Op gindse punt komen vele wegen samen 14e jaargang no. 47 donderdag 23 september 1365 Het stadhuis meldt... CHIEDAü Nieuwe Gids van Schiedam verschenen „Het Kunstcentrum" zal trachten culturele leven op gang te houden KUNSTGEBITTEN 4*5 BE HAVENLOODS iri'vliblatl roor srhivtlam WESTBLAAK 25. ROTTERDAM A TELEFOON 13.21.70 15 lijnen) fr POSTGIRO 18344 A ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGD Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALK OPLAGE 22K.00U onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" I KT PLAN voor de aansluiting van de provineialeweg nummer 14 op de Zoomweg irijksweg 19) in de buurt van de Vijfsluizen, is in principe goedgekeurd door de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. In het tracé van de Zoomweg is zoals hekend de Reneluxtunnel opgenomen. Deze tunnel is een belangrijke schakel in het verkeer tussen Amsterdam en Antwerpen, Brussel en Parijs. Rijksweg 19 zal nu op het plaatselijke wegennet aangesloten worden door middel van kruisingvrije verbindingen. Het gehele kruispunt lijkt een zeer ingewikkelde zaak. Toch valt dat bij een nadere beschouwing nog wel mee, al zal de technische uitvoering er van nog wel een flinke hoeveelheid werk geven. Als men vanuit de Beneluxtunnel rechtsaf slaat komt men langs de twee hoge flats tegenover Wilton-Fijenoord, dus via de Vlaardingcrdijk op de Burg. van Haarenlaan. Burg. Knappertlaan en de nog aan te legden Zuidelijke Industrieweg. Eveneens rechtsafslaand en het gehele plein volgend komt men onder rijksweg 19 door in Vlaardingen terecht. Om vanuit Schiedam in Vlaardingen en naar de tunnel te komen moet men gebruik gaan maken van de geprojecteerde weg tussen het Openbaar Slachthuis en de Algemene Begraafplaats. Deze weg loopt over rijksweg 19. Is men net over het viaduct dan moet men linksaf slaan om in de tunnel te komen terwijl men rechtdoor gaand op het kruispunt Mr. L. A. KesperwegVan Hogendorplaan in Vlaardingen terecht komt. De weg van Vlaardingen naar de tunnel gaat over de Schiedamsedijk onder rijksweg 19 door en verder volgt men dezelfde route als vanuit Schiedam om in de tunnel te komen. Het plaatselijke verkeer tussen Schiedam en Vlaardingen volgt de bestaande route SchiedamsedijkVlaardingerdijk uiteraard meer aan de toestand aangepast. Het fiets- en voetgangersverkeer tussen de twee steden loopt via twee kruisingvrije fietspaden, annex voetpaden. Er is al rekening gehouden met een tweede tunnel die naast de bestaande moet komen te liggen. Voor het kruispunt brengt dit geen ingrijpende veranderingen mee alleen de capaciteit van de Zoomweg zal iets opgevoerd moeten worden. Op 1 april 1967 moet de Beneluxtunnel klaar zijn. Deze datum is nog steeds van kracht. Het is wei een bijzonderheid dat een dergelijk werk nog steeds volgens de gemaakte planning verloopt. Men is in al die tijd nog niet achter op het schema. Of de nieuwe aansluitingen evenwel ook op die datum gereed zullen zijn is de vraag. Hier over bestaat nogal wat ongerustheid, men zal na de openstelling van de tunnel nog wel enige tijd van andere wegen gebruik moeten maken. Het is jammer, dat het Schiedamse publick zo weinig belangstelling toonde voor de taptoe, die het Schiedamse Poli- tie-Muziekgezelschap dinsdagavond gaf op het plein voor het stadhuisniet alleen de goede wil om wat levendigheid te brengen in de stilte ook op de Schiedam se straten verdiende meer waardering, doch ook de taptoe zelf was het aanhoren ten volle waard. Op het bordes luisterden burgemeester en mevrouw Roelfsema, gemeente-secre taris en mevrouw Bos, wethouder Van Schoaneveld, commissaris en mevrouw Rijpma naar de taptoe, die onder leiding van dirigent M. Brilleman werd uitge voerd. Vergadering gemeenteraad Maandagavond 27 september om 8 uur zal de gemeenteraad van Schiedam ver gaderen. De agenda telt 34 punten. ITE informatie omtrent gemeenteza- ken van Schiedam is in eeif nieu we fase getreden. Reeds verscheidene malen werd van de zijde der Schiedamse journalisten aangedrongen niet alleen op een beter contact tussen het gemeentebestuur én plaatselijke pers, doch ook op een ruimer voorlichting over allerlei za ken, ten dienste van de burgerij. Bij burgemeester Roelfsema, die in het verleden zelf in de journalistiek werkzaam is geweestwerd voor één en ander een open oor gevonden en geleidelijk zijn de dontacten verbeterd. Dit heeft o.m. geresulteerd in een maandelijkse bespreking tussen het college van B. en W. en de Schiedamse journalisten, ivaarbij allerlei onder werpen betreffende het gemeentelijk leven, ter sprake worden gebracht. Soms worden hoofden van dienpteii uitgenodigd om over bepaalde aange legenheden aangaande-hun-dienst een uiteenzetting te geven. Men vindt als resultaat daarvan in ons blad thans een beschouwingom trent verkee rsaangelegenheüen. Daarnaast zal in het vfrvolg een veertiendaags bulletin ter beschikking zijn van de Schiedamse persvertegen woordigers waarin naast „inside information" ook diverse medede lingen over gemeentelijke aangelegen heden worden gedaan. Dit nieuwe geluid uit het Schie damse gemeentebestuur is verheugend. Het is zoals burgemeester Roelfsema in het eerste stencil van de gemeente lijke Voorlichtingsdienst onder de titel: „Het stadhuis meldt", schrijft: ,,In de verhouding overheid-pers is in Nederland iets aan het veranderen. Er ontstaat meer openheid tegenover elkaar; er groeit een betere onderlinge verstandhouding; de afstand worat minder groot. Van de kant der over heid wordt hoe langer hoe meer in gezien, dat goede informatie van haar kant in het belang van de burgerij is. Ook in Schiedam leven deze opvat- STOOPMAN JUWÉLIER Er mag met erkentelijkheid worden geconstateerd, dat de Stichting Schie damse Gemeenschap'' bij de uitgave van de nieuwe Gids voor Schiedam, gestreefd heeft naar een zo volledig mogelijk ein- formatie op elk terrein van hel openoa- re leven heeft te maken. Dat zijn niet alleen dé dienstregelingen van trams en autobussen, doch ook een opsomming van verenigingen met besturen, de scho len en kerken in Schiedam, jeugdzaken, pdlitieke partijen, gemeenteraadsleden Het moet bepaald niet eenvoudig zijn om vpn dit alles een volledig juiste op gave te verkrijgen en al mogen er mis schien hiaten zijn of bepaalde wijzigin gen hebben plaats gevonden in de tijd ge legen tussen de verschijning der gids en het ontvangen van de opgave; de gids Schedammeir een onmis- i informatie ovr de stad. de Gids bedraagt twee s voer ieder bare bron v De prijs v gulden- Nieuw raadslid voor P.v.d.A. De heer L. Schilperoord, onderwijzer aan de Klaas de Vriesschool B. heeft in erbahd met bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd hte gemeentebestuur verzocht, hem eervol ontslag te verlenen. tingen en daarom heeft het college vnn burgemeester en wethouders in besprekingen met de plaatselijke pers organen getracht, gestalte geven aan hei verlangen naar snelle en goede voorlichting uit de werksfeer der ge meentelijke overheid en der gemeen telijke diensten. Niemand zal overigens de illusie koesteren, dat ooit de ideale samen werking overheid-pers bereikbaar is. Daarvoor lopen de belangen" soms ie ver uiteen. Een zekere spanningsver houding zal wel steeds blijven en dat kan op zichzelf ook geen kwaad, wan neer wederzijds de intenties maar zuiver blijven." Tot zover burgemeester Roelfsema en bij besprekingen die reeds plaats hadden met het college is duidelijk gebleken, dat dit nieuwe contact naar beide zijden niet alleen op prijs wordt gesteld, doch. ook de mogelijkheid geeft de juiste verhoudingen te vin den. Het is prettig, dat op deze wijze de informatie aan de burgerij aanzienlijk kan worden verruimd, al zal uiteraard het college rekening houden met de raad en deze geven „wat des gemeen- teraads is". Waarbij we overigens de woorden, dezer dagen door minister Den Uyl gesproken tijdens een bijeenkomst in het Haagse perscentrum ..De Nieuws poort" in herinnering willen brengen, dat „de democratie het vooral in deze tijd nodig kan maken, de bevolking omtrent bepaalde zaken eerder nog in te lichten, dan de leden van de ka mer." In casu: de Schiedamse raads leden. In elk geval, houdt het begin van ,,Het stadhuis meldt", in verschillende vormen, een goede belofte voor de toekomst in zich.' Voor het seizoen 1965/ 66 is in Schie dam Het Kunstcentrum gevormd. Hier aan zullen meewerken De Katholiek Kring, Toonkunst. De Schiedamse Film kring en de Schiedamse Gemeenschap. Deze samenwerking wordt als een proef beschouwd. De Schiedamse Gemeenschap heeft het gemeentebestuur tevens om 'n extra subsidie voor Het Kunstcentrum gevraagd, omdat de begroting voor dit seizoen uitwijst, dat de ontvangsten cn uitgaven niet in evenwicht kunnen wor den gehouden. Zonder deze extra subsi die zal een tekort ontstaan op de voor stellingen van 6.360,-, terwijl dit eerste jaar een bedrag van j' 3.300,- aan propa- gandakosten zal moeten worden uitgege- B en W. ontveinzen zich niet, dat in williging van het verzoek een bevoor rechting betekent van enige organisa ties boven andere, voor wie gelijkelijk de regelingen in 1962 zijn opgesteld. Dat zij desondanks toch voorstellen hiertoe over te gaan vindt zijn grond in de omstandigheid, dat de commissie, die is. ingesteld voor de samenstelling van een nota betreffende het cultureel beleid in deze gemeente, haar werk nog niet heeft voltooid. In afwachting van het rapport dezer wilien B. en W. Het Kunst- sn kans geven om het culturele leven in het komende seizoen te helpen op gang houden. Het subsidie is bedoeld voor de dek king van eventuele verliezen. Het Kunstcentrum zal van elk evene ment een exploitatieoverzioht en van het gehele seizoen een eindverslag aan B. en W. moeten overleggen. D administra- Het gemeentebestuur van Schiedam geling toe te passen, ten aanzien van de passieve en actieve cultuur in deze ge meente in de verwachting, dat hierdoor een stimulans zou worden verkregen voor belanghebbenden, om door meer eigen inspanning het doel te bereiken. „Helaas, voor wat de passieve cultuur betreft is ons vertrouwen beschaamd. Want de ene kunstkring kon zijn be staan niet meer rekken en de andere ver keert i in voortdurende financiële nood wegens te weinig belangstelling van de zijde der burgerij zo constateren B. en De Schiedamse Gemeenschap heeft tij delijk het werk van de ene kunstkring overgenomen in de hoop, dat zij d'it spoe dig zou kunnen overlaten aan een orga nisatie. die in staat zou zijn allerlei soor ten passieve cultuur op zodanige wijze te bundelen dat de gehele sector daarmee gebaat zou zijn. Dit heeft inmiddels ge leid tot de vorming van Het Kunstcen- REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTIL!A Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam metaal vaklieden pagina Twee Orpheusledeii jubileerden Tijdens de dinsdagavond gehouden re petitie van het koninklijk Schiedams mannenkoor „Orpheus", is aan de heren C Kersten en P. W. van Vonderen, resp. lid en bestuurslid van het koor, een spe ciaal speldje met inscriptie uitgereikt. De heer Kersten is 35 jaar lid van Or pheus en de heer Van Vonderen 30 jaar. Behandeling gehieentebeorrotin 2 er c r* De gemeentebegroting 1966 van Schie dam, zal dinsdag 28 september aan de leden van de gemeenteraad worden toe gezonden. Het ligt dan in de bedoeling, dat deze op 18 oktober zal worden be handeld in de diverse commissies; ver volgens wordt op 26 oktober liet alge meen verslag door het college van B. en W besproken en op 29 oktober aan de raadsleden toegezonden. Daarna zal op 19, 22 en 23 november, eventueel ook nog op 24 nov. de behan deling in de openbare raadsvergadering plaats vinden. BLANC DE BOEUF .t mm&mÊÊÈim Eendjes voeren bij de singel: een heerlijk tijdverdrijf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1