(imnoord vele biedt Schiedammers vakantiedagen „Werkplaats" voor kinderen tot 16 augustus geopend 14e jaargang no. 38 donderdag 22 juli 1965 Ontwerp brandweerkazerne was slechts voorlopig - KUNSTGEBITTEN Nieuwe hoofdingang voor werf Wilton Werven van Zeskant hebben gefuseerd Pastoor Donkers geïnstalleerd Gusto-ploeg naar Perzische Golf voor onderhoud Seashell weekblad voor sehiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" JJet is natuurlijk onjuist te zeg gen, dat de vakantie door „Groenoord", de Schiedamse zwem inrichting te Kethel, langer duurt dan elders, want ook hier vliegt de tijd. Wanneer echter de twee, drie of vier weken vakantie er op zitten, dan is er altijd nog „Groenoord", dat vele heerlijke dagen heeft te bieden. Want het is een genot in één van de baden te zwemmen; er zijn uitgestrekte gazons om te zonnen en de moe-gezwommen jeugd mag voetballen. „Groenoord" is een uitkomst voor ouders en kinderen, die niet naar Spanje, Zwitserland, Oosten rijk of naar de Gelderse Achter hoek gaan; de vakantie is hier min stens zo plezierig. Tenminste, in dien het weer een beetje meewerkt. De heer B. J. Helsma, bedrijfs leider van „Groenoord" vertelde ons, dat hij echt tevreden is met de seizoenresultaten. Dit wil niet zeggen, dat hij het een ideale zomer vindt, verre van dat; ook hij verlangt naar meer zonneschijn, niet alleen voor zich zelf, maar vooral voor de tiendui zenden bezoekers. Om het cijfer „rond" te maken, er komen ieder seizoen plm. 200.000 personen, jong en oud, een stuk of stukje van hun vrije tijd in „Groen oord" doorbrengen. Voor 1965 heeft „Groenoord" reeds meer dan de helft van ge noemd aantal gehad en de ver wachting van de heer Helsma is, dat het voor wat „Groenoord" be- Bejaardenkoor won eerste prijs op zangconcours Begin van dit jaar is op initiatief van het Kon. Schiedams Mannenkoor „Or pheus" een bejaardenkoor opgericht, dat voor het eerst aan een concours heeft deelgenomen. Het resultaat was meteen al goed, want tijdens een concours te Arnhem werd een eerste prijs behaald. Het koor, dat onder leiding staat van mevr. C. Cocks-Willus, repeteert iedere dinsdagavond in de zaal van „Arcade". De Vrijheid hield concours De Schiedamse duivensportvereniging De Vrijheid hield een concours met deel name van 800 jonge duiven, broed '65 van uit Vilvoorde 112 kilometer. De eer ste drie prijswinnaard waren: 1. P. Verlinde 2, 10 W. de Windt, 3. H. Hagen. Zondag 5 september wordt in samen werking met de afdeling Vlaardingen door de Schiedamse Vespa-club een Rijnmondrit georganiseerd. ANTWOORD OP VRAGEN VAN RAADSLEDEN De leden van de Schiedamse gemeen teraad, drs. J. H. Simons en H. W. Me taal (resp. P. v.d. A. en K.V.P.) had den aan het college van B. en W. vra gen gesteld In verband met het bouw programma voor de nieuwe brandweer kazerne, waarbij onvoldoende inzicht zou zijn gegeven omtrent mogelijkhe den voor toekomstige uitbreiding. Hierop antwoorden B. en W. o.m.: „Aangezien het vast stond, dat i.v.m. de bouw van het nieuwe stadhuis de brandweerkazerne diende te worden ver plaatst, is reeds in 1959 het overleg over de bouw van een nieuwe brandweerkazer ne begonnen. De plaatsbepaling stond daarbij als eerste stap op de voorgrond. Aangezien echter bij de plaatsbepaling de aard en de omvang van het project van grote invloed zijn, zijn deze punten van het begin af in het overleg betrok ken geweest. 1 „rv! Kinderen spelen altijd en overal. Hen lucifersdoosje wordt een auto, een huis, een kastje. Een mat wordt het land en linoleum de zee. De stoelen worden een trein, een sinaasappel een bal. Alles om hen heen kan steeds een andere, door hen vastgestelde fnnctle krijgen. Kinde ren spelen met alles wat onder hun aan dacht komt. Met hout, stenen, lappen, kussens, met wat van oudsher deel uit maakt van de wereld om hen heen. Het zijn echter voor hen geen lucifersdoosjes, planken of stoelen; het is voor hen wer kelijkheid. Door hun kinderlijke voorstel ling wordt alles omgetoverd." Dit is een stukje van de inleiding van Rokus van Blokland op het doel, dat met de kinderwerkplaats „Kinderspel" wordt beoogd. Tot en met zondag 15 augustus is in het Stedelijk Museum van Schiedam deze werkplaats in de bovenzaal inge richt, waar totaal dertig kinderen kun nen werken.tegen 25 cent toegangsprijs. De kinderafc werken onder leiding en naar voorbeelden uit de expositie die is ingericht. Bovendien heeft het Museum uit eigen verzameling een aantal antie ke speelgoederen tentoongesteld. Deze „kinderwerplaats" trok in Amsterdam veel belangstelling en na Schiedam is •s Hertogenbosch aan de beurt. De jeugd krijgt door dit alles een indruk, van het geen zij zelf kan en wil vervaardigen. Uiteraard is er enorme variatie in werkstukken; poppen, dieren, houten ko- gelspel, blok met staven, hamerspel, tol len, de Ark van Noach, puzzels, kaarten huis en wat al niet meer kunnen de kin deren inspireren. Ter introductie van dit „Kinderspel" heeft het kinder circus „Elleboog" uit Amsterdam een voorstelling gegeven voor een groot aantal genodigden zowel volwassenen als jongeren. De directeur van het Museum, de heer Paalman heeft in een toespraakje de gasten welkom ge heten. De werkplaats is geopend - 10.30—12.00 Het heeft ons college evenwel steedf voor ogen gestaan, de raad eerst te laten beslissen over de plaats van de brand weerkazerne en pas daarna een plan voor de kazerne zelf te gaan ontwikke len. De overgelegde tekeningen en het bouwprogramma willen dan ook zeker niet de pretentie hebben het laatste woord te zijn. Zij willen slechts demon streren, wat op het tijdstip van indie ning aan de hand van de verzamelde ge gevens is gerijpt ten behoeve van een verantwoorde keuze van de bouwplaats. Hoewel deze tekeningen zeker wel be tekenis hebben voor de verdere ontwikke ling der plannen, omdat zij de neerslag zijn van intensief overleg tussen de brandweerinspectie en de betrokken ge meentelijke diensten, is het toch de be doeling alvorens een besteksklaar plan te maken nog een afgerond pro gramma .van eisen op te stellen, waarbij de door de vragenstellers gememoreer de punten ook zullen worden betrokken. De mededeling namens ons college ge daan in de raadsvergadering van 22 fe bruari 1965, dat de plattegronden van de kelder, de begane grond en de verdie ping gereed waren en dat er een pro gramma van eisen, opgesteld door de Inspectie van het brandweerwezen voor handen was, heeft helaas de indruk ge wekt. dat de plannen al in een verder stadium waren dan in werkelijkheid het geval was. In werkelijkheid waren er zoals uit het voorgaande zal zijn gebleken slechts voorlopige ontwerpen, gemaakt t:b.v. een keuze voor de bouwplaats". NIELSEN'S ZOETZUUR BLAM DE BOEIJF ossEwrr Bet Belgische frituurvet, iteertaevrlj. VRAAG UW WINKELIER REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam treft, geen slecht seizoen zal worden. „Eigenlijk schieten we niet zo bar veel oip met die recorddagen van achtduizend of meer bezoekers. Ik heb liever twee dagen van vierduizend bezoekers, dat is voor de mensen ook prettiger", is zijn melting. Er zijn wel piekdagen geweest, maar overigens „vloeit" die stroom van bezoekers vrij regelmatig. Dit zijn lang niet uitsluitend inwoners van Kethel en Schiedam; een flink aantal komt uit Delft, westelijk Rotterdam en oostelijk Vlaardingen. Op zondagen is hun aantal zo ongeveer „fifty-fifty" tegenover de Schiedamse be zoekers. Het vorig jaar heeft „Groenoord" een aanzienlijke uitbreiding voor wat betreft weiden ondergaan en de heer Helsma meent, dat hij voorlopig wel vooruit kan. Nu ja, op een echt drukke dag dan is er altijd ruimte tekort, doch dan worden wel speciale maatregelen getroffen. Dan is er ook geen ruimte voor het voetbal len. In ieder geval trekt Groenoord dui zenden enthousiaste bezoekers, 's Morgens vroeg al ziet men hele gezinnen over de Nieuwe Damlaan naar Kethel gaan, waar de dag wordt doorgebracht. Nieuwe bibliotheek laat nog even op zich wachten Het jaarverslag van de Gemeente-bi bliotheek over 1964 vermeldt, dat het filiaal te Kethel sinds 1 november open staat voor leden van beide bibliotheken, die in deze wijk wonen. Daar het zich laat aanzien dat de door het gemeentebe stuur toegezegde nieuwbouw in een ge projecteerde winkelgalerij in deze nieuwe buurt nog wel enige jaren op zich zal la ten wachten, zijn er stappen gedaan voor een voorlopige huisvesting in een semi permanent gebouwtje dat op een stukje vrijgehouden gemeentegrond zal kunnen worden opgetrokken. Wanneer hiervoor de nodige toezeggingen zijn verkregen zal het groeiend aantal leden zich in het volgend jaar kunnen begeven naar een grotere ruimte waar voor volwassenen en jeugd een lees- en studieruimte zal kunnen worden ingericht en bovendien meer boeken zullen kunnen geplaatst worden. Het totale boekenbezit in dit filiaal be draagt thans 4471. Het ledental bedraagt 267 volwassenen en 444 kinderen, tegen resp. 204 en 278 in het voorgaande jaar. Geconstateerd wordt, dat men voor deze snelle toename van het aantal leden en gebruik maken der bibliotheek, dringend aan huisvesting in deze wijk toe is. Bo vendien kan er dan ook sprake zijn van enige noodzakelijke activiteiten, die nu onmogelijk uitgevoerd kunnen worden. Zoals indertijd reeds is medegedeeld zal het nodig zijn, in verband met de verhoging der dijk langs de Waterweg vanaf Hoek van Holland, de hoofdingang voor de werf Wilton te verleggen. De Maasdijk zal worden opgehoogd en hoe wel omtrent het hele traject nog geen volledige goedkeuring door het hoog heemraadschap Delfland is ontvangen, kunnen de werkzaamheden toch worden voortgezet. De nieuwe toegangsweg tot Wilton wordt nu gemaakt aan de Adm. de Ruy- terweg die aansluit op de Julianalaan en Bosboomlaan, ln de omgeving waar van ook een nieuw parkeerterrein op de werven wordt aangelegd. Door het ver plaatsen van de hoofdingang zal de si tuatie voor het toenemende verkeer over de Vlaardingerdijk op de spitsuren ook aanmerkelijk beter worden. Nederlands grootste sortering Parktoernooi tennissen Van 11-25 september wordt het eerste lustrum Parktoernooi gehouden op de tennisbanen van Vliet. Er kan worden ingeschreven in de volgende klassen: klasse B. verplicht voor camipetitiespelers, C enkelspelen voor niet-competitiespelers, dubbels mo gen samengesteld zijn 'uit één competi- tiiespeler en één rdet-oompetitiespeier, ve teranen: dames ouder dan 35 jaar, he ren 40 jaar en ouder. Voor alle eerste en tweede prijswin naars worden „lustrum-prijzen" be schikbaar gesteld. De prijsuitreiking vindt plaats zaterdagavond 25 septem ber door de parkeigenaar. De inschrijving kan geschieden voor damesenkel-, herenenkel-, damesdubbel-, herendubbel- en gemengddubbelspel. Dezer dagen vertrekt een ploeg van 50 man van de Schiedamse werf „Gusto" naar Quatar in de Perzische Golf, voor een karwei dat onder moeilijke klimato logische omstandigheden moet worden uitgevoerd. Zes jaar geleden werd n.L de vermaar de „Seashell" afgeleverd om voor de kust van Quatar te dienen als platform bij het boren naar olie Dit platform is al die tijd onafgebroken in bedrijf geweest en heeft uitnemende diensten verricht. Nu echter de ondiepe gronden zijn „af gegraasd", moet het booreiland het die pe in. Om dit mogelijk te maken, moeten de palen waarop het eiland staat en die 67 meter lang zijn, worden verlengd. Dit Ruim 50 minder validen maakten boottocht In samenwerking met de Rode Kruis- afdelingen van Schiedam en het district Westland nodigde de afdeling Maassluis- Maasland-H.v.Holland 55 personen uit (minder validen) voor een dagboottocht met de „Koninginneplaat" van de Spido naar de Langstraat. Hoewel de weers omstandigheden nu niet bepaald gunstig waren, bleek de stemming aan boord toch prima te zijn. Het Rode Kruisper- soneel was, schijnbaar onvermoeid, de gehele dag bezig om de gasten zo goed mogelijk te verzorgen. Uit de reacties is wel gebleken, dat ook deze dagboot tochten zeer op prijs worden gesteld en het afdelingsbestuur hoopt dan ook, dat het door de bevolking in staat zal wor den gesteld om volgend jaar weer hier aan te kunnen deelnemen. Tijdens de jaarlijkse inzameling kon men d.m.v. de televisie zelf eens een boottocht mee maken met het Rode Kruishospitaalschip de Henry Dunant". Jammer genoeg kon deze uitzending alleen op het tweed» net plaatsvinden. Op veelvuldig verzoek zal de NCRV eze uitzend1nA 20.20-21.20 o wordt gedaan door Gusto die de Seashell indertijd ook heeft vervaardigd. Onder iedere pijler van het eiland zal een zgn. „Donut" worden gemaakt, te vergelijken met een vierkante schoen, met een gewicht van 30 ton. Hierdoor wordt het te dragen opper vlak op de bodem aanzienlijk breder, waardoor de palen minder diep zakken en het eiland dus omhoog komt. Tevens zal de Seashell een opknapbeurt krijgen. Het eiland wordt bovendien gezand straald. De grondstof hiervoor moet uit Nederland worden aangevoerd. Het zand daar is niet geschikt voor genoemd werk, omdat de korrels te weinig scherpe kant jes bezitten en te klein zijn. De Nederlandse scheepswerven die bij „Het Zeskant", de Industriële Handels combinatie, waren aangesloten, nameUjk L. Smit Zn. en J. en K. Smit in Kinderdijk, Gusto in Schiedam, Verschu- re en Co. te Amsterdam en De Klop te Sliedrecht, hebben besloten te fuseren. De werven gaan nu werken onder de naam N.V. industriële Handelscombina tie Holland". Bij „Het Zeskant" was ook de machi nefabriek Stork te Haarlem aangesloten. Dit bedrijf is niet gefuseerd in verband met de verhouding die het heeft tot Werkspoor. Tussen Stork en de nieuwe N.V. zal echter wel een volledige samen werking blijven bestaan. Nieuw districtshoofd bij Bescherming Bevolking Met ingang van 1 september 1965 zal als hoofd van het district Rechter Maas oever-West van de dienst Bescherming Bevolking optreden de heer F. L. Kroe- De heer Kroesen (51 jaar) was van 1938 tot 1950 beroepsofficier bij het Ko ninklijk Nederlands-Indische Leger, heeft vervolgens zijn militaire loopbaan in Nederland voortgezet en zal deze bin nenkort beëindigen. Hj maakt thans in de rang van luitenant-kolonel nog deel uit van de staf van het eerste leger korps. Het district Rechter Maasoever-West behoort tot de A-kring Zuid-Holland c en omvat het gebied bestaande uit Hoek van Holland en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De stand plaats van het districtshoofd is Vlaar- Op een wel zeer bijzondere wijze heeft pastoor N. J. Donkers zijn entree in Schiedam gemaakt; hij arriveerde nL per schip in de haven in Schiedam- Zuid, waar een zeer groot aantal paro chianen hem verwelkomde. Daar stonden ook tal van belangstel lenden en de drumband van Excelsior" ging de stoet vooraf naar de kerk, waar deken F. J. Boelrijk hem verwel komde aan de ingang. Door een stiet van bruidjes vooraf gegaan, oetrad de nieuwe pastoor, die de plaats kwam in nemen van pastoor Kragtwijk, de kerk, waarna de installatie plaatsvond. Deze werd verricht door deken Boel rijk, nadat de pastoor zijn ambtseed had afgelegd. Het gemengde parochiekoor verleende medewerking aan het geheel. Gemeen schappelijk werd het Te Deum Lauda- mus gezongen. In de pastorie werd een receptie ge houden. Hier verschenen o.m. wethou der M. J. M. van Kinderen namens het gemeentebestuur, ds. W. V Krijger, geref, predikant terwijl namens het kerkbestuur de heer J. Hartendorp de pastoor in een korte toespraak welkom heette. „Gusto" gaf zomerconcert Hoewel de weersomstandigheden nu niet direct echt „zomers" waren, weer hield dit de muziekvereniging Gusto niet om in de tent aan de Plantage een zomer-openlucht,concert te geven. Het programma was wat populair in gesteld en de belangstelling was bevre digend; de waardering groot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1