Bij het rattenvangen trekt de heer Veth zijn laarzen aan Wandelend langs de Schie Schiedam zal meewerken aan vorming Raad Milieuhygiëne lie de France ging eerder te water TENNISTOERNOOI SPIERINGSHOEK IS ZATERDAG BEëINDIGD Deze week in de bioscopen k DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 WurliTzer Het voorstel van B. en W. van Schiedam om medewerking te verlenen aan de aanstelling van een Raad voor de Milieuhygiëne in het Nieuwe Waterweggebied, heeft in de raadsvergadering maandagavond nogal wat aandacht opgeëist De vragen hierover waren echter in hoofdzaak van informatieve aard. Zij betroffen de verhouding die ontstaan zal tussen genoemde Raad en de Rijnmondraad, waarbij men er in het algemeen voor geporteerd bleek, de laatstgenoemde Raad in te schakelen. Ir. C. Boerman (P.v.d.A.) wilde weten of de mogelijkheid aanwezig is, dat le den van een gemeenteraad zitting in de Milieuraad krijgen, waarop de wethou der later een bevestigend antwoord gaf. Drs. J. Houtman (WD) stelde de vraag, of er geen kans bestaat dat bei de raden een doublure van elkaar gaan worden en informeerde naar de bevoegd heden van de Meldkamer. De heer S. Kuiper (Prot. Schiedam), zelf lid van de Rijnmondraad, sprak er zijn vreugde over uit, dat na lange voor bereiding thans het eindresultaat inzake de oprichting van de Milieuhygiëne-raad is verkregen. Waardering had spreker voor de activiteiten die hiertoe zijn ont plooid en hij constateerde, dat men zal worden geconfronteerd met al hetgeen de luchtverontreiniging raakt. Ook infor- Mevrouw Roelfsema ere-presidente N.V.v.H. In de eerste vergadering van het nieu we seizoen, is mevrouw Roelfsema, echtgenote van de burgemeester. be noemd tot ere-presidente van de afde ling Schiedam van de Ned. Ver. van Huisvrouwen. De presidente, mevrouw E. de Vos-van Harmeien sprak woorden van welkom tot mevrouw Roelfsema en bood haar een fraai boeket bloemen aan. Mevrouw Roelfsema verklaarde zich bereid, de benoeming te aanvaar den. Vervolgens hield mevrouw A. Rijk- sen-de Koning een lezing over de glas schilderkunst. meerde de heer Kuiper naar de verstand houding tussen beide raden en zei: „Van mij kunt u niet verwachten reeds nu de Rijnmondraad onmondig te verklaren." Volgens spreker zal dit het aangewezen lichaam blijven in de strijd tegen lucht verontreiniging. Wethouder H. Sabel (P.v.d.A.) zette uiteen, dat er nog wel één en ander moet worden geregeld. Er zullen bv. ook des kundigen moeten worden aangetrokken, zoals scheikundigen, die de produktie der luchtverontreiniging kunnen beoordelen. De Meldingskamer heeft nog geen be voegdheden. Er zal samenspel nodig zijn tussen de Raad en de industrie. Hij ge loofde wel, dat er veel goeds tot stand kan worden gebracht- Ir. Boerman verklaarde, positief tegen over het voorstel van B. en W. te staan doch meende, dat bv. de levertijd van de noodzakelijke apparatuur, nog wel gerui me tijd zal vergen. Hij bepleitte ook een zo spoedig moge lijke overdracht van bevoegdheden aan de Rijnmondraad, om te voorkomen, dat een te grote gehechtheid aan de appa ratuur gaat ontstaan." Drs. Houtman adviseerde, contact op te nemen met het dagelijks bestuur van Rijnmond. De heer B. E. Colle (CPN) stelde de vraag of het niet gewenst is alle 24 Rijnmondgemeenten bij de Raad te betrekken. Hij adviseerde overname der bevoegdheden niet te doen afhangen van het tijdstip, waarop de Meldkamer gereed zal zijn, doch wanneer de Rijn mondraad daartoe in staat is. Desnoods zou volgens hpm ook middels De tewaterlating van het booreiland „Ile de France" verliep in een sneller tempo dan men bij de werf Gusto bad voorzien. De oorzaak daarvan was een plotseling opkomend abnormaal hoog tij, dat het eiland, voor het officiële tijdstip min of meer drijvend dreigde te raken. Het ging daarom in een recordtempo de helling af. Gelukkig was de doopster nog op tijd aanwezig, anders had de „Ile de France" ongedoopt in het water te recht gekomen en dat zou in strijd zijn geweest met de zeemansgebruiken. Met het booreiland, dat in de vorm van een regelmatige vijfhoek is gebouwd zal het mogelijk zijn om onder ongun stige weersomstandigheden, namelijk bij golven van zo'n negen en halve meter hoog en bij windsnelheden van 175 km per uur te werken. Er zal geboord kun nen worden tot een diepte van 6000 me ter. Op de „Ile de France" is huisvesting aanwezig voor 54 man. Op het onderdek zijn de verblijven voor de bemanning de laboratoria, voorraadkamers, de elec- trische centrale en de noodbrandblusin- stallatie. Ook is er nog een keuken n een kantine voor de inheemse werk krachten. Op het eerste dek zijn de ver blijven en de kantoren voor de bedrijfs leiding. Verder de centrale controleka- kamer voor het bedienen van de draag- palen en de keuken met eet- en ontspan ningszaal. x de Hinderwet kunnen worden opgetreden. Spreker constateerde, dat indien één of twee luchtverontreinigende bedrijven niet meewerken, men toch met moeilijkheden blijft kampen. De heer Kuiper onderstreepte: Als de tijd daartoe rijp is, overdragen aan Rijn mondraad- ""Wethouder Sabel vond het wel wat moeilijk om alle 24 gemeenten, waarbij ook wel heel kleine zijn met weinig in teresse, bij het grote apparaat te gaan betrekken. Het is de vraag of zij dat op prijs zullen stellen. Indien men evenwel zou aandringen. Meld- en Regelkamer gereed zal zijn. Het zal afhangen van de ontwikkeling van de Rijnmondraad, of de overdracht aan deze Raad eerder kan geschieden. Verwacht wordt, dat de industrie alle medewerking zal verlenen. De gemeenteraad verenigde zich zon der stemming met het voorstel van B. en W. Het tennistoernooi op de banen van Spieringshoek in Schiedam is beëindigd, zij het dan ook, dat a.s. zaterdag nog en kele beslissingen moeten vallen, doordat de heer Hofman door een blessure niet in staat bleek om te spelen. Dit betreft dan de heren enkel B en gemengd B en he ren dubbel. Wat de resultaten van het toernooi be treft, deze zijn als volgt: Enkel C da mes: mevr. Harreman versloeg mevr. Ringeling; heren enkel F. van Helden versloeg T. Jansen. Dames dubbel C de dames De Vos en De Wildt versloegen de dames Nesse en Rnseler. Heren dubbel: van Helden en Zoeteman versloegen van Toor en Janse. Gemengd dubbel C de heer en mevr. Bos versloe gen mej. pelen. Enkel D mej. Seeger versloeg vrouw De Kort. Heren enkel B. J versloeg R. van Toor. Dames dubbel D mej. Weesel en mej. Zeegers versloegen mevr- Dragt en mevr. Van Zanten. He ren dubbel Jansen en Verhoeven versloe gen Van Toor en Van Hemerik. Akkerman en de heer Van Pop- Seeger versloeg me- De Kort. Heren enkel B. Ja In gemengd dubbel D; mevr. Tummer en de heer Jongerius versloegen mej. Zeeger en de heer Harreman. Dames en kel: mej. Meeder verslaat mevr. Sonnen. Heren enkel E: de heer Vlek verslaat de heer Bobbe. Dames dubbel E: mevr. Panman en mej. Somer verslaan mevr. Bijer en mevr. Wiege. Heren dubbel E: A. van Leeuwen en B. Heyster verslaan Coolen en Vosch Gemengd dubbel E: mej. Verhagen en de heer Velden ver slaan mevr. Beijer en de heer de Koning. Ten slotte de meisjes enkel spel: Con- ny Eggink versloeg Jose Bijer en bij de jongens enkel: Otto Panman versloeg op de tennisbaan zijn broer Jaap. Als geheel is het toernooi uitnemend verlopen, er waren enkele verrassingen doordat b.v. mevrouw Adriaanse overtui gend als de sterkste bij de dames naar voren kwam. Het „nieuwtje" om ook voor de jeugd een toernooi in te lassen, bleek veel belangstelling te ontmoeten. De heer Van der Torre heeft na een hartelijk toespraakje, de prijzen uitge reikt HUUR met recht van koop ae v.a. AklF Bp.mnd. zondereerste storting Demonstraties te Rotterdam dagelijks van 10 tot 4 uur door de Wurlitzer-organist JOOP WALVIS Bij aanschaffing van een J orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT. PIANO'S Prijzen vanaf 675.- HUUR met recht van koop 1 C m v.a. p.mnd. I - zondereerste storting j Letwel: i hoge inruilwaarde I voor Uw oude PIANO of ORGEL J Vraag folders en inlichtingen bif /ft ARENA: Patrouille der verdoemden,/ CENTRAAL: Baai der begeerte (prol.) 18 j. OO ft CINEAC-Beurs: Von Ryan's Express- trein, 14 j. OOO CINERAMA: The Best of Cinerama (prol.), a l. OOO COLOSSEUM: vanav.: 4 Parijs meisjes, 18 j. OO vrij. t.m. wo.: Fantomas, 14 J. OOO za-, zo-mi.: In het paleis van de wa- terkoning, a.l. OO CORSO: My fair Lady (prol.) a.l. J O OOO (laatste week.) j i ft GRAND: Inspecteur Clouseau slaat/ weer toe, 14 j. OOO HARMONIE: do. t.m. zo.: Spoor van moordend lood, 14 j. OO ma. t.m. wo.: Geheim agent O.S.S. 177, 18 j. OO i KRITERIONLieve, lieve John (prol.) 18 j. OOO LUMIERE: Lord Jim (prol) 14 j. OO /ft Luxor: Zorba de Griek, 18 j. OOO j METRO: Irma la Douce, (prol.) 18 j. oooo PASSAGE: Vreemde bedgezellen, a.l. OO PRINSES: De rode kaperkapitein, 14 J. OO 'j za-, zo-mi.: Stan Laurel en Olivier f Ha-dy, a.l. OO REX: vanav.: Jong maar geraffineerd, vrij. t.m. wo.: Gunslingers, 14 J. O STUDIO '62. The HUI, (prol.) 18 j. OOO ft THALIAIpcressstreng geheim!. 18 j. OOO t 't VENSTER: Liefhebben, 18 J. OO VICTORIA: vanav.: A tast of honey, 18 j. OOO vrij. t.m. wo.: De trein, 18 j. OOO za-, wo-, zo-mi.: Avonturen van een zigeunerjongen, a.l. OO Tot voor enkele jaren kon men van Schiedam naar Overschie wandelen, daarbij steeds langs het water gaand. Sedert vele industrieën zich onmiddellijk aan het water gevestigd hebben, is de weg naar Overschie omgelegd door de Spaansepolder. Ook de vroegere boerderijen zijn ten gevolge van dit proces verdwenen. Alleen aan de overzijde, even voorbij de viaducten, staan nog enige boerenbedrijven. Het zijn merendeels veestallen die nog dateren uit de zgn. spoelingtijd. Het land rondom deze boerderijen is opgespoten en wacht nu op bebouwing van industrieondernemingen. Het ligt voor de hand dat de boerderijen, die op de tekening staan afgebeeld, eerlang zullen verdwijnen. OCTAVE DECONINCK WAAROM IS K.E.S. SPAREN ZOVEEL VEILIGER De tegenwaarde van Uw gespaarde K.E.S. zegels staat op een geblokkeerde bankrekening beheerd door een Commissie uit K.E.S. winkeliers. Via een speciaal aktiefonds en gekweekte rente etc. heeft de K.E.S.-zegelspaarster winst deling door middel van prijsvragen en andere attrakties (minstens 5000 winnaressen per jaar). Alle financiën en boekhouding bovendien permanent onder controle 4 van een neutraal accountantskantoor „'Van ratten moet je niet bang zijn", zegt de heer Veth nogeens nadrukkelijk. Hij heeft er om zo te zeggen studie van gemaakt. Zo is het met de hand vangen van een rat niet zo lastig- Dat is nogal eens nodig, omdat Wageningen er voor wetenschappelijke doeleinden prijs op stelt nu en dan wat levende rat ten te ontvangen. De heer Veth kruipt dan rustig in één of andere onherberg zame plaats, waar ratten zijn gesigna leerd. Dan zoekt hij eerst naar het hol van de rat en sluit dat af. Dan worden de ratten opgejaagd en rennen radeloos rond. Daarvan raken ze uitgeput en de heer Veth weet precies, wanneer het zijn tijd is. Met een snelle greep pakt hij het dier dan achter in de nek, waar de spieren verlamd zijn geraakt. „Maar ik doe die karweitjes nooit, zon der dat ik laarzen draag", zo verklaart de heer Veth. Want als de rat in het nauw raakt duikt hij in elk donker gat dat hij ziet en dat kan de broekspijp zijn. Dat is op zichzelf al niet prettig, maar bovendien draait het er op uit, dat de in het nauw gedreven rat er op sprookje. Wanneer zij op onbekend ter rein zijn laten zij hier en daar een drup pel urine vallen, komen zij in nood of willen ze terug naar hun schuilplaats, dan volgen zij dit spoor. Doch het is juist die enkele druppel urine, die bui tengewoon grote gevaren voor de mens inhouden. Zij kunnen een epidemie ver oorzaken, zoals de ziekte van Weyl in de zwembaden of paratyfus. Gevaarlijk is bijvoorbeeld het noncha lant wegwerpen van voedsel, met name op gazons tussen de flatgebouwen. Het komt veel voor, dat resten van de avond maaltijd over het balkon worden ge gooid, ten gerieve van de vogels. Maar de ratten zijn er dikwijls eerder bij. Zeer nadrukkelijk waarschuwt de heer Wessels dan ook tegen deze handelwijze Uiteraard zijn er ook gevaren verbon den aan het voederen van eenden en zwanen in onze singels en vijvers. Zo lang dit midden op de dag gebeurt en bij niet te grote hoeveelheden, is dat niet zo erg, doch de gevaren worden groter wanneer laat in de middag en 's avonds voedsel wordt gestrooid. Op deze wijze worden ratten aangetrokken. Verstandig is het daarom, voedsel 's morgens te strooien. Er op uit „Het nijpend tekort aan personeel speelt ons ook bij de rattenbestrijding wel parten, „aldus de heer Wessel. „Wanneer er evenwel een mededeling komt, dat ergens een rat is gesigna leerd, gaan onze mannen er op uit. Het vervelende is soms, dat wanneer men op het aangegeven adres komt, er nie mand thuis is. Dat kost onze dienst veel tijd. Als men zich kon houden aan een gemaakte afspraak, dan zou dit het werk al veel gemakkelijker maken". Afgezien daarvan, is het mogelijk om tegen geringe vergoeding van de dienst een zakje bestrijdingsmiddelen te ver krijgen met gebruiksaanwijzing. Later komt de dienst dan controleren. De heer Wessel hoopt daarbij echter wel, dat deze mededeling geen „run" op zijn dienst tot gevolg zal hebben van men sen die met het „Je-kunt-nooit-weten"- motief bestrijdingsmiddelen willen gaan neerleggen. Alleen wanneer men niet slechts de aanwezigheid van een rat heeft gesignaleerd, doch ook kan aange ven waar het beest vandaan komt, is het gewenst de dienst te waarschuwen. Maar hoe dan ook, Schiedam heeft niet meer last van ratten, dan enige an dere stad, de aanwezigheid van krotwo ningen speelt hierbij beslist geen rol, want vaak worden de ratten juist aange troffen in de buurt van flatgebouwen waar zij 's avonds soms liefderijk van voedsel worden voorzien om overdag een schuilpplaats te zoeken onder een of ander platform. Allereerst moet men dit dus nalaten, want ook in deze is voorkomen beter dan genezen. EHBO-cursus in Kethel Donderdagavond 30 september begint in de voormalige raadszaal te Kethel een nieuwe cursus E.H.B.O., onder lei ding van de doktoren L. B. J. van Rexwinkel en J. van Eysinge. Deze cursus is voor gevorderden, op maan dag wordt een cursus voor beginners gehouden. „Nee", zegt de Schiedamse rattenvanger Veth, „er is heslist geen reden om bang te zijn van een rat. Ik heb er al een massa levend gegrepen, maar ze hebben me nog nooit gebeten." Dat wil natuurlijk ook weer niet zeggen, dat ratten lieve huisdiertjes zijn, die iedereen zonder meer kan oppakken. De heer Veth weet echter precies hoe hij de rat zonder gevaar kan grijpen. In de voortdurende strijd die de Gemeentelijke Vervoer- Reinigings- en Ontsmettingsdienst voert tegen de gevaren die de gezondheid van het Schiedamse publiek bedreigen speelt ook^hij zijn rol. Wordt Schiedam echt door de rat ten bedreigt? We hebben en waarschijnlijk meer Schiedammers met ons in late avonduren deze ongewenste „stadgenoten" wei eens over de straat zien rennen. „Het valt overigens met het aantal ratten wel mee," vertelt de heer Wessels van eerder genoemde dienst. Schiedam heeft echt niet van een rattenplaag te lijden, hoe wel het niet zelden voorkomt, dat mensen de dienst melden, dat zij een rat hebben gesignaleerd. Dan nemen de ambtenaren van de Rei nigings- en Ontsmettingsdienst meteen de nodige maatregelen om de rat en mogelijk andere soortge noten, te verdelgen. Die verdelgingsmethode heeft zich in de loop der jaren nogal eens gewijzigd. Vandaag de dag is het niet zozeer een vergiftiging alswel een poging om een bloedziekte bij het dier te veroorzaken. Er wordt nl. gebruik gemaakt van Cuma- rinepoeder, dat het bloed van de rat dun maakt en de dood veroorzaakt. Het poeder wordt vermengd met gerst en wat slaolie als bindmiddel en neer gelegd op plaatsen, waar de ratten zijn gesignaleerd, Eeen nadeel van deze me thode is misschien, dat het dier niet da delijk van de eerste de beste of liever ge zegd slechte maaltijd sterft. Daarvoor is het nodig, dat er drie tot viermaal van gegeten wordt. Hierdoor duurt het ook langer voordat de rat is verdelgd, ongeveer vier dagen. Het middel is alleen toe te passen op warmbloedige dieren en daarom bv. ook niet gevaarlijk voor vogels, wanneer die er van zouden eten. Een ander gunstige kant van dit verdelgingsmiddel is, dat de rat er geen pijn door behoeft te lijden. Praktisch voordeel Behalve dat dit laatste dus uit mense lijke overwegingen valt te waarderen, heeft het ook nog een praktisch voordeel. Het is nl. gebleken, dat wanneer ge bruik wordt gemaakt van vergif, waar door de rat wél pijn lijdt, andere ratten hierdoor worden afgeschrikt dat vergif te eten. Kennelijk ontdekken zij wat de narigheid veroorzaakt en raken zij de verleidelijke, doch vergiftige blokjes niet meer aan. Ook is het zo, dat op den duur de ratten voor een bepaald gif immuun worden. Regelmatig komen er nieuwe verdelgingsstoffen aan de markt, die echter steeds eerst op de laboratoria in Wageningen worden be- Van de Reinigings- en Ontsmettings dienst zijn het de heren A. Veth, J. L. v.d. Laan en D. Kuil die speciaal zijn belast met de verdelging van ratten. Zij hebben daar in de loop der jaren een enorme ervaring mee opgedaan. Zo als de heer Veth b.v., die zoals hij ons vertelde zich als jongen reeds met de rattenvangst bezighield. Dat was thuis, los bijt en dat kan wel heel erg onaan gename gevolgen hebben. Vanwege de gebogen tanden, die alleen door het knagen bruikbaar blijven, is een beet van een rat heel kwalijk, iets dat de heer Veth overigens niet uit ondervin ding weet. Hij heeft zoiets altijd weten te voorkomen. „Er zijn heel wat ver haaltjes over de ratten in omloop; dat ze bijv. naar je strot vliegen en zo, maar dat is niet waar, verzekert de heer Veth. En hij kan het weten. Klein Duimpje De ratten handelen overigens precies als Klein Duimpje van het gelijknamige waar men een opslag van tarwe had en over rattenbezoek niet te klagen had. Fa. J.van Urk is0™ Westersingel 42-44 R'dom tel.1010)1350 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 14