Het Proveniershuis door de eeuwen heen l""sves""s Wieden -J Rotterdammer brengt na 4 jaar- zeldzame zegel op de markt Gezinsvoorlichting voorziet in een grote behoefte BS? DE HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULi aSM tijdelijk met '»1 *Til 1 JAARGETIJDE 'J'VJI SPELDJE ^HorAST^J Uit larla var, 4 Bij tube van fl.« Wie het vredige hofje in het Proveniers huis ziet, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat hier een terrein ligt dat in oude tijden nogal wat strijd gezien heeft, al was dit dan. een woorden- en papierstrijd. Op wiens grondgebied ston den bijvoorbeeld de enkele huisjes aan de Overschiesestraat; vielen zij onder de jurisdictie van Ambachtsheer Diederik van Mathenesse of van het stadsbestuur van Schiedam? De zogenaamde „leprozenlijders" brachten hun problemen mee, en ook de aanhangers van de nieuwe leer" (de gereformeerden) In 1756 was het zover, dat een nieuw Proveniershuis moest worden gesticht, waarna de „commensalen" tot menig juridisch gevecht aanleiding gaven. Ten slotte was er dan nog .een belangrijke vraag, of het huis ook moest openstaan voor de rooms-katholieken. De geschiedenis begon zich ter plaat se al in de vroege jaren van Schiedam te ontwikkelen; om precies te zijn, in 1370. Toen stonden er net buiten de „Overschiese Poort" enkele huisjes, die oen „wrijfpaal" werden tussen voornoem de Ambachtsheer en het Schiedamse ge meentebestuur. De vraag was, wie over die grond plus huisjes de zeggenschap mocht uitoefenen. Albrecht van Beieren spaarde kool en geit en decreteerde, dat zowel Diederik van Mathenesse als het stadsbestuur Schiedam rechten konden doen gelden, hetgeen uiteraard allerminst een oplos sing van de kwestie betekende. Kennelijk heeft de tijd dit gedaan, want latere geschiedenisboeken spreken alleen nog maar over de rechten van Schiedam. „Zieckenvelt" Het eerste „Hof van Mathenesse" heeft meer als „Zieckenvelt" dienst gedaan. De oude archiefboeken vertellen, dat ieder jaar op Goede Vrijdag twee inge zetenen van de stad Schiedam werden aangewezen, om er als „zieckenmeester op te treden. Kennelijk kwam er geen bekwaamheid aan te pas, want zo worden op 5 april 1482 Adriaen Jacobszoon Muys, een backer" en Cornelis Janszoon, de bar bier, tot voornoemde functies aangewe zen. Later werd de titel van „ziecken meester" vervangen door die van ,.le- proosmeester". Dat was toen de me laatsheid heerste. Dat ging goed tot labo, toen de aanhangers van „de nieuwe leer" het gemeentebestuur om een kerk- gebouw verzochten, zulks omdat de Sint Janskerk, die tijdelijk in gebruik was ge nomen, moest worden ontruimd. De vroede vaderen van Schiedam be sloten toen, dat „het zieckenvelt buy ten de Overschiesche poort geleegd zal wor den", waarna de gereformeerden het te huis betrokken. Waarschijnlijk is toen aan het Groenewegje het nieuwe zieken huis ingericht. „Vagebonden" De „leproosmeesteren" verzochten aan het bestuur der gemeente toestemming, om van andere gemeenten een „bede te mogen richten voor een „aalmoes, ten eijnde de leproosarmen alhijer metre penningen uijtte beeden ende aelmoessen derzelver Steden, een bequaeme wonmge buijte deze Stede souden mogen timme ren." Tot die „omliggende steden wer den gerekend Amsterdam, Haarlem, Lei- dein, Delft, Rotterdam, Gouda en Bnelle. Het liep niet hard met die „aelmoes sen" want de leproosmeesteren moesten het 'stadsbestuur berichten, dat zij „ter saecke van het timmeren vant nieuwe leprooshuijs ten achteren gekomen wa ren, seecke somme van penningen. Als resultaat hiervan, zou de stad drie honderd gulden per jaar gaan behalen uit de stadsbeurs" en men mocht de koop som van het „oude leprooshuijs metten thuijn ende erve, geleghen aan t Groen- weechgen behouden". Dit leprozenhuis werd gebouwd in lotw. Er mochten alleen personen die met „la zerij" waren besmet worden opgenomen, doch uit de stukken blijkt, dat er ook wel „vagabonden" in terecht kwamen, Proveniers In een ordinantie van 13 augustus 1629 staat te lezen, dat „de leproosmeeste ren zullen blijven bij het gebruijck no- pende het aannemen van proveniers", zoals hier voor het eerst de door „le proosheid" aangetasten worden genoemd. In 1636 is de naam „Leprooshuijs" ge heel verdwenen en vervangen door „Pro veniershuis", zoals een overlijdensakte van een inwoner aangeeft. De melaatsheid was verdwenen, maar toen had inmiddels de „heete zieckte" (de pest) zijn intrede gedaan. Vrijdag B april 1648 werden voor de eerste maal in de geschiedenis „Prove- niersvaders" gekozen, later vervangen door „regenten". Toen werd ook een ge heel andere maatstaf voor de bewoners aangelegd, want men kon zich inkopen en men treft onder de „commensalen" de namen aan van gegoede families uit Schiedam. t Nadat eerst nog het toen bestaande Proveniershuis was vergroot, werd in 1756 besloten een heel nieuw gebouw ta stichten op die plaats. ,r Dit werd dan het Proveniershuis. Van wege dat inkopen hebben zich nogal eefts meningsverschillen voorgedaan en zijn processen gevoerd. Ook de vraag of rooms-katholieken zouden worden opge nomen, kwam in het geding. Die kwes tie werd opgelost, na een zware discus sie of in juli 1804 de 72-jarige David Meijer zou worden toegelaten, waarvoor hij de somma van f1800 zou betalen De raad van de stad ging uiteindelijk hier mee akkoord. Het Proveniershuis. voor de politie Op 10 november vorig jaar, werd de eerste paal geslagen voor de eerste fase van de verbouwing van het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat. Verwacht wordt, dat omstreeks augustus a.s. dit eerste deel gereed zal komen. Momenteel worden uitgewerkt de be stektekeningen voor de tweede en derde fase, die in hoofdzaak betere huisvesting voor de vreemdelingendienst en verkeer, speciale wetten kinderpolitie, surveillan ce-dienst, jeugdbrigade, commissariaat, wapenkamer en magazijn betreffen. De aanbesteding hiervoor kan spoedig wor den verwacht. Inmiddels zijn diverse verbeteringen tot stand gekomen in het hoofdbureau. Zo is in de agentenwacht een ruimte af gescheiden met houten pui en onbreek baar glas, ingericht als dagverblijf voor arrestanten. Schildérwerk is verricht aan muren, plafonds enz. in twee kamers. In de wachtkamer werd vloerbedekking gelegd en glasgordijnen werden in vijf vertrekken aangebracht. Aan de voor gevel is een lichtbak geplaatst. De cellenoproepinstallatie werd geheel vernieuwd en een rijwielloods moest wor den gedemonteerd. Er was veel onder houdswerk aan de centrale verwarmings installatie, vooral door de slechte toe stand van de leidingen onder de vloeren. Ook de politiepost aan de Buitenhaven weg werd wat opgeknapt en de politie post in Kethel onderging enkele repara ties. Muziek bij K.W.-mars Gezien de grote deelname van muziek korpsen en drumbands aan de op zater dag 3 juli a.s. te houden Koningin Wilhel- mina Mars te Schiedam, zijn door de organisatoren van deze wandeltocht extra prijzen beschikbaar gesteld voor de deelnemende muziekgroepen. De inschrijving, ook voor gewone wan delgroepen en indivlduelen is nog mo gelijk en wel aan de onderstaande adres sen: J. H. F. v. d. Bruggen, Vondellaan 52b, M. Faasse, Groenelaan 50b, Ph. van Oordt, Oldenbarneveltstraat 79 allen te - Schiedam en bij L. de Leeuw v. Weenen, Millinxstraat 54b te Rotterdam-Zuid. Inlichtingen telefoon 263309 (010). STEREO BESCHUIT- EN KOEKFABRIEKEN N.V. Gouvernestraat 53-75 Rotterdam - 'Tel. 235700 vraagt ter assistentie van de hoofdjuffrouw op één van de inpakafdelingen in de avonddienst een ambitieuze JONGE VROUW Het werk vereist een zekere mate van zelfstandigheid en tact om met mensen om te gaan. Enige ervaring in dit soort werk strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Wilt u iet» meer hier meer horen? SehrUf ons dan even een briefje of maak tele fonisch een afspraak of kom even langs. Goed bier sfeer op onverzorgde bodem. „Het is vier jaar geleden dat mijn vrouw in het postkantoor aan het Mathenesserplein stond. Een dame voor haar vroeg twee zegels van een kwartje en toen ze die kreeg riep ze, min of meer ontdaan: „O. nee hoor, die moet ik niet hebben, die zijn niet goed." Hoe mijn vrouw plotseling zo vlug kon reageren weet ik niet maar ze zei: ,,Geef ze mij dan maar me vrouw" en ze betaalde haar twee kwartjes en ik had een kostelijke ze gel te pakken". De 71-jarige Rotterdammer A. van Dijk, glundert bij de gedachte dat zijn vrouw (mijn minister van financiën, noemt hij haar) zo vlug toehapte. „Zo vlug", zegt hij, „dat die loketbeambte de zegels niet eens meer te zien kreeg. Ze kwam toen thuis en we hebben die zegels in een papier gevouwen en op geborgen. Later heb ik er één afge haald, die mankeerde niets, maar dat misbaksel heb ik stiekum laten zitten met de gedachte: „Je kan nooit eens weten". Ik ben geen verzamelaar en natuurlijk waren er wel liefhebbers in mijn familie, maar ik heb die kuriosi- teit niet weggedaan. Vorige maand las ik echter over twee kappers in Doetin- chem die voor 150 een blok misdruk zegels aanschaften waarvoor hen prompt 6.000 geboden werd. Ik dacht: „Ik heb ook zoiets, nee, mijn zegel is in feite veel mooier." Die duizendjes speelden me toen door het hoofd. Niet dat ik zulke grote verwachtingen heb, hoor, maar je kan nooit weten hoe een koe een haas vangt en het is nou eenmaal zo dat je van zo'n zegel geen prijs weet. Het is wat een gek ervoor geeft en nu hoop ik maar op zo iemand. Het zou goed uitkomen want volgende maand gaan we onze 45-jarige bruiloft vieren en dat zou dan wel eens een beetje flinker uit kunnen pakken dan nu voorzien wordt". De gedachte van de heer Van Dijk, dat hij met deze zegel iets zeldzaams te pakken heeft hebben w(j willen toet sen aan de vakkennis van onze mede werker (schrijver van „Fllate-loods") de lieer E. R. Hofman. Hieronder geeft deze zjjn visie. Heeft u zich tijdens het lezen van een spannend pocketboek ook wei eens geërgerd aan een mislukte blad zijde? Meestal vertoont deze aan een der beide hoekjes een uit te klappen vreemdsoortig gedrocht, dat, als het nogal uit de kluiten is gegroeid, ook aan de andere kant is bedrukt en wel De samenwerkende Evangelisatie- commissies van de Hervormde Kerk, Vrij Evangelische Gemeente, Gerefor meerde Kerk en het Leger des Heils hou den weer een openluchtsamenkomst op zondag 4 juli 1965 aan de Rralingse Pias laan te Rotterdam, ter hoog.e van IJs club Kralingen, aanvang 11.30 uur. Als spreker treedt op de ds. Postma. In de bekende Franse tijd had het Proveniershuis nogal met financiële moeilijkheden te worstelen en moest in het vervolg minimaal f3000 inkoopsom worden betaald. De jaarlijkse uitgaven van het hujs bedroegen toen f 12.000. Lr werd een binnenvader benoemd, wiens taak het o.m. was te zorgen, dat er goed bier was voor de „commensalen een Rechts de oudste bewoonster van het Proveniershuis mevrouw P. C. Schou tenlinks haar „opvolgster", mevrouw Admiraal. In de woning van mevrouw Admiraal hangt het goed Nederlandse spreekwoord te lezen: „Wie z'n eigen tuintje wiedt, ziet bij een ander het onkruid niet...." Een spreekwoord, dat een bepaalde gemeentelijke dienst zich hier wel zeer mag aantrekken, want er valt In het Pro veniers-tuintje echt wel wat te wieden. Het gras staat er afschuwelijk bij en de vriendelijke aanblik van de enkele bloemen die er staan gaat verloren. Mo gelijk is het vergeten maar als er toe vallig eens een gemeentelijke grasmaai- machine werkeloos staat dan is daar „het klussie" in de binnentuin van het Proveniershuis. Het is niet alleen ten pleziere van de bewoners zelf maar ook van heel wat vreemdelingen die hier een kijkje komen nemen. krentekoek werd verschaft, een fles wijn op „Kopermaandag" en ook op paarden marktdag met pinksteren en pasen. Bij raadsbesluit van 28 april 1846 kwam het Proveniershuis in het bezit der ge meente Schiedam en daarmede in rusti ger vaarwater. Dat wil zeggen, de ge meente ging er toe over om de huisjes te verhuren aan hen die zich opgaven. Uiteraard wordt wel enige selectie toe gepast, maar toch komt ieder Schiedams echtpaar, zij het met een leeftijdsgrens en financiële limiet, in aanmerking. De huurprijs is laag, rond de vijf gulden per week. De huisjes bevatten beneden een kamer met een keukentje, boven een flinke zolder. In totaal staan er 50 huis jes en dan is er nog het gebouw, dat als „de kerk" wordt aangeduid, waarin een aantal mensen zijn ondergebracht. Zoals b.v. mevr. P. C. Schouten, die met haar 87 jaar zich de oudste van de bewooners(sters) mag rekenen, ook wat aantal be woningsjaren betreft, (31 jaar.) Haar echtgenoot stierf er plm. tien jaar geleden. Neen, het is beslist geen „bejaarden-hofje", want er zijn ook heel wat jongere bewoners van het Pro veniershuis. De hand van de sloper heeft in deze omgeving reeds flink toegeslagen: de nieuwe Proveniersbrug is een voorbeeld van moderne verkeersverbetering, doch het Proveniershuis heeft zich voorlopig nog weten te handhaven. Het zal niet zo lang meer duren, voor dat de overbuur, het h.b.s.-gebouw, aan de sloper wordt overgelaten. o Het jaarverslag over 1964 van de Stichting voor huishoudelijke en gezinsvoor lichting te Schiedam constateert, dat de werkzaamheden van de stichting in de hier ter stede bestaande behoeften op het gebied van huishoudelijke en gezinsvoorlichting voorzien. De snelle ontwikkeling van het voorlichtingswerk in het afgelopen verslagjaar en de voortekenen voor het thans lopende jaar zijn er een bewijs van. De belangstelling voor de verschillende cursussen neemt nog steeds toe. Ook de voorlichting door middel van lezingen, demonstraties, films e.d. trekt veel belangstelling. De ontplooiing der werkzaamheden deed een steeds groter behoefte ontstaan aan leerkrachten. Volstaan werd met aantrekken van 13 losse leerkrachten. Omdat er geen speciale opleiding be- tingswerk aan volwassenen, ziet de Federatie het als haar taak. de des kundigheid van degenen die met de voor lichting zijn belast, te vergroten, door het organiseren van scholingsbijeenkom sten en kaderdagen. Hieraan werd door de leidsters en vaste leerkrachten deel genomen, voorzover dit betrekking had op hun specifieke werkzaamheden. Door de snelle ontwikkeling van het werk, is het huisvestingsprobleem urgent geworden. De stichting beschikt thans over twee lokalen van „Sursum Corda", waarvan slechts een permanent beschik baar is. Dank zij de medewerking van bestu ren en schoolinspectie, kan gebruik wor- Schutters houden rust De schietvereniging Schiedam gaat haar activiteiten voor dit seizoen langza merhand beëindigen Op 18 augustus wordt het wekelijkse schietprogramma voortgezet. Woensdagavond, 30 juni, heeft de beschermheer der vereniging, ir. B. Wilton de prijzen uitgereikt die behaald zijn in het afgelopen seizoen. Woensdag 7 juli is er nog een schiet wedstrijd in het Beursgebouw, waaraan wordt deelgenomen door de afdelingen Rotterdam en Barendrecht van de Kon. Schietvereniging „De Vrijheid". Na afloop van de wedstrijden, vindt meteen de prijsuitreiking plaats. den gemaakt van de keukens van da Chr. Huishoudschool, de Huishoud- en Indus trieschool en Mr. dr. van den Bergh- school. Er kunnen overdag geen kookles sen worden gegeven. In totaal werden er 58 cursussen gege ven met 748 cursisten. Het grootste aan tal, 38 met 475 deelneemsters betrof naaien en verzorging kleding, dan volgt hoedjesmaken: 32 cursussen mét 50 cur sisten en bloemschikken: 12 cursussen, 54 deelneemsters. Er werden 12 lezingen gehoudenn met 485 deelneemsters. „Charme en hygiëne" trok het groot ste aantal van hen: namelijk 75. Blijkens het financieel verslag is er een nadelig saldo van f 1.177,31. Iets dergelijks doet zich voor bij de hierbij afgebeelde zegel, waar wel iede re rechtgeaarde verzamelaar graag een voorbeeld van in zijn verzameling zou willen hebben, resp. een niet-verzame- laar de opbrengst ervan in zijn porte- monnaie. (Bescheiden merk ik op, dat hiermede dan tevens en dit valt ge heel buiten het bestek van dit artikel tje de „verzamelaar" is gedefinieerd: hij zal u vol trots vertellen, hoeveel zijn verzameling wel waard is, maar wanneer U hem vraagt, waarom hij ze dan niet verkoopt, 10 1 dat u het ver ontwaardigde antwoord krijgt: „over mijn lijk!" En dit is altijd wel een pret tig geluid voor de a.s. nabestaandeu lijkt mij.) De waarde In vakkringen spreekt men nu niet zozeer van een druk-fout of een mis druk dan wel van een „druk-onregel- matigheid", die, wanneer ze zou zijn opgemerkt, de kontrole beslist niet zou zijn gepasseerd. Dit soort fouten, die nu eenmaal, zelfs in een technisch op het hoogste peil staande bedrijf zoals Johan Enschedé, niet zijn te vermijden, schijnt echter vrij regelmatig op te treden en is volgens mijn mening interessanter dan deze, die onlangs door twee kap pers in Doetinchem werden verkregen. Het betrof namelijk daar een normale regelmatige druk; de fout zal enkel en uitsluitend in het papier zelf. Over de waarde van dit soort druk- onregelmatigheden is uiteraard niets konkreets te zeggen. Pas het opbieden op een veiling zal moeten uitwijzen, wat de hoogste bieder, die uiteindelijk de gelukkige eigenaar van het begeerde stukje papier wordt, ervoor over heeft deze onregelmatigheden dan ook nim- gehad. Een kataloguswaarde is vooruit niet te bepalen. Ik hoop, in een volgend artikel eens uitvoeriger terug te kunnen komen op onregelmatigheden, die we al zo bij postzegels kunnen aantreffen. E. R. HOFMANN Het nieuwe hotel „Rotonde" aan de Burgemeester van Haarenlaan brengt een ander perspektief in deze groen rijke omgeving. Naast de ingebouwde kegelbanen en een gelegenheid die voor dancing gaat dienen wordt het hotel van een moderne akkommodatie voorzien. Oók in dat opzicht een ver rijking voor deze wijk. «til*!»* Msl* IWWMp r I5i*i «I® Wlil lil Hi1 Uw bontmantel u mod* 1951 moderniseren I DE VAKMAN MEENT 40 rreit I MAN I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 4