ZON lokt in staartje zomer bleekgezichten naar strand fill! .mp:MMgfÊMt Goed naseizoen kan regentijd nog enigszins doen vergeten KUNSTGEBITTEN "ft I W - Oorspronkelijke plaats van aula is niet te handhaven WEEKEND-CURSUS VOOR GELUIDSAMATEURS Stadhoudersweg voor verkeer afgesloten „Mooi Hollandtocht" naar de Biesbosch Nieuwe r.k. kerk in Kethel Verkeersstremmingen op Vlaardingerdijk „Perfectie in klank en beeld" in september op Firato '65 - AS.- r>-' NIELSEN'S ZOETZUUR weekbhid voor schiedam 14e jaargang no. 41 - donderdag 12 augustus 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" J£iV toen scheen plotseling de zon. Niemand kon het eigenlijk nog geloven, maar toen de zon na enkele uren nog niet achter de wolken was verdwenen, zoals de voorgaande dagen wel het geval was geweest, toen er voor de mid dag nog steeds geen druppel regen was gevallen, hetgeen in deze ver waterde zomer een unicum mdg heten, toen kwamen de mensen schichtig uit hun huizen. En ineens leek het strand bij Hoek van Hol land weer op iets zomers. Ineens waren er weer mensen, die languit in de zon lagen te bakken. Ineens moesten de golven we$r verkoeling zoekende lichamen afspoelen en Goed gemutst in de strandwmkel Vrijdag kleine taptoe van Engelse kruiser Op vrijdag 13 augustus zal de Britse kruiser „Lion" in de vroege ochtend af meren aan de Parkkade, voor een be zoek aan Rotterdam dat tot maandag 16 augustus zal duren. Aan boord bevindt zich de opperbevelhebber van de Home Fleet en Eastern Atlantic Fleet, admi raal Sir John Frewen KCB. Het schip zal op zondag 15 augustus van 14.00—17.00 uur voor bezoek worden opengesteld. Op vrijdag 13 augustus van 19.45_20.00 zal een kleine taptoe op de Parkkade worden gehouden door een in gescheepte Engelse marinierskapel. Het schip zal iedere avond worden geïllumi neerd van een halfuur na zonsondergang tot 24.00 uur. Voor de bemanning 55 officieren en 686 onderofficieren en manschappen is door de zorg van het hoofdkwartier korps mariniers een recreatie-program ma samengesteld, waarin naast rondrit ten door Rotterdam ook excursies naar brouwerijen, distilleerderijen, Kinderdijk, Schoonhoven, Gouda, Amsterdam en Volendam zijn opgenomen. PERMANENTE Lrulmttt AUTO-SHOW Ook Vavonds en zaterdags DEALER automobiel bedrijf SHOWROOM EN WERKPLAATSEN Ludolf de Jorghstraat 13-19 Rotter Eindpunt bus 32 en 33 f^TT- Telefoon 15 20 65 I üil'JLV SERVICEPUNT Insulindestraat 277 Rotterdam-Cent Telefoon 241748 Het Vormingscentrum en Volkshoge school Bouvigne te Breda organiseert een cursus op het thema „werken met de bandrecorder". De cursus, die wordt ge houden van vrijdag 29 oktober tot en met maandag 1 november, is bedoeld voor iedere amateur die met de band recorder werkt, voor amateurs die htm eigen geluid bij dia's of films willen sa menstellen, maar even goed voor lei dinggevenden uit het onderwijs en jeugd werk. Het programma is erop gericht om de deelnemers, na enige technische instruc tie, zelf te laten werken met de band recorder en de mogelijkheden te laten uitbuiten. Inlichtingen kunnen telefo nisch of schriftelijk worden aangevraagd bij: Vormingscentrum en Volkshoge school „Bouvigne", Bouvignelaan 5, Breda, tel. 01600-23688. In verband met werkzaamheden zal de Stadhoudersweg z.z. tussen de Staten- ueg en het Stadhoudersplein met ingang van maandag 16 augustus voor alle ver keer worden afgesloten. Aanbevolen rbute: voor het verkeer komende van het Blijdorpplein in de richting Rotter- dam-Oost-Gouda-Utrechtvia de Kanaal- weg en de Gordelweg. Voor het verkeer komende van het Blijdorpplein en gaan de in de richting van het centrum: via de Statenweg en het Weena. Een en an der wordt door middel van borden aan gegeven. ineens hadden de winkeltjes aan het strand het weer vrij druk. Geen topdrukte, want veel mensen, die deze zomer hun hoofd aan de regen hadden gestoten, hadden op deze zomerse dag het zekere voor het onzekere gekozen en waren dichter bij huis gebleven. „Dit seizoen is niet meer goed te maken", zegt mevrouw Meijer, die in Schiedam in de Van Cannebeekstraat 50 woont, maar in Hoek van Holland gedu rende het zomerseizoen een strandwin- kel beheert. „We hebben misschien een stuk of vier goede dagen gehad dit jaar en daar waren nog niet eens topdagen bij. En dan moet u niet vergeten, dat wij aan een mooie dag niets hebben, want dan komen de mensen toch nog niet. Pas als het een paar dagen achter elkaar goed weer is. dan beginnen ze er weer in te geloven". Haar schoonvader, die kort geleden, de strandwlrikel aan zijn zoon heeft overge daan, voegt daar nog aan toe: „Ik heb nog nooit zo'n slecht seizoen meege maakt en ik heb deze winkel toch al van 1947 af gehad. Ik heb nog wel de tijd meegemaakt, dat we hier mei vier of vijf man stonden te bedienen en het nog nauwelijks afkonden. Dat is er niet meer bij, want bovendien is de concurrentie een heel stuk groter geworden. Iedereen verkoopt tegenwoordig ijs. En als het nou maar een goede zomer is, dan wil het nog wel, maar zoals dit jaar moet er dik geld bij". DUITS BAKWERK MAAR op zo'n dag als dinsdag en vorige week donderdag schuiven de houders van de strandwinkels die sombere gedachten zo ver mogelijk weg in hun achterhoofd. Want het seizoen mag dan bar slecht zijn geweest, maar op zo'n mooie dag komen ze handen te kort om de dorstigen te laven, dé hon- gerigen te voeden met patat, de warmen af te koelen met ijsjes en de speelsen aan vliegers, ballen en schepjes te helpen. Aan het strand spreekt men al over het na-seizoen. De bouwvakvakanties zijn achter de rug, de schoolkinderen be ginnen ook al weer af te tellen. Maar op de parkeerplaatsen staat nog om de andere auto een wagen met een Duits nummerbord en Heinrich en Gretchen liggen op zo'n sporadisch zonnige dag nog te bakken. Wat de Nederlanders be treft, zijn het in hoofdzaak de moeders met kinderen en de tieners, die er nog van kunnen profiteren. Maar de strandvreugde is er niet min der om. Charmante bikini's worden na geoogd door zonnende jongemannen, klei ne idylles leven op tussen twee jongelui, die, de armen om elkaar heen geslagen, tussen zandtaarten bakkende en forten bouwende kleuters doorslenteren, elkaar woorden in de oren fluisterend, die nie mand anders mag horen, maar die ieder een kent. En dan zijn er natuurlijk ook weer al die kleuters, die zoek raken en op de politiepost rustig zitten te wach ten tot oom agent mama heeft gevonden. VONDELINGETJES TI/TAAR het is lang zo druk niet als „l'L vorig jaar", zegt „oom" agent J. A. Vilders uit Hoek van Holland, die gekleed in een luchtig stranduniform voor de politiepost zat te genieten van de zon. „Nee hoor, het is niks geweest dit jaar. De houders van de strandten ten hebben gelijk als ze zeggen, dat er maar een stuk of vier mooie dagen zijn geweest. Voor ons is er dan ook niets aan. Zelf vind ik het veel gezelliger als er een beetje drukte is. Dan hebben we wel veel meer werk natuurlijk, maar stilzitten is toch ook niets gedaan". In de politiepost zit mevrouw Edeling, ook uit Hoek van Holland. Zij behandelt de kwallenbeten en verzorgt de andere gewonden, mensen bijvoorbeeld, die in een stuk glas hebben getrapt. Zij ont vangt ook de „vondelingetjes", die hun moeder zijn kwijtgeraakt. „Vorige week donderdag hebben we 71 vondelingetjes gehad", zegt ze, „en dat was het hoog ste aantal van dit jaar. Vorig jaar haal den we dat getal vaak. We hebben ons dit jaar heel vaak zitten vervelen en ik had eigenlijk geen tijdschriften genoeg om te lezen. En dan te denken, dat je vorig jaar vaak niet eens tijd had om te lezen. Het is heel jammer, maar je doet er niets aan". „Het is heel jammer". Dat zegt ieder een, die niet aan het strandleven hoeft te verdienen. „Het is een ramp", zeggen de anderen, die straks terug kijken op een seizoen, waar zij geld op toe moe ten leggen. „En het zal ook niet meer echt druk worden", voegen ze er triest aan toe, „tenzij.Maar de rest laten ze in het midden, ze durven de hoop op een goede nazomer niet meer uit te spreken.- Voor hem gemakkelijk te omvatten Omtrent hetgeen door de dienst van Gemeentewerken te Schiedam in 1964 werd verricht, wordt in het jaarover zicht o.m. het volgende medegedeeld: In verband met de ontworpen toe gangsweg tot de Beneluxtunnel, kan de oorspronkelijke situering van de Aula niet worden gehandhaafd. Het inmiddels gereedgekomen bezui nigde schetsplan, zal na het gereedko men van de nieuwe situatie geheel wor den herzien. Om de restauratie van de Noordmo len te voltooien, werd aan de Molen bouwer opdracht gegeven het lui- en spilwerk te herstellen. Het luiwerk werd J. F. Veenman 50 jaar bij Gemeenteiverken Op 2 augustus 1965 is' het 50 jaar gele den, dat de heer Veenman in dienst trad van Gemeentewerken Schiedam. Dit feit zal op 16 augustus om 16.00 uur door het personeel van de dienst worden herdacht in de voormalige kapel van het pand Korte Haven no. 27. De heer Veenman is zijn loopbaan begonnen bij de Technische Werkplaats, doch is thans reeds verscheidene jaren als lichtdrukker bij de dienst werkzaam Tot en met 4 september kan men da gelijks, behalve 's zondags, een boot tocht maken naar de Hollandse en Bra bantse Biesbosch. Met een salonboot van de rederij Tieleman vertrekt men om tien uur 's morgens van de ligplaats aan de Maasboulevard. De tocht voert onder de Van Brienenoordbrug door, langs Krimpen aan den IJssel, naar de Noord, die de Nieuwe Maas met de Merwede verbindt. Bij de tweesprong van de ri vieren de Noord en de Lek passeert de boot Kinderdijk, het plaatsje dat bekend staat om het twintigtal watermolens uit de 18e eeuw. Verder stroomopwaarts ziet men aan de linkerkant, onder Alblasserdam, ver scheidene scheepswerven. Even voorbij de brug over de Noord bij Alblasser dam staat links de kabelfabriet. Aan de rechterkant ligt- Hendrik Idu Ambacht met zijn scheepssloperijen. De tocht voert vervolgens langs Dor drecht, de oudste stad van Holland, naar het Wantij, de schilderachtige watersport rivier door de Hollandse Blesbosch. Over de Nieuwe Merwede vaart de boot dan de Brabantse Biesbosch in. Via de Moprdijkbruggen en de Oude Maas, de verbinding tussen Dordrecht en de Noordzee, komt men omstreeks kwart voor zes weer in Rotterdam aan. De prijs voor deze „Mooi Holland" dag tocht bedraagt voor volwassenen f 8,- en voor kinderen tot en met 14 jaar bege leid door volwassenen f 4,50. Plaatsbe wijzen zijn verkrijgbaar aan het kan toor op de Maasboulevard bij de Maas bruggen. Telefoon 010-139070. Vooraf gaande 'bespreking wordt aanbevolen. Aan het gemeentelijk slachthuis te Schiedam werden in het afgelopen jaar voor de kring geslacht, totaal 59 paar den. Hiervan waren 34 paarden af komstig uit Oost-Duitsland, 15 uit West- Duitsland en 10 uit Tsjecho-Slowakije. herzien, terwijl een begin is gemaakt met het vervangen van de spil, welke de maalstenen in beweging moet bren gen. De eindafrekeningen zijn inmiddels aan de minister toegezonden. De restauratiewerkzaamheden van de linker vleugel van het v.m. St. Jacobs Gasthuis verlopen volgens het werksche ma. De extra voorzieningen, welke als gevolg van na de sloop geconstateerde gebreken nodig waren, hebben nagenoeg geen vertraging in het programma ver oorzaakt. In mei werd opdracht gegeven voor het plaatsen van was- en kleedlokalen voor de sportverenigingen P.P.S.C. en S.F.C. in sportpark „Harga". De houten clubgebouwtjes zijn reeds in gebruik ge- In het nieuwe volkstuinencomplex „Thurlede" nabij het Prinses Beatrix- park kwamen gereed de twee toiletge bouwtjes en het materialengebouw. Aan de gevel van de in 1963 gereed gekomen 8-klassige L.O.-school aan de De Meesterstraat in Nieuwland, werd, naar een ontwerp van de „Porceleijne Fles" te Delft, een keramisch gevelre liëf aangebracht. Aap. het College werd een uitvoering rapport ter hand gesteld voor de res tauratie van interieur en carillon van de St. Janstoren. Hiertoe werd advies gevraagd aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voor restauratie van het carillon werd 18 december aan het College een kostenopgave gedaan. VERLÖVINGS- Waarschijnlijk in de loop van de volgende maand zal een aanvang wor den gemaakt met de bouw van de nieuwe kerk voor de St Martlnuspa- rochie, in Kethel, die thans gebruik maakt van een houten noodkerk. Om gelden bijeen te brengen voor de bouw daarvan heeft men vele jaren een actie gevoerd. Er is zodoende on geveer f 50.000 ingezameld. Het gebouw is een ontwerp van architect W. J. Fiolet en zal worden opgetrokken in bungalowstijL De kerk zal verrijzen op een terrein aan de Willem Andriessen- laan, nabij de provinciale weg 15. Alleen het voorste gedeelte van het ge bouw wordt Van vaste banken voor zien. In het overige gedeelte worden losse stoelen geplaatst. De bedoeling is n.l. om een vouwwand in het gebouw aan te brengen, zodat een deel er van kan worden benut als parochie-verga derzaal. Er is ook een afzonderlijke zaal voor huwelijken enz. Naast de kerk, komt de parochie. Het kerkgebouw zal in totaal 725 zit plaatsen bieden. Het wordt opgetrokken uit gele zandsteen. Rond de nieuwe kerk, komt een aantal hoge flatge bouwen te staan. Misschien valt alles nog wel mee doch het ziet er toch wel naar uit, dat we in de komende maanden nogal wat ver- keersnarigheid zullen gaan beleven op de Vlaardingerdijk, waar bij het te slopen gemaal van het hoogheemraadschap Delfland, een wegomlegging is aange bracht. Begin deze week stonden er op de spitsuren soms lange files auto's, die zich in de richting van Vlaardingen uit strekten tot bij de molen. Er zijn twee bochten aangelegd, om dat in verband met de werkzaamheden voor de Eurotunnel, de weg moet worden opgebroken. hem is dat moeilijker REPARATIES crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam blanc bi: boeuf Onder het imotto „Perfectie in klank en beeld" wordt de Firato '65 tentoonstelling van radio, televisie en elektronica van 17 tot en met 26 september In de nieuwe RAI te Amster dam gehouden. Ruim honderd exposan ten zullen de laatste snufjes tonen uit 14 landen. Om al deze vooruitgang tot haar recht te laten komen, zijn er tal van bijzondere voorzieningen .getroffen. Zo is er een speciale Video-Studio, waar dit nieuwe element op het gebied van beeld opname en weergave, dat de kijker in staat stelt een geliefd programma later onbeperkt te herhalen, zal worden gede monstreerd. Ook zijn enige ruimten ingericht voor demonstratie van stereo-ontvangst, waar deze bijzonder aantrekkelijke vorm van geluidsweergave op volkomen natuur lijke en voor leder bereikbare wijze zal worden gedemonstreerd. Er komt ook een z.g. HiFi-straat waar verschillende firma's zullen laten horen wat hieronder werkelijk verstaan wordt. Om tegemoet te komen aan de opvallend gestegen belangstelling voor elektronische muziekinstrumenten wordt in de Glazen Zaal een soort Café-Chan- tant ingericht waar door de exposanten in deze sector doorlopend demonstraties gegeven zullen worden. Op de vorige Firato bleek de geheel in werking zijnde Televisie-Studio een enorme trekpleister voor het publiek te zijn. Daarom zal een dergelijke studio ook nu weer worden ingericht in de Grote Zaal van het Congrescentrum en daarmee veel groter en imposanter zijn dan destijds het geval was. Ook het Elektron, het educatieve voor lichtingscentrum voor de jeugd en voor ieder die iets wil weten van ae grondbe ginselen van de elektronica, komt terug, zelfs in een nog uitgebreider en meer bij het onderwijs aangepaste vorm. Stokvis komt met televisie-toestellen zonder UHF voor centrale antenne-sys temen. Daarbij vervalt de kanalenkiezer zodat deze toestellen in vergelijking met de vroegere een prijsverlaging van on geveer ƒ80,- ondergaan. Gebouw Algemene Bank nu bijna voltooid Op de hoek van de Burgemeester van Haarenlaan en Plein 1940-'45 nadert het nieuwe gebouw der Algemene Bank Ne derland de voltooiing. Het gebouw is een voorbeeld van moderne architectuur en valt in deze nieuwe woonwijk al dadelijk op door een eigen stijl. Het zal ook een „Amerikaans" snufje gaan bevatten, waarbij de automobilisten straks vanuit hun auto de bankzaken kun nen regelen. Men kan 1. het gebouw bi- nen rijde. De bankbediende aan het lo ket brengt het contact met de klat tot stand, middels een lade die wordt uitge schoven en een microfoon. In het gebouw is een gesloten televisie circuit, waarmee het mogelijk is op de daartoe belaste afdeling na te gaan, of bv een cheque kan worden uitbetaald. Blijkt alles in orde, dan wordt ook door middel van een televisie-apparaat de handtekening van de betrokken be trokken beambte zichtbaar en kan wor den uitbetaald. Uiteraard kan op deze wijze ook geld op de bank worden ge*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1