Schiedam werd 20 jaar geleden door Brabant schoongemaakt gebr. van Esveld v nemo gered Schiedamse Schoonheden Uit de Kerken tweka BADKLEDING Een zaak op zichzelf Examen doen? ME HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULI 1968 2 Schiedam We bedoelen er echt geen kwaad mee, Wanneer we zeggen dat de kolonn» Branbantse meisjes die in de juni-dage7i van 1945 Schiedam kwam bezetten heeft geholpen, om Schiedam én de Schiedammers schoon te maken. Dat was immers in de dagen na de bevrijding, toen reeds zoveel jaren zeep ontbrak, en er door diverse omstandigheden allerlei ziekten gingen heersen. Er waren toen veel mensen te moedeloos om iets aan zichzelf te doen. Toen verscheen de ..Kolonne Noord-Brabant"; dappere meisjes, die na een moeizame reis uit het zuiden gehoor gaven aan de oproep om hulp begonnen en in Schiedam hun menslievende taak begonnen. In de nacht van 20-21 juni 1945 stopte voor het perceel Tuinlaan 98 een auto bus met 16 opgewekte, maar erg ver moeide meisjes. Na een lange reis met veel pech waren ze uit Raamsdonks- veer gekomen. Het pand aan de Tuin laan, vrijwel naast het postkantoor, stond leeg en de meisjes met als leidster mej. J. T. Ribben, trokken er in. De volgende dag werden de mouwen opgestroopt en gingen zij aan het werk. Rapporten We Citeren uit enkele rapporten: „Van morgen hebben we eerst een meisje een goede wasbeurt gegeven. Daarna kwa men we bij een oudje, bij wie de korsten van het vuil op armen en benen zaten. We hadden zelf warm water meegeno men, doch konden haar de eerste keer niet schoon krijgen. Er was ook geen schoon goed. Toen we haar gewassen hadden moesten we haar het vuile goed weer aantrekken. De vlooien sprongen uit de mouwen „We hebben via zuster Neleman uit Lage Zwaluwe 5 paar schoenen gehad, zodat we 5 meisjes konden helpen. Via zuster Clementiana ontvingen we ook het I.K.B. suikerpakket en melkpoeder en ook 4 mud kolen. Van het Rode Kruis ontvi'ngen we de ze week 12 busjes melk. Deze week werkten we in totaal 34 ge zinnen. Twee meisjes waren in een gezin waar babies werden geboren. De eerste dag werd begonnen met de kinderen te wassen, daarna werd het huis opgeruimd. Eén van de meisjes heft scabiës opge lopen en is door het Rode Kruis behan deld". „Twee meisjes zijn begonnen in een ge zin met 9 kinderen, waarvan de moeder het vorig jaar overleed. De buurvrouw deed het huishouden toen, maar werd in januari ziek. De meisjes hebben het was goed driemaal moeten weken. Het hele huis moest worden schoongemaakt. Er is hier veel ellende. Kinderen die geen kle ren hebben; beddegoed te kort. Een vrouw lag in bed alleen met een jas over zich heen". ,,In een week hebben 14 verschillende meisjes totaal 39 gezinnen bezocht. Hier en daar ontbreekt alles. We hebben vo rige week elektriciteit gekregen, doch er is geen gas en het heten van water gaat moeilijk. De meisjes weten de wassen soms niet schoon te krijgen. Als het goed aan de lijn hangt, springen de vlooien er vaak nog uit". Dankbaarheid Genoeg uit de rapporten om een indruk te krijgen van hetgeen deze „engelen" in Schiedam te doem kre gen. Geen wonder, dat toen de meisjes Drie gezinshulpen met babies die ge boren werden in de gezinnen waarin zij hulp verleenden. Dat zijn dan nu inmiddels 20-jarige „babies". «ERGENS ZOVEEL KEUS- NERGENS ZO VOORDELIG HORIZONTAAL L kader t Lea's vader teug l boom l variatie i hulptaal 1 soort tekening 5 labiel 5 insekt r soort walvis i biet niet afgaan (geweer) terug J dansfeest 4 onb. v.n.woord 5 windrichting (afk.) 3 latwerk 7 bijwoord ES remplaceren D pers. v.n. woord 1 vaartuig 2 vaartuig 3 nerf 4 getij 5 iemand die meedoet 6 Frans lidwoord 7 volgroeid 8 seconde 39 streep 40 opschudding 41 soort zigeuner 42 beginnen 43 vogel 44 bijwoord 45 onb. v.n.woord 46 soort veranda 48 kandelaar 49 achting 50 beroep 51 telwoord 52 soldatenkost 53 buigzaam 54 beroep VERTICAAL 1 kledingstuk 2 Engels bier 3 rivier in N.-Holland 4 vernis 5 politieke partij (afk.) 6 drank 7 rivier in N.-Brabant 8 windrichting (afk.) 9 drank 10 lofdicht 12 soort vertaling 13 soort schouw 14 voorzetsel 15 nieuw (voorvoegsel) 17 verloren gaan voor 18 bochtig 19 wapen 20 voordat 21 griezelig 22 in orde brengen 23 drinkgerei 26 manspersoon 28 lor 29 voorzetsel 30 dwaas 31 standaardmaat 32 soort verklaring 33 delfplaats 34 vreemde taal 37 vleeswaar 40 kwajongen 41 soort brood 42 op de manier van 43 beroep 44 plaats in N.-Afrika 45 opening 46 papegaai 47 besteend rijshoofd 48 zoogdier 49 twijg 50 bijwoord van graad 51 Romeinse rijk (afk.) KIJK EN VERGELIJK 5 speciale aanbiedingen Bungalowtenten m. voorl. 3 a 4 pers f 198 5 a 6 pers 278 Bungalettes op frame met ingen. grondzf 110 Bagagewagens m imp. f 358 Luchtmatrassen extra groot Schotse ruit f22.5'0 2-persf47.50 Slaapzakken wasbaar deken model pracht dessin f 23.50 Ook caravans, tentwagens, imperials, rubberboten enz Ook 's avonds op ma - wo - vr Inruil en gespr. bet. mogelijk. Mevr. Krijger-Ribbens toont het her inneringsbord dat de gemeente Schie dam de kranige helpsters heeft aan geboden. op zaterdag 20 oktober uit Schiedam ver trokken en huiswaarts keerden, er niet alleen dankbare woorden zijn gesproken, maar dat er ook veel dankbaarheid was. Burgemeester K. Bosch getuigde na mens het gemeentebestuur van die dank baarheid en overhandigde de meisjes een Delfts blauw herinneringsbord. De leid ster van het team had kennelijk haar hart zozeer aan Schiedam verpand, dat op haar verzoek en aan haar toekomsti ge echtgenoot, de heer A. W. Krijger, werd toegestaan het perceel Tuinlaan 98 in te richten tot winkel in fotografische artikelen. Deze winkel kreeg de naam: „Noord-Brabant" om zo de band uit die moeilijke dagen na de bevrijding leven dig te houden. Dit alles is nu dus 20 jaar geleden. Het werk van de meisjes uit die veel bewo gen dagen mocht nog weieens in herin nering worden gebracht! I MUGOLIN (reukloos) I ter voorkoming van htuggebeten. Bromfietscross in liet Sterrebos De motoren van de brommers mochten zo hard ronken als zij maar konden en dat was op zichzelf al een genot voor de bromfietsende jeugd. Er was een wedstrijd georganiseerd met als inzet de „Bromprijs van Schiedam". Het ging er niet om, wie het meeste geluid kon pro duceren, maar meer wie het best en het vlugste het parcours kan. afleggen. Het parcours in het Sterrebos was niet ge makkelijk en er moesten nogal wat hin dernissen worden genomen. Het ging er echter sportief aan toe en de toeschou wers waren niet karig met hun toejui chingen. Er waren 23 deelnemers, een 'aantal, dat nog niet was gehaald in vorige wed strijden. B. Asmus won de eerste prijs, daarna volgden 2 J. van Engelen, 3 A. de Rooy, 4 C. de With, 5 A. Thierry, 6 P. Pinto, 7 J. Cohen, 8 P. Onink, 9 M. Mackay, 10 ,C. Droog, 11 J. v. d Heuvel, 12 H Vooys, 13 A. de Wit, 14 L. den Ouden, 15 J. Boogaarts. NADEREN VULCRNIA MUM GEHEIME BASIS EN KRADHTSTATIONWe ZUL- VRN DE PUL-INKTVIS LUS LANGZAAM OVER VERZAMELING VAN KLASSIEKE WERKEN Bonder END OF VJJAND KAN MB NIET SCHELEN... MÖSEeeN «CHIP VAN WELKE NA- EEN SCHIP VAN DIE VIJANDIGE ONZE FLESSEN CONS6IL WANHOOPT WANNEER ZO DIEPER. EN DIEPER IN ONBEKEND WATER ZAKKEN NED, MOETEN WEDE (/ONZE EN USE HOOP REST VAN ONS LEVsN ZUN DE ELESSEN, GEVANGENEN 2'M JJPiE IK UITGOOIDE... HN Deze HALVE IDIOUTfMCT db «jsitie van HET ONBEKENDE 61. ND, WAAR HM one, BENVOgei ^ONDERTUSSENIN KAPITEIN NEMO'S HUT.3 OA. DAT HES IK COK PB ENIGE DM O NOG IN LEVEN PEffr PROFESSOR AEDNNAX. 'Cf VULCANIA ZULT GE DE OMVANG VAN M'JN KRACHT ZIEN ...GENOEG KRACHT OM DE HELE MENSHEiD KUNT WEL EENS MWPLAN IS U ALS GEZANT TE GEBRUIKEN OM DIE GEHATE NATIE ZUN WAPENS NEER TE LATEN LEGGEN EN Z'JN SLAVENKAMPEN OP HEFFEN... IN RUIL PLOTSELING BEGINT HET ALARM- ■5VSTE6M Te WeKKCN Jaarvergadering Excelsior' heren A. van Mil, vice-voorzitter die zie] niet meer herkiesbaar stelt en de he ren J. Kloos, secretaris en Th. de Veth, 2e penningmeester. De heer J. Oosterholt bedankte als be stuurlid. Als nieuwe bestuursleden wor den voorgedragen de heren J. N. Mazee, F. van Rijsbergen. In verband met de steeds stijgende kosten wordt voorgesteld om de contri butie te verhogen voor de actieve leden met f3 per jaar welke dan f30 zal be dragen; voor A-junioren 16 en 17 jaar 1 13 jaar r f 18 C- 0 Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uur ds. A. Hoffman, H. Doop, 5 uur ds. Van Zetten, Vlaardingen; Bethelkerk 10 uur ds. J. G. Jansen, 7 uur onbekend; Op- standingskerk 10 uur ds. R. H. Wissink, 7 uur ds. S. P. de Roos, Rotterdam; Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes, 7 uur ds. J. G. Jansen; Kethel, Dorpskerk 10 uur ds. W. Vons, H. A„ 7 uur ds. W. Sirag, Rotterdam, Jeugd dienst; De Rank 8.30 uur geen dienst. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 uur ds. W. A. Krijger, 5 uur ds. Nammemsma; De Ark 9.30 uur ds. J. Bovenberg uit Lei den, 2.30 uur ds. Krijger; Magnalia Dei- kerk 10 uur ds. P. R. Everaars, 5 uur ds. Krijger; Goede Havenkerk 10 uur ds. W. Hogenhuis uit Rotterdam, 5 uur ds. P. R. Everaars; Julianakerk 10 uur ds. Nammensma, 5 uur ds. Bovenberg. Ned. Prot. Bond 10.30 uur ds. J. G. Jacobs uit Den Haag. Leger des Heils, gebouw Lange Haven 71, 10 uur Heiliigingssamenkomst, 6.30 uur openluchtsamenkomst Koemarkt, 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Leiding majoor en mevr. Drijver-Salomon. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven 97, dienst om 9 en 3.45 u torenstudie. Vrjje Geref. Gemeente, Tuinlaan 50, 10 en 4 uur dienst. Chr. Geref. Kerk, Warande, 10 en 5 uur dienst. Baptisten Gemeente, Lange Haven 129, 7 uur samenkomst. Mission to Seamen, Anglicaanse dienst, kantine Wilton-Fijenoord, iedere eerste, derde en vijfde zondag der maand v.m, 9 uur. Rev. Chr. Reeves B.A. Kerkgemeenschap tot verbreiding der Geref. Leer, Lange Nieuwstraat 67, 10 en 5 uur ds. H. Hofman. Geref. Kerk (vrijgemaakt), Westvest 30, 9.30 en 4.30 uur stud. J. van Kranenburg uit Kampen. Herv. Geref. Evangelisatie, gebouw Irene, 10 uur de heer H. de Reus uit Ouddorp, 4 uur ds. H. Stolk uit Scheve- ningen. Enorme keus VAN DER LEEDEN BROERSVEST 4 Oplossing van deze puzzel elders in dit nummer Wanneer men door de Schotse poort gaat, komt men in een doolhof van half gesloopte steegjes terecht. Ook ontmoet men hier op zijn weg nog een oud hofje dat op zijn beurt via, een smal donker poortje, toegang geeft op de Herenstraat. Het hofje wordt nog steeds bewoond, maar gezien de toestand van de naaste omgeving en in de weten schap dat in het oude Schiedam een grote sanering op stapel staat, zal ook dit hofje zijn bestaan niet meer zo héél lang kunnen rekken. OCTAVE DECONINCK Apotli ekersdienst Apothekersdienst Schiedam vanaf vrij dagavond 6 uur: apotheek Gouka, Groenelaan 127, telefoon 2680364. De vorige week is de heer De Swaan (23-jarige student) te Amsteraam ver oordeeld tot honderd gulden boete, subsidiair tien dagen hechtenis vanwe ge „smalende godslastering' in iet Studentenweekblad Propria Cures. Hij had daarin Christus allerlei namen ge geven, die ons hier niet interesseren. In een gesprek met een journalist ver klaarde de heer De Swaan, dat hij met zijn schrijven de methode van de Haagsche Post belachelijk wilde ma ken en dat hij bovendien wilde aan tonen, dat het evangelieverhaal niet te actualiseren is. Dat wil zeggen dat hij van mening is, dat het evangelie van Christus de moderne mens niets te zeg gen heeft. Ik moest daarbij denkeu aan wat de onlangs overleden Joodse geleerde Martin Buber eens in zijn Chassidische verhalen schreef „Wie zegt, dat de woorden van de Leer een zaak op zichzelf zijn en dat de woor den der wereld een zaak op zichzeJ zijn, die wordt een Godloochenaar ge noemd". Hier wordt de zaak wel heel scherp ge steld, wat Buber hier schrijft ten aan zien van de leer (van het Oude Testa ment) geldt niet minder van hel evan gelie van Christus. Misschien, dat er wel veel mensen zijn, die deze mening delen, nl. dat de woorden van net evan gelieverhaal een zaak op zichzelf zijn. D.w.z. een zaak voor liefhebbers, voor mensen met aanleg voor religieu3e zaken. Mensen, die er nu eenmaal 'n soort hobby van maken om zich te ver. diepen in „onwerkelijke" aangelegen- - heden. Daar staat dan tegenover, lat miljoenen mensen staande houden dat het evan gelieverhaal wel degelijk wat met de moderne mens te maken heeft en dus geen zaak op zichzelf is. riet evangelis is niet een kous apart, die je buiten je leven, buiten je zaken, bulten politiek, buiten de gerechtigheid In de maatschappij kan houden. Voor £>r. Martin Luther King is zijn ïtrijd tegen de rassendiscriminatie tn Amerika wel degelijk een zaak van zijn gelool An ders werd hij misschien één van de in het Noorden geaccepteerde geleerde»., die zich buiten de politiek nouclen aa een rustig leven lelden. Hetzelfde gelat voor mevrouw Brusse, die als enige Ne derlandse in Johannesburg tegen de apartheidspolitiek demonstreerde- Gelukkig lijn er nog zulke mensen voor wie het evangelie wel degelijk iets te maken heeft met onze samenleving. Want dat heeft de „Man van Smar ten" gewild. Daarvoor neeft Hij" die smarten gedragen. MEDEMENS Mijnhnii^ Agenda Schiedam Op 2 juli in het Wijkcentrum, 20 uur Meisjescentrum „De Zonnebloem", Kon- taktavond. Marijke 3 juli 14 uur, Het Singel kwartier: Bijeenkomst. Stedelijk Museum: De Wereld Foto tentoonstelling „Mensen op weg". Tot en met vrijdag 2 juli ligt van half 9 tot half 6 Fn het stadhuis een felicitatie- register ter tekening, in verband met de verloving van prinses Beatrix en de heer von Amberg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 2