Misschien in 1971 eindelijk een normale slok water Scliiedamse kunstenaars kunnen zich niet genoeg ontplooien ills er een spaarbekken in de Biesbos komt Er is weer kermis in Schiedam Fietsendief oorzaak van groot verdriet KUNSTGEBITTEN DE HAVENLOODS 14e jaargang no. 40 - donderdag 5 augustus 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 iveekbluil voor schiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" op bezoek in Schiedam Nadat een groep jeugdige Schiedam mers in het Duitse Esslingen en in Neath in Engeland te gast zijn geweest, zijn nu jongelui uit deze plaatsen in Schiedam op bezoek. Zij brengen een bezoek aan een aantal bedrijven, zowel in Schiedam als elders. Donderdag gaan zij naar Ma- durodam en het Vredespaleis en volgen de week wordt een tocht gemaakt naar Amsterdam met rondvaart door de ha vens. Vrijdag 14 augustus gaan de gasten VOORLOPIG hoeft Rotterdam er nog niet op te rekenen, dat de kwa liteit van het drinkwater beter zal worden. Ook het nieuwe bedrijf op de Berenplaat, dat volgend jaar in gebruik zou moeten worden ge nomen, biedt geen zekerheid, dat het vandaar afkomstige water altijd voldoende zuiver zal zijn. Deze conclusie, die lijnrecht indruist tegen alle geuite verwachtingen van de Rotterdamse Drinkwaterleiding, kan men lezen in het dezer dagen gereed gekomen rapport van de Commissie Drinkwatervoorziening Rotterdam. In het rapport wordt tevens drin gend aanbevolen op zo kort mogelijke termijn spaarbekkens te bouwen in de Brabantse Biesbos, zodat Rotterdam ook water kan betrekken uit de Maas. Dat water zal dan meestal wel voldoende zuiver zyn. Als streefdatum voor het gereedkomen van die bekkens wordt in het rapport het jaar 1971 genoemd. Zoals men zich nog levendig zal herin neren, kwam in januari 1963 uitsluitend brak water uit de Rotterdamse kranen. Van heinde en verre moest water wor den aangevoerd om in de eerste plaats zieken en babies te voorzien van het zo noodzakelijke vocht. Deze moeilijkheden waren er aanleiding voor, dat het college van B. en W. in juni van dit jaar de Commissie Drinkwatervoorziening Rot terdam installeerde. De taak van die commissie was adviezen uit te brengen over maatregelen, die op kortere of lan gere termijn getroffen zouden moeten worden om tot verbetering van de drink watervoorziening te komen. De commis sie werd gesplitst in diverse werkgroe pen, die thans met hun taak gereed zijn gekomen. Zoals, te begrijpen is, voelt de commis sie er niet veel voor om over te gaan tot noodmaatregelen, zoals het aanvoeren van water in tankauto's en schepen. Aan gezien er hoge eisen gesteld moeten wor den aan de kwaliteit van het drinkwater, ziet men in een dergelijke aanvoer geva ren voor de volksgezondheid. Het ver strekken van noritfilters aan de Rotter damse burgerij wordt ook afgeraden. Een waarschuwing, die in dit verband in het rapport staat, verdient dan ook de aan dacht van alle gebruikers van dergelijke filters. „De actieve kool in de filters", aldus het rapport, „heeft de eigenschap de smaak- en reukstoffen aan het oppervlak te verdichten. Ook organische stoffen worden aan het oppervlak van de actie ve kool tegengehouden, hetgeen aanlei ding geeft tot nagroei. Aangezien deze organismen niet altijd goedaardig be hoeven te zijn en koken geen volledige zekerheid geeft, dat zij teniet wordt ge daan, bergt het gebruik van filters door de burgerij gevaren in zich". Drastisch ingrypen toevlucht heeft genomen tot dit lapmid del, omdat het gevaar altijd bestaat, dat noodmaatregelen langer blijven leven dan de bedoeling was. Wil Rotterdam werkelijk uit de waterimpasse raken, dan zullen er drastische maatregelen moeten worden genomen, maatregelen, die veel geld gaan kosten. Wanneer de volksgezondheid op het spel staat, zal dat geld er echter moeten komen. Dat de commissie er wel zo over denkt, maar de directeur van het Waterleiding bedrijf niet altijd, blijkt wel uit een ander deel van het rapport, waarin wordt ge sproken over de watervoorziening aan de industrie. Ook daarbij speelt de kwaliteit van het water een belangrijke rol. De in dustrie slokt ongeveer de helft van het benodigde water op en het is dus logisch, dat men ten behoeve van deze bedrijfstak ook naarstig zoekt naar een oplossing. Van de Stichting Europoort/Botlek Belangen was een rapport binnengeko men, waarin enkele harde eisen worden gesteld. De Stichting constateerde, dat de overheidsplannen om gedurende lan gere perioden enige verbetering in de Een van ouds bekende zomergebeurte- nis gaat zich in Schiedam weer voltrek ken: de jaarlijkse kermis. De viagge- masten staan opgesteld, de illuminat.e wordt in orde gebracht en regelmatig komen de grote wagens de Broersvest op rollen met alle mogelijke lasten, waar mee de tenten worden opgebouwd. Hier is het lijstje van vermakelijkheden die er zullen zijn: Suikerwerkkraam, flying enterprise, poffertjeskraam; kijktent, hoofd van jut typhoon, rupscarrousel, volleyball, schiet tent, draaimolen, babysport, catch- game, pyramidespel, puzzle, lijntrekspel. pinda-oubliekraam, zaagselspeltent, glo be, tropische dierenshow, glasblazerij, bumperspel, grijpkranen, suikerspin, geestenbaan, swing-mill, balco-rotor, kid- die-ride, cakewalk, speelgoedkraam, hol ly-cranes, patates-friteskraam, reuzerad. autoscooter, popcorn, gebakkraam, auto- vliegtuigmolen, kleurenspel, paling- kraam. Verder zijn er nog diverse andere at tracties gedurende deze dagen. Vanaf zaterdag is er n.l. ook gelegenheid tot beklimmen van de toren, waarvan het vorig jaar bijna 2.000 Schiedammers ge bruik maakten om hun stad van boven af te bekijken; het bekende treintje zal weer rijden en er is uiteraard volop mu- kwaliteit van het water te brengen, te laat tot uitvoering zijn gebracht. Aange zien de Stichting niet gerust was over de toekomstige ontwikkelingen, stelde zij voor een transportleiding van de Berg- sche Maas naar Rotterdam aan te leg gen, zolang er nog niet voldoende reser voirs aanwezig zijn. In die reservoirs kan men namelijk in perioden, waarin de kwaliteit van het water goed is, water pompen.dat men in minder goede tijden kan gebruiken. Dit rapport dateert kennelijk van 1963. Hoewel in het rapport werd gesteld, dat het wenselijk was de plannen en de uit voeringsstadia spoedig openbaar te ma ken, om de industrie in staat te stellen de vereiste maatregelen te nemen, wor den de wensen van de Stichting pas nu in rapport bekend gemaakt. Op zichzelf is dat nu niet zo heel erg, want de wensen van de Stichting konden de goedkeuring van de directeur van de Drinkwaterleiding niet wegdragen. Het is in Nederland niet eenvoudig, zo stelt hij, een nieuw waterleidingbedrijf met spaarbekken van enige omvang te stich ten. Een situatie, zoals die zich in de winter van 1962 op 1963 heeft voorgedaan, komt zo zelden voor, dat verwacht mag worden, dat deze zich niet meer zal her halen voor het gereedkomen van de Be renplaat. Verder had de directeur nog enkele be zwaren. De aanleg zou meer tijd kosten dan de Stichting vermoedde en bovendien waren dergelijke hoge investeringen al leen verantwoord wanneer ze passen in het geheel van maatregelen voor de toe komstige watervoorziening. En aange zien daarover op dat tijdstip nog niets bekend was, kon men het tussenplan niet Niet waterdicht aanmerking neemt, dat de Bergsche Maas een getijrivier is en in droge perioden zelfs brak of zout water bevat. Maar een andere werkgroep komt elders in het rapport wel tot de conclusie, dat we in de nabije toekomst water uit de Maas zullen moeten halen, omdat we op de Rijn alleen niet meer mogen reke nen. Dan lijkt ons de mededeling, dat het heus niet meer 'zal voorkomen, dat er in Rotterdam brak water uit de kra nen komt voordat de Berenplaat gereed is, niet zo waterdicht meer, vooral wan- In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft iemand de fiets van mevrouw Weisman, die voor haar huis aan de Provenierssingel 83a, stond, gestolen. Mevrouw Weisman zat met haar man voor het raam en zag dat een man naar een brommer liep die voor het huis stond. De man probeerde de brom mer mee te nemen, merkte dat die op slot stond en gooide hem toen uit balo righeid om. Daarna zag hij de fiets van mevrouw Weisman staan en nam die mee. De heer Weisman liep zo hard hij kon naar buiten, maar de dief was natuurlijk al lang verdwenen. De poli tie, die meteen gebeld werd, heeft er nog twee wagens op uit gestuurd, maar ook deze actie bleef zonder resultaat. De dief heeft er blijkbaar geen idee van wat een verdriet hij hiermee heeft teweeggebracht. Mevrouw Weisman is namelijk slecht ter been, zij heeft erg veel last van haar heup, en moet daar om alle boodschappen pér fiets doen. De fiets een zware Gazelle, met een grote grijze tas achterop betekent alles voor deze vrouw. Ze is wanhopig, want nu ze haar vervoersmiddel kwijt is, is ze aan huis gebonden en kan geen inkopen doen. Ze hoopt dat de dader het voor hem misschien waardeloze rijwiel wil terug bezorgen. „Hij mag hem voor de deur zetten en het sleuteltje door de brieven bus gooien", zei mevrouw Weisman onder tranen, „ik zal er echt geen werk van maken". De fiets had nog twee bijzondere ken tekenen. Het zadel was hoog geplaatst om het fietsen zo gemakkelijk moge lijk te maken en aan het stuur zat neer in het rapport wordt gesteld, dat de Berenplaat het al heel gauw niet meer zal aankunnen. Dit zijn allemaal wel heel andere geluiden dan men ons twee jaar geleden voorschotelde. De eindconclusie is dus, dat we water moeten gaan halen uit de Maas. In het rapport staan een heleboel cijfers over miljarden kubieke meters waterafvoer, miljoenen kubieke meters water con sumptie, zoutgehaltes en noem maar op, waaruit de experts dan kunnen afleiden, dat die glaasjes water voor de Rotter dammers er heus wel afkunnen. Maar het gaat er vooral om, dat er in de Brabantse Biesbosch spaarbekkens ko men, waaruit Rotterdam in slechte tijden kan putten. Deze spaarbekkens moeten 90 miljoen kubieke meter water bevatten genoeg voor 'n periode van 5 maanden. Het hele project, waarvoor 'n oppervlak te nodig is van 700 hectaren, wordt be groot op 200 miljoen gulden. In 't spaar bekken kan dan ook water worden bin nengelaten uit de Rijn. Tot slot wordt in het rapport nog aangedrongen op de ami.» „„„„a dH Biesbosch REPARATIES le klas werk onder volledige garahtie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam Twee jaar heeft heren met klinkende namen nodig gehad om deze bepaald niet nieuwe plannen te opperen. Het is verbazingwekkend hoe moeizaam het waterprobleem wordt aan gepakt. dit in schril contract met de mil jarden-projecten op haven- en industrie gebied. Het is niet te hopen dat de nabije toekomst de rekening hiervoor weer aan burger en industrie wordt gepresenteerd. De excuses die we dan weer te horen zullen krijgen achten wij by voorbaat al onaanvaardbaar. NIELSEN'S ZOETZUUR Vr is reden om de vraag te stellen, of de Schiedamse kunstenaars tot de burgerlijke stiefkinderen gerekend moeten worden. Feit is in eder geval dat zij wel stiefmoederlijk behandeld worden. Zij leven soms n onbewoonbaar verklaarde woningen; oude pakhuizen en exposeren in een garage. En wie zal het onze kunstschilders kwalijk nemen, dat zij zichtten achter gesteld voelen bij vele anderen in de gemeente, die wel de aandacht krijgen die zij verdienen. De Schiedamse kunstschilders ontplooien toch heus wel activiteiten maar zij zien zich op verschillend gebied ernstig daarin belemmerd. Waar het vooral om gaat, is ex positieruimte. Inderdaad, er zijn heel wat kunstenaars in Schiedam die zich in de afgekeurde wonin gen, ondanks de jele moeilijkhe- Parade huisvriendjes Op zaterdag 14 augustus wordt in het openlucht-theater „Dijkzigt" weer de jaarlijkse hondenshow gehouden. Kinde ren tot en met zeventien jaar kunnen zich voor deze show vandaag (donder dag, 5 augustus) en morgen (vrijdag 6 augustus) van 3 tot 5 en van 7 tot 9 uur laten inschrijven bij mevrouw R. Spaan- Wiebes, Pijnackerplein 4. De kosten be dragen twintig cent per ■enmeldlng. den en het gebrek aan modern comfort, gelukkig voelen. Hoge eisen stellen kunstenaars in het algemeen niet; dat is genoegzaam bekend. TroTnvens, zij zijn daartoe dik wijls nauwelijks in staat, want de „struggle for life" vraagt daarvoor teveel van hun krachten, afgezien dan nog van hetgeen hun kunst expressies vorderen. En bovendien moeten zij bijna allen er „iets bij doen", want wie kan nu eigenlijk van de kunst leven Dat is de vraag, die Jaap de Raat. voorzitter van de Schiedamse Kunste naarsvereniging „S-45" zeer realistisch stelt. Om het maar meteen mee te delen ..S-45" is een aanduiding voor „Schie- dam-1945". toen de vereniging werd op gericht. Hieruit blijkt, dat S-45 dit jaar 20 jaar zal bestaan. Het is tot nu toe beslist geen gemakkelijk bestaan ge weest, evenmin als van de kunstenaars zelf. Om dit duidelijk te maken: bij de oprichting telde de verenigmg zestien le den. dat zijn er nu nog elf. „Natuurlijk zijn er leden naar elders vertrokken, maar anderen verweten ons. dat we niets konden bereiken in Schie dam en zij bedankten als lid. Maar het is echt niet de schuld van het bestuur dat er geen grotere activiteit kon wor den ontplooid. De feiten waren en zijn tegen ons", zo vertelt ons de heer De Raat. „We willen wel graag, maar wor den overal geremd of tegengehouden. We zoeken al jaren naar een behoorlij ke expositie-ruimte, waar we liefst enkele keren per jaar ons werk kunnen tonen. Het is een paar maal gelukt, om precies te zijn, vier maal in de twintig jaar van ons bestaan, om tot het Stedelijk Mu seum door te dringen, doch verder moe ten we het zoeken in de beperkte ruim ten die anderen hebben. Dat is bijv. in Punt-4. waar we bij een vorige gelegen heid kans zagen ongeveer 20 werkstuk ken te exposeren. Het gaat ons er echt niet om, schilderstukken aan de man te brengen, al wil ieder lid van onze ver eniging graag werk verkopen. Het is er ons in de eerste plaats om te doen aan dacht voor ons werk te vragen. Dat is in een vorig jaar ook getracht middels de bekende „kunstmarkten", doch een succes was dat niet. We moeten iets hebben, waarin ons werk tot uitdrukking en tot zijn recht komt, dat is natuurlijk niet in een kraam op de markt", zet de heer De Raat uiteen. Zijn vereniging staat open voor ieder een die kunst bedrijft. Er worden uiter aard eisen gesteld. Niet voor niets is de Schiedamse vereniging aangesloten bij de Kon. Ned. Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen. Doch de heer De Raat heeft de indruk, dat er wel meer Schiedamse kunstenaars zijn die voor het lidmaatschap van zijn vereni ging in aanmerking komen, doch „van verre blijven", omdat te weinig naar buiten kan worden getreden. En nog maals, dat is niet de schuld van de ver eniging of het bestuur. Museum r de Schiedam- s echter allemaal de heer De enkele Schiedamse kunstenaars schreven in. Maar daarmee mag voor de eigen stadgenoten de kous toch niet af zijn. Men kan het te pas en te onpas ho ren. dat op cultureel gebied Schiedam ..achter loopt", hetgeen met een stad als Rotterdam zo dicht op de hielen, ver klaarbaar kan zijn. Doch waarom wordt hier niet de helpende hand door Museum directie en Gemeentebestuur uitgestoken om de achterstand zoal niet in te lopen, dan toch in elk geval te verkleinen? En dat zit voor een belangrijk deel vast op het gebrek aan expositiegelegenheid. Zakkendragershuisje Een andere, wel zeer bijzondere expo sitie-ruimte kon worden gevonden in het vermaarde „Zakkendragershuisje", dat eigenlijk het aangewezen kunstcentrum voor Schiedam zou dienen te zijn, maar dat gebruikt wordt door de cineast Jan Schaper voor diens film over Schiedam, waaraan hij nog steeds werkt. Bepaald jaloers is Jaap de Raat op z'n Vlaarding- se collega's, die in de oude Visbank een pracht van expositieruimte bezitten. „We hebben al eerder geprobeerd om een stukje in het Museum te krijgen als per manente gelegenheid se kunstuitingen; het i: op niets uitgelopen", z Raat teleurgesteld. In september zal zijn vereniging het twintigjarig bestaan herdenken, liefst met een expositie. Het zou een Schiedam se schande zijn, indien de toevlucht geno men zou moeten worden tot een kantine of garage of wat dan ook. En toch ziet het er tot nu toe te dien aanzien beslist niet florissant uit. Om eerlijk te zijn, de vereniging zou reeds blij zijn met een passende ruimte, op een wat gunstige plaats in de stad. Het is duidelijk, dat onze gewone ver gaderzalen daartoe nu niet direct geëi gend zijn, afgezien nog van de kosten. Want, en dit hoort bij hetgeen we reeds schreven, de Schiedamse kunstenaars hebben niet de naam van een Jan Sluy- ters bijv. zodat zij van hun werk kunnen leven: Jan de Raat geeft bijv. iedere avond les in clubs of tekenscholen. Zo moeten alle andere kunstschilders „om den brode" een ander ambacht uitoefe nen, dan hen lief is. Maar goed, dat moeten zij nemen. En toch, deze „stief kinderen" van Schiedam verdienen be ter, dan aan hun lot te worden overge laten. Het is de vraag, of hier 't gemeente bestuur eens iets zal gaan doen (de heer De Raat heeft zijn hoop in deze ook ge vestigd op onze nieuwe burgemeester). En verder is het ook de burgerij, die waardering kan betonen voor de Schie damse kunstschilders. „Juist door mid del van een expositie kunnen wij de aan dacht vragen, die we zo hard nodig heb ben. Dan is er ook de kans, dat als er ergens een jubileum of zo is, een Schie damse kunstenaar een opdracht ont vangt of iets kan verkopen", motiveert de heer De Raat. De Koopmansbeurs is ongeschikt voor expositie van schilderwerken. Ook met de amateurfotografen in Schiedam is reeds eerder contact opgenomen om te trachten uit de moeilijkheden te komen. ..Om zo te zeggen, kortwiekt men hier de vogels en men verwondert zich dan, dat zij niet hoger vliegen", typeert Jaap de Raat de situatie voor de Schiedamse kunstschilders. Het wordt hoog tijd, dat hun stem wordt gehoord! s maar benzine en olie drinken.. Het ligt voor de hand, dat men het oog slaat op het Stedelijk Museum. Om niet geheel begrijpelijke redenen, wordt daar echter de boot met onze Schiedam se kunstenaars afgehouden. Zoals ge zegd is het een enkele maal gelukt een expositie in te richten, doch de laatste is al weer een jaar of vijf, zes geleden. Wel zijn er intussen in het Museum di verse exposities door niet-Schiedamse kunstenaars gehouden en de Schiedam mers gunnen dat hun kunstbroeders best. doch zij vragen toch ook een beschei den plaatsje en aandacht. Welk een at tentie is er bijv. wel gegeven aan de jongste „Salon der Maassteden"?. Ook Voorbereiding schoolzwemmen Als voorbereiding voor flet school zwemmen, wordt van 9-13 aug. in het Sportfondsenbad een zwemcursus gege ven voor leerlingen van de 5e en 6e klas sen der lagere scholen. Er wordt 's morgens om nalf negen met de lessen, die drie kwartier duren, begonnen. De kosten zijn f 4.50 en kaarten kun nen nog aan de kassa worden afge haald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1