Claus von Amsberg heeft recht op eerlijke kans VeefcleM De keus van het hart „In Schiedam voorlopig nog geen aardgas" 14e jaargang no. 35 donderdag 1 juli 1965 KUISIdSJITTEH BOONE VERF VERF BOONE - Problemen voor «emeente om aan bouwgrond te komen Wandelaars deden liet uitstekend LrtUmat AUTO-SHOW SPAANDER- en VEZELPLATEN JOH. GROEN Lzn I'goodwill NIELSEN'S ZOETZUUR weekblad voor schiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethei. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" jjE onzekerheid, die eigenlijk geen onzekerheid meer was, is weggenomen. Maandagmiddag heeft Koningin Juliana voor radio en televisie de verloving van haar dochter Beatrix met Claus van Amsherg meegedeeld. Even later verscheen het verloofde paar voor de ogen van miljoenen televisie kijkers, zowel in Nederland als daarbuiten. Deze beide jonge men sen doorstonden een vuurproef, die in de geschiedenis zijn weerga niet heeft en die geen enkel ander paar op de dag van zijn verloving zou willen overnemen. Zij hebben die vuurproef alleen maar kunnen doorstaan, omdat zij zich bewust waren van de verantwoordelijk heden, die op hun schouders rus ten. Hun verloving was weliswaar in de eerste plaats een zaak voor hen heiden, een zaak van het hart. Maar zij hebben begrepen, dat de betekenis van hun verloving uit steeg boven hun eigen belang en zij zijn de consequenties daarvan niet uit de weg gegaan. Vorige week hebben wij op deze plaats gewaarschuwd tegen het voortijdig stel ling nemen ten aanzien van deze verlo ving. Voordat de naam van Claus von Amsberg in verband met prinses Bea trix werd genoemd, zo hebben wij ge steld, kende in ons land vrijwel niemand hem. Ook hebben wij toen gepleit voor een groter vertrouwen in het verantwoor delij kheidsbesef van prinses Beatrix en haar ouders. REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel, 12 6010, Rotterdam eens rustig kon nalezen in de dagbladen, is gebleken, dat het jonge paar beseft heeft, dat vele mensen een dergelijke verloving niet zo maar zonder meer zou den aanvaarden. Prinses Beatrix heeft zelfs uitdrukkelijk verklaard, dat zij vol ledig begrip heeft voor de gedachtengang van die mensen, die menen, dat zij nie* met een Duitser en zeker niet meC een, die lid is geweest van de Hitlerju- gend en die op achttienjarige leeftijd in het leger van Hitier heeft gevochten kan trouwen. Dit moet, tenzij men de prinses zou willen betichten van huiche larij, hetgeen naar ons gevoel, gezien haar karakter, onmogelijk is, een moei lijke uitspraak zijn geweest. Want elx meisje, dat haar verloofde voorstelt, wil graag, dat iedereen hem even graag ac cepteert als zij dat doet. Ook voor Claus von Amsberg zelf moet de periode voor de officiële afkondiging van de verloving, zeer pijnlijk zijn ge weest. Hij heeft zich in geen enkel op zicht kunnen verdedigen tegen de aan vallen, die op hem gericht werden. Hij heeft, zonder zelf ook een ingezonden brief naar een blad te kunnen schrijven, moeten afwachten tot koningin Juliana de verloving bekend maakte, terwijl de publieke opinie steeds meer tegen hem werd beïnvloéd. Tijdens het interview voor de radio en de televisie en tijdens de persconferen ties, die daarop volgden, heeft hij pas de kans gekregen te. antwoorden op de vra gen, die het Nederlandse volk bezig hiel den en waarop velen voor zich reeds een antwoord hadden gevonden, die antwoor den heeft hij op een innemende manier gegeven, al kwam zijn diplomatieke op leiding hier en daar ontegenzeggelijk om het hoekje kijken. En misschien was niet iedereen tevreden met al zijn antwoor den. Maar op die punten zal men hem, ondanks eventuele twijfels, ook niet al U hard moeten vallen De wetenschap, dat miljoenen kijkers, van wie velen reeds vooringenomen, zaten te kijken, zal dit toeh al zo moeilijke gesprek tot een enor me inspanning hebben gemaakt. Eén ding staat onomstotelijk vast: Claus von Amsberg behoort niet tot die Duitsers, die oorlogsmisdaden op hun ge weten hebben. Dat was ook bijna niet te verwachten van een achttienjarige, die bovendien geen lid was van de SS o. enige andere verfoeilijke organisatie van Hitler. Dr. L. de Jong is in opdracht van de Nederlandse regering naar Italië ge gaan, waar Claus von Amsberg zijn kor te militaire loopbaan heeft doorgebracht, om een onderzoek in te stellen. Zijn be vindingen waren van gunstige aard. En ook dr. De Jong is een figuur wiens integriteit en zeer zeker in dit opzicht, bo ven alle 'wijfel verheven is. deel van ons volk nog een zekere reser ve. Niemand had verwacht, dat door het eerste vraaggesprek met Claus von Ams berg die reeds geheel zou worden wegge nomen. Dat bleek ook uit de aarzelende manier, waarop na de afkondiging van de verloving werd gevlagd en uit de even aarzelende manier, waarop die maandag avond in Nederland feest werd gevierd. Men mag hij dit alles één heel belang rijk ding echter niet vergeten. Prinses Beatrix, wij schreven het reeds vorige week, heeft recht op haar keuze. Duide lijk heeft zij laten merken, dat dit een keuze was van het hart. En voor die keu ze moet iedereen respect hebben. Wij zullen Claus von Amsberg moeten aanvaarden als de verloofde van onze Kroonprinses- Daar hebben beide jonge mensen recht op, nu gebleken is, dat zijn verleden een dergelijke aanvaarding niet in de weg staat. Belangrijker is de toekomst. Voor Claus von Amsberg is de titel Prins der Nederlanden weggelegd. Hij zal echter zelf moeten bewijzen, dat hij die titel ook waard zal zijn. Hij zal dat echter niet alleen moeten bewijzen, omdat hij een Duitser is, maar wel, om dat hij door onze Kroonprinses is uitver koren om haar leven te delen en die po sitie in te nemen Het is ongetwijfeld een zware taak, die Claus von Amsberg te wachten staat, een taak, die er niet gemakkelijker op is ge worden door wat er aan de verloving vooraf gegaan is. Het is echter een taak, die hij voor een heel groot gedeelte al leen zal moeten dragen. Pas, wanneer blijkt, dat hij dit niet kan. hetzij als er fenis van zijn afkomst, hetzij door ande re oorzaken, dan kan en mag de kritiek hem niet worden onthouden. Maar hei Nederlandse volk heeft de plicht hem een eerlijke kans te geyen om te bewijzen of hij die taak aan kan. JAN DIJKSTRA. Reserve Noordmolenstraat 68 - Telefoon 24.08.57 VALSPAR verf met reputatie Claus: de keus van twee harten Schiedammers naar rijwiel-vierdaagse De vermaarde Laurarlt te Alphen aan den Rijn wordt op 6, 7,8, en 9 juli weer gehouden, en ook uit Schiedam zullen di verse liefhebbers van fietstochten er aan deelnemen. De tocht gaat de eerste dag in de richting van de Haarlemmermeer, de tweede dag naar Vianen en IJssel- stein; de derde dag naar de Lage Vuur- sche en de laatste dag naar Oudekerk aan de IJssel. De deelname is openge steld voor iedereen die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. o WETHOUDER MR. VAN KINDEREN: Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen (KVP) moest maandagavond in de raads vergadering de mededeling doen, dat naar alle waarschijnlijkheid Schiedam niet in maart 1966 aardgas krijgt, maar pas in 1967. Een schrijven van de GGZA zorgde voor deze zeer onaangename verrassing. De wethouder verwachtte in de over twee weken te houden raadsvergadering, nadere mededelingen te kunnen doen. Deze verklaring werd gedaan bij het voorstel van B. en W. om ('500.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de overschakeling op aardgas. Pieter vlagt voor Claus. Ook in de voortuin van de woning van de fami lie Van Vollenhove te Schiedam wapperde maandagmiddag de drie kleur na het bekend worden van de verloving van prinses Beatrix met Claus von Amsberg. In de zgn. „aardgasnota" van vorig jaar gaf het college een uiteenzetting van de plannen over de aanleg van de aardgasleidingen. Toen kon worden aan genomen, dat met de levering in maart 1966 zou worden begonnen. Het is nog niet geheel duidelijk waarom Schiedam naar een later plan is verschoven. Hoe dan ook, de brief van G.G.Z.A. viel als een bom in deze raadsvergade ring. Dat Schiedam voorlopig is uitgescha keld bleek ook uit het feit dat de ge meente niet is geplaatst op de lijst voor een extra lening, boven het zgn. leningsplafond, zoals door Gedeputeerde Staten wordt toegestaan. De Coördinatie commissie, die mede de volgorde regelt waarin de gemeenten van aardgas wor den voorzien, had de indruk gevestigd, dat Schiedam spoedig aan de beurt zou zijn. i Wethouder van Kinderen vroeg nu de behandeling van het voorstel aan te hou den. zodat hij eerst nadere inlichtingen in kon winnen. Het behoeft geen betoog, dat als de aardgaslevering inderdaad met een jaar zou worden vertraagd, dit zeer STOOPMAN juwelier onaangenaam zou zijn, niet alleen voor het gemeentelijk gasbedrijf, dat zich al op een en ander volledig had ingesteld, maar ook voor diverse bedrijven. Bij de vraag, of men zou overschake len op aardgas speelde immers vaak een rol, wanneer dit beschikbaar zou zijn. Het verschuiven van deze datum maakt hier en daar maatregelen nodig. Uiteraard kan men het gemeentebestuur hier geen verwijt van maken, omdat er alle reden was aan te nemen, dat de aanvankelijke toezegging van j maart 1966 niet op lojise gronden was gedaan. Tijdens de raadsvergadering verzocht mr. H. B. Engelsman (P.v.d.A.de wet houder na te gaan waarom deze wijzi ging wordt toegepast. Mr. Engelsman ge waagde van ongeoorloofde inmenging in een „privacy" De wethouder merkte op, dat deze reeds in 1951 bij toetre- accoord gaan, dat Schiedam Op deze wijze „in de hoek wordt gezet". Op voorstel van de wethouder van fi nanciën, mr. P. van Bochove, besloot de raad om genoemde geldlening naar een volgend kwartaal te verschuiven, voor het geval zich nog een wijziging in de omstandigheden zou voordoen. Het Jaarverslag 1964 van de dienst van Gemeentewerken Schiedam, vertelt een en ander over wat moest worden ge daan, om aan bouwgrond te komen. Het verslag bevat ook enkele fraaie foto's, o.m. van de Vlaardingerstraat in oude <n in gepaneerde toestand; het nieuwe Nieuwland e.a. Voor de verdere uitbreiding van de stad werd in 1964 begonnen met de sys tematische verwerving van de in de toe- komstigè wijken „Woudhoek"' en „Spa- land" gelegen percelen. Om de zekerheid hebben, dat voor de woningbouw tij dig over de grond kan worden beschikt, werd voor dit gebied oen onteigenings plan gereed gemaakt, dat op 26 oktober 1964 door de Gemeenteraad werd vast gesteld. De grondruil-transacties met de Nederlandse Spoorwegen, waarover lang durig werd onderhandeld, werden door het sluiten van een notariële akte op 2G augustus 1964 en 14 december 1964 geëffecteerd. Met de Rijkswaterstaat werd over de overdracht van de voor de aanleg van Rijksweg 20 en de Zoomweg benodigde, reeds door het Rijk voor genoemde wer ken in gebruik genomen, grond gespro ken. De onderhandelingen konden nog niet worden afgesloten. Over de verwerving van de voor de bouw van de Brandweerkazerne benodig de percelen, werd met verscheidene eige naren onderhandeld. De verwerving en ontruiming zullen niet eenvoudig zijn. Na het gereedko men van de overeengekomen werken werd de ruilakte met de N.V. Brande rij en Gistfabriek „Hollandia II", bè- treffende de grond aan de 's-Grave- landseweg, Delflandseweg en Schie, ge sloten. De onderhandelingen over de over dracht van de in verband met de bouw van de school aan de Dwarsstraat in de Willem Brouwerstr. benodigde, nog niet aan de Gemeente overgedragen per celen, werden voortgeaët. Voor verplaat sing van een bedrijf werd het perceel Groenelaan 93 aangekocht. De laatste onteigeningsprocedures be treffende de in het onteigeningsplan „Tuindorp Kethei'1 opgenomen percelen, werden beëindigd. Over de overdracht van de in het ont eigeningsplan St. Liduinastraat opgeno men percelen, werd mét de eigenaren onderhandeld. De nog op de Dam en Korte Dam in het trottoir aanwezige particuliere stoepen, werden in 1964 onteigend en daarna opgeruimd. Voor de toekomstige sanering van de binnenstad, werd, als daartoe de mogelijkheid aanwezig was, tot aankoop van percelen overgegaan. In de Stationsstraat werden de resterende bouwvallige percelen gesloopt- Met de afbraak van de percelen in de driehoek Vlaardingerstraat—Kethelstraat on VeUevest, werd een begin gemaakt. Vlaardingerstraat werden evenals enkele Alle percelen aan de N.W.-zijde van de percelen aan de Veile vestKethelstraat gesloopt. Voor de bouw van de school aan de Dwarsstraat, werd tot afbraak van enkele aan de Hoofdstraat liggende percelen overgegaan In veroand met nieuwbouw of bouwvalligheid werden ten slotte door de gehele stad opstallen af gebroken. Welgeteld 1255 wandelaars en wande- laarsters hebben de 22ste Avond Vier daagse van de Ned. Wandel Bond weer gelopen. Dat viel soms echt niet mee, want enkele avonden regende men druip nat. Op-de laatste avond had men alles mee; nog een beetje zon, dus droog weer, muziek en veel bloemen die met armen vol werden aangedragen. Zo werd het een vrolijke slotwandeling met veel toeschouwers, die uiteraard voor een belangrijk deel tot de familie leden van de wandelaars behoorden. Drumbands van Gusto, Excelsior en DOK zorgden voor i hét goede marstem po. Omstreeks negen uur. was iedereen „binnen" bij de St. Thomasschool. Daar werden de prjjzen uitgereikt, kregen sommige voeten een welverdien de behandeling en werden beloften ge maakt voor het volgend jaar. PERMANENTE DEALER AUTOMOBIEL BEDRIJF SHOWROOM EN WERKPLAATSEN Ludolf ca Jonghstraat 13-19 Rotterdam 32 en 33 1 IS LA >4 DL BOEUF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, stearlnevrtj. VRAAG UW WINKELIER i Deze platen gebruikt u waar multiplex en meubelplaat te duur uitkomen. Vakkundige voorlichting, alle platen op elk gewenst formaat verkrijgbaar. De prijs zal u meevallen Ook in gefineerde uitvoering Kom kijken en vraag Groeris prijzenboekje met honderden prijzen. BINNENVERING het beste bed ooit gemaakt! SCHUIMRUBBEF nog nooit geëvenaard HAZET-FABRIEKEN Zevenbergen N.B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1