Jong zakenman brengt mensen tot spelen op modern orgel KUNSTGEBITTEN Instrumentenparade voor scholieren Stef Meeder dacht revolutionaire orgelcursus uit 1 RUGKLACHTEN i Dirigent Vranken verliet Orpheus Drumbandconcours was ook ditmaal muzikaal evenement SE HAVENLOODS 14e jaargang no. 46 - donderdag T6 september 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 228.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo *t Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, B Telefoon 266900. Ivcckblttil l'oor srhiraunt Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Hulsblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR Yr UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN Driftig klopt het Rotterdamse leven op de rivier. Recht vooruit ploegen twee van de tienduizenden binnenvaartschepen die de haven jaarlijks aandoen zich een weg door het grauwe water. Het is een enerverende bedrijvigheid, geob serveerd uit de waakzame rust van de stuurhut. hebben Nederlands grootste sortering WIJ BRIDGE CONSERVEN BLANC DE BOEIJE Op 38 lagere scholen van Schiedam ls dezer dagen door leden van de ouder commissie van de Schiedamse Muziek school een folder uitgereikt, in verband met de aanvang van het nieuwe cursus jaar. Aan 3.000 leerlingen der 2e en 3e klas werden deze folders verstrekt. Donderdag 16 september wordt in Ar cade een „instrumentenparads" gehou den door leerlingen die een instrument zullen kiezen. Zoveel mogelijk instru menten worden beluisterd, waarna met de leerkrachten zal worden overlegd. Als nieuwe instrumenten komen o.a. een klei ne harp en een vedel op het program ma voor. Bad Groenoord heeft zijm poorten weer gesloten Na een „bewogen" seizoen is thans de poort van het Bad Groenoord weer ge sloten. Een „bewogen" seizoen, vanwege de kou en de stormen, met als afwisse ling een enkele dag van zonneschijn! Waarschijnlijk tot veler verwondering kan echter worden medegedeeld, dat toch nog ongeveer 228.000 personen „ver koeling" hebben gezocht in bad Groen oord, een aantal dat ver boven het nor male gemiddelde van 200.000 ligt. De oorzaak hiervan is, dat in deze „zomer" veel minder Schiedammers naar het strand gingen omdat het daar te koud was. Velen van hen zochten de beschut ting. REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 tel. 126010 - Rotterdam WANNEER de heer Stef Meeder zegt, dat de orgelcursus die hij samenstelde, een sen satie zal brengen voor allen die geïnteresseerd zijn bij het moderne orgel en dat deze cursus uniek is in de wereld, dan weet hij waar hij over praat. Bovendien legt hij voor ons de be wijsstukken op tafel, dat bekende orgelzaken zó enthousiast zijn over zijn vinding, dat zij meteen al ieder 500 cursussen bestelden, waarmee een niet onaanzienlijk bedrag is gemoeid. Zoveel vertrouwen toont men in de Orgelcursus door deze Schiedammer ontworpen, reeds voordat deze officieel „aan de markt" is. Want dat ge beurt pas dezer dagen. De heer Meeder ls wat men wel pleegt te noemen een „self-made man''. Ondanks zijn dertig levensjaren. Om het maar met een enkele zin te vertellen: hij was eerst als tekenaar by werf Gusto werkzaam. Omdat hij toch vee! „in de muziek zat" kwam hü fcls verkoper bij Joh. de Heer in Rotterdam en waagde begin van dit jaar de grote sprong naar een eigen zaak aan de 's Gra- venlandseweg in Schiedam, in de fraaie winkelry bene den de flats. „Ik heb er echt nachten over wakker gelegen, want het was me wat", bekent de heer Meeder. „Pet slot van rekening kom ik niet uit een gezin „met geld" en dan gaat het nog minder gemakkelijk". Maar Stef waagde het erop. Hij is directeur van een N.V., waarvan hij zelf alle aandelen heeft. Hij kwam terecht in een pracht ruimte, 174 m2. Die liet hij nieft alleen op artistieke, doch vooral gezellige wijze inrich ten. Toen kwamen de orgels er in. Nee, niet het har monium uit vroeger dagen, doch de mechanische en elek tronische wonderen van deze tijd. Zoals gezegd, Stef zat al eerder in de muizek. Hij speelde in diverse bandjes in Schiedam, waarin o.m. ook Leo Nelissen was opgenomen. Om geld te verdienen, speelde hij ook „op bruiloften en partijen", zoals hij dat zelf noemt. Maar ook hij werd gegrepen door het moderne orgel „dat iemand kapot maakt van binnen", aldus Stef. Dat wil zeggen, het mechanische en elektroni sche orgel heeft zoveel mogelijkheden mers ZQ heel meer in zich, zo rijke klankvariatie, dat het bijna alles in zich bergt. „Het ging meteen al goed", zo ver telt Stef ons verder. „Er blijken ook in Schiedam zeer velen te zijn, die weg zijn van deze orgels. De verkoop kwam goed op gang, het personeel moest wor den uitgebreid". Een der medewerkers van de heer Meeder is Gerard Bresser, bij vrijwel iedere Schiedammer bekend als de organist van het Passage-Theater. Hoewel het mechanische De belangstelling voor het jaarlijkse drumband- concours moge ditmaal niet zo groot zijn geweest als andere jaren, de orga nisatie was in ieder geval uitstekend en verliep vlot. Er was afgeweken van de gewoonte om een défilé langs het stadhuis te houden. Ditmaal was er in de Lange Nieuw- straat een podium opge steld waarop o.m. de bur gemeester en enkele andere autoriteiten had den plaats genomen. Toch hebben de tal rijken die de „show" hebben gadegeslagen een prettige middag gehad. Er traden 31 korpsen tegen elkaar in het krijt, waarvoor het bekende punt, Plein Eendracht, was uitgekozen. In de jury hadden zit ting genomen de heren J. M. Freysen uit Zwijn- drecht, J. H. Jansen uit Zaltbommel, W. J. Peters uit Den Haag en P. v. d. Zalm uit Amersfoort. Twee werken moesten worden uitgevoerd, n.l. een mans en een muziekstuk op de plaats. Het concours stond onder leiding van de heer C. Lansbergen, de oud-voorzitter der sectie muziek van S.G., die onlangs naar Rotterdam verhuisde. Het tamboers- en pijperskorps Har monie uit Schiedam besloot het concours met enkele nummers in het openlucht theater in de Plantage. De resultaten waren als volgt: Superieure afdeling: Concordia uit Bos koop, le prijs met lof. Eerste prijzen verwierven ook Harmonie te Schiedam en Heineken uit 's-Hertogenbosch. Eerste afdeling: le prijs Wilton-Fijenoord, Schie dam; Prins Wllem I, Delft; St. Cecilia, Vlissingen. Afdeling twee: Amicitia, Katwijk aan Zee; Harpe Davids, Schiedam. Afdeling drie: Wilhelmina, Numans- dorp. De jeugdkorpsen Jong Harmonie te Ruim 80 zwemmers slaagden voor zwemproeven Het was weer stampvol in het Schie damse Sportfondsenbad, toen ruim 80 zwemmers en zwemsters bijeen waren voor het afleggen van de zwemproe ven. Ruim 200 ouders gaven blijk van belangstelling in deze gebeurtenis en er heerste een gezellige sfeer. Het bleek goed te gaan deze avond, alle kandida ten die zich hadden aangemeld voor de zwemproef, slaagden. Dit betrof 29 kan didaten voor het tweede diploma en 52 voor het eerste. De directrice, mejuffrouw Hazebroek, heeft met een toepasselijk woord de di ploma's uitgereikt en er de aandacht op gevestigd, dat hiermee nu niet het eind ■van de zwemprestaties is bereikt, doch dat een voortdurend oefenen noodzake lijk is Het bleek ook deze avond wel, dat het tekort aan personeel de mede werkers van nu, voor een zware opga ve stelt. Uitbreiding van het personeel, o a. voor zwemles, is dan ook noodzake lijk. Schiedam en Volharding uit Heerlen kregen een 2e prijs. De defilé-prijs werd toegekend aan Harmonie te Schiedam, de prijs voor de beste taimboer-maitre aan die van Ami citia te Katwijk aan Zee. Met ingang van vandaag verschijnt .„De Havenloods" met een plaatselijke editie in Vlaardingen, Maassluis. Maasland, Maasdijk en Hoek van Holland. De oplage wordthierdoor gebracht op 228.000 DIREKTIE. Uirni 2 GrOEN'S Gezondheidsplaat g onder Uw matras (it mm dik met ventilatiegaten) 190 x 80 em1l.W 190 x 90cm1S.- 190x125 cm 11.- Stijgende spaarcijfers i elektroni sche orgel nog van jonge datum is, be staat er reeds een ruime variatie in merken, en samenstellingen. Daar is bij voorbeeld het Parie-orgel, dat de heer Meeder de „Rolls Royce onder de or gels" noemt. En om het met een hard cijfer duidelijk te maken, er is in de or gels een prijsvariatie van f 1495 tot rond de f20.000. Gemiddeld wordt ongeveer f4000 aan een orgel besteed. Kan ik spelen DE heer Meeder vindt het moderne orgel een prachtige tegenhanger van de televisie. In deze tijd „doet" men im- omdat de televisie daartoe veelal de mo wegneemt. Het moderne orgel blijkt echter de mensen uit alle rangen en standen zodanig te „pakken" dat men het instrument wil bezitten en spelen. Het is de heer Meeder in de praktijk ook gebleken, dat veel zakenlieden des avonds het orgel benutten, om te „re laxen" en dus in geheel andere sfeer te komen. Bij gesprekken met personen die in zijn zaak komen informeren naar de mo gelijkheden van het orgel weet de heer Meeder dan altijd een persoonlijk con tact te leggen, juist omdat net instru ment iets persoonlijks gaat worden. Het is een telkens terugkerende vraag van iemand die graag een mechanisch of elektronisch ofgel zou bezitten: „kan ik het orgel leren bespelen? Daarvoor waren er tot dusver verschillende hulp middelen, doch er waren 'voor degenen, die de noten een probleem vonden, toch altijd grote moeilijkheden. Het is bekend, dat in het verleden reeds op allerlei ma nieren getracht is om die moeilijkheden muziek, Onder het deskundig toezicht van vader mag Marian Meeder met de koptelefoon op de eerste tonen aan het orgel ontlokken te overbruggen. De heer Meeder heeft daartoe nu een geheel nieuwe methode ontdekt, welke hij dus als een „sensatie- betitelde. Hij maakte om zijn mogelijkheden te bestuderen een reis naar Amerika naar bepaalde fabrieken. „Ik heb hier maan denlang, vrijwel dag en nacht aan ge werkt, maar het resultaat is meer dan bevredigend", zo vertelde de neer Mee der. Hij staat daarin kennelijk niet El- leen. Les per plaat „j de handel zal komen,-is als volgt. Hij zette zijn lessen op acht langspeel platen, waarop 18 lessen. De hoofdtele foon is met één schelp verbonden met de pick-up installatie en geeft de aan wijzingen en het geluid op de pla .t weer, terwijl de andere schelp verbonden - is met het orgel. Terwijl Stef Meeder op doch met pick-up Tijdens de repetitie-avond van het Ko ninklijk Schiedams Mannenkoor Or pheus, heeft de heer Jos Vranken afscheid genomen van het koor. Het koor is op andere avonden gaan oefenen, waardoor het voor de heer Vranken niet meer mogelijk bleek als dirigent op te treden. Toespraken en diverse geschenken ge tuigden van de waardering voor de oud dirigent. De afscheidsavond werd opge luisterd'met muziek. de plaat een eenvoudige melodie voor speelt, kan deze door de cursist gevolgd worden op het orgel, waarbij hij tot een gelijke afstemming met de melodie op de plaat komt. Het is hierdoor mogelijk om zo lang als dit nodig is, samen met de „plaatleraar" te oefenen. Zo gaat de cursist stap voor stap ver der. Uiteraard zal hij zelf enig muzikaal gevoel moeten bezitten, ook om later zijn eigen weg na het geleerde te kunnen ver volgen. Bepaalde aanwijzingen omtrent toetsen enz. worden gegeven middels let ters, welke op de boven- en onder regis ters zijn aangebracht. Door deze methode vindt het oefenen zonder enige hinder voor anderen plaats. Omdat de hoofdtelefoon op net erge! :s aangesloten worden de luidsprekers in. het orgel automatisch uitgescnakeld «n hoort alleen de leerling wat hij speelt. Al speelt hij eenzelfde melodie dus hon derd maal, niemand hoort dit, hetgeen niet alleen door huisgenoten, doch voor al ook door buren zal worden gewaar deerd! „Deze methode is enig in de wereld aldus Stef Meeder en hij verwacht dan ook, dat niet alleen in ons land, da:n ook in het buitenland hiervoor grote be langstelling zal bestaan, waarvan hij trouwens reeds de bewijzen heeft ont vangen. Volledigheidshalve vermelden we hierbij, dat de cursus zelf op f 210 komt, doch met pick-up etc. op ongeveer f '50. In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1920 te Schiedam f 2.348.895,80 ingelegd en f 1.903.668,59 terugbetaald, resulterende dus .n een m- legoverschot van f445.227,21. Ter verge lijking moge dienen dat in augustus 1964 het inlegoverschot f 355.658,81 bedroeg. In de eerste acht maanden van 1965 werd f3.210.052,31 meer ingelegd dan te rugbetaald, tegen in dezelfde periode van 1964 f 2.694.061,81. Het aantal spaar der was ultimo augustus gestegen tot 55.300 (31 augustus 1964 54171). Het tegoed van de deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet het z.g. Zilvervlootsparen was op 31 augustus 1965 f 1.758.219,20, het aantal deelnemers 3190. Ultimo augustus 1964 hadden 2925 deelnemers een gezamen lijk tegoed van f 1.478.390,50. Ook de re sultaten van de overige spaarvormen overtreffen verre die van dezelfde perio de in 1964. Met behulp van spaarbusjes werd bijv. in augustus f 32.301,38 ge spaard tgen vorig jaar f 24.248,74. Het tegoed van inleggers en de reserves wa ren op 31 augustus 1965 voor f 29.567.092,98 belegd in effecten, voor f 9.198.476,41 in hypotheken en voor f 13.684.187,97 in onderhandse leningen aan of gegarandeerd door gemeenten e.d. De liquide middelen bdroegen op laatst vermelde datum f 4.620.103,45. Zitdag landeninstituten Bij voldoende belangstelling zal in de periode tussen 1 en 22 oktober ten kan tore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, Hof- laan 47 te Vlaardingen een zitdag wor den georganiseerd door de volgende in stituten: 1. Afrika-Instituut; l. Kamer van Koophandel Nederland-lsraël; 3. Nederland-Noord-Europa Instituut: 4. Nederland-US.S.R.-Instituut. Belanghebbenden, die in de handel met de door deze instellingen bewerkte gebieden geïnteresseerd zijn, kunnen zich tot 14 september 1965 bij de Kamer van Koophandel voor deze zitdag opge ven. Alleen bij voldoende belangstelling kan de zitdag doorgang vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1