w corveeers 195,509 ITT Werken en wonen in Emmen annonces DE HAVENLOODS Rotterdams weekblad Bemetel-opleidingen SIMON DE WIT BEWAKINGSPERSONEEL All-Round Verwarmingsmonteur enige magazijnbedienden enige expeditiebedienden 1. MANNELIJKE WERKNEMERS 2. ENKELE DAMES DE HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULI 19611 v FIRMA INTERDARM heeft plaats voor: ENIGEERVAREN SNAREN SORTEERDERS (STERS) ENIGE FLINKE KRACHTEN dere daarbij voorkomen de werkzaamheden Hoog loon, goede sociale voorzieningen Met gemaakte vakantie afspraken kan rekening worden gehouden Aanmelden: Robert Bael destraat 177, RotVrdam, Tel. 13.10.14 - 12.67.36 De Algemene Kunstzijde Unie N.V. stichtte in 1951 in Emmen de Enkalonfabriek. Deze vestiging - bestaande uit een Enkalon - Terlenka - en Akulonfabriek - behoort tot de mo dernste bedrijven in Nederland. Er worden grondstoffen vervaardigd voor de textiel - en kunst- stoffenindustrieën in binnen- en buitenland. Er kunnen wederom nieuwe werkkrachten worden geplaatst, niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit andere delen van Nederland. Voo deze komen nieuwe woningen beschikbaar. Deze „eengezinswoningen" (huur f 18.-,f 19.- pe week) liggen in nieuwe wijken van een zich snel uitbreidend Emmen in de omgeving van uit gestrekte bosterreinen. Voor gezinnen zonder kinderen komen overwegend flats ter beschikking Geef Uw U kunt solliciteren indien u een leeftijd hebt tussen 18 en 45 jaar, bereid bentom in ploegendienst te werken in staat bent om werk te verrichten dat hoge kwaliteitseisen stelt Uw schriftelijk^ sollicitatie kunt u richten tot de Personeelsafdeling van de Enkalonfabriek te Emmen. U wordt dan volledig ingelicht omtrent de nieuwe lonen en verdere voorzieningen, waarvan wij hier reeds enkele noemen: voor gehuwden vergoeding van de kosten voor pension en de reis kosten tot gereedkoming van de woning, vergoeding van verhuiskosten, tegemoetkoming in de nrichtingskosten. Algemene Kunstzijde XJnie N.V BRAAT N.V. - Doklaan 22 - Rotterdam BONDA's Veevoederfabriek „PROVIMI" N.V. Veerlaan 1723 S-markt te Vlaardingen is Rotterdam-Zuid „CO-OP VOORUITGANG" Jongens vanaf 15 jaar kunnen aan de eerstvolgende cursus deelnemen. De opleiding geschiedt door er varen krachten in onze leerschool gedurende vier dagen per week. Eén dag per week een opleiding de L.T.S. voor part-time onderwij's. Reeds tijdens de opleiding een goed loon naast goede sociale voorzieningen vraagt LEERLING SLAGER 17 jaar) Degelijke opleiding tot slager heeft in enkele wijken plaats broodverkopers Vraag inlichtingen: Telefoon 13.21.70. Gepensioneerden komen ook in aanmerking Aanmelden dagelijks §an bovenstaand adres of telefonisch ha 19.30 uur onder no- 286836 en 197426 zelfstandige functie, waarvoor geen ervaring is, vereist, kan een hoog inkomen verdiend worden aanstelling geschiedt volgens gunstig voorwaarden zoals: goed loon, omzetpremie, 5- daagse werkweek, gratis bedrijfskleding Tevens is plaats AANBOUWERS BANKWERKERS ELECTR. LASSERS SJOUWERS IJZERWERKERS Gunstige werktijden en 5-daagse werkweek. Wij garanderen u de reeds door u gemaakte vakantie-afspraken Gedurende de maand augustus kunnen wij in deze functie ook Jersoonlijk aanmelden bij de heer M. Nannings, chef de S-markt Liesveld 21 te Vlaardingen Liesveld vakantiewerkers Schriftelijke sollicitaties Personeelszaken, Postbus plaatsen. Gegadigden kunnen zich dagelijks vervoegen bij een van de volgende adressen: Nieuwe Binnenweg 371 en Janne Bouwensstraat 35 te Rotterdam en Max Havelaarstraat 30 Hoogvliet. Aanmelden dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur bij onze Personeelschef, Doklaan 22, R'dam, tel. 27 27 2C Voor verdere reorganisatie hebben wij ook de medewerking nodig THOMSEN ROTTERDAM Wegens uitbreiding van de BEWAKINGS DIENST wordt gezocht Welke jongeman weet, hoe een telegraafcentrale werkt? Heb jij, jongeman, wel eens ge zien hoe in een telegraafcentrale een verbinding tot stand wordt gebracht? Interesseert het je, hoe zon centrale wordt geïnstalleerd, steeds verder uitgebouwd en vervolmaakt? Zou je daaraan zélf mee willen werken Voor montagewerkzaamheden in de telegraafcentrale van Rotterdam bestaat de gelegen-) heid voor jonge mannen om te worden opgeleid tot zelf standig en vakbekwaam monteur met een goed loon gedurende de opleidingstijd. Heb jij, jongeman belangstelling voor ons aanbod? Grijp dan deze kans om een goed en interessant vak te leren. Je kunt nu - direkt - schriftelijk of mondeling solliciteren bij on derstaande telegraafcentrale. Schrijf je brief aan - of vraag naar de chefmonteur van Stan dard Electric. Telegraafcentrale der PTT, Rodezand Rotterdam. telefoon 010-134107 (van 94 uur) NEDERLANDSCHE STANDARD ELECTRIC MIJ. N.V. Om voor een funktie in deze dienst in aanmerking te komen is een absoluut on besproken maatschappelijk gedrag een eerste voorwaarde. Voor gezonde manden (niet ouder dan 45 jaarj, die verantwoordelijkheid weten te dragen en resoluut maar beheerst en tact. vol kunnen optreden ligt hier een goede, volgens C.A.O. bezoldigde werkkring open. Uniform wordt van bedrijïswege ver strekt. Enige kennis van de Engelse taal is nut tig. Schriftelijke sollicitaties, maar ook per soonlijke aanmelding worden gaarne te- gemoetgezien bij Thomsen's Havenbe drijf, afd. Personeel, Pieter de Hoogch- weg 108 te Rotterdam (6). Metaalbedrijf, ten Oosten van R'dam dat zich gaat toeleggen op dé aénleg van Centrale Ver- warmings-installaties, zoekt een welke geheel zelfstandig installaties kan aan leggen en in bedrijf stellen, o.a. in woonhuizen en vergaderlokalen. Voor serieuze gegadigde kan woning in het voor uitzicht worden gesteld. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder nummer 6803 bureau van dit blad. Degenen, die bereid zijn zich daarbij energiek in te zetten, gelieven zich persoonlijk, telefonisch of schriftelijk tot ons te wenden voor het maken van een afspraak. Holland-Bolinder Technisch Bureau N.V. Schiedamsedijk 12, Rotterdam-1, Telefoon 13 9195. j NESTORAK Handel- en Transport Mij. N.V., Rotterdam, Prins Hendrikkade 59 Reders en Cargadoors kan geplaatst worden een ERVAREN VORKHEFTRUCKRIJDER die event, ook voor ander havenwerk ingezet ENIGE VERKOPERS(STERS) AANK. VERKOPERS(STERS) plaatsen Aanmelden: Korte Hoogstraat 15 Rotterdam, tel.139133 MAAKT OC KLMÏ^ DISTILLEERDERIJDE GRAAUWE HENGST' Daniël Visser Zoonen Schiedam vraagt: tot 45 jaar voor werkzaamheden in de distilleerderij, uitsluitend voor hele dagen. voor lichte werkzaamheden in de dis tilleerderij voor hele of halve dagen. Sollicitaties: Lange Haven 28.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 14