vrachtschip is pronkstuk - verkeerstentoonstelling Kartonnen op wereld r^\v Ik kijk voortdurend uit naar parachutisten Op de vorktruck Tussen Park en Maas werd J. Sins kampioen uUinijlKDAG 1 JULI 1965' Schiedam 6 HL 4H SPIDO - HAVENRONDVAARTEN - DELTATOCHTEN I ILIJOORP EUROPA'S MODERNSTE DIERGAARDE Toen we maandagochtend na het verlof op het appèl stonden, miste ik de soldaat Frerlcks. Bij het afroepen van zijn naam zei iemand: „die is ziek thuis." „Da's doorgestoken kaart", meen de de lange adjudant, die voor de troep stond. Een paar dagen later kwam Frericks monter de kamer binnengestapt met een sta pel dienstvoorschriften on der zijn arm; „Hoi", zei hij amicaal en zeer on-militair tegen de lui tenant en mij. Ik informeerde belangstel lend, of hij weer helemaal beter was. „Dinsdagavond ben ik teruggekomen", antwoord de hij, terwijl hij zijn baardje glad streek. „Dit is eigenlijk het eerste wat ik doe sinds ik op herhaling ben; ik ben gewoon moe van het liggen." Hij keek de luitenant uitdagend aan: „Ik ben bek-af. Ik heb nog niets anders gedaan dan naar vijandelijke parachu tisten uitgekeken.' De luit en ik keken hem niet be grijpend aan. „Nooit van gehoord?" vroeg Frericks. „Nou, dan ga je op je rug in de hei liggen en dan kijk je maar naar de lucht, hè. 't Is dóódsimpel hoor." „Zeg luit, hebbie mis schien, toevallig een jeep chauffeur nodig? Ik zit nou op een één-tonner waardeloos." De luitenant had geen jeepchauffeur nodig en Frericks droop af. Ik zag hem pas zaterdag middag terug op het balkon van de trein naar Rotter dam. 's Morgens waren we geïnspecteerd door een generaal en ook op deze inspectie had Frericks ont broken. „Inspectie? Nee hoor, niks voor mij. Ik hou niet van dat moeilijke gedoe. Toen die generaal kwam, had ik het toevallig ineens heel erg druk. Wat had je dan gedacht? Ja zeg, ik ben niet van lotje getikt. Ik zal daar een uur in de houding gaan staan omdat zo'n kerel me wil bekijken, kom kom..." Er was geen plaats meer op het balkon en Frericks ging op de grond zitten. „Ik heb ge lukkig een nieuwe broek bij de fourier gehaald, an ders zou de vloer van de trein nog vuil worden", zei hij vergenoegd. Toch had de „soldaterij" hem in deze korte spanne tijds klaarblijkelijk niet helemaal onberoerd gela ten. Zijn eerst zo groene schoudersplegels waren nu in ieder geval gepoetst en ook het koper van zijn koppel was niet meer zo dof als een week tevoren. Ben je ook maar gaan poetsen", vroeg ik. „Och ja, je kunt nooit weten", zei hij. Jk poets per slot van rekening liever even m'n koppeltje, dan dat ik een weekend binnen moet zit ten. Maar het wordt wel tijd, dat ik afzwaai, want ik heb er nu alweer de OUWE STOMP EXCURSIES VOORNS NATUURGEBIED VAN ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP vertalen, dat de kijker er toch wel ieia van meeneemt. Onze eigen Nederlandse PTT bijvoor beeld doet zeer begrijpelijk uit de doe ken, hoe de scheapsTOR werkt en hoe het derhalve mogelijk is, een telex-ver binding met een schip tot stand te bren gen. Bovendien: een telex-verbinding, die niet door atmosferische invloeden kan worden gestoord. Zie, hoe men u dat uitlegt. „Tien mannetjes lopen door tien evenwijdig aan elkaar liggende stra ten naar één punt. Stel nu eens voor, dat er zich in één van die straten een verkeer s-opstopping voordoet. Wel, dan schakelt het apparaat onmiddel lijk over op een van die andere man netjes, en de boodschap komt dus toch ongestoord over Enkele schepen, vertelt men de bezoe ker, zijn er al mee uitgerust en men is er enthousiast over. Overigens laat de PTT hier ook zien, hoe de Semafoon werkt- Dat is het apparaat, dat het mo gelijk maakt om mensen op te roepen, die bijna onbereikbaar zijn. Op de zeer duidelijke stand san de be zoeker bijvoorbeeld een vee-arts laten oproepen door mevrouw. Zij belt een be paald nummer en geheel automatisch stuurt een zender een signaaltje uit. De veearts, die rustig zit te vissen, ziet he* signaal (een brandend lampje) en weet nu, dat hij zijn vrouw moet opbellen. In totaal zijn er zes „afspraken" te maken, want er zijn zes combinatie-mogelijkhe den met lampjes. Het ziet er naar uit, dat de Semafoon- bezitters nog voor het einde van het jaar ook in België zullen kunnen worden opgeroepen, want de Belgen gaan ook meedoen met ons systeem, dat, naar men hoopt, in geheel Europa zal worden gevolgd. Op zeer duidelijke saarten is te zien, over welke afstanden de Sema foon kan werken. Tenslotte laat de Ne derlandse PTT ook nog zien, op welke manier er een technische oplossing is ge vonden voor de specifieke problemen van blinde telefonisten. Men heeft zeer inge nieuze apparaten bedacht, die het de blinde gemakkelijk maken om een vol waardige taak als telefonist te volbren- Antick Als een enorme spin hangt, boven het tentoonstellingsterrein, een ruim tevaartstation, dat is opgehangen aan kabels. Het symboliseert het moderne ruimte-verkeer en vormt een sterk contrast met de ouderwetse postkoet sen die óók op deze tentoonstelling te vinden zijn. De Duitse posterijen hebben zich bijzonder veel moeite ge geven en exposeren ook met antieke costuums. De bezoeker krijgt boven dien een blik achter de schermen ge boden: hij kan zien op welk een im posante, bijna griezelige manier ma chines het werk doen. De drukkerij van de Bondsrepubliek toont een vierkleuren-postzegel-rotatie drukpers voor etsdiepdruk, waarop ook inder daad wordt gedrukt. Duitse steden tonen op enorme ma quettes hun toekomstplannen: orede stra ten voor voetgangers, aparte straten voor auto's, metro's. In vooruitstrevend heid doen zij niet voor Rotterdam on der- Men heeft over het algemeen een zéér gezonde kijk op de toekomst. De Duitsers zijn er al aan gewend (meer nog dan wij) om met de auto rekening te houden. In de grote steden vindt men hier al een auto op elke vijf inwoners. Geen wonder dus, dat de stadsplanologen bij alles wat zij doen aan de auto den ken. Dat doen ook de Zwitsers: zij to nen de tunnels en de toekomstige we gen in hun land. En de Italiaanse ont werper Farina laat op de wereldtentoon stelling zien, hoe hij denkt, dat een vei lige auto er uit moet zien. Het model is hier te vinden: het heeft een voorruit, die bij een botsing naar voren klapt en is van binnen geheel met schuimrubber bekleed. Het stuurwiel is flexibel en de auto heeft bumpers van rubber. Neen: geen normale portieren, maar schuifdeuren, die niet kunnen openklappen en die ook geen passerende wielrijders of bromfietsers kunnen ver wonden En och, waarom eigenlijk ook niet. Dé fauteuils geven een maximum aan comfort en de auto is bijzonder ste vig gebouwd. Die Hollander Het grote aandeel, dat de Nederlan ders hebben in het vervoer, komt op voortreffelijke wijze tot uiting in 't Ne derlandse paviljoen, dat ne> opschrir. „Die Hollander" draagt. Bewust is er naar gezocht de bezoekers, die uiteraard overstroomd zijn door de impressies in de andere paviljoens (er is op de ten toonstelling over het verkeer in München veel meer te zien, dan een mens met een normaal stel voeten in een, of zelfs in twee dagen kan „afwerken"), tóch iets te bieden, waarbij zij even blijven stilstaan. Dat geschiedt: men komt binnen in een grote, donxere ruimte, waarin enorme spiegels zijn opgehan gen en reusachtige projectieschermen. Op drie van die schermen (een van twin tig bij zes meter en twee ronde scher men met een doorsnee van zes meten worden film-impressies gegeven en wel op een bijzondere manier. Terwijl mer. op een van de ronde schermen (het „préludiumscherm" kan zien, hoe hij voorbeeld de kapitein van een schip van huis gaat, zijn vrouw groet, nog even met zijn kind speelt, ziet men op het tweede scherm het schip van die kapitein varen. Op het derde scherm verschijnt af en toe tekst nu over de belangrijke rol van de Neder landse scheepvaart. Allemaal flitsen dus de haven van Rotterdam, een opstij gend vliegtuig van de KLM, onze vracht rijders, de spoorwegen. „Die Hollander" weten wat vervoeren- is zij hebben het altijd al gedaan en zij zijn ermee ver trouwd. Dimitri Frenkel Frank schreef 't korte, bevattelijke verhaal en de ci neast Hattum Hoving verfilmde het. Wtie naar buiten komt, heeft niet het gevoel overladen te zijn met indrukken: in de juiste, smaakvolle presentatie van niet te gecompliceerde gegevens over de be tekenis van Nederland als verkeerslan 1 schuilt het succes, dat op deze wereld tentoonstelling over het verkeer wellicht met deze inzending zal worden geboekt. gebed op een muur, een afbeelding. Een vingerwijzing voor de mens, die in de geweldige maalstroom van het verkeer de naastenliefde niet uit het oog mag verliezen. Ook in het ver keer moet men zijn evennaasten lief hebben. Ook in een auto. Het zijn kleine paviljoens, maar velen houden er toch even by halt. Tot en met 3 oktober duurt deze im posante verkeersshow. De toegangsprijs is 6 Mark per persoon niemand neemt aan dat men het allemaal in 'n dag heeft gezien en dus kan men ook kaartjes kopen voor twee dagen (10 Mark) en voor drie dagen (14 Mark) München verwacht tenminste drie mil joen bezoekers. Over tien jaar wil men hier weer een wereldverkeerstentoon- stelling houden. Hoe die er dan uit zal zien? Na een bezoek aan deze „mo ment-opname" van het verkeer op onze planeet kan men daar maar een ding op antwoorden: dat kan geen mens voorspellen..". Vingerwijzing Dit jaar zal het eiland (foorne in de werkzaamheden voor het Europoortpro ject worden betrokken. Het Voornse na tuurgebied van de Stichting „Het Zuid- Hollands Landschap", dat jaarlijks door talrijke natuurliefhebbers uit Rotterdam en omgeving wordt bezocht, zal tijdens deze eerste activiteiten grotendeels on beroerd blijven. Teneinde natuurliefhebbers in de gele genheid te stellen onder deskundige lei ding kennis te maken met het unieke duingebied nabij Oostvoorne, organisee-1 de Stichting „Het Zuid-Hollands Land schap'' een reeks excursies voor belang, stellenden. Deze wandelingen zijD voor begunstigers van de stichting kosteloos, terwijl andere bezoekers slechts de kos ten van een dagkaart (f0,25 p.p.) ver schuldigd zullen zijn In juli en augus tus zijn er iedere zondag excursies en bo vendien ook op maandag, woensdag en vrijdag. De vertrektijd voor deze excur- Ze hebben er werk van gemaakt, in München, en weinig aspecten van het verkeer zijn vergeten. Rustig, roman tisch bijna tussen het gewoel van mensen en de aandacht-trekkende stands met super-lokomotieven, ruim tevaartcabines, toekomst-auto's en electronische breinen staan tussen de bomen van het park twee kleine pa viljoens, waarin Katholieken en Pro testanten wijzen op de plichten, die de mens heeft in het verkeer. Een Duitse kaarsenkronen voor Laurenskerk In de Grote- of Sint Laurenskerk wor den vanavond, donderdag 1 juli, om zes uur twee koperen kaarsenkronen aange boden, een geschenk van de stad Ber lijn. Tijdens de Duitse week. die vorig jaar in Rotterdam werd gehouden, gaf het Berlijns Philharmonisch Orkest een concert in de Rivièrahal. Het concert werd aangeboden door de Stad Berlijn als een bijdrage tot de week. Na overleg met de Hervormde Gemeente te Rotterdam werd bepaald, dat de volledige opbrengst zou worden ge bruikt voor een of meer lichtkronen voor de Laurenskerk, die tijdens de oorlogs dagen werd verwoest. De Commissie Vorktrukwedstrijnen van de Stichting Vakopleidingen Haven bedrijf heeft afgelopen zaterdag in sa menwerking met de Scheepvaart Ver eniging Zuid de jaarlijkse vorktruckwed- strijden georganiseerd. In een met kleurig geschilderde vaten, kisten en bouwsels uitgezette en met pa- voiseer. en seinvlaggen versierde baan werd tussen Park en Maas een spannen de strijd 'gevoerd. Mede dankzij het fraaie weer werden het geslaagde wed strijden, waarvoor veel belangstelling be stond. Het was ook hier op de Parkka de, dat tijdens de E'55 de eerste vork- truckwedstrijden werden gehouden. Twaalf rijders van acht Rotterdamse havenbedrijven hadden zich van de eer der gehouden selectiewedstrijdèn in de finale geplaatst. Zij bonden een strijd aan, waarbij zeven hindernissen moes ten worden genomen. Deze eisten het uiterste van hun vaardigheid te meer omdat voor elke opdracht een andere en dikwijls voor de rijder onbekende vork truck moest worden bereden. Het valt tenslotte niet mee om die hoge voertuig jes bijvoorbeeld tussen bierflesjes door te loodsen. Vaardigheid én tijd speelden een ge lijke rol in deze baan. Bij het uitzetten van het parcours heeft men er zoveel mogelijk naar gestreefd situaties uit de dagelijkse praktijk na te bootsen. Hier mee was tenslotte zowel het sportieve als het demonstratieve doel van deze wedstrijd gediend. Namens de wethouder van onderwijs, sport en recreatie reikte de heer K. van Driel, waarnemend hoofd van de afde ling sport en recreatie, de prijzen uit. Naast de Europóort Wisselprijs en de medaille van de gemeente Rotterdam bestonden deze uit een aantal goed ge vulde gereedschapkisten. Aan de com missie- en juryleden werd een herinne ringsvaantje aangeboden. Het doel van deze wedstrijden, name lijk om een belangrijk onderdeel van De heer B. van Doorn, diereninspecteur "In de Diergaarde Blij-Dorp, houdt op woensdag 7 juli om tien uur in de Robert Frynstraat 36 een lezing, getiteld: „Blij- dorp geluiden". Ook deze lezing zal ver lucht worden met dia's. Filadelfia Gemeenschap Volle Evan gelie Kerk, Oranjeboomstraat 52, zondag tien uur en half acht de heer P. Quist. Vrijzinnig Hervormden, Groothandels- gebouw, „Kriterion", zondagmorgen half elf ds. Joh. P. van Miullem. het werk in de haven „aan den volke" te tonen, werd volledig bereikt. Ook voor diegenen, die niets met het werk in de haven hebben te maken, waren de wed strijden het aanzien ten volle waard. De uitslagen luiden: Eerste werd de heer J. Sins van Thomsons Havenbedrijf N.V. met een totaal van 309 punten. Daarmede werd de heer Sins voor de derde maal kampioen, zodat hij de Euro poort wisselprijs nu definitief in zijn be zit heeft. Tweede werd de heer N. van der Linden eveneens van bovengenoemd bedrijf, met 464 punten en derde de heer P. de Jong van Quick Dispatch met 584 punten. Kampioen Sins werd ook betrokken in de activiteiten rond de verloving van prinses Beatrix afgelopen maandag. In aanwezigheid van burgemeester W. Tho massen laadde de heer Sins een met bloe men beladen pallet op een dieplader van de firma Vitesse om daarmee naar Soest- dijk te rijden. Gesecondeerd door twee leerlingen van ds Havenvakschool is de bloemenhulde overhandigd aan het ver loofde paar. sies is steeds 9.00 uur. Als vertrekpunt dient de duiningang aan het C. Sipkes- slag, aan het eind van de Van Iterson- laan te Oostvoorne. Hier kunnen tevens toegangskaarten worden gekocht. Voor gezelschappen kan op aanvraag („Het Zuid-Hollands Landschap", Schiedamse- vest 46e, Rotterdam-1) ook op andere da gen en uren deskundige leiding beschik baar worden gesteld. Het duingebied van „Het Zuid-Hol lands Landschap" bevat delen met een bijzondere natuurwetenschappelijke waarde- Hiertoe behoren o.m. de meest naar zee toe gelegen valleien, die in het verleden sterk hebben geleden door een overmatig bezoek van recreanten De achteruitgang van de vogeibevolking ea plantengroei hebben ertoe geleid dat de ze strikte natuurterreinen voor het pu bliek geheel moesten worden afgesloten Deze noodzakelijke afsluiting heeft zo danig aan het beoogde doel beantwoord, dat het thans mogelijk is de afsluiting voor bezoekers slechts te beperken tot te periode van 1 april t.m. 31 augustus. De deelnemers aan de excursies zullen de gesloten strikte natuurreservaten wei kunnen bezoeken. Het Dagelijks bestuur van „Het Zuid- Hollands Landschap" is van mening, dat met deze maatregelen een geslaagd com promis is gevonden tussen de belangen van de recreatie en die van de natuur wetenschap. Swiebertjes burgemeester opende fabriekshal De bekendste „burgemeester" van Ne derland, Rien van Nunen uit Swiebertjes televisiespel, heeft de nieuwe fabrieks hal yan de N.V. van den Bor's Fabriek van Apparaten en Pijpleidingen aan de Strickledeweg geopend. De aanwezigheid van wethouder W. van Schooneveld na mens het gemeentebestuur van Schiedam en ook van de Commissaris van politie, de heer K. Rijpma verzonken hierdoor enigszins in het niet. Zij werden nauwe lijks opgemerkt en evenmin verwelkomd. Rièn van Nunen, in een haveloos ja cket en een keten, die meer op een ket ting leek, stal de show. Met een alge meen praatje over lang uitblijvende ver gunningen trachtte hij een kwartiertje de aanwezigen bezig te houden en zei toen dat de hal geopend was. De heer B. van der Bor werd lof toe gezwaaid voor zijn energie, waarmee hij in enkele jaren een bedrijf opbouwde, dat nationaal bekend is. Het bedrijf telt thans ongeveer honderd medewerkers. De nieuwe hal heeft een afmeting van 31 x 34 meter en is acht meter hoog, waardoor het machinepark aanzienlijk uitgebreid kan worden. Openingstijden bibliotheek zijn gewijzigd Het is al weer enige tijd geleden da» er iets gepubliceerd is over de Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Ge zien het aantal nieuwe leden dat elke week daar binnendruppelt, lijkt het alsof er nog velen in SchiebJ! nooit of slechts vaag gehoord hebben. De nieuwelingen in Schiebroek kunnen een kijkje gaan nemen in het Hervormd Centrum op het Kastanjeplein. De bibliotheek is per 5 juli geopend op maandag, donderdag en vrijdagavond. In de woning van mevr. Admiraal hangt het goed Nederiandse spreekwoord te lezen: Met belangstelling werden de wedstrijden gevolgd. 'Yoegegeven: de Rotterdammer moet er wel even van glim lachen, als hij het ziet. Een schip op het droge, nagebouwd met be hulp van hout, papier, hardboard en karton. Een enorme speelgoed boot, een brok huisvlijt, dat ove rigens miljoenen heeft gekost. Het is in Hamburg in elkaar gezet en daarna in honderd spoorweg wagons naar München gebracht, waar het nu een van de parade- paardjes vormt van de grote in ternationale wereldtentoonstelling over het verkeer, die vorige week is geopend. De miljoenen mensen, die hier gedu rende de honderd en een tentoonstellings- dagen worden verwacht, mogen er op en erin. Zij mogen de brug bezoeken, waai een levensechte kapitein zijn orders uit deelt aan levensechte machinisten, die ook alweer nét doen alsof. Alles is n het werk gesteld om de iliusie zo echt mogelijk te maken. Er staat een radai- apparatuur en er is een radio-hut. Er wordt gelost en geladen. Op het radar scherm kan men een vaart volgen van de monding van de Elbe tot het haven bekken van Hamburg. Vanaf de dekken mogen de bezoekerseen blik werpen naar beneden: daar bevindt zich een ha ven van levensecht karton, maar in de duisternis valt dat niet op. Een kleiner bootje dobbert op de golven. Ahoy.zo als gezegd, de Rotterdammer zal er even over glimlachen. Maar voor de on telbare mensen, die nog nooit een schip \-an 8000 ton hebben gezien, vormt het niettemin een interessante attractie. Zij kunnen er kennismaken met de charmes van de zeevaart. De organisatoren van deze wereldtentoonstelling mag een te geringe aanpak niet worden verweten Alleen de romp van het schip al moet anderhalf miljoen hebben gekost en da „winkelwaarde" van deze „kartonnen 8000-tonner" moet circa tien miljoen bc dragen. Voorwaar, geen kleinigheid. „Europa-kanaal" Naast dit grote schip op het droge kan men ook een kleiner scheepje vinden, dat op de wal is nagebouwd. Het staat in het paviljoen binnenvaart een bij zonder interessante attractie op zich. Daar geeft men uitvoerige informa tie over het „Europakanaal" dat loopt van de Noordzee tot de Zwarte Zee. Da stand is uitgevoerd als sluis grote kaarten leren de toeschouwer, hoe de 3400 kilometer lange waterverbinding er in de toekomst uit zal zien. Het doet het Rotterdamse hart goed om op deze tentoonstelling ook het grote model van de Rotterdam" van de Holland Amerika Lijn tegen te komen. Er staan op deze expositie, die tientallen paviljoens omvat en waarop inzendingen zijn te bewonde ren van meer dan dertig landen, en kele honderden scheeps-maquettes, maar die van de Rotterdam" is een van de grootste en het staat boven dien op een bijzonder gunstig punt. Deze geweldige tentoonstelling is ge wijd aan het verkeer en de verkeersmid delen, maar de mens leert er weer eens ouderwets lopen- Hij kan er dwalen langs de meer dan honderd lokomotie- ven, treinwagons en trams, die hier zijn te vinden, en langs de honderd meter lange toren, die het symbool vormt van de tentoonstelling. Een soort kooi van plexiglas gaat op en neer en draait om de toren heen. Er kan zo aan 720 men sen per uur het ,,heen-en-weer'' worden bezorgd. Van boven kijkt men uit over de 500.000 vierkante meter, die de ten toonstelling beslaat. München had er 50 miljoen Mark voor over, en nog eens 20 miljoen om de toevoerwegen aan te leg gen. Er is parkeerplaats voor 8000 auto's. Men hoopt, dat het voldoende is. Telex naar schip De bedoeling van de tentoonstelling is te laten zien, welke aspecten er zitten aan het moderne verkeer. Het zijn er bijzonder veel. Neem bijvoorbeeld de ruimtevaart. Er is een reusachtig pavil joen ingericht, waar de bezoeker kan kijken naar de raketten en v0l ontzag stilstaan bij de ruimte-cabines. Hij kan er ruimtepakken en satelieten bekijken. Onbegrijpelijk fijne instrumenten die de hersenen van de normale burger letter lijk en figuurlijk ver en ver te boven gaan. Dat idee krijgt die normale burger trouwens óók bij het aanschouwen van de moderne communicatie-mogelijkhe den. Telefoonverbindingen, telex-verbin dingen, het zijn, dankzij de moderne ap paratuur, allemaal bijzonder ingewikkel de zaken geworden. Overigens is het de verdienste van de standbouwers, dat zij er toch in zijn geslaagd de ingewikkeld heden van de moderne techniek zó te En dan, tussen de bomen, twee kleine paviljoens. Kirche Unterwegs, Christ TTnterweas.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 6