Kethel's postkantoor is niet meer dan een knusse pijpela m PLOERTENDODER Hervormde gemeente houdt op 17 oktober oogstdiensten KPS^EiTTEN Gastarieven gaan volgend jaar misschien omhoog ^RUGKLACHTEN t KPATHP (krater) is nu nieuw leven ingeblazen JOH. GROEN Lzn BE HAVENLOODS u rvlibhul roor svltivilum 14e jaargang no. 48 - donderdag 30 september 1965 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 mogelijk: TOTALE OI'LAOE 22H.4IOO onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. y. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" \Tee 'maar, daar ontdekten twee dagblad- C j-[et is zeer waarschijnlijk, dat het postkantoor van Kethel het kleinste is in Nederland en mocht het, wat oppervlakte betreft, toch naar de kroon worden gestoken, dan zal het toch bijna zeker even tuele mededingers slaan wat de „breedte" aangaat. Postkantoor houder J. Quartel heeft nl. slechts anderhalve meter ruimte om zich te wenden en te keren, hetgeen be slist ervaring vereist met alle geld laden, postzegelkas en wat alzo tot de „inventaris" van een post kantoor behoort. Eigenlijk heet het postkantoor Kethel slechts „poststation", doch ook hier mag men de vraag stellen, wat een naam is. Goed. in de dagen van wijlen vader Quartel viel over die betiteling nog te praten. In die tijd was het kantoor drie uur per dag geopend, want op de overi ge uren bezorgde de heer Quartel de post in Kethel. Dat is intussen weer zo'n 35 jaar geleden, toen Kethel ook nog een echt boerendorp was. Kom daar nu niet meer om, want iedere week komen Ongeveer 10 jaar geleden ging het post kantoor of „station" op de normale kan tooruren open. Met meer dan vijfduizend inwoners, is dat wel nodig. Nog steeds echter heeft de heer Quartel hetzelfde ..kantoor" tot zijn beschikking. Op een enkel punt, waar geen kast of zo staat, moge de ruimte zich tot twee meter ver breden. maar daarmee houdt dan ook alles op. Trouwens, ook voor ..het pu bliek" is dat postkantoor geen pretje. Voor het gat in de afscheiding, dat ge woonlijk als „loket" wordt aangeduid, is een ruimte van plm. 1' x 2 meter als ..wachtlokaal" voor het publiek bestemd. En de bezoekers moeten niet te ..ge vuld" zijn anders blijft er bitter weinig ruimte voor anderen in dat ..wachtlo kaal" over. Trouwens, men staat al spoedig buiten te wachten, hetgeen met mooi weer niet zo bezwaarlijk is, doch op de vele slechte dagen een be roerde situatie. En toch komen per dag zo tussen de honderd en tweehonderd Kethelaren hun postzaken hier afhan delen. Nu is er sinds meer dan een jaar, een nog onprettiger situatie ontstaan voor Tante Pos in Kethel, verpersoon lijkt in de heer Quartel. Het aanbouwsel waarin het postkan toor is ondergebracht is enkele jaren ge leden eigendom geworden van degene, die het omvattende pand kocht. Nu is „de post" aangezegd op te kras sen. Goed. de nieuwe eigenaar heeft tot dusver clementie betracht, maar diens geduld raakt ook eens op. De heer Quartel weet niet waar hij met zijn hebben en houden heen moet. Als een persoonlijke dienst jegens zijn mede-ingezetenen, heeft het bestuur der Chr. schoolvereniging toestemming ver leend om op een terrein bij de school een soort noodkantoortje te plaatsen. Maar hiermee is uiteraard de situatie diet gered. Want weliswaar heeft de ge meenteraad van Schiedam reeds lange tijd geleden voor f70.000.- aan grond uitgetrokken om daar een nieuw post kantoor op te bouwen, doch dat staat er nog lang niet. Het wordt dus in het pie tepeuterige ..postkantoor" van Kethel letterlijk en figuurlijk wel een benauw de boel! REPARATIES Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 Rotterdam hebben 1 e grote zaal bij betkerkgebouw leden van de geüniformeerde jeugdbeweging van de XL Hartparochie in SchiedaÏB-Zuld het 20-jarig bestaan van hun organisatie gevierd. Na de kerkelijke herdenking, was er 's middag» een bijeenkomst, waar in het kort do (inrichting van de verkenners- groep ..St. Christophorus" werd gerele- JU ee maar. daar ontdektfn twee dagblad- journalisten en een fotograaf die gezamenlijk over de Hoogstraat liepen een ploertendoder in de etalage van een ijzerhandel. Een ploertendoder? Maar dat mag toch niet? dat is toch een wapen? realiseren de heren zich. En de fotograaf zou geen fotograaf geweest zijn als hij niet onmiddellijk een plaatje van het voorwerp had gemaakt. En de journalis ten kwamen op een luisterrijk idee; dit zou een „dijk van een primeur" worden. En om het verhaal goed vast te schroe ven, besloten zij het corpus delicti te kopen. Zij stapten de winkel in en deden hun boodschap. „Alstublieft"zei het meisje achter de toonbank. Wist zij veel.' En voor f3.50 kregen de fyeren het Blij als kinderen en blakend van bur gerzin togen zij naar het politiebureau. Wat zou oom agent verbaasde ogen op zetten. En natuurlijk ging de politie er op af. De winkelier raakte nog een stuk of vijf ploertendoders kwijt maar ditmaal niet via de kassa. Natuurlijk had de winkelier beter op de hoogte moeten zijn van de wapenwet. Hoewel, de politie weet eigenlijk nog steeds niet of hier nu wel een strafbaar feit is gepleegd. Toch wagen wij het de burgerzin van onze dagbladbroeders in twijfel te trek ken. Juist omdat wij weten, dat men in dit beroep soms behoefte heeft aan een „lekker verhaaltje". Het zal in ieder geval wel niet de bedoeling zijn geweest, de politie over het hoofd te strijken. Want dan zouden deze zelfde journalisten enkele dagen eerder, in hun verslag van de taptoe van de Politiemuziek, niet die voor de Hermandad zo onaangename nozemkreet zo maar hebben overge- genomen Als het wat druk wordt, staan de klanten voor het postkantoor in Kethel al gauw buiten. Schiedam delen de raad in de begroting 1966 mee, dat vermoede lijk in 1966 de distributie van aardgas zal beginnen. De ombouw zal in 1967 worden voltooid. Ook wordt verwacht dat in 1966 meer dan de helft van het totale aantal afnemers, aardgas zal ont- Verwacht wordt, dat als gevolg van de loon- en prijsstijgingen het gasbedrijf in 1966 een verlies van ƒ272.500 zal op leveren. Daarom is het nodig de inkoop prijs van het gas anders te ramen en met f 100.000 te verlagen, waartoe op In de Grote Kerk, de Bethelkerk, de Opstandingskerk en de Vredeskerk van de hervormde gemeente wordt op zondag 17 oktober de jaarlijkse Oógstdienst gehouden, de dankstond voor het gewas. offerande. Gaven in geld kunnen ook per giro aan de oogstdienstcommissie wor den gegeven. Het gironummer is 47800, ten name van de oogstdienstcommissie van de hervormde gemeente, p.a. Burg. van Haarenlaan 1499. Op zondag 17 oktober zal voorafgaan de aan de oogstdienst in de Grote Kerk een kinderoogstdienst worden gehouden voor alle kinderen vanaf 7 jaar. De jeugdpredikant van de hervormde ge meente, ds. A. Ie Coq, zal in deze dienst voorgaan. Enkele blazers van het mu ziekkorps Harpe Davids zullen hun me dewerking verlenen, evenals de organist van de Grote Kerk: J. P. Bekkers. Aan vang van de kinderdienst 9 uur. In verband hiermee begint de oogst dienst in de Grote Kerk om 10.15 uur. Voorganger in deze dienst is ds. A. Hoff man die zal preken over Hebreen 13:16. Aan deze dienst zullen medewerken de organist J. P. Bekkers en het Muziek korps Harpe Davids. In de Bethelkerk en de Vredeskerk zullen de wijkpredikanten ds. R. H. Wissink en ds. C. v. d. Steen voorgaan. In de Opstandingskerk wordt de oogstdienst geleid door ds. K. M. Vo gel uit Maassluis omdat de wijkpredikant van wijkgemeente 2 zich dan nog niet in- Schiedam heeft gevestigd. Leg «en L ^Groen'S Gezondheidsplaat jjj onder Uw matras (M mm dik met ventilatiegaten) MC* Mem 13.5» 100 x 00 cm 15.- 1Mx125cm1«.» HO x 130 cm 22,54 op maat zagen 1.50 extra Heden oebtld. Snel besteld. I Ook dit jaar zal ter gelegenheid van deze oogstdienst op zondag 17 okt. aan een 1600 zieken, ouden van dagen en een zamen een groet van de kerk worden ge zonden. gebracht door de leden van de gemeente die op zondag 17 oktober de morgendiensten meemaken. De gehele gemeente wordt ook nu in deze oogstdienst betrokken. Het gewas, gesymboliseerd in de vorm van fruit, wordt door de gemeente samengebracht en aan die leden van de gemeente uit gedeeld die hiervoor door de gemeente en de predikanten worden opgegeven. Gaven voor de oogstdienst in natura en geld zullen door de gemeente worden sa mengebracht aan de vooravond van de dag van voorbereiding, nl. op vrijdag 15 oktober van 17 tot 18 uur in alle kerk gebouwen. Op zaterdag 16 oktober zullen de ga ven samen met hetgeen aan fruit door de commissie van voorbereiding zal worden gekocht, in de Grote Kerk worden om- gepakt. Voor het klaarmaken van deze bakjes fruit is een groot aantal mede werksters nodig. Gemeenteleden die wil len meewerken worden verzocht zich op te geven bij de oogstdienstcommissie.p.a. Vondellaan 13a, tel. 261687 resp. Rem- brandtlaan 89. tel. 263395. Naast het fruit dat door de gemeente wordt bijeengebracht is voor het klaar maken van de zestienhonderd groeten een grote Inkoop noodzakelijk. Daarom wordt op zondag 17 oktbber een van de collecten in alle diensten van de her vormde kerk bestemd voor het werk van de oogstdienstcommissie. Dit is dit jaar de tweede rondgang tijdens de dienst der Herman Haan houdt lezing over Tellem-expeditie De Rotterdamse architect en ontdek kingsreiziger, Herman Haan, zal op dins dag 5 oktober 1961. 's avonds te 8.15 uur, in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam een lezing met films en dia's houden over deze expedtie. In de pauze kan men een kleine ten toonstelling van voorwerpen van de Tel- lem bezichtigen alsmede de serie litho s De Val" van Jef Diederen, met tekst van Bert Schierbeek. gemaakt naar aan leiding van deze onderneming. Kaarten voor deze lezing zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa van het museum (tel- 2664911 a f 1,50 per per soon. voor museumvrienden a f 1,25, voor jeugdleden en houders van een cultu reel-jeugdpa spoort f 1.- per persoon. Katholieke jeugdbeweging vierde 20-jarig bestaan hetkerkgeboi geüniformeerde korte termijn voorstellen worden gedaan. Tevens wordt dan voorgesteld om met ingang van 1 jan. 1966 de gastarieven enigszins te verhogen. Indien de aanbevolen tarieven voor het aardgas zouden worden gevolgd, zou dit voor Schiedam een achteruitgang met f 700.000 per jaar betekenen. De voorgestelde tarieven zijn erop ge richt de gasomzet in net bijzonder in de verwachting, dat door deze verhoogde omzet na een aantal jaren weer een be vredigend exploitatieresultaat zal kunnen worden behaald. Elke garantie, dat deze penetratie in de verwarmingssector in- Gemeenteraad handelde zijn zaken vlot af Kantoorhouder Quartel heeft i ruimte voor zijn loketje. BLANC DE BOEUF Verscheidene sprekers voerden woord en spraken hun waardering voor het werk van de jeugdbeweging. het Jubileum meester Beekman wordt deze week gevierd Omdat het toen niet zo best uitkwam, door allerlei omstandigheden, is aan het veertig jarig onderwijzersjubileum, dat de heer P. J. Beekman (thans hoofd der St. Jacóbusschool te Kethel) in juni, herdacht, piet veel aandacht ge schonken.' Dit heeft echter geen bevrediging ge geven bij tal van ouders en daarom is besloten vanavond donderdag 30 septem ber, het jubileum alsnog te vieren. Over dag is er feest vOor de schooljeugd en 's avonds wordt in het Verenigingsge bouw een receptie gehouden. De heer Beekman, die sinds 1958 lid is van de Schiedamse gemeenteraad werd in 1952 tot hoofd der school te Kethel benoemd na eerst als zodanig in Zierikzee werk zaam te zijn geweest. Wanneer de jeugd zich op het ver kiezingspad begeejt, doet zij het altijd heel anders dan de bezadigde burger. Dat reclame nodig is, daar- van is ook de jèugd, hoe jong ook, teel overtuigd, doch de wijze waar op reclame wordt gevoerd, is toch weer heel versdhillend. In ieder geval wel origineel Zoals bijvoorbeeld de verkiezings actie voor een niéuw bestuur van KPATHP in Schiedam. Om eerst duidelijk te maken wat achter dit, op het eerste gezicht vreemde samenspel van letters schuil gaat; het is Grieks en bete kent mengvat De uitspraak is „krater". En „kra ter" is de naam van de Schiedamse Gymnasiasten Bond, die nieuw le- "e*7 is ingeblazen. En hoe! Na afloop van de ochtendles, kwamen de enthousiaste kratèrleden in de Lange Nieuwstraat bijeen, voor het voeren van de verkiezingsactie voor het nieuw te vormen bestuur. Het was geen gewone actie, zoals men op de foto kan zien. En het resultaat was als volgt: Menno Ger- kema, praeses. Weintje Verwaijen, ab actis. Jet Keppler, ab actis 2, Henk Post- ma, quaestor. Karei van Hoogenhuijze. nuntius. Op de vergadering werden plan nen voor de toekomst bekendgemaakt; contactavonden met de ouders: een Crest - toernooi, dat in het verleden veel deelnemers telde: op 12 maart is „de grote avond". Voorts zullen er ping pong avonden zijn en filmavonden, de debatingclub wordt her-opgericht, de fo toclub belooft weer actief te worden enz. Een Archief-commissie wordt samen gesteld. die zich zal beijveren om con tact te leggen met oud-gymnasiasten. En dan zijn er ook goede voornemens ten aanzien van KPATHP, het maandblad dat minstens zoveel maanden oversloeg als het verscheen. Van dit maandblad zal Henk Postma als hoofdredacteur optreden. Het eerste gestencilde nadat eerst de redactie zich heeft uitge sloofd met goede beloften voor het maandblad. Voorts een leuk stukje over een kleine Max; een vragenrubriek, die ons zeer leerzaam toeschijnt: een Kra- terogram: een verhandeling van een niet te deskundige verkeersdeskundigeeen verhandeling over het gymnasium, over computers en wat al niet meer. Het ziet er allemaal erg lezenswaardig uit. En u weet nu wat KPATHP betekent. t verantwoord, dat het beleid ten i zien van een gemeentebedrijf geheel op een dergelijke speculatieve grondslag wordt gefundeerd. B. en w. stellen der halve voor op korte termijn een aard gastarief voor te stellen, dat wel princi pieel uitgaat van de aanbevolen tarie ven, doch waarop een tijdelijke toeslag woifft gelegd, die verminderd zal wor den naarmate de verwachte sterke om- zétstijgimg zich inderdaad zal voltrekken. Het probleem, dat zich hierbij voor doet, is de toeslag zodanig vast te stel len. dat wel een bevredigender exploi tatieresultaat wordt bereikt zonder de penetratie in de verwarmingssector te veel af te remmen. Dit probleem is nog in studie; in onze voorstellen zal uitvoe riger op de financiële consequenties van de komst van het aardgas voor het gas bedrijf en voor de afnemers worden in gegaan. Wij hebben Nederlands grootste sortering e rlovIn g Nauwelijks een uur had de Schiedam se gemeenteraad nodig, om de 34 agen dapunten, plus drie aanvullingen op deze agenda, onder de hamer te laten door gaan. Dat wil zeggen, het voorstel inzake de instelling van de Raad voor Milieuhy giëne lokte wel enige discussies uit, doch voor het overige vond de raad wel goed hetgeen B. en W. voorstelden. Dit was niet helemaal het geval met het voorstel van B. en W. om de prov.weg no. 15. vanaf het verkeers plein even zuidelijk van Rijksweg 20 ge projecteerd, tot aan de noordelijke grens der gemeente, de naam van .Churchill- weg" te geven. Ir. Engelsman (P.v.d.A.) had daar geen bezwaar tegen, mits later^ ook Ro bert Kennedy zou worden vernoemd. De lieer P. J. Beekman (K.V.P.) vond, dat juist Kennedy aanspraak kon maken op vernoeming, omdat hij vooral de man was van de wereldpolitiek. De voorzitter constateerde, dat in de ze, wijlen Churchill „de oudste rechten kon doen gelden en wat korzelig vroeg hij 4e heer Beekman wat deze nu eigen lijk wilde, een voorstel indienen, of stem ming over het voorstel van B. en W. Zo ver behoefde het evenwel niet te komen, men ging met het voorstel akkoord. Dq raad verleende voorts het door B. en W. voorgestelde subsidie aan het Schiedamse Kunstcentrum. Goedgekeurd werd ook het voorstel tot bouw van 351 zgn. Elementumwoningen nabij Groen- oord. Begroting Schiedam sluitend met miljoen uit reserve De gemeentebegroting 1966 van Schie dam is sluitend. In zoverre, dat er in feite een tekort is van ƒ930.457,74. Dit wordt echter door een bijdrage uit de saldi-reserve van vorige dienstjaren for meel gedekt. In verband hiermee, delen B. en W. de raad mee, dat er binnenkort voorstel len zijn te verwachten, tot het nemen van maatregelen ter verhoging van de normale gemeentelijke inkomsten. Het gaat hier om verhoging van het aantal opcenten der personele belasting, herzie ning van de hondenbelasting en wijziging van de gas- en watertarieven. De genoemde bijdrage uit de saldi- reserve zou zodoende weliswaar niet overbodig zijn, maar dan toch wel kun nen worden verlaagd. Trouwens, overbo dig zal de bijdrage zeker niet zijn, want zelfs bij de grootste inspanning om de in- komsten op te voeren, is het onmoge lijk, tot een werkelijk evenwichtige be groting te komen, wanneer de uitkering uit het Gemeentefonds niet aanzienlijk wordt verhoogd. Voorts delen B. en W. mee, dat de per- soneeels en sociale lasten met 1.231.231, zijn verzwaard. De bestedingsbeperking is een krachtige rem op de uitvoering van diverse werken. Onderwijs tenslotte geeft een nadelig saldo aan van ruim 3.5 miljoen gulden. In het programma van de Schiedamse Jeugdraad wordt mededeling gedaan van een folkloristische dansavond op vrijdag 15 oktober in Het Volksgebouw waarin zal optreden Christel Adelaar. Op 26 oktober treedt in de zaal Arcade het Schiedams Vrouwenkoor op met een Ju bileumconcert, waaraan medewerken Anette de la Bye, sopraan en Harry Holtman, piano.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1