MoSPsrf Met jeugdbaldadigheid valt het in Schiedam wel mee cADERü5 KLAAGZANG Schiedam verrijkt met beeld van JPegasus" 14e jaargang no. 44 donderdag 2 september 196b k. liriiÉlii KUNSTGEBITTEN DE Er wordt meer gelezen RUGKLACHTEN IE HAVENLOODS Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Hnisblad Pers. Combinaties met onze edities in Rotterdam en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 weekblad voor schiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" jyjet de baldadigheid van de Schie- damse jeugd valt het gelukkig nogal mee. In ons blad van vorige week maakten wij melding van het aantal ruiten, dat door jeugdige vandalen was vernield. Men zou hierdoor wellicht de indruk heb ben gekregen, dat het met de jeugd de spuigaten uitloopt. Nu mag die ruitenvernielerij natuurlijk niet verwaarloosd worden, maar het is toch wel zo, dat het totale beeld omtrent de gedragingen van de Schiedamse jeugd iets gunstiger is. In ieder geval is de jeugd niet meer zo baldadig als een aantal jaren geleden. Dat bleek ons tij dens een gesprek met de commis saris van politie, de heer K. Rijpma. Dit laatste ls zoals de commissaris benadrukte vooral te danken aan een belangrijk verbeterde samenwerking tus sen ouders, onderwijzend personeel, gees telijkheid, kinderpolitie en de pers. Men kon omstreeks 1955 en de commissa ris toonde er de krantenknipsels van meermalen lezen over: „Ergerlijke bal dadigheid van de jeugd" en „Diefstal len in magazijnen", „vernielzucht van de jeugd". Zonder te willen beweren, dat met één slag alle Schiedamse jongens zijn veranderd in brave Hendrikken kan toch worden vastgesteld, dat dankzij de genoemde samenwerking, de baldadig heid aanzienlijk is beperkt. We kunnen wel zeggen: „Uiteraard", zal de balda digheid van de jeugd nimmer geheel verdwijnen. Maar daarvoor kan iedere vader de hand in eigen boezem steken. En om met commissaris Rijpma te spre ken: „Ik heb vroeger als jongen ook nog al eens een bekeuring gehad. Uiteinde lijk blijft jeugd, jeugd en wie iets van zijn vaderlandse geschiedenis kent, zal zich de dolle streken van b.v. Michiel de Ruyter kunnen herinneren. We hebben nog nooit gehoord, dat een Schiedamse Jongen op de torenspits klom, Iets wat we overigens allerminst als een idee wil len lanceren. Kwajongensstreken werden door de eeuwen heen uitgehaald en dat zal wel zo blijven. Zolang het niet de spuigaten uitloopt, valt daarover te pra ten. En commissaris Rijpma meent, dat er inderdaad over valt te praten. Uit het rapport van de kinderpolitie over 1964 blijkt, dat tegen 126 jongens en 24 meisjes procesverbaal werd opge maakt voor diefstalletjes. Wegens „joy-riding" tegen 51 jongens; in deze categorie ontbreken de meisjes. Doch: 36 meisjes maakten zich aan schoolver zuim schuldig tegen 33 jongens. Tenslot te: 42 jongens liepen van huis weg en 35 meisjes. Er zijn natuurlijk nog andere gevallen waaronder de vernielingen. Om verbete ring daarin te krijgen is het wel noodza- Commissaris Rijpma samenwerking belangrijk BRIDGE CONSERVEN BLANC DE BOEUF OSSEWIT grootste sortering REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam ismrw*- Sk. kelijk dat de ouders meewerken. Commissaris Rijpma deelde een ge val mee van hoe het niet moet: Hij waarschuwde een moeder dat haar zoon in de Plantage bezig was takken van bo men te rukken. „Wat geeft dat nou, we zijn toch verzekerd", luidde de repliek. O, bedoelt u het zo", repliceerde toen de commissaris. Medewerking Er mag dan ook rustig worden vastge steld, dat het bij de ouders wel eens aan medewerking ontbreekt. Bijvoorbeeld, wanneer gazons en kostbare aanplan- ting, met veel moeite en kosten aange bracht, door de voetballende jeugd wor den vernield en de ouders zoiets rustig laten begaan onder het motief: „Ze moe ten toch wét". En dit terwijl er soms sportvelden vlak in de buurt zijn. Of wan neer vuilnisbakken langs de straat omrver worden getrapt, iets waarvoor juist de zer dagen de aandacht van het onder wijzend personeel is gevraagd. Nee, de jeugd is beslist niet veranderd. Maar baldadigheid, die om zo te zeggen de spuigaten uitloopt, daarvan kan dankzij de verbeterde samenwerking, op dit ogenblik niet worden gesproken, aldus de commissaris. Dat het niet altijd de „straatjeugd" is die vernielingen etc. pleegt werd enige tijd geleden ontdekt, toen twee knulletjes van 4 en 5 jaar in een schoolgebouw te keer waren gegaan! In het algemeen roemde commissaris Rijpma ook het begrip, dat bij gelukkig de meeste ouders wordt gevonden voor het werk van de politie. Wanneer een jongen wordt meegenomen naar het bu reau, worden veelal de ouders ontboden, waarop een gesprek volgt en de .boos doener" het kwade van diens optreden onder de ogen wordt gebracht. Een ander belangrijk punt in de be strijding van straatschenderijen is de verbeterde outillage van de politie. Vroe ger was het zo, dat wanneer de politie werd gewaarschuwd dat ergens balda digheid werd gepleegd, een agent er op zijn fiets heen ging. Dan zag uiteraard de jeugd de politieman al van verre aan komen en de kreet: „Een juut" was vol doende, om het stel te doen vluchten. Dan maakte de agent nog een rondje en kon de jeugd het spel vervolgen. Wan neer tegenwoordig een waarschuwing binnenkomt, dan is de met mobilofoon uitgeruste surveillance-auto in enkele minuten ter plaatse en voor de jeugd er erg in heeft, staat „oom agent" voor hun Van dit nieuwe schoolgebouw in de Brouwerstraat, dat binnenkort wordt geopend, werden tal van ruiten kapot gegooid. straat een politieman zetten en trouwens dan zouden we er nog niet zijn. Wanneer niet door een goede samenwerking tus sen ouders, scholen en geestelijkheid, iets bereikt kon worden, zou het voor de po litie een vrijwel onmogelijke taak wor den", zo constateerde de commissaris. Hij noemde daarbij ook de voorlichting in de pers zeer belangrijk, als schakel in het geheel. In Schiedam valt over de be zetting van het politiekorps beslist niet te klagen, er zijn vrijiwel geen vacatures, doch uiteraard is het bij de snelle uit breiding der stad niet zo gemakkelijk, om overal voldoende politiemannen in te zetten. Of de Schiedamse politie het in de be keuringen zoekt? Dat beslist niet. „Het is voor een politieman echt niet zo moei lijk om in de dertig uur per week diehij op straat is. vele bekeuringen te maken allerlei overtredingen. Als hij band de bekeuringen schrijven. Dat beslist niet de bedoeling, al moeten uiteraard de wetten gehandhaafd wor den. Maar als het met een waarschuwing ook kan, wordt het geen bekeuring en er wordt veel aan de tact van de politieman overgelaten", aldus de commissaris. Af en toe leest men aardige dingen in de krant. Deze keer was het de Schiedamse editie van ,De Rotterdam mer", die ons vergastte op een moei zame klaagzang over zwemmen en het Sportfondsenbad. Was het daar nu maar bij geblevef, dan was er voor ons geen reden geweest om te reageren, maar eigenlijk ging de klacht over iets anders. De Schiedamse Rotterdammer is er over gevallen, dat mej. Hazenbroek van het Sportfondsenbad alleen aan vDe Havenloods" heeft verteld, dat de inschrijving voor het kleuterzwem- men werd opengesteld. Welk een enthousiaste reacties dit berichtje ten gevolge had kan men elders in dit blad lezen. Mej. Hazenbroek gaf als reden op: ,fDe Havenloods" wordt door ieder een gelezen en dan geef ik ieder een gelijke kans. Inderdaad, het gestelde doel wordt het best bereikt via ons blad. Waarom Ach, gewoon omdat er 26.500 exempla ren van ons blad in Schiedam worden verspreid en dat die worden gelezen, weten wij uit ervaring. Tja, en dat schijnt nu wat zeer te doen.' En dat moeten alle lezers van ,£)e Rotterdam mer" nog weten ook. Natuurlijk bereikt men ook via ons blad niet alle mensen, maar dat is in nog veel mindere mate het geval met alle Schiedamse edities van de dag bladen samen. „De Rotterdammer" zelf komt in Schiedam bijvoorbeeld niet verder dan 1400 abonnees. Verder doet dit blad het voorkomen alsof onze lezers geen recht hebben om ,,De Havenloods" te vragen Uls ze er geen ontvangen hebben. Dat is natuurlijk wel het geval en daar wordt ook ge bruik van gemaakt. Ten tweede hangt bezorging van ons blad niet af van de goede bui van de bezorger, daar heb ben wij een inspecteur voor. Het is kennelijk moeilijk voor de Schiedamse Rotterdammer om nuances in zijn beeld van advertentiebladenaan te brengen. Het is allemaal wat kinderachtig dat wij hierover moeten praten. Maar mej. Hazenbroek mag natuurlijk hele maal zelf weten wie zij het bericht verstrekt. Dat zij bovendien nog de meest eerlijke methode gebruikt heeft omdat zij via ons blad op één en hetzelfde moment de mees te kinderen bereikt en dus een gelijke kans verschaft is eveneens buiten kijf. Dat „De Rotterdammer" dit niet zakelijk inziet is jammer, dat hij er in zijn kolommen over lamenteert is vervelend. Kinderpolitie De instelling van de Brigade bij de kinderpolitie, blijkt zeer gunstige resul taten te hebben opgeleverd. Deze dienst behandelde vorig jaar 549 zaken, waar bij 377 jongens en 172 meisjes betrokken waren. Het kwam b.v. voor, dat een knaap zwaneneieren, die hij uit een nest had gehaald, naar huis bracht. De ouders gmgen deze eieren nota bene bakken! Toen een en ander door de politie werd ontdekt, zijn uiteraard ouders en de knaap onderhanden genomen en op school heeft de onderwijzer daarop een lesuur gewijd aan de broedtijd van vo gels. Ook dit is dus een vorm van samen werking tussen politie en onderwijzend personeel. Iets waarvoor commissaris Rijpma zeer dankbaar is. „We kunnen uiteindelijk niet op iedere hoek van de Schiedamse redder onderscheiden Op donderdag 25 maart 1965 heeft de heer Jozef Andreas Gijsbertus Nijssen, geboren op 24 juli 1946 te Malang en wonende in Schiedam aan de- Jan van Avennestraat 33a, samen met de heer G. H. A. Meppelink uit Meppel, een drenkeling uit het water van de Nieuwe Maas in Rotterdam gehaald. De drenkeling Jacobus de Maat, een matroos van de coaster „La Paloma", was bij werkzaamheden op het schip, dat aan de Parkkade in Rotterdam ge meerd lag, te water geraakt. Voor deze redding heeft het Bestuur van het Carnegie Heldenfonds zowel de heer Meppelink uit Meppel als de heer Nijssen uit Schiedam" onderscheiden met het diploma van deze instelling. Burgemeester Roelfsema heeft de heer Nijssen woensdagmiddag op het Stad huis ontvangen en hem daarbij het toe gekende diploma uitgereikt. Schoon Schip voert actie voor St. Franciscus Liefdewerk De NV „Schoon Schip" voert sinds maandag een aktie voor het St. Francis cus Liefdewerk. Huis aan huis worden schoonmaakartikelen aangeboden. De op brengst is bestemd voor de jeugdcentra van St. Franciscus aan da Lange Havan, de Maasdijk en in da Overachiesestraat. Zeer veel belangstelling voor kleuterzwemuurtje Een zesregelig berichtje in ons blad van vorige week, heeft een ware storm loop ontketend naar het loket van het Sportfondsenbad. Zoveel belangsteUing bleek er te zijn voor het kleuteruurtje zwemmen, dat op zaterdagochtend nog kon worden vrijgemaakt. 's Ochtends om half zeven meldden de eerste gegadigden zich aan het loket en om tien uur waren de veertig kleuters die mee konden doen, reeds ingeschre ven. De stroom belangstellenden bleef echter aanhouden, zodat velen moesten worden teleurgesteld. Overigens blijkt wel hoe groot de animo is voor een kleuter-zwemuurtje. AGENDA SCHIEDAM Vrijdag 3 september 8 uur Irene Gem. Techn. Bedrijven, show-programma, zaterdag 4 sept. Arcade. 8 uur Samen werkende Ver. Indonesische-Nederlan- ders, feestavond; Irene. 3 uur zondags school, contactbijeenkomst - film. MIBiliSl Men kan niet zeggen, dat Schiedam rijk bedeeld is met scheppingen van Kunstenaars; er zijn slechts weinig beelden in onze stad te vinden. Maar deze week is Schiedam er weer een rijker geworden, het beeld „Pegasus". dat geplaatst is op het voorplein van de Willem de Zwijgerschool 1 voor ulo aan de St. Liduinastraat. De ont hulling geschiedde door burgemeester Roelfsema, in bijzijn van o.m. de ont werper, Gooitzen de Jong. De Enschedese beeldhouwer Gooitzen de Jong heeft met de bronzen plastiek „Pegasus" het vliegend paard uit de Griekse mythologie getracht weer te geven het menselijk streven om meer te bereiken dan het alledaagse. De vormgeving van de sculptuur verraadt zijn zoeken naar een bewogen compo sitie: compact en toch op vleugelen uitstijgend verheft de sculptuur zich van haar sokkel. Gooitzen de Jong werd in 1932 te Enschede geboren. Zijn opleiding tot beeldhouwer ontving hij aan de Kunst nijverheidsschool te Enschede bij H. Zweerus en aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam bij prof. V. P. S. Esser. In 1956 werd hem de Geraert ter Borch-prijs toege kend, in 1957 de zilveren medaille Prix de Rome en in 1959 de gouden ere penning Prix de Rome. Hij exposeerde o.a. in het Stedelijk Museum te Am sterdam, het Stedelijk Museum te Alk maar, op de Biennale des Jeunes Artis tes 1962 te Parijs en op de Biennale Antwerpen-Middelheim 1965. In 1962 werd hij benoemd tot stadsbeeldhou wer van Enschede. Gemeentebestuur van Schiedam op ad. vies van de heren P. L. A. Janssen, toenmalig conservator van het Stede lijk Museum, C. A. Kamp, gemeente lijk inspecteur van het onderwijs en J. C. Putter, architect bij de Dienst van Gemeentewerken Schiedam. In een beschouwing over Emmy Eerdmans en Gooitzen de Jong, schreef V. P. S. Esser o.m.: „De beeldhouwer Gooitzen de Jong zoekt naar bewogen, markant licht en donker gescandeerd* composities. Zijn werk is vol grillig* fantasie en verraadt een hartstochte lijk karakter. De eenvoud en overgav* waarmee hij echter ook het „enkelvou dige" en „gewone" weet te benaderen is van een grote intensiteit." De onthulling Er waren tal van belangstellenden aanwezig bij de onthulling van het beeld. Dat waren o.m. de wethouders Van Schooneveld, Van Bochove en Sa bel; de inspecteur van het onderwijs, de heer Kamp, de gemeente-architect, de heer Putter, de vroegere conserva tor van het gemeente-museum, de heer J. Paalman. De burgemeester hield een korte toe spraak, waarin hij de ontwerper van het beeld dankte voor de wijze waarop deze zijn opdracht heeft uitgevoerd. Na de onthulling, werd in het schoolge bouw de thee aangeboden. De Maasboulevard: vooral in trek Het maandoverzicht van de gemeente lijke openbare bibliotheek van Schiedam geeft aan, dat gedurende de maand juli werden uitgeleend 24 615 boeken tegen 16191 in dezelfde maand van het vorig jaar. Vooral de belangstelling voor ro mans nam toe, n.L van 6.443 tot 9836; voor studiewerken van 5.419 tot 6.884 en jeugdbibliotheek van 4.329 tot 7.895. Fi liaal Lorentzaal gaf 2712 boeken uit, vo rig jaar 1874; Wibautplen 4117 tegen 2831, Leliestraat 1987, vorig jaar 1616, Westmolenstraat 1780, vorig jaar 1469, Kethel 1952, vorig jaar 1120- Benoeming lid van gemeenteraad De Voorzitter van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Schiedam, maakt bekend, dat ter Secretarie (Afd. Algemene Zaken - Oude Kerkhof 17 voor een ieder ter inzage is gelegd zijn besluit ter benoeming van de heer A. van Rossum tot lid van de Gemeente raad in de opengevallen plaats van d* heer L. Kessenich. Leg ten Groen s Gezondheidsplaat onder Uw matree (16 mm dik mat ventilatlegaten)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1