Till u A if IT jy T AfilW i/Ju 11AV JLilI LvVfl/i/ Een verguisd portret siert nog steeds de raadszaal Burgemeester Bouw van tuinhuisjes voor Thurlede verloopt traag en pers - mmm n m h h MM m V W jlbji. 14e jaargang no. 39 donderdag 29 juli 196S KUNSTGEBITTEN REPARATIES INSTITUUT DENTILIA Internationale Najaarsbeurs van gebruiksgoederen in Utrecht Jf| B JT* Vfi Aj^S IMP jH( B W 9 9 I H Mg Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan SIC, weekblad voor schiedam Telefoon 266900. JJet zal de talrijke bruidjes en bruidegoms, die ook in de Schiedamse raadzaal elkaar „de rechterhand geven", om aldus het wettelijk „ja-woord" voor de echt verbintenis uit te spreken, zeer waarschijnlijk niet bekend zijn, dat zij zulks doen in de nabijheid van een portret van H.M. koningin Juliana, dat door critici ten scherp ste veroordeeld is. De kwalificaties variëren van „banaal", „onbenul lig", tot „tragisch" en „bespotte lijk". En hoewel we ons oordeel niet durven meten met dat van die cri tici, hebben we er eerlijk gezegd toch iedere keer als we beroeps matig de Schiedamse raadzaal be treden, moeite mee, om uit het schilderij onze koningin te halen. Wat is er nu precies aan de hand geweest In 1950 gaf het gemeentebestuur van Schiedam aan de Haagse kunstschilder, nu wijlen Antoon van Welie, opdracht, voor de raad zaal een portret van koningin Juliana te vervaardigen. Aan die opdracht voldeed de schilder en een jaar later expo seerde hij zijn werkstuk. Toen brak de hel los „Er kan moeilijk iets goeds wor den gezegd van dit portret. De op vatting met het hele decor, van hermelijnen mantel, zuilenrijen en draperieën, die conventioneel en banaal is, zou eventueel nog te verdedigen zijn geweest, indien de uitvoering schilderkunstig beter was. Doch de houterige stand van de streng frontaal voorgestelde figuur, de slappe handjes, de starre glimlach, de onbeduidende schil- dertrant, maken dit portret artis tiek onvolwaardig," zo schreef een criticus. Onbenullig le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam BLANC DE BOE1JF OSSEWIT Naar aanleiding van geopperde be zwaren tegen de verouderde snit van de japon, tegen de kleur van de achter grond en de lachende gelaatsuitdrukking van de koningin, heeft de schilder eni ge maanden geleden zijn portret enig zins gewijzigd. Dat met deze wijzigingen artistiek verbetering is aangebracht, kan men nauwelijks geloven. Zo wordt al weer een onbenullig schilderij toege voegd aan de lange reeks vankoningin- neportretten, die de Nederlandse gemen- tehuizen „sieren", aldus ~"A „waardering". 'Een andere criticus schreef: „In de Schiedamse raadszaal dreigt een statie portret van de koningin te komen, dat niet alleen helemaal geen staatsieportret is, zelfs geen normaal portret, zelfs geen schilderij, zelfs geen prent, maar zelfs helemaal niets is, of op z'n best, een poging tot het maken van een portret van de koningin, maar dan wel een tot mislukken gedoemde poging. Het moet nl. voor een kunstenaar, die eens inter nationale faam bezat als portretschilder, zeer moeilijk zijn geweest om zo iets slechts te maken. Hij heeft weliswaar benijders gehad, die hem het recht be twistten, zich een kunstenaar van bete kenis te noemen. Maar wie zich van een tentoonstelling van het werk van Antoon van Welie herinnert hoe voortreffelijk hij in zijn jeugd, heel lang geleden, zijn ouders schilderde, die weet dat hij er heel goed aan deed de loopbaan te vol gen die met geluk en afgunst geplaveid was Zijn scherpste critici moesten ech ter altijd toegeven, dat hij in elk geval de juwelen van zijn rijke en vermogende klanten fraai deed schitteren. Maar als men het „bazarprul ziet waarmee hij de hals van de koningin heeft getooid, dan ontwaart men het tra gische feit, dat Van Welie uitgeschilderd is Zelfs in zijn genre. Het juwelen hals snoer heeft nog het meest weg van een Melanesisch hondentanden-collier. Het is jammer dat de burgemeester van Schie- dam niet eerst advies bij een deskundi ge de directeur van het Museum b.v. heeft ingewonnen, voor hij Van Welie vroeg een portret van de Konin gin te maken. Want wat hier zo hard, zo pijnlijk, zo wreed op papier komt te staan, was elke deskundige allang be kend, n.l. dat Antoon van Welie na de ramp die hem in het Bezuidenhout te Den Haag trof, zijn oude vorm niet meer heeft kunnen vinden". Beschamend „Schiedam, de stad van nijvere ar beid, cultureel misdeeld geraakt in de periferie van een grotere stad die zo veel aanzuigt, moet zijn eigen waarde weer herwinnen in vrije, ongedwongen beoordeling. De stad moet weigeren zich door leken te laten aanpraten wat goed en wat slecht is. Het beeld van Starre- veld in het Julianapark b.v., waar zo veel herrie over is geweest, is goed. Dat wel zo'n bespottelijk lelijk koninginne- portret geschikt dreigt te worden ge acht om een vorstin te eren; is bescha mend voor Schiedam", aldus besloot deze criticus, waarmee zowel de schilder als de gemeente Schiedam het konden doen. Er werd als enig excuus aangevoerd, dat de schilder zich heeft moeten behelpen met foto's van de vorstin, omdat deze poseren voor schilders weigert, doch dit wordt geen volledige verontschuldiging geacht. Niettemin, het Schiedamse ge meentebestuur liet een spijker in de muur slaan en het portret hangt er nu sinds jaar en dag. We weten niet of wijlen Van Welle een vechter was, die zijn critici van repliek heeft gediend. Feit is, dat de onschul dige Schiedammer, die de hermelijnen mantel, diadeem en sjerp wegdenkt, moeite zal hebben om uit.het geschilder de zijn koningin te herkennen. Maar misschien denkt het Schiedamse gemeentebestuur: „Zonde van de centen, laat hangen, wat hangt". De toekomstige bruiden en bruidegommen raden we aan verloren ogenblikje raadszaal, een blik te werpen op dit verafschuwde schilderij. NIELSEN'S ZOETZUUR Op de komende Internationale Na jaarsbeurs, die van 6 tot en met dins dag 14 september In de Jaarbeurshallen te Utrecht gehouden zal worden, zullen tienduizenden bezoekers gedurende acht dagen kennis kunnen nemen van wat de binnen- en buitenlandse markten op het gebied van gebruiksgoederen te bieden hebben. Bovendien zal, voor het eerst sinds enkele jaren, gelijktijdig met deze Najaarsbeurs, een vakbeurs voor woning textiel „Inter Decor" in de Julianahal gehouden worden. Aan deze 85e algemene beurs nemen in totaal ongeveer 1150 firma's deel, ter wijl voor „Inter Decor" ruim honderd deelnemers hebben ingeschreven. Drie-vierde van de firma's, toont pro- dukten van Nederlands fabrikaat, terwijl de rest produkten brengt uit totaal 23 landen. De bezetting van de Vredenburggebou- wen geeft het bekende beeld van goede ren voor huishoudelijk gebruik, zij het dan ook dat vooral in de sectoren glas. aardewerk en porselein het aanbod aan merkelijk is geïnternationaliseerd. Ver der is sinds de afgelopen Voorjaarsbeurs de hergroepering van de groep „kunst- nijverheidsartikelen" (verhuisd van de derde etage naar de gaanderij van de Beatrixhal) verder doorgevoerd. Op de parterre van deze hal exposeren de fir ma's met kantoor-, schrijf-, teken- beno digdheden en papierwaren, welke afde ling dit jaar aanzienlijk is uitgebreid. De groep kinderwagens, baby- en kleuterar tikelen is sinds het voorjaar verplaatst naar een aparte vakbeurs „Het Kind", welke van 27 tot en met 30 september a.s. in de Julianahal op het Croeselaan- terrein zal worden gehouden, een beurs die met bijna 150 deelnemers een expo sitie-oppervlakte van 6000 m2 zal be- Ook zullen gedurende de Najaarsbeurs op de tweede etage, rondom het trappen huis, wederom vitrines worden ingericht met de produkten, die in de wedstrijd van dit jaar op het gebied van vormge ving, doelmatigheid en deugdelijkheid, zijn bekroond met de „Gulden Vorm" Jaarbeurstrofee of het certificaat „Gul den Vorm". Ditmaal is de wedstrijd opengesteld voor exposanten van indu striële voorwerpen voor huis- en eetka- mergebruik. vervaardigd van aardewerk, norselein, glas, kristal, zilver, pleet. -estvrijstaal, tin en koper. De Stichting Gulden Vorm werd twee jaar geleden opgericht om Jaarbeursexposanten te sti muleren tot het fabriceren en verkopen van goede produkten. Hervormde Gemeente kampt met zorgwekkend tekort c? Naar vanwege het College van kerk voogden in „De Zondagsbode" is mede gedeeld, is het financiële tekort in de Schiedamse Hervormde gemeente zorg wekkend geworden. Blijkens het verslag over 1964, hebben de uitgaven f 352.137,- bedragen, tegenover f293.846,- aan in komsten wat dus een nadelig saldo van f 58.291 heeft opgeleverd. Ten opzichte van het jaar 1960, zijn de uitgaven met gemiddeld 46 procent ge stegen, tegenover een stijging van 19 procent der inkomsten. De kosten van onderhoud aan kerken enz. stegen met 300 procent, salarissen met 56 procent. De kerkelijke bijdragen stegen met 35 procent, legaten en giften met 75 procent, de collecten echter slechts met 9 pro cent, zodat de gemiddelde stijging niet hoger dan 19 procent kwam. Geconsta teerd wordt, dat plm. 70 procent der uit gaven verplicht zijn gesteld door syno dale instanties. De omvang der liquide middelen van de kerk zijn thans zodanig, dat een vol gend nadelig saldo niet meer kan wor den opgevangen. De volgende jaarreke ning zal dus moeten sluiten, hetgeen al leen kan, indien de inkomsten gelijke tred houden met de uitgaven. „Wanneer dit niet kan worden bereikt, dan zal hoe betreurenswaardig ook het werk in de gemeente moeten worden inge krompen. Hetgeen inhoudt, dat de enige jaren geleden zoveel enthousiasme ngestelde zevende predikantsplaats, bij een voorkomende vacature niet meer kan worden vervuld. Burgemeestér en mevrouw Roelfsema hebben de eerste ambtswoning voor de burgemeester van Schiedam, aan de Burgemeester Knappertlaan, betrokken. Een verhuizing is voor ieder gezin een hele gebeurtenis, en voor de eerste bur ger van een gemeente geldt dit in de zelfde mate. Een verhuizing uit Gronin gen naar Schiedam is een heel eind en voordat de verhuizers het laatste stukje meubilair de ambtswoning hadden bin nengedragen, was de dag al flink opge schoten. Nu had de Schiedamse „gemeentelijke voorlichtingsdienst", om deze weidse om schrijving te gebruiken, meegedeeld, dat het burgemeesterlijk gezin, vrijdag de woning zou betrekken doch dit bleek tot ontsteltenis van de toen aan de bel trek kende persfotografen, reeds op donder dag te zijn geschied. „Tot onze grote ver bazing bleek, dat de verhuizing donder dag in alle stilte was geschied, om even tuele journalisten en persfotografen van de deur te houden", zo signaleerde „Het Rotterdams Nieuwsblad". Het (r.k.) „Nieuwe Dagblad" trok scherper van leer en het blad hing er meteen de hele verstandhouding gemeen te-pers aan op. Het blad schreef o.m.: „Het is nu bijna drie maanden geleden dat de heer H. Roelfsema als burgemees ter van Schiedam zijn intrede in onze stad deed. Daarvoor en daarna hebben tal van persorganen in persoonlijke in terviews de loftrompet over hem gesto ken, waarin hij de indruk gaf over su blieme en schier ontelbare kwaliteiten te beschikken. De conclusie van die bijna pagina's beslaande verhalen luidden dan, dat Schiedam zich geen betere burgerva der kon wensen dan de heer Roelfse ma. Bij zijn installatie stond hij echter voor de moeilijke taak zijn vele kwali teiten te tonen, maar tot op heden is daar nog maar weinig van gebleken. Het moet inderdaad voor een geboren en getogen noordeling niet meevallen de landelijke rust van het Groningse plat teland plotseling te moeten verwisselen voor de streek, waar het voortstuwings- mecahnisme van Nederland raast en dat dan nog als eerste burger van een centraal gelegen, sterk geïndustrialiseer de Rijnmondgemeente. Het mentaliteits- verschil tussen de gezapige Groninger en der dynamische Rijnmonder is prak tisch onoverbrugbaar en vanuit die hoek beschouwd, komt onze burgervader een lange inwerkperiode toe. Het is geen een voudige taak en er wordt veel van zijn mensenkennis en aanpassingsvermogen geëist. Men kan zich de vraag stellen hoe lang de inwerkperiode van een nieu we Schiedamse burgemeester mag zijn. Het antwoord moet bij de persoon van de burgemeester zelf gezocht worden. We zijn geneigd te geloven, dat de heer Roelfsema met aanpassingsmoeilijkhe den kampt. Tot nu toe heeft hij zijn werk in stilte en onopvallendheid ver richt. De kat is nog niet uit de boom gekeken. Ontbreekt het hem aan de no dige durf? Toen burgemeester Roelfsema dus de sleutel in het slot van zijn Schiedamse ambtswoning stak, opende hij daarmee de befaamde doos van Pandora, welke ook hem moet hebben verrast. Want iet wat kwaadaardig gaat het blad verder: „Al verslechtert de verhouding pers overheid met de dag, de heer Roelfsema heeft er in ieder geval voor gezorgd de Raad niet tegen zich in het harnas te jagen. Een van zijn eerste initiatieven in Schiedam was de presentiegelden voor raadsleden te verhogen en de telefoonre keningen declarabel te maken. Een paar demiddel om een goede verstandhouding met de Raad te bewerkstelligen." Wij hebben de aangehaalde tirade uit het Nieuwe Dagblad werkelijk met ver bazing gelezen. De schrijver moet zich ergens zo mateloos over hebben opge wonden, dat hij alle proporties uit het oog verloor. Is het bijvoorbeeld burge meester Roelfsema's zaak, dat journa listen de loftromoet over hem steken? Hij lijkt ons eerder lijdend voorwerp. De hele stoffering na het betoog be valt ons niet zo best, bijvoorDeeld die ..landelijke rust van het Groningse plat teland". Wij dachten dat de heer Roelf sema uit de stad Groningen kwam, een plaats die in dynamiek Schiedam ver achter zich laat. Eerlijk is eerlijk. En zijn werkomgeving daarvoor (Hoogezand Sappemeer) is bepaald ook geen slapen de plattelandsgemeente. En dan dat „ra zende voortstuwingsmechanisme".. La ten we alstublieft nuchter Wijven, anders neemt het nog een loopje met ons. Waar we uitgesproken een hekel aan hebben zijn de beruchte stereotypen. „Het mentaliteitsverschil tussen de ge zapige Groninger en de dynamische Rijnmonder is praktisch onoverbrug baar. Go home, mr. Roelfsema, zit niks anders op. Ten eerste is een Groninger per defi nitie evenmin gezapig als de Rijnmon der (wie is dat eigenlijk?) dynamisch. Integendeel, een Leidse professor heeft onlangs in zijn onderzoek naar de hoe danigheden van de verschillende groepen Nederlanders heel andere dingen over de Groningers gezegd. Hoe het ook zij, dat aangehaalde mentaliteitsverschil is in ieder geval baarlijke nonsens. Iets geheel anders is die gemeentelij ke voorlichtingsdienst, die echt wel eens op de helling mag. Geen kwaad van de ambtenaar die momenteel met die taak is belast, uit ervaring kennen we zijn bereidwilligheid om te helpen, doch daar mee is de voorlichting er nog niet. Af gezien van de stroefheid waarmee het gemeentelijk verloopt, is er weinig of geen initiatief uit de richting van de ge meente. Men kan het de taak noemen van de journalist om 't nieuws op te spo ren, het is aan een gemeentebestuur om de burgerij middels de pers van voorlichting te dienen en dat gebeurt m Schiedam maar broodmagertjes. Men kan in het eerste kwartaal van de nieuwe burgemeester niet een plotse linge ommekeer verwachten in hetgeen reeds jaren vastgeroest zit, doch nu bur gemeester Roelfsema in Schiedam dan thuis is, moet de wens worden uitgespro ken dat hij ook de voorlichting aan de Schiedamse burgerij in zijn aandacht be trekt. Het is hoognodig. Een groep volkstuinders, aangesloten bij de Schiedamse Vereniging van Volks tuinders „Thurlede" heeft het te kwaad met de huisjes op de tuinen. Of liever gezegd met het feit, dat de huisjes er niet zijn, hoewel die er reeds in het voor jaar hadden moeten staan. Met het bestuur van de vereniging is overleg ge pleegd en tijdens een in het clubgebouw gehouden vergadering zijn nogal kwade woorden aan het adres van de aannemer gesproken. Zoals bekend is een en ander het ge volg van de omstandigheid, dat door aanleg van de Benelux-tunnel, een groep volkstuinders daar het veld moest rui men. In het Prinses Beatrixpark werd een nieuw terrein ingericht. Van die gelegen heid werd gebruik gemaakt, om meer eenheid te krijgen in de tuinhuisjes, waartoe oorspronkelijk een keus uit zes modellen kon worden gemaakt. De op dracht voor de levering werd via de Centrale Organisatie in Amsterdam, aan de aannemer Van Santen te Arkel gege ven. In het eerste complex betrof dat 165 huisjes en toen in maart van het vo rig jaar het tweede complex aan de or de kwam, nog eens 85 huisjes. T apto e Delft 1965 in VVV-vitrine De vitrine van het VW-gebouwtje is ditmaal ingericht in het teken van de „Taptoe-Delft 1965". De uitgestalde voor werpen, zoals een kolbak, degens, trom mels en hooms, stammen uit de tijd van Napoleon en zijn belangeloos ter beschik king gesteld door het Leger- en Wapen museum „Generaal Hoefer", te Leiden. Evenals vorige jaren zal de VVV- Schiedam weer kaarten in voorverkoop hebben voor dit evenement, dat van 26 aug. t.m. 4 sept. a.s. in Delft wordt ge houden. Van 16 aug. af zijn toegangs kaarten voor alle uitvoeringen aan het kantoor verkrijgbaar. De V.V.V. verzorgt ook een gecombi neerd vervoers-entreebiljet. Voor een ge- ring bedrag per entreebewijs meer, wordt dan tevens voor het vervoer naar en van de Taptoe vanaf het VW-gebouw zorg gedragen, zodat ook degenen, die het om één of andere reden niet prettig vinden met een openbaar vervoermiddel te reizen, dit unieke schouwspel niet be hoeven te missen. Volledige accommodatie voor woonwagenkamp te kostbaar De dienst van Gemeentewerken heeft In het afgelopen jaar blijkens het jaar verslag, verschillende plannen tot her ziening en uitbreiding van het Schiedam- se woonwagenkamp in tekening gebracht en begroot. De kosten voor het realise ren van een volledige kampaccommoda tie, zoals schuren, toiletten, douchege bouw en ruimten voor kampcommandant en politie, werden dermate hoog, dat het college van Burgemeester en Wethouders verzocht, plan 1 aan te houden. Dit be vatte het uitbreiden van de bestaande wasruimte en het maken van drooglijnen. Bovendien zal dan in de begroting moe ten worden opgenomen het maken van afzonderlijke toiletten voor elk gezin. Eén en ander dient nog te worden begroot. Tevens werden tekeningen en begrotin gen vervaardigd voor het bouwen van een houten kleuterschool (1 werk- en 1 speellokaal) en het uitbreiden van de be staande houten L.O.-school met 1 leslo kaal. Laatstgenoemde plannen werden het college van Burgemeester en Wethou ders toegezonden. Zoals in deze tijd vaker het geval is, werd wat later opgeleverd dan bepaald was en er moeten thans nog vijf huis jes van het eerste complex worden op geleverd. Met de levering van de andere 85 loopt het ook allerminst vlot, zodat diverse volkstuinders met klachten bij het bestuur komen. De huisjes variëren in prijs van f 1300 tot f 2000. Wanneer nu even wel een andere aannemer de opdracht zou worden gegeven tot bouw van de res terende huisjes zal de prijs minstens f500 hoger liggen en de levertijd even min aan een datum gebonden kunnen worden. Intussen heeft de aannemer van Santen wel de betonnen fundering voor een dertiental huisjes gelegd en het is bovendien de vraag of, indien een ander hierop gaat bouwen, genoemde aanne mer niet een belangrijk hoger bedrag zal vragen, dan het bedrag van f 300 per fundering waarop thans de kosten zijn gesteld. Dan wordt de situatie ook nog gecompliceerder. Overigens zijn in de loop der jaren de volkstuintjes met of zonder huisjes nogal eens van eigenaar verwisseld, omdat niet iedereen een volbloed volkstuinder blijkt te zijn, terwijl ook wel door over lijden van huurders, wisselingen plaats vonden en vinden. Deze nieuwe eigena ren komen dan weer op een andere volgordelij st te staan voor een huisje. Men heeft nu besloten om een soort ultimatum te stellen aan de aannemer, om voor 1 oktober de resterende 18 huis jes af te bouwen en men hoopt dat dit dus met enkele exemplaren per week mogelijk zal zijn. PMAN JUWELIER Rijnmondrit Vespa-club De Vespa-club Schiedam organiseert in samenwerking met dezelfde club in Vlaardingen op 5 sept. een oriënteringsrit, die om 11 uur aanvangt. Dan zullen de gidsen op de diverse toegangswegen Rotterdam—Schiedam aanwezig zijn. De start van de eerste deelnemer vindt 's middags om 1 uur plaats, na een bij eenkomst in gebouw Musis Sacrum te Schiedam. De lengte van de rit is 30 km en de gemiddelde snelheid mag 20 km zijn. Schiedam is rijk aan velerlei hofjes, die soms ergens geheel verscholen achter een woning of een poortje zijn gelegen. Dat is bijvoorbeeld ook het geval met het St. Janshofje, dat „gekneld" ligt in de hoek van het Oude Kerkhof. Door i smal poortje bereikt dit hofje, waarin enkele tientallen woningen van veel jaren oud staan. Zij omzomen het middenstuk, dat voor de tuintjes is be stemd, doch meer als opslagplaats dient. Hier vindt men ook nog de befaamde huisjes met het hartje in de deur WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) -fr POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1