BIJ BLIJVENDE WELVAART MEER VERANTWOORDELIJKHEID GEWENST 14e jaargang no. 36 donderdag 8 juli 1965 Kamers van Koophandel vragen wettelijke regeling vervoer gevaarlijke stoffen Nederlands Danstheater met vier eigentijdse balletten JOH. GROEN Lzri Slachthuis verwerkte in 1964' 6.887 stuks vee minder UW BIJDRAGE ZAL KLINKEN ALS EED KLOK CARILLON SCHIEDAM BE HAVENLOODS weekblad voor schiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam OPLAGE 26.500 en Kethel. Aangesloten by de Nederlandse Huis-aan-Hulsblad Per». Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of Ussel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" NIen voelt zich tegenwoordig erg „bij de tijd", wanneer men zich in pessimistische trant uitlaat over de welvaart, waarin velen onzer zich koesteren. Het doet in hoge mate deskundig en goed-geïnformeerd aan als men zich met een bedenkelijk hoofdschudden het air geeft van niet te geloven in de gunstige gang van zaken voor langer dan een be perkte periode. Dat hierbij de Hollandse nuchterheid een woordje mee spreekt, ligt er wel dik bovenop. Wij behoren tot een volk welks voor geslacht vaak met bloed en tranen geleerd heeft te maken wat er van te maken was, door goed en kwaad getij. Of het ons als hun nazaten ook gelukken zal wat betreft de recente voorspoed van ons land is eigen lijk de kernvraag waar omheen de pessimistische uitlatingen draaien. grote schaal huizen bijkomen, maar als eenmaal aan de behoefte aan woonge legenheid toereikend is voldaan, zal er toch bijgebouwd blijven worden. Dan zal de vlucht uit de massa-steden eerst goed beginnen, ten onpleziere van de genen, die nog iets aan natuurschoon blijven waarderen. Automatie en rationalisering mogen het arbeidsproces versnellen en vereen voudigen, doch zonder menselijke be diening zal het niet gaan, al voelen we ons zó welvarend, dat er geen arbeid meer nodig lijkt. Het antwoord op de vraag naar de opvang van een blijvende welvaart ligt m het kweken van een even noodzake lijke verantwoordelijkheid als ons volk van oudsher bezeten heeft. Want het be steden van iets, wat ons kostbaar en goed is is altijd nog moeilijker, dan het verwerven ervan. De nuchterlingen bedoelen het natuur lijk goed: Wij dienen op alles bedacht te zijn, het ergste zelfs nog daargela ten. Als men het op de keper bekijkt, schijnt een groot deel van ons volk niet veel vertrouwen te hebben in de blijvende duur vah de welvaart. Men profiteert liever vandaag van al haar vruchten tegelijk, dan dat men er een deel van voor de dag van morgen reserveert. Met op die riskante handels wijze kritiek uit te oefenen, doen de pessimisten naar wij geloven een goed werk, mits zij het niet doen met de bedoeling alleen maar „interessant" te Kan de welvaart over een lange periode blijven voortduren? Het ant woord hierop kan niet gegeven worden zonder een nadere precisering van de vraag. Welke vorm? Het gaat er namelijk maar om in welke vorm men de welvaart als vrucht van de huidige economische ontwikke ling binnen en buiten ons land be schouwt. Bij veel mensen treft men het denkbeeld aan, dat de welvaart bestaat uit het aanschaffen van dingen, tot het bezit waarvan hun verlangen geprikkeld wordt. Anderen noemen het welvaart, wanneer zij kunnen doen en laten wat zij zelf willen, of wanneer zij hun ar beid verrichten op de plaatsen en tijden welvaartsverschijnsel, dat zij een ruim- schootse bevrediging kunnen vinden voor hun natuurlijk verlangen naar primitief en moeiteloos te verkrijgen amusement. Zo zijn er nog wel een aantal raak punten te vinden tussen het feit van de welvarenheid en de vrij vergankelijke genoegens, waarmee men zich tevreden stelt. Beperkt de bevolking zich in haar beleving van de welvaart tot deze vluchtige attracties, dan krijgen de pes simisten gelijk en verdwijnen alras de vette jaren weer om plaats te maken voor de magere. Het duurt dan niet zolang meer of men kan zeggen: weg welvaart! Gunstig klimaat Dank zij de welvaart is er veel koop kracht, maar wanneer de welvaart inderdaad blijft aanhouden, zal men ook op dit punt meer verantwoordelijkheid moeten opbrengen. vorig jaar deze „klim omhoog" begon, is het bergopwaarts blijven gaan. Na de „loonexplosie" in 1964 is een snel ler herstel geconstateerd dan aanvanke lijk verwacht werd, aldus de Sociaal- Economische Raad. De export-positie van ons land, een der vleugels van de welvaart, zal binnenkort een verbete ring ondergaan, als er zoveel aardgas opgevangen wordt, dat wij er een deel van kunnen uitvoeren. Voor Rotterdam speciaal is het te bouwen staalbedrijf en wat daarmee samenhangt een hoogwaardig project dat in de komende jaren een bron van inkomsten vertegenwoordigen zal wel ker rijkdom nog niet te schatten valt. Zo zijn er meer zuiver zakelijk geziene factoren, die aan het aanblijven van de welvaart wel een grondslag schijnen te geven. V erantu-oordelijkheid Het lijkt daarom minder nuttig de vraag te stellen: wat moeten we begin nen als de welvaart ten einde raakt dan wel: wat te doen als de welvaart een voorlopig onafzienbare tijd zou voortbestaan! De optimisten zullen ronduit kunnen juichen, maar de nuchtere waarnemers behoeven waarlijk geen pessimisten te lieten, om tot voorzichtigheid te blijven manen. Want wat is het einde als de mensen zo in weelde baden, dat zij hun verantwoordelijkheid voor de duur zaamheid van een goed economisch kli maat uit het oog verliezen? Er blijven kwetsbare punten genoeg over om op zijn hoede te zijn. Men kan bijvoorbeeld bij het voortduren van de overvloed zulk een stroom consump tie-artikelen te verwerken krijgen, dat men er geen raad meer mee weet. Naast het dreigende overvoerd worden door de verkeersmiddelen, doemt het niet minder dwingende probleem op van de radio- en t.v.-apparatuur. Het is voorlopig nog geen luxe, dat er op Raadsvergadering Maandagavond 12 juni om 8 uur zal dn gemeenteraad vergaderen, waarvoor de agenda slechts vijf punten bevat. Deze vergadering is tussentijds ingelast, in verband met de komende vakanties. Op de agenda staat vermeld een voor stel tot voorbereiding van een uitbrei dingsplan in hoofdzaak voor Blijdorp- Schiedam. Bij besluit van de raad van 27 juli 1964 heeft n.l. de raad bepaald, dat voor het gebied, begrensd door de spoorbaan Schiedam—Hoek van Holland, de Poldervaart, de geprojecteerde Paral lelweg langs de Rijksweg 20 en een lijn getrokken op plm. 500 meter ten oosten van de Schiedamseweg, de vaststelling van een uitbreidingsplan in voorberei ding is. Aangezien de geldigheidsduur van be doeld besluit binnenkort eindigt en het uitbreidingsplan voor bedoeld gebied nog niet gereed is, is het nodig dat de raad een besluit van gelijke strekking neemv Verder zal de raad de discussie voort zetten omtrent het voorstel tot verlenen van een krediet van f 500.000,- ter voort zetting van het voorbereidende werk der omschakeling op aardgas, 'n de vo rige raadsvergadering werd dit punt aangehouden, teneinde wethouder mr. Van Kinderen in de gelegenheid te stel len nadere inlichtingen in le winnen, waarom Schiedam niet. zoals oorspron kelijk was medegedeeld, in maart 1966 aardgas zal ontvangen, maar eerst in 1967. Stille rust aan de Zijlstraat/Breed- straat. Waar de oude pakhuizen zich eensgezind scharen tegen het ver schijnsel „automobiel". Kerkrestauratie in Kethel De kerkvoogdij van de hervormde ge meente van Kethel heeft besloten het kerkgebouw thans inwendig te laten res taureren. In 1929 heeft er een restauratie aan het uitwendige van het gebouw plaats gehad. Toen werd ook de consistorieka mer geheel in Gothische stijl opge bouwd. Aan ir. Kruger te Voorburg is opdracht gegeven plannen voor de res tauratie te ontwerpen en uit te voeren. Het ligt in de bedoeling in de loop van 1966 met het werk aan te vangen. HOLLAND FESTIVAL Het ongeluk met de Nootsc tanker Ronastar heeft de aandacht weer geves tigd op het gevaar, dat de behandeling van ontplofbare stoffen meebrengt. Spe ciaal de na-oorlogse periode wordt ge kenmerkt door de toenemende expansie van vervoer en opslag der gevaarlijk te voor wat betreft vervoer, opsiag en be handeling van gevaarlijk te achten stof fen. Aangezien het overgrote deel daar van wordt vervaardigd, opgeslagen en getransporteerd door particuliere onder nemingen, die op een grote mate van er varing in net omgaan met deze stoffen achten stoffen. De havens van Rotterdam kunnen bogen, bepleiten de Kamers, dat Zulks zou om velerlei redenen te be treuren zijn. Van de zijde van over heid en bedrijfsleven klinken stemmen, die duidelijk getuigen van een voort schrijdende ontwikkeling in de goede richting wat de welvaart betreft. Sinds Het Nederlands Danstheater heeft in de Rotterdamse Schouwburg met vier eigen tijdse balletten zijn aandeel geleverd aan de Holland Festival-manifestaties in onze stad. Als openingsballet gold Entrata op Fanfares 1956 voor blazers en flagwerk van Otto Ketting, waarop Job Sanders een choreografie maakte, die weliswaar technisch knap werd gedanst, maar onvol doende de dynamische kracht van deze muziek uitdrukte. Deze Entrata was als openingsballet voor een Holland Festival dan ook weinig zeggend. Gaaf en zeer expressief was het ballet De onaf scheidelijken, dat door Benjamin Harkarvy op muziek van de Poolse com ponist Tadeusz Baird: Expression for vio lin and orchestra werd geschreven. De handeling gaat om een driehoeksverhou ding tussen twee jonge mannen en een jonge vrouw. De binding tussen beide mannen is echter zo sterk en gepassio neerd, dat alle pogingen van de jonge vrouw één van hen voor zich te winnen vruchteloos zijn, zodat het meisje in wan hoop alleen achterblijft. Het decor van Roger Chailloux, waarin dit dramatisch gebeuren zich afspeelt, was zeer sugges tief. Dit ballet werd door Jaap Flier en Job Sanders voortreffelijk gedanst, waar naast Willy de la Bije van haar rol van de jonge vrouw een aangrijpende creatie heeft gegeven. Een woord van lof ver dient eveneens de Belgische violist Pierre Jetteur voor de perfecte en muzikale ver tolking van de technisch zeer moeilijke vioolsolo. Op drie composities van Strawinsky heeft de Amerikaanse choreograaf en en van Amsterdam behoren tot de tra waar men veel met chemische pro- dukten te maken heeft. Het is in het be lang van al Regenen, die met de behan deling van gevaarlijke stoffen bnast zijn, dat er méér dan tevoren aan de bevei liging van mensen en installaties dient te worden gedaan. Zowel ter bevordering van de volksge zondheid als tot vermijding van ongeval- ;akelijk, dat len, is het noodzakelij] met de belangen van deze ondernemin gen rekening word gehouden. Deskun digen uit het bedrijfsleven zouden naast overheidsvertegenwoordigers diartoe zit ting dienen te hebben in een te stichten adviescommissie. Deze dient het gehele vraagstuk der gevaarlijke stoffen in stu die te nemen, gelijk het geval is met de in 1927 ingestelde Benzine-commissie. Deze zou haar ervaring en activiteiten wellicht kunnen onderbrengen in heidswege maatregelen worden getroffen nieuw overkoepelend orgaan, waarvan J- zij een onderdeel zou kunnen v.rmen. De verwerkelijking van deze sugges ties zou hoogste voorrang dienen te heb ben op het terrein van de beveiliging te gen voornoemde gevaarlijke stofen. Men mag hopen, dat de voordelen van alge mene reglementering voor oed jfsleven en burgerij een attractie zullen vormen voor snelle uitvoering van de in net schrijven der K.v.K.'s vo. ingestelde maatregelen. Eén ramp zoals op 15 juni dan genoeg! Het is bijna bewegingscombinaties van s tijdse choreografieën. En ie eigen- - wanneer we daarby voegen, dat er door de solisten en de groep zeer goed werd gedanst, dan Jdit ballet ge slaagd worden genoemd. Bijzondere ver melding verdienen Alexandra Radius en Han Ebbelaar voor hun aangrijpende ver- ti de twee duiven. IDEETJES VOOR U KSto»" WIEGLEDf KANTJES 1 I In spiegelglad, gestoomd beuken. Blijvend uitneembaar. 120x60 f 45,75, verder keuze uit ^babyboxen. babycommodes en kindar- !^Z MUWZXKEnrËNzIiMALSÈMvé Rotterdam - Telefoon 235605 BLANC BE BOEUF ossEwrr Hel Belgische frituurvet, stearinevrt). VRAAG OW WINKELIER grootste r 1964 van de Keuringsdienst van slachtc" „Keuringskring Schiedam" en van het Openbaar Slachthuis wordt geconsta teerd dat sprake is van een „buiten sporig jaar". „Buitensporig" omdat in 1963 totaal 45.200 dieren werden ge slacht en in het afgelopen jaar slechts 38.440 dus 6.887 stuks minder. Geslacht werden in 1964 9.670 runde ren (11.480); 1.034 kalveren (1.547); 2.015 nuchtere kalveren (5.342)510 een hoevige dieren (387)6 veulens (6) 24.268 varkens (25.309); 805 biggen (906): 78 ^chapen (173); 54 geiten (50). Tussen haakjes zijn geplaatst de cijfers van 1963. In totaal werd geproduceerd 5.202.541 kg vlees tegen 5.984.537 kg in 1963; een vermindering met 781.996 kg. Uit andere keuringskringen werd ingevoerd en aan nadere keuring onderworpen 1.351.120 kg vlees tegen 1.085.287 kg in 1963; een vermeerdering dus met 265.833 kg. Uit de cijfers blijkt, dat het vleesver bruik per hoofd der bevolking in 1964 bedroeg 37.7 kg; in 1963 41.3 kg; 36.5 kg in 1962 en 34.7 kg in 1961. Door de sterk gestegen vleesprijzen -s het ver bruik sterk teruggelopen en werd voor keur gegeven aan goedkopere vlees soorten. Het aantal slachtingen daalde en de in voer nam toe. De sterke afname van het aantal slachtingen nuchtere kalveren is een ge volg van het streven, de veestapel die met 9 procent was teruggelopen, weer op peil te brengen. Tuberculosis werd geconstateerd bij twee runderen en 122 varkens. (In 121 gevallen kon worden volstaan met het afkeuren van de kopbeenderen). Uit het buitenland werden ter slach ting aangevoerd: 443 runderen, afkom stig uit Groot-Brittannië en 59 paarden, afkomstig uit Oost-Duitsland, West-Duits- land en Tsjecho-Slowakije. Gedurende het verslagjaar werd ten aanzien van 799 dieren bacteriologisch vleesonderzoek ingesteld. 103 van deze dieren moesten worden afgekeurd. Levende cysticerCi inermes werden aangetroffen bij 129 runderen. Kerkvoogdij heeft financiële zorgen De Centrale kerkvoogdij van de her vormde gemeente van Schiedam heeft bekend gemaakt, dat de financiële situa tie momenteel veel zorgen baart. Bij het vaststellen van de jaarrekening 1964 bleek er een nadelig saldo va a f 58.000 te zijn. Een onderzoek had uitgewezen, dat de uitgaven niet beperkt kunnen worden, ook omdat die van hogerhand worden bepaald. De uitgaven stegen tegenover 1963 met f 28.000 tot f 331.000 terwijl de inkomsten terugliepen met f 3000 tot f 273.000. De kerkvoogdij constateert, dat de bijdra gen aanzienlijk opgevoerd dienen te wor den, of dat anders het werk ingekrom pen moet worden, waarbij o.m. wordt genoemd het prijsgeven vai meer predikantsplaatsen. Hierin wreekte zich de bewe gingsstijl van deze choreograaf, die er niet in geslaagd is de sterke spanningen van dit gegeven overeenkomstig het ka- rakter van deze muziek uit te drukken. In deze muziek wordt de strijd uitge beeld, die de ongelovige te voeren heeft aleer hij God erkennen kam Dit rituele stuk vraagt om meer dan sprongen, han denwringen, stereotiepe armverheffingen en rennen alleen. Glen Tetley mag de zin van dit menselijk drama hebben aan gevoeld, in zijn uitbeelding van deze diep-menselijke tweespaltgeloof en on geloof, is hij o.L niet geslaagd. Jaap Flier kon door de motoriek der bewegingen zijn dramatische aanleg niet voldoende ontplooien. Dit geldt eveneens voor Charles Czarny als de zieleherder, die met zijn perpetuele sprongen de ge loofskracht en overtuiging op een voor een geestelijke wel heel vreemde wijze openbaarde. Dat dit ballet toch kon im poneren, lag meer aan de indrukwek kende muziek van Martinu, die door het Brabants Orkest, met medewerking van het Mannenkoor Die Haghe Sanghers en de bariton Leo Ketelaars, even indruk wekkend werd uitgevoerd. Ook in de overige werken heeft het Brabants Orkest o.Lv. Hein Jordans uit stekend werk verricht 1DO EYL De Kamers van Koophandel te Rotter dam en Amsterdam hebben een gemeen schappelijk schrijven gezonden aan het ministerie van Sociale Zaken en Volks gezondheid ten behoeve van g-otere be veiliging. De kamers wijzen et op, dat ten aanzien van de behandeling van benzine sedert lang voorschriften bestaan, maar dat wonderlijk genoeg het steeds toene mende vervoer van andere gevaarlijke stoffen per schip, spoor, vraentauto of pijpleiding, nog niet onder een stelsel van veiligheidsvoorschriften is geregle menteerd. Het bedrijfsleven is daar niet gerust op. Ontbreken van afdoende wettelijke bepalingen te dezen plaatst bovendien ondernemers, die zich bepaalde beper kingen wiilep opleggen ten behoeve van het gemeenschapsbelang, in een nadelige positie en opzichte van anderen, die het niet zo nauw nemen met de veiligheids normen. Naar in het jaarverslag van de dienst van Gemeentewerken Schiedam worm medegedeeld, ligt het in de bedoeling om Kleine en grote bedragen zijn welkom SteS'ïïïSVKïS °P «O. 2717 LLV. d, Sp,„bank A»» 182°. (®n gunste van WERKEN IN DE STAD Dienstregeling N.S. Koophanc jdan-Maai langhebbenden in haar district eventueel bij hen bestaande verlangens of bezwa ren ten aanzien van de lopende dienst regeling van de Nederlandse Sj.corwegen vóór 23 juli a.s. ter kennis te brengen van haar secretariaat, Postbus 17 te Vlaardingen. Het ligt in de bedoeling de binnenge komen reacties voor te leggen aan de één of zelfs Spoorwegraad in verband met de behan deling van de volgende dienstregeling. daarom e bracht. D_ reed gekomen. In de Admiraal de Ruy- terstraat is de ingang voor het terrein van Wilton afgewerkt. De In 1964 ge starte werkzaamheden voor het in pro fiel brengen van de Broersvest, zijn thans vrijwel voltooid. Het gedeelte tus sen Singel en Koemarkt is reeds eerder verbeterd. Riolering en bestrating van het ge deelte tussen Meeuwensingel en Lindey- erstraat, alsmede laatstgenoemde straal in afbouw, kwam eveneens gereed. Van al deze werken is de Schiedamseweg en Lindeyerstraat door een aannemer uit gevoerd; de overige werken door eigen diensten. Gereed gekomen is ook de aan leg van de waterkering tussen Spuisluis en Rijnstraat, als onderdeel van de nieu we Deltadijk. De opspuitingswerken in Kethel, Groenoord, verlopen nog steeds in traag tempo, waardoor de voortgang der bouwplannen gevaar dreigt te lopen In het begin van 1964 is de hulp inge roepen van een arbitragecommissie en eind vorig jaar is nogmaals .betracht middels een kort geding, de aannemer tot groter spoed te dwingen. In 1964 is in totaal plm. 400.000 m3 zand gespoten. De bouw van de Brandersbrug annex parkeergarage is vorig jaar oegonnen De gehele onderbouw kwam in 1964 ge reed. De in de fabriek vervaardigde voorgespannen balken voor het onder dek van de brug werden gemonteerd. Naar verwacht wordt zal de btug annex parkeergarage in het najaar van 1965 (Advertentie aangeboden door Wilton-FyenoordBronswerk N.V.) NIELSEN'S ZOETZITITft Kl|M0^rP,TTEK REPARATIES le klas werk, onder volledige garantie Billijke tarieven. Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, tel. 136010, Botterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1