Chef „Huisvesting" constateert: ware woningnood is voorbij Tm5»«r Mf WTB AV| 14e jaargang no. 43 donderdag 26 augustus 1965 ff MT» III I 1 II li e"KOthel' OPLAGE 26.500 Woningzoekenden Burgemeester adviseert: laat mannen ook eens winkelen gaan nu meer eisen stellen Demonstratie kon niet doorgaan tBRUÖz KUNSTGEBITTEN ■^bV mmm «H I I R H deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam H SMVgH, fj£ MM M M W H ifeU JH H bBb W wBB) lm. Wm Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. U B £g| 'eM&tk ma&i *p WÊO lik 1 VKIw'Vk'V'"k^ nie|^nze edities in Rotterdam en/of IJssel en ree m"seOPLAGE 195.500 weekblad voor schiedam ES™ fST" Leo BurE' v' 1 ÜÜ!22Ü-1£i£!Z0 15 ll'nen) POSTGIRO 18344 ïr ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" SHOWROOM EN WERKPLAATSEN Ludolf de Jonghstraat 13-13 Rotterdam Eindpunt bus 32 en 33 - Telefoon 152066 "p->d SERVICEPUNT Insullndestraat 277 Rotterdam-Centrum Supermarkt geopend in Groenoord J£r kan worden gezegd, dat zo langzamerhand de tyd van de ware woningnood voorbij is en deze voor een deel der ingeschre venen plaats schijnt te maken voor die van „woningwensen." Dat wil zeggen, langzamerhand gaat men meer eisen stellen aan de woning die men wenst en wordt niet meer alles aanvaard dat wordt aangeboden, zelfs niet in zeer drin gende gevallen en daardoor komen ook allerlei nieuwe problemen naar voren. Dit vertelt ons de heer J. van de Griend, chef van het Bureau Huisvesting te Schiedam. Er komen zo gemiddeld per maand 13001500 Schiedammers aan de loketten om hun klachten en wensen inzake de huisvesting kenbaar te maken. En er verschij nen ongeveer 200 personen op het spreekuur, doch wanneer we hier bij vermelden, dat enkele jaren ge leden gemiddeld ruim 2000 per sonen per maand door de donkere gangen van het gemeentelijk huis vestingsbureau dwaalden, dan blijkt toch, dat men er op vooruit is gegasn. Bovendien is op woninggehied een geheel nieuwe situatie ont staan, die voor het ambtelijk appa raat niet altyd even gemakkelijk is. Dat „dwalen door donkere gan gen" is echt. niet zo vreselijk over dreven. Degenen die voor de eerste maal de tocht naar de loketten maakten, kunnen daarover meepraten. „Huisvesting" is zelf beslist niet luxueus gehuisvest, daar niet van. Toen het gebouw niet goed ge noeg meer was om als school te dienen, kwam „Huisvesting" er in en we hebben onlangs verteld over de gemeentelijke jeugdbiblio theek, die op de bovenverdieping ook een lokaal kreeg toegewezen. Maar goed, Iedere week weten dan enige honderden Schiedammers de weg naar de loketten te vinden, als het om woningzaken gaat. Er mag in het alge meen worden gezegd, dat het minder ..bezwaarden" zijn, dan een jaar of vijf a tien geleden het geval was. Toen was het voor velen een donkere „gang naar Canossa' 'die moest worden gemaakt. Men was toen bereid om ieder bouwsel met een dak er op als „woning" te ac cepteren, doch er waren lang niet genoeg daken, om de wensen te vervullen. Zonder te beweren, dat iedereen die „Het moet een mens gemakkelijk wor den gemaakt zijn levensbehoeften aan te schaffen; het winkelen moet daarom aantrekkelijker worden. Het kopje koffie dat hier geschonken wordt, kan daartoe meewerken. Laat de mannen ook eens winkelen en met de boodschappenmand dit wenst, zo maar de beschikking over een huis Jwijgt kan toch wel worden ge zegd, dat het aantal dergenen die met een bezwaard gemoed door de donkere gang gaan, heel wat geringer is dan enige jaren geleden. gen, men komt zo langzamerhand toe aan het stellen van eisen inzake woon ruimte. Hoe verheugend dit op zichzelf moge zijn, het heeft de problemen, voor degenen die aan het bureau i-uisvesting zijn verbonden, er niet kleiner door ge- Nieuwland Een apart hoofdstuk ip de Schiedam- se woonruimte-geschiedenis vormt het Nieuwland. Vanouds: „de hongerput", maar vanwaar deze aanduiding? De heer Van de Griend vertelt er over: „Toen gen in verpand met de sanering moesten ontruimen, kwam juist de nieuwe woon wijk „Nieuwland" op gang. De enige mo gelijkheid was, om de mensen daar on der te bréngen. Het grote bezwaar was echter, dat de meesten uit woningen kwa men, die een gulden of vijf, zes aan huur deden, maar in het Nieuwland was dat toen zo ongeveer f 11,- tot f 12,- per week. Voor sommigen brachten die ho gere huren nogal moeilijkheden mee en volgens de' „men", moest dan op het eten. worden bezuinigd. Vandaar de vin ding: „hongerput." Overigens is deze „nickname," zoal niet geheel verdwenen, maar dan toen in elk geval volmaakt onjuist. Inmiddels zijn de lonen opgetrokken en de huur- bij slagen hebben veel moeilijkheden weg genomen, doch het is nu ook zo gesteld, dat voor woningen zoals bij Groenoord, een minimum netto-inkomen van f 130 per week moet worden gesteld om voor de toewijzing in aanmerking te komen. Uiteraard, netto inkomen van de man Voor velen is die eis te zwaar, doch voor dringende gevallen zijn als gevolg der doorstroming, goedkopere woningen vrijgekomen. Er is inmiddels ook nog iets anders gebeurd ten aanzien van het Nieuwland en Groenoord. Aanvankelijk ging het soms minder vlot om de Schiedammers er heen te krijgen. Dat heeft zich evenwel in de laatste jaren radicaal gewijzigd. Het is zelfs één van de problemen voor „huis vesting" geworden. Men ontdekte, dat dit jongste woonge bied van Schiedam veel aantrekkelijks had. Niet alleen dat er moderne flats werden gezet, doch dank zij vijvers, rui me straten, veel groen ènz. wordt dit stadsgedeelte voor de Schiedammers aeer aantrekkelijk. Men begon steeds meer de nadelen te zien van de oude en oudere woningen, zonder douches, wasgelegen heden, royale ramen en wat al meer. zoals de flats in het Nieuwland die be zitten. Daar gaat nu bij komen, dat ook alle woningwetwoningen, die gebouwd worden voortaan centrale verwarming krijgeh en ook dit zal weer een extra aantrekke lijkheid worden. Zo komt het, dat wanneer iemand zich meldt bij „huisvesting" veelal meteen de wens wordt uitgesproken: „En geen oude woning, ik wil een flat in Nieuw land of Groenoord. Niet in een straat en met mooi uitzicht." 5000 ingeschrevenen Er staan momenteel bij Bureau Huis vesting Schiedam plm. 5000 „woningzoe kenden" ingezetenen ingeschreven. Dit betekent Jang niet, dat vijfduizend gezin nen een woning nodig hebben. Het groot ste aantal van hen bezit een woonruim te, die meestal ook inderdaad verbete ring behoeft. En dan wordt het zo mogelijk een kwestie van schuiven. Iemand die uit een woning in het oude of oudere stads gedeelte gaat, en daar dus een woning vrij maakt, komt dan weieens in het nieuwste stadsgedeelte terecht. Doch, de verlaten woning moet weer gevuld en dat is heel wat moeilijker, dan menigeen denkt. „Meestal geven we de huiseigenaren een keus uit meerdere woningzoekenden soms wel vijftien als het maximum. Maar het is lang niet zeldzaam, dat alle 15 personen de woning weigeren," zo zet de heer Van de Griend uiteen. „Dan is de enige oplossing, dat we de vastge stelde eisen laten zakken, zeker als de woning onaantrekkelijk is. Want, uiter aard zijn voor iedere soort woning door het college van B. en W. bepaalde richt lijnen gegeven, waaraan moet worden voldaan, om voor toewijzing in aanmer king te komen. Reeds noemden we een minimum in komen. Voorts de samenstelling en kwa liteit van het gezin. Maar ook, de leef tijd van gegadigden. Men moet samen tenminste 54 jaar zijn, ook wel kinderen inbegrepen, om voor een zelfstandige wo ning in aanmerking te komen. Tot 50 jaar geldt de grens voor een gedeeltelijk rond gaan. Dan zien zij ook hoe lijk het zijn kan, de juiste keus te ken en waar het geld blijft", zo luidde het advies van burgemeester Roelfsema. toen hij de eerste, tevens de laatste Nieuwe plattegrond van Schiedam verschenen De V.V.V. Schiedam heeft weer een nieuwe plattegrond van de stad doen samenstellen, hetgeen bij de snelle uit breiding van Schiedam te meer valt te waarderen. Deze plattegrond is aan le den, donateurs en sympathiserende le den der V.V.V. toegezonden terwijl mid dels de politie ook aan vreemdelingen de kaart zal worden uitgereikt. Zij is ove rigens voor f 1 aan het kantoor der V.V.V. verkrijgbaar gesteld. De inde ling der map is vrijwel gelijk aan die welke reeds eerder werd uitgegeven. Onthulling sculptuur Pegasus" zelfstandige woonruimte met afzonderlij ke huurkaart. En beneden de 50 jaar gelden weer andere eisen. Het is dus soms nodig die eisen Iets te wijzigen, om een bepaalde woning be zet te krijgen. Er zijn ook woningen, die inderdaad weinig aantrekkelijk zijn. De huurprijs moge dan laag zijn, soms be neden f 10,- doch dan zijn er soms zo veel gebreken, dat nieuwe bezetting moei lijk is. „Het achterlaten van verwaarloosde woningen gaat steeds grotere afmetingen aannemen, hetgeen ook de huiseigenaren voor moeilijkheden stelt. En wij kunnen die woningen vaak niet direct meer ver huurd krijgen," aldus de heer Van de Griend. De bejaarden Men heeft vorige week in ons blad kennis kunnen nemen van het uitvoerig rapport, dat door B. en W. aan de raad is verstrekt omtrent de „doorstroming" en toewijzingen van woningen voor be jaarden en oudere alleenstaanden. De heer Van de Griend constateert met vol doening, dat het gereedkomen van steeds meer bejaardenflats en woningen die doorstroming ten goede komt, waardoor woningen vrij komen voor jongere of grotere gezinnen. Van de plm. 450 be jaarden die bij „Huisvesting" staan in geschreven. wonen er plm. 300 in een te grote woning. Men is soms wel bereid die te verlaten, doch er worden dan eisen gesteld waaraan lang niet altijd kan wor den voldaan, zoals het alleen betrekken van een bejaardenflat of -woning; een woning in een bepaalde straat of op de zonkant enz. „We zouden willen dat er alleen maar hoekhuizen aan de zonkant werden ge bouwd, dan konden we aan heel veel •wensen voldoen", verzucht de heer Van de Griend. Er is reeds een aantal be jaardenflats gebouwd, zoals die van de Ned. Prot. Bond; straks volgt die der Herv. kerk te Kethel en die van de Vrijz. Prot. „Humanitas". Van „St. Liduina" is een grote uitbreiding in uitvoering. Het geeft allemaal mogelijkheden tot ver ruiming. Doch bij het alles blijft, dat de „wen sen" voor het accepteren van een wo ning een steeds grotere rol gaan spelen. Er is overigens wel enige reden tot on gerustheid over wat er in de toekomst moet gebeuren ten aanzien der huisves ting van de grote gezinnen. Het aantal ruime flats dat wordt gebouwd, is zeer gering. Men vindt in Schiedam nog slechts weinig echt grote woningen en dat zijn dan de oude huizen, die weer minder in trek zijn en ook niet in voldoende mate leeg komen, ook al besteedt „Huisves ting" daaraan veel aandacht. Beperkingen Iedereen kan het zien, er wordt in Schiedam veel gebouwd. Toch lijkt deze uitbreiding méér, dan zij in werkelijkheid betekent. Er zijn tal van flats, die geheel in de „vrije vesting" vallen en de „premie- bouw" geeft slechts 50 procent door aan bureau Hulsvesting dat het dus moet hebben van de „Woningwet"-huizen en van degenen die Schiedam verlaten. Wat eerstgenoemde groep betreft, moet worden geconstateerd, dat deze in be langrijke mate wordt bezet door vroege re inwoners van Rotterdam en andere plaatsen ook al, omdat de huren formi dabel zijn, en voorts moet bij toewij zing van woningwetwoningen voorrang worden gegeven aan gemeenteperso- neel en onderwijzers. Al geeft dit soms wel wat wrevel indien b.v. aan een jong getrouwd echtpaar een flat moet worden toegewezen, terwijl oudere mensen, soms met kinderen, niet aan de beurt kunnen komen. Men kan weieens het verhaal vernemen omtrent mensen, die De „koelgang" waar, na'een soms wat „warm" gesprek aan een loket, de jrisse b*cht "kalmerend kan werken. ten overeenstemmen met de gestelde ei sen, dan is het pas min of meer toeval lig mogelijk, dat een huis wordt toege wezen. zoals aangevraagd. De bemoeiingen van het „Bureau Huis vesting Schiedam," zijn dus de laatste jaren wel wat anders gericht. Nog steeds echter kan het er voor de loketten wei- eens warm aan toe gaan, vandaar dat de voornoemde donkere gangen en voor al het straatje buiten het gebouw, in de loop der jaren de naam van „Koelgang" heeft verkregen. Er zijn thans ongeveer 1100 woningen in Schiedam in aanbouw, waarvan vol gens berekening dit jaar er plm. 700 ge reed komen. Evenwel is Schiedam een stad, waarin het meest word afgebroken niet alleen ten behoeve van de stadssa- nering en bedrijven, doch ook, omdat die huizen echt niet meer bewoonbaar zijn. In het afgelopen jaar zijn op die manier zo'n 180 woningen verdwenen. En ook de bewoners daarvan, moesten ergens, met of zonder „opschuifsys- teem", onderdak worden gebracht. Daar voor zijn heel wat woorden gesproken, brieven geschreven en formulieren inge vuld! Als demonstratie in de winkel niet mag, dan maar in het portiek, dacht de heer Meyborg. Een klant kijkt belangstellend tuur, voorstellende Pegasus", vaardigd door Gooitzen de Jong, in de Willem de Zwijgerschool aan de St. Li- duinastraat onthullen Kleuteruurtje zwemmen Er is nog een mogelijkheid gevonden, om zaterdagochtends van 9.25 uur tot 9.55 uur een kleuteruurtje zwemles in het Schiedam se Sportfondsenbad in te lassen. Voor deelname kan op maandag 30 aug. worden ingeschreven. Schiedamse agenda Vrijdagavond 27 aug. Tivoli, 8 uur, fan club De Mega's; zaterdag 28 aug. De Nieuwe Brug 8 uur, contactbijeenkomst der Reisvereniging „Ons Genoegen"; zaal Beatrix 8 uur. Reisvereniging „De Vriendschap", viering 15-jarig bestaan- Sursum Corda. 8 uur. S.T.V. Het Voet licht, contactbijeenkomst. Het was een enigszins vreemde verto ning, vrijdagavond in het portiek van de „Oliehaardenservice Davo", die aan de Dam een nieuw en groter pand dn ge bruik nam. Men had aan ongeveer 2000 relaties een uitnodiging gezonden om die avond een demonstratie betreffende olie- stook bij te wonen. .De eigenaar, de heer L. Meyborg, had zich evenwel niet tijdig gerealiseerd, dat hij voor een dergelijke manifestatie ver gunning nodig zou hebben van het ge meentebestuur. Toen B. en W. hem mededeelden dat de vergunning in verband met de bepa- lingen van de Winkelsluitingswet niet kon worden verleend, was het reeds te laat om die 2000 geïnviteerden te waarschu- wen, dat de demonstratie niet zou door gaan. En daarom namen de heer Meyborg en zijn assistenten die avond na 7 uur plaats in het portiek van de zaak, om de gasten op te vangen en hen van een en ander op de hoogte te stellen. „Supermarkt" van de Coöperatie DES in de wijk Groenoord bij Kethel, opende. Het is de laatste supermarkt van da DES, want deze coöperatie zal per i september a.s. samengaan met ,,De Voorloper" en dan de naam van „Coö peratie Nieuwe Waterweg" gaah dragen. Overigens constateerde de voorzitter, de heer Van der Wel, dat blijkens een vestigingSonderzoek van COOP-Neder- land, voor een winkel van het formaat zoals thans werd geopend, de omstan digheden gunstig zijn. De „markt" be slaat een oppervlakte van 320 m2, exclu sief de magazijnruimte enz. Dank bracht de heer Van der Wel, voor de prettige contacten met gemeentelijke instellingen en ook met „Volkshuisvesting", namen» welke wethouder Sabel als „huisbaas" zoals hijzelf opmerkte aanwezig was. De burgemeester vestigde er in zijn toespraak de aandacht op, dat de leef baarheid van stad of dorp voor een be langrijk deel wordt bepaald door het winkelapparaat. „In de loop der jaren heeft zich in de detailhandel een grote wijziging voltrok ken. zo zei hij, waarbij hij ook wees op de zelfbedieningszaken. Wie kwaliteit biedt, die wint het, want bij het publiek is een tendens van pragmatische card te bespeuren bij het winkelen. Spreker meende overigens, dat juist persoonlijke zaken, zoals kleding, schoei sel enz. zich niet lenen om in super- markts te worden opgenomen. In deze nieuwe woonwijk is dit bedrijf vol komen op zijn plaats en de burgemees ter bood er zijn beste wensen voor aan. Na£?tdr- J. J. A. Charbo, directeur van COOP-Nederland zijn gelukwensen had uitgesproken, stelde Mevrouw Roelf sema een levensmiddelenpakket samen, dat aan gehandicapte vrouwen in Groen- i worden aangeboden. Jeugd vernielde talloze ruiten Hier is een klein staaltje, van hetgeen de lieve straatjeugd in het tijdvak 1 ja nuari 1 juni van dit jaar in Schie dam alzo vernielde. Van de Edisonschool 20o ruiten, de school in Oud-Mathenes- se 45 ruiten, Jan Ligthartschool 27 rui- ten, Comeniusschool 4 ruiten, school voor b.l.'ö. ui het Nieuwland 24 ruiten. Van diverse andere scholen bleef het aantal vernielde ruiten beneden de tien. Wel heel erg werd huis gehouden in de nog te openen openbare school aan de Dwarsstraat. Niet alleen werden allerlei vernielingen gepleegd, ook lo kalen werden afschuwelijk bevuild verf op houtwerk gesmeerd, dat hier door moest worden verwijderd en ver vangen. in diverse gebouwen werden 179 ruiten aan scherven gegooid. Ook de gemeentelijke woningdienst bezit een heel lijstje van allerlei vernielingen, waarbij tegels werden weggehaald, aan plantingen vernield, door voetballen enz. gazons gehavend. Commentaar lijkt on» hier wel overbodig. (Advertentie) Met dit laatste houdt het bu reau huisvesting in het geheel geen re kening. Slechts indien een gegadigde op de lijst voorkomt en diens anteceden- >PMAN JUWELIER UOLENSLAAN 612 - SCHIEDAM HNENWE3397 ZWARTJANSTR. 65 - R'DAM AUTO-SHOW BLAAG DE BOEITF OSSEWIT BOONE VERF - VERF BOONE Noordmolenstraat 68 - Telefoon 24 08 57 Valspar verf met reputatie REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1