOOPMODELLEN, prijs f 35.- Sehiedamseweg 219 Telefoon 230297 's MAANDAGS GESLOTEN gezin en uzelf. j}E SI agenten van de Rotterdamse bereden politie doen, zij het met tegenzin, momenteel tijdelijk te voet hun dienst, voor zover zij niet nodig zijn voor het werk in de stal aan de Duivenvoordestraat. Sterker nog: bij de evenementen, waarvoor de politie altijd gebruik maakt van paarden om de orde te handhaven, ziet men thans geen enkele edele viervoeter. Want de 31 politiepaarden moeten alle in de stal rust houden, omdat zij in meer of mindere mate lijden aan de nu veel heersende zoge naamde Hongaarse griep Het is dan ook opvallend stil in de stal aan de Duivenvoordestraat. Men hoort er geen vrolijk briesende paarden, geen ongeduldig geschraap van hoeven, en er is geen levendige blik van herken ning, wanneer een bekende stem de die- en dan onderbroken door gehoest. De paarden staan stil en dromerig met een hangend hoofd voor zich uit te staren. Voor zover zij geen straatdienst heb ben, zijn de mannen van de Bereden Po litie druk bezig met het opnemen van temperatuur, hetgeen drie maal per dag moet gebeuren en met de verdere ver zorging van de zieke paarden. Deze gelukkig niet kwaardaardige ziek te mag overigens niet onderschat wor den. Gelukkig is het ergste na zes of ze- Bijou is koortsvrij en mag, nog wat wankel op de benen, op de binnen plaats wat rondwandelen. ven dagen, gedurende welke tijd de tem peratuur kan oplopen tot boven de veer tig graden, weer achter de rug. Wanneer ze erg hoesten, krijgen sommige paar den een drankje, dat verzachtend werkt op de geïrriteerde slijmvliezen. Andere paarden krijgen van de dierenarts, dr. Peters, een injectie met een antibiotica. Dit is echter geen medicijn tegen de ziek te, maar bedoeld als voorzorgsmaatregel om complicaties te voorkomen. Want on danks alle goede zorgen blijft het gevaar bestaan dat uit de ziekte de zogenaam de „dampigheid", een chronische aandoe ning van de ademhalingsorganen, over blijft. Daarom is men ook bij de nabe handeling nog zeer voorzichtig, omdat de paarden nog vrij lang na de ziekte lus teloos en slap blijven en daardoor erg vatbaar zijn voor andere ziekten. De paarden, die geen verhoging heb ben, mogen zo nu en dan op de binnen plaats of, als het weer te guur is, in hun eigen manege als wandelend pa tiënt rondlopen. Ze worden wat geros kamd, hun neuzen worden gesnoten en als ze dan wat verder opgeknapt zijn, gaan ze „onder de man" langzaam aan naar de Spaanse Polder, waar ze zonder zadel wat mogen grazen. Wanneer dat alles zonder complicaties verloopt, gaan ze weer op surveillance. Zo ver is het echter voorlopig nog niet En daarom doen de mannen van het corps, zodra het stalwerk achter de rug is, met veel tegenzin lopend hun straat dienst. Met veel tegenzin, want deze man nen houden van hun paarden en zij voor al zouden het in zeer hoge mate betreu ren, wanneer het paard volledig uit ons toch al zo nuchtere stadsbeeld zou ver dwijnen. Er is echter nog een andere kant aan de zaak. De politie schakelt graag paar den in bij de surveillance op die plaat sen. waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals bij de taptoe maandagavond ter gelegenheid van de verloving van prin ses Beatrix. Vooral ook jammer was, dat een demonstratie, die op 30 juni gis teravond in IJsselmonde zou worden gehouden en waarvoor de mannen van de politie ijverig geoefend hadden, niet kon doorgaan. Maar gelukkig is er al vooruitgang te constateren en het corps is dan ook niet pessimistisch gestemd. „We komen zo gauw mogelijk weer met de paarden op 'straat", zeggen ze. Concert en taptoe Na afloop van de 21e Koningin Wilhel- mina Mars die op zaterdag 3 juli a.s. in Schiedam gehouden zal worden, hoopt de Harmonie Wilton-Fijenoord in samen werking met het Jachthoorn- en Tam boerkorps Bronswerk uit Amersfoort, het laatste gedeelte van het feestprogram- concert uit t. oord, gevolgd door een demonstratie het Jachthoornkorps, waarna beiue korpsen een gezamenlijke taptoe uit zullen voeren. Aanvang van het concert ca. half acht. Aanvang taptoe ca. half negen. Tevoren zal in het feestprogramma een Antilliaan se Steelband optreden. De toegang is gratis. Voor dit muzikale gebeuren verwacht ïpen grote publieke belangstelling, te meer daar dit het eerste optreden is van de Harmonie Wilton-Fijenoord met het Jachthoorn- en Tamboerkorps Brons- werk. Zoals bekend hebben de beide be drijven, Wilton-Feijenoord en Bronswerk, dit jaar een fusie aangegaan. Op muzi kaal terrein zal dit de eerste samen werking worden. ATRIUMDIEN ST Zondagmorgen is er weer dienst voor iedereen. Aanvang half twaalf. Plaats: „Atrium", Karei Doormanstraat 143. Rotterdam. Spreker in deze dienst is d& C. J. Honla van Delfshaven. Zorgvuldig wordt de G. Stok won viswedstrijd De Hengelsportvereniging Schiedam en omstreken heeft in htt kader van de feestweek een wedstrijd ghouden, waar van de heer G. Stok, Frans Halsplein 13a de winnaar werd en in het bezit kwam van de wisselbeker. De vier vissen die hij ving hadden oen lengte van 102 cm en daar ging de wed strijd om. Het ging niet om het aantal, maar de lengte der vissen. De tweede prijs werd behaald dóór de heer J. Wel- lendieck, derde werd J. den Hollander, vierde H. Elzenwijk en vijfde D. v. d. Gaag. Er namen 142 vissers aan deze wedstrijd deel, waarvan er 45 een prijs De jeugd bleek ook plezier in het vis- en te hebben, want voor de middagwed strijd kwamen ruim 100 jongens voorzien van hengels opdagen. Hier veroverde Dirk Offerman van de Parkweg 182a de eerste prijs,door een lengte van 140 cm aan vissen bijeen te brengen, waarbij zijn grootste vis 15 cm was. S.C.V. de Postduif De 315 ingekorfde duiven voor de wed vlucht vanuit Chatearoux, afstand 608 k.m., werden 26 juni 1965 om 5.45 uur gelost. Eerste duif 14.28.20 uur. Laatste prijsduif 16.40.22 uur. L. Borrani Co. 1, 6, 9, 14, 20; H. Crama 2, 13, 17. 38; I. v. d. Tuyn 3, 23, 76; W. v. d. Kant Sparla 4, 45, 62; A. Smits 5, 24, 29, 31, 36, 68; G. Meyer 7, 18 56; H. Blondé 8, 11, 55, 60 dipl.:, H.' v. d. Kant 10 61, 73; W. van Deurzen 12, 47; A. v. d. Tuyn 15, 57; A. Boes 16, 25, 26, 28, 37, 43, 49, 64. 66, 71, 72; C. Anker-L. Toutyn 19, 69; C. v. d. Grijp 21, 50; L v. d. Mey 22, 34; F. Koppen hagen 27; P. van Os Co. 30, 39, 78; J. Koffyberg 32, 51; L. Vis 33; J. Flipse 35; A. in 't Veld 40; H. Brökling 41; A Boon 42; A. Hersbach 44, 54, 74: W. Poelman 46, 65; N. v. Ark 48; J Verhaal 52, 77; T. van Weelfe 53. 67: J. v d Waard 58; C. den Tuinder 59. 75: H. Vis 63; J. Christen 70; A. v. d. Grijp 79 Het bestuur van de Vereniging Natio nale Feest- en Gedenkdagen verdient een compliment voor de wijze waaroo, gedeeltelijk geïmproviseerd, feest werd gevierd ter gelegenheid van de verloving van prinses Beatrix. Men had al enige voorbereidingen getroffen, want het be stuur wilde een „ster-vlaggemars" orga niseren. Direct na het bekendmaken van de verloving werd besloten dat de mars diezelfde avond nog gehouden zou wor den. Uit vier richtingen trokken om acht uur kinderen naar het parkeerplein bij de Broersvest. De groepen werden begeleid door diverse muziekkorpsen. Talrijke be langstellenden wachtten op het parkeer plein en werden aangenaam bezig gehou den door Gerard Bresser, die op zijn elek tronisch orgel leuke wijsjes speelde. Nadat alle kinderen zich op het plein verzameld hadden gaf burgemeester Roelfsema in een toespraakje uiting aan zijn vreugde over de koninklijke verlo ving. De kinderen hadden op school een vlag getje gekregen vandaar de naam ..vlaggemars" en zwaaiden daar en thousiast mee. Twee coupletten van het Wilhelmus werden gezongen en de heer Bresser speelde tot slot enkele volkslie deren. Het publiek vergat echter mee te zingen. De korpsen en de kinderen verlieten daarna het plein, zodat de ouderen op muziek van grammofoonplaten nog een dansje konden maken. Er was vergun ning verleend om tot het middernachte lijke uur te mogen dansen, maar lang voor die tijd was iedereen al naar huis. Activiteiten Filmkring Het bestuur is er op korte termijn in geslaagd een attractief programma van te weten vijf in het Monopole-Theater en drie smalfilmavonden in gebouw Ire- Door de samenwerking met andere or ganisaties in het onlangs geformeerde Kunstcentrum Schiedam is de Schiedam- se Filmkring in staat om in het a.s. sei zoen acht filmvoorstellingen te geven, hoog artistiek gehalte samen te stellen. Daarbij bevinden zich meerdere films, die hun premie voor Rotterdam en Schiedam beleven. De filmkring gelooft zeker, dat het peil van de films in het afgelopen seizoen zeer hoog was. Daar om ook is het bestuur er vanuit gegaan, dat dit peil voor het nieuwe seizoen ge handhaafd dient te worden. De gezinscontributie voor het komen de seizoen is vastgesteld op f6,-, het geen impliceert, dat men tevens lid is van het Kunstcentrum, waardoor men alle activiteiten van de bij het Kunst centrum aangesloten verenigingen kan tholieke Kring;. Tevens wordt het J de S.G. gratis togezon- den. Nieuw is het feit, dat het bestuur voor de acht filmavonden een abonne menten-serie ingevoerd heeft ten bedra ge van f6,- (8 x f0,75). Deze zijn uit sluitend bestemd voor leden van de film kring en de Katholieke Kring en voor donateurs vn de Schiedamse Gemeen schap. A en kunnen besteld worden bi j D de Geus jr., Las3Btalaan 28d, Schiedam voor 15 sept«Mrb*r ».s.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 11