J*pofsT^ fllDEALP 14e jaargang no. 45 - donderdag 9 september 1965 DE Overjarige hulpbrug werd bottle-neck voor verkeer vraagt BRUGzegels Mevrouw Langeraar ontfermt zich over zwervende katten en honden JAN JISKOOT GAAT JONG SCHIEDAM GYMNASTIEKONDERWIJS GEVEN VOOR HAVENLOODS-LEZERS: Half uur vliegen boven W est-Nederland KUNSTGEBITTEN DE HAVENLOODS weekblad voor schiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Per». Combinaties met onse edities in Rotterdam en/of Ussel en Lekstreek mogelijk: OPLAGE 195.500 Redactie Schiedams Leo *t Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" W liiliïilll* Éliliilli t«e$«i»f gouden ze op „De Rotterdam" nog stewardessen kunnen gebruiken?" Vera Simone won halve finale talentenjacht Mede door de goede wijze, waarop presentator J. D. Schildkamp jr. afgelo pen zaterdag de eerste halve finale van de nationale talentenjacht „Ravo" 1965 leidde is deze avond een groot suc ces geworden. Ook de programma-assis tente Jeanne Kok heeft aan het welsla gen een groot aandeel geleverd. Van de 19 deelnemers die een kans waagden op een plaatopname, een beker, of een goed contract bij de ,.Ravo" ko men er twee uit in de eindfinale. 13 november in het Rijnhotel (grootste zaal) te Rotterdam. De eerste prijs in de halve finale Rotterdam was voor de 19-jarige Schie- damse accordeonniste Vera Simone, ter wijl de tweede plaats werd bezet door Ronny Brochet and the Desperados, uit Rotterdam. Nog deze week (vrijdag) vindt de tweede halve finale plaats in het Casino te Utrecht. Daar nemen deel o.a. The Driftin Five, The Fire Cats, The 4 Robins en vele anderen. Ook hiervan komen twee deelnemers uit in de eind- finale, waarover binnenkort de bijzonder heden worden bekendgemaakt- Toen zo'n jaar of tien, vijftien geleden de plannen voohet inrichten van ecu industriegebied in de Schiedamse 's-Gravenlandsepolder tot ontwikkeling kwamen, bleek het noodzakelijk om een verbinding te maken tussen de huidige Nieuwpoortweg en de Overschieseweg, die dan een aansluiting zou brengen in de richting van Rotterdam. En dus werd een „hulpbrug" gelegd. Dat „hulpje" heeft het de laatste jaren wel kwaad te verduren gekregen! Niet alleen werd het aantal auto's dat van de hulpbrug gebruik moest maken steeds groter, maar ook het formaat en gewicht van de vrachtauto's met aanhang nam toe. Met vrij grote snelheid is genoemd in dustrieterrein tot ontwikkeling gekomen, waardoor het autoverkeer ook intensie ver werd. Maar de hulpbrug is hulpbrug gebleven en dit schept steeds meer moei lijkheden voor het verkeer, om over de brug te komen. Uit de richting Overschie seweg heeft het verkeer voorrang over de brug maar dat brengt ook dikwijls problemen met zich. Want het is vaak moeilijk te zien of een autobestuurder die op genoemde weg nadert, hetzij uit de richting Overschie, hetzij uit die van Schiedam, voornemens is de hulpbrug op te rijden. Gevolg is dan, dat twee auto's ais bokken op het midden van de brug tegenover elkaar staan met chauffeurs, die elkaar het recht van de voorrrang betwisten. Vooral op het spitsuur tekent ook hier heel wat! hulpbrug veel te verwerken, politie met verkeerslichten te Niet zelden vormt zich eei voertuigen aan beide kanten vooral als deze voor f Kt IS RN VLAGGETJE OP ALLE CAllfOANIA. SOEPEN EN IOUHLONPRODUCTEN (Advertentie) BLANC DE BOEUF OSSEWIT zodat de hulp schiet- lange rij an de brug. of ander vaar tuig of vaartuigje geopend is. Veel door- vaartruimte heeft de brug niet, zodat voor een flink zeilscheepje de brug al geopend moet worden. En hoelang zal de hulpbrug nog hulpbrug blijven? Men wijst dan op de grote brug, die over rijksweg 20 is gebouwd, maar of en in hoeverre dat van betekenis voor onze hulpbrug is, staat te bezien. Intussen wordt de worsteling om over deze vijf tienjarige „hulpbrug" te komen steeds groter en heeft het verkeer hier een echte „bottleneck" gekregen, die door de enorme vrachtwagens volledig wordt dichtgeknepen. Omdat het dempen van de Schie nog niet in het verschiet ligt, zal toch op de een of andere wijze wel iets gemaakt dienen te worden, om dit nare kruispunt te verbeteren. „Harmonie" vraagt aandacht De bekende „Harmonie", het tamboers- en pijperscorps bestaande uit senioren en junioren, gekleed in fraaie gala-uni formen, heeft behoefte aan nieuwe leden. De corpsen staan door de uitnemen de leiding op hoog peil en traden ook in het buitenland meermalen op. Zo is bij het seniorencorps, dat thans plm. 60 leden telt, plaats voor hoornblazers en vooral fluitisten van 15 jaar en ouder. Het juniorencorps, dat plm. 40 leden telt, heeft tamboers, hoornblazers en fluitisten van 10-15 jaar nodig. Repetities worden gehouden zaterdags van 6-7 uur in de school aan de St. An- nazusterstraat. Op zaterdag 11 september zullen bei de corpsen optreden tijdens het drum bandconcours. Contactadressen zijn G. J. van Aalten, voorzitter. Dwarsstraat 20, tel. 264980, mevr. A. M. T. Ferwerda-Brussaard, Plein Eendracht 17a, secretaresse, J. van Hofwegen, N. Damlaan 665, penning meester, tel. 261407. Een zware vrachtwagen met oplegger rijdt over de „hulpbrug", die een echte flessehals is geworden. Rijnmondrit verliep goed Vespa-berijders, uit het hele land naar Schiedam gekomen, hebben hier in de omgeving deelgenomen aan de „Rijn mondrit", waarvan het parcours o.m- door Kethel en Vlaardingen ging. Het startpunt was gebouw jMusis Sacrum. Met 240 strafpunten werd het duo Van Geenen uit Delft winnaar van de rit en kwam in het bezit van de beker en en, kele andere prijzen. De volgende prijswinnaars waren: Scholte uit Eindhoven met 292 strafpun ten; 3. Tonville uit Utrecht, 307; 4. Span- jersberg uit Delft 307; 5. Pais uit Roo sendaal 330; 6. Cornelissen uit Eindho ven 330; 7. Schipper uit Den Haag 335; 8. Dulleart uit Delft 336; 9. Lakeman uit Alkmaar 345; 10. Duo Schreurs uit Den Haag 246 strafpunten. In Kethel kwam een duo in een sloot terecht. Omwonenden zorgden voor dro ge kleding. Het is bekend, dat er mensen zijn die zich van hond of kat willen ontdoen en de gemakkelijkste methode volgen door het dier zonder veel verplichtingen buiten de deur te zetten. Er zijn er ook, die het dier, dat zijn eerst „liefdevol in huis opnamen, tijdens een autotochtje ergens aohter laten. En toch is het gemakkelijker en goedkoperom het dier naar een asyl of de dienst van de gemeentereiniging te brengen, die dan voor een zachte dood zorgt. Wie trekt zich nu het lot van verwaar loosde dieren aan? „De mensen vinden je al gauw excentriek, wanneer je lief de voor een dier hebt", zegt mevrouw Langeraar en zij spreekt uit ervaring. •Er is beslist niets „excentrieks" aan haar. Zij kan het niet aanzien, dat die ren hongerig en verlaten door de stra ten dolen. „Eigenlijk heb ik daar zelf de grootste narigheid van", stelt ze vast. Daarom vermelden we maar niet haar adres. We willen mevrouw Langeraar een toevloed van zwervende nonden, kat ten en wat al niet meer besparen want reeds nu wordt er heel dikwijls aan de huisbel getrokken door mensen, uit de omgeving die haar een zielige zwerver of zwerfster komen bezorgen. Ook veel schoolkinderen zijn in de loop der jaren bij haar gekomen en brengen dan een zieke poes of hond, een vogeltje dat niet meer of niet kan vlie gen. En de woning van mevrouw Lange raar is er echt niet op berekend, om als „dierenpension" te dienen. Want wie mocht denken in haar huis tientallen die ren te zien en daaraan begrijpelijke ver bindingen te hechten omtrent de helder heid in het huis, komt bedrogen uit. Goed „Zwartje" en „Grijze poes" zoals zij heten is het gelukt om huisgenoten te worden, maar dat zijn ook de twee enigen. Alle andere dieren brengt me vrouw Langeraar zelf naar gemeente of asiel en daar betaalt ze nog voor óók. „Ik kan nu eenmaal niet anders", zegt ze, „ik vind het soms verschrikkelijk te zien hoe de dieren moeten leven". Ze heeft het op zich genomen, om de hon den en katten die in de buurt van haar woning „dakloos" zwerven, iedere dag van eten te voorzien. Omdat mevrouw Langeraar vroeg op staat, komt de eerste „klant" 's mor gens al om zes uur aanwandelen voor wat eten. „Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten". Ze kan er natuurlijk niet over denken al die zwervende dieren in haar huis op te nemen, maar het min ste dat een mens kan doen is een hon gerend dier wat eten te geven- „Soms zeggen de mensen: „Laat die hond of kat doodgaan, laten ze die beesten op ruimen, maar een dergelijk standpunt is toch eigenlijk een mens onwaardig", al- jLangeraar. In de liefde Jk ben een Verenigde Natie-n doet er dat wat toe?" ,Veel mensen nemen vol enthousias me een hond of kat, maar wanneer zij om welke reden dan ook daar genoeg van hebben, zetten zij die buiten de deur Dat worden dan de zwerfdieren in de stad. De gulden die betaalt moet wor den om hun huisdier van weleer veel el lende te besparen, is dan nog teveel", constateert mevrouw Langeraar. Behalve zorg voor de dieren, bezit ze ook veel liefde voor de bloemen, waar van haar gezellige woning getuigt. Op publiciteit is ze echt niet gesteld, slist geen foto of z< Kan zoiets nu „e uu, n_r_centriek" worden genoemd? Het is ei tot de dieren, doet haar man niet onder der een daad van menselijkheid! Het echtpaar Jiskoot-Ekes, thans wo nende in Dordrecht wordt met ingang van 20 september verbonden aan het onderwijs te Schiedam, voor het geven van gymnastieklessen. Zoals men zich zal herinneren, heeft de 25-jarige Jan Jiskoot deelgenomen voor Nederland aan de Olympische Spelen in Tokio. Hij behoorde tot de zwemploeg. Zowel de heer als mevrouw Jiskoot zijn in het bezit van de onderwijsakte, terwijl de heer Jiskoot met akte M.O. P. en mevrouw Jiskoot met akte-S. bevoegd zijn tot geven van gymnastiek onderwijs. De heer Jiskoot zal voornamelijk a°" geven, nl. 20 TNE RONDVLUCHTEN, die wij op zaterdag 4 september jl. organiseerden boven de Deltawerken en de omgeving van Rotterdam, waren een dermate groot succes, dat wU besloten hebben deze te herhalen op zaterdag 18 september. Bovendien zullen wij niet alleen rondvluchten boven de Deltawerken organi seren, doch een geheel nieuw type vliegreis introduceren nJ. „de bus-vliegreis". normale Deltavluchten, n.L 30 lij is daar dan de "'venals x. u luauuc, mms ».-j v nOg aan enkele andere scholen gymnastiek onderwijs geven- Het echtpaar zal zo spoedig mogelijk naar Schiedam komen. Kortgeleden weigerde Jan Jiskoot een plaats in de zwemploeg die naar Italië ging voor een internationale zwemont- moeting Italië-Nederland, omdat de KNZB weigerde zijn echtgenote te la ten meereizen. Twee weken geleden is het echtpaar Jiskoot gehuwd. Verwacht mag worden, dat de heer Jiskoot binnenkort zijn overschrijving naar de Schiedamse Zwemclub zal aan vragen; thans is hij te Dordrecht lid van Merwede. De deelnemers worden bij deze reizen per touringcar van het vliegveld Zes tienhoven naar Schiphol gebracht, waar zij een uurtje in de gelegenheid zijn om koffie te drinken en de bedrijvigheid gade te slaan op deze, in vergelijking met Zestienhoven, enorme luchthaven. Daarna vertrekken zij met de DC-3 van Schreiner Airways naar Rotterdam, waar bij via Den Haag naar Hoek van Hol land wordt gevlogen en vandaar via de Deltawerken terug naar Rotterdam. Deze vluchten duren langer dan de RH***' m REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTIUA Hoogstraat 40 tel. 126010 - Rotterdam minuten. Toch hebben wij de prijs voor onze lezers weer uiterst laag kunnen houden en betaalt u slechts 18,- per persoon, waarbij dus ook het busvervoer van Zestienhoven naar Sdhiphol is inbe grepen. In totaal zullen wij 5 vluchten organiseren en is het aantal beschikbare plaatsen uiteraard beperkt Wij raden u dan ook aan er gauw bij te zijn! De tickets voor deze vluchten zijn vanaf maandagmorgen 13 september ver krijgbaar bij het kantoor van ons blad, Westblaak 25. Telefonische bestellingen kunnen niet wrt-den t PMAN JUWELIER 10.45 uur vlucht F ii.-hi H 13.40 uur 15.15 uur De deelnemers dienen 20 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn op Zestienhoven en. zich te vervoegen bij de balie van Schreiner Airways in de ver trekhal Bevolking verminderde met 82 Gedurende de maand juli is blijkens een statistiek, de bevolking van Schie dam met 82 personen verminderd en be droeg op 1 augustus 81.807, n.l. 40.682 mannen en 41.125 vrouwen. Er werden 112 kinderen geboren, 50 petfionen over leden. 212 vestigden zich Stf 356 vertrok ken. Er werden 58 huwelijken voltrokken, terwijl twee echtscheidingen plaats von- dea. Sportbeker en wimpel voor zeekadetten korps Nederland, de felbegeerde Sportbe ker en Groene Wimpel veroverd. Het Zomerkamp is gehouden in het Marine Opleidingskamp te Hilversum. Aan dit kamp hebben 234 kadetten van tien 'korpsen deelgenomen, t.w. Amster dam, Arnhem, Gouda. Groningen. Den Haag, Den Gelder, Maassluis, Rotterdam, IJmuiden en ook Schiedam, dat verte genwoordigd was door 32 kadetten onder leiding van de heren Bergvelt en Haas. Het korps Schiedam heeft na een lan ge en spannende strijd, waarin ook een roeirecord gebroken werd. de eerste plaats bereikt en mocht de beker mee naar huis nemen. Indien ëen korps de ze beker driemaal veroverd heeft, mag zij haar houden. Verder veroverde het korps Schiedam de Groene Wimpel, een wimpel die uitgereikt wordt aan het korps dat qua kameraadschap, netheid, gedrag en optreden de tweede plaats be zit. Ook werden zij op voetbalgebied weer „landskampioen met een totaalsco- re van 18—011 Zaterdag 4 september is weer gestart met het nieuwe korpsjaar en werden vijf nieuwe kadetten aangemonsterd. Jon gens in de leeftijd van 13 tot 18 jaar kunnen lid worden en eventuele inlich tingen kunnen verkregen worden bij de heer S. A. Sprong. Lorentzplein 12a, Schiedam, tel, 262279.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1