vraa a. afvlamme b. walser ERVAREN SECRETARESSE 2 KASSIERS 5 FACTIIRISTES N.V. GRAN1RIA c. rangeerder METSTE N.V. RAVERO RECEPTIONISTEN Tegelzetters WERKKRACHTEN EMBALLEUR Galeries Modemes MONTEUR personeel annonces DE HAVENLOODS Riinmftnd's 1. EEN HANDIGE ASSISTENTE 2. EEN ARCHIEF BEDIENDE N.V. RAVERO ÜITPAKKER MAGAZIJNBEDIENDE HOOGOVENS IJMUIDEN MEISJE TEKENAARS AANKOMENDE TEKENAARS VERTEGENWOORDIGER a. JONGE ENERGIEKE MEDEWERKER b. VROUWELIJKE KRACHT kraanmac:'n:st DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 Vereisten: Administratieve ervaring w.o. typen, enige talenkennis. Rijbewijs BE. Schriftelijke sollicitaties aan: N.V. RAVERO - POSTBUS 921 - R'DAM Telef. aanmelden 153706 Na 18 uur. Gevraagd: Jonge vrl. of mnl. Tevens vragen wij voor onze expeditie- afdeling een: IKomt u eens met ons praten N.V. v.h. I. de Jongh Co, Groothandel in Damesmode-artikelen. Groothandelsgebouw 3e etage, ingang B MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Bij de Centrale Commissie voor de Onteige ningsvergoedingen te Rotterdam kan worden geplaatst een TYPISTE met bij voorkeur Ulo-opleiding. Schriftelijke sollicitaties zenden aan het bureau van bovengenoemde commissie, Kruisplein 0. s nog plaats voor een e In het bezit van het BE rijbewijs. Wij bieden u naast goed salaris gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals 3 weken vakantie, 4 vakantietoeslag, 4 kerstgratificatie, kor ting op aankopen voor het hele gezin. Sollicitaties kunt u richten aan de personeelsdienst, Hoog straat 177, Rotterdam, telefoon 010115980. Accountantskantoor A. SLOB Westersingel 52 - Rotterdam, vraagt ASSISTENT-ACCOUNTANT ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl.), belden met ervaring. In staat zelfstandig jaarstukken te maken. M.BA.-diploma verdient aanbeveling. Geboden wordt: een afwisselende, zelfstandige werkkring met zeer goede vooruitzichten, op een klein kantoor. Snelle promotiekansen Telefonische sollicitaties worden gaarne ingewacht on der no. 1155 61, b.g.g. 28 81 35. De redaktie van DE HAVENLOODS zoekt op korte ter mijn: REDAKTEUR(TRICE) Ook in aanmerking komen zij die in part time verband willen werken, in dit geval van maandag tot en met woensdag. Elke ambitieuze wer ker vindt bij ons weekblad een pret tige werkkring te midden van een dy namisch groeiende redaktiestaf. Brieven aan de di- rektiè van De Haven loods, Westblaak 25 te Rotterdam. Geef Uw Aanneming- en Bouwbedrijf „Zomerhof" n.v. BEUKELSDIJK 136 ROTTERDAM vraagt voor burgerwerk, verbouwingen en nieuwbouw vakbekwame TIMMERLIEDEN METSELAARS LOODGIETERS SCHILDERS OPPERLIEDEN Aanmelden: Beukelsdij maandag t.m. vrijdag Op groot advocatenkantoor te Rotterdam wordt zo spoedig mogelijk een gevraagd. Behoorlijke kennis van Engels en Duits is vereist. Middelbare schoolopleiding en/of op leiding Schoevers strekt tot aanbeveling. exemplaren Vraag inlichtingen Telefoon 13.21.70 1111» WlilitillllilifPIfl!!»"'1: Unilever N.V. vraagt voor het Iglo-depot aan De Waalhaven te Rotterdam: wiens taak het zal zijn de dagelijkse afreke ning met het expeditie-personeel te verzor gen, waarbij grote accuratesse op de voor grond staat en voor hele of halve dagen voor lichte admi nistratieve werkzaamheden in de verkoop administratie. Hebt u belangstelling? Bel of schrijf dan naar Unilever N.V., afdeling personeelsvoorziening telefoon 010 - 114400, toestel 213, Museumpark 1, Rotterdam. Graaninkoopmaatschappij heeft plaats voor voor type- en administratieve werkzaamheden Enige talenkennis gewenst. eventueel voor halve dagen. Gepensioneerden komen ook in aanmerking. SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ BROEKMAN „M0T0RSHIPS" N V Scheepmakershaven 29 d - Rotterdam Telefoon 13 60 95 steno-typiste Voor de vervulling van deze funktie zoeken wij een medewerkster van ca. 20—22 jaar. die te^mms'e ULO- opleiding en goede kennis van Engels en Duits bezit. typiste jongste bediende Voor een aktieve jongeman v de kans na verloop van tijd afdelingen te verkrijgen. AUTOMONTEURS AUTOPLAATWERKERS DUCO SCHILDERS N.V. v.h. Van Heck Co. Groothandel in gereedschappen en auto materialen SCHEEPM 4 KERSHAVEN 54, ROTTERDAM, TEL. 134640 vraagt voor spoedige indiensttreding: voor het uitpakken en controleren van inkomende zendingen. Leeftijd tot 20 jaar. voor het klaarmaken van orders. Enige kennis van de automaterialenbranche strekt tot aanbeveling. Leeftijd tot 40 jaar. Goed salaris. 5-daagse werkweek. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt personeel ter opleiding tot In de afvlammerij worden plakken staal met branders bijge werkt ter verhoging van de kwaliteit van het eindprodukt. Na een inwerkperiode van ongeveer 2 maanden bedraagt het brutoweekloon ca. ƒ180,- (voor 23 jarigen of ouder), leeftijd van 21 tot ca. 40 jaar. De werkzaamheden omvatten het bedienen van moderne machinerieën en installaties voor het walsen van dunne staalplaat. Het brutoweekinkomen bedraagt ca. 185,-, leeftijd van 23 tot ca. 30 jaar. De opleiding geschiedt de eerste 4 weken op de Bedrijfs- school, daarna gedurende 2 maanden in de praktijk. Men mag niet kleurenblind zijn en geen bril dragen. Het bruto weekloon is ca. 187,- (voor 23 jarigen of ouder), leeftijd van 21 tot ca. 35 jaar. Men dient bereid te zijn in ploegendienst te werken. De lonen zijn inclusief ploegendiensttoeslag en huurbijslag. Voor gehuwden vanaf 24 jaar komen woningen beschikbaar. Indien u belangstelling heeft om voor één der bovengenoemde funkties In aanmerking te komen verzoeken wij u onderstaande coupon, volledig Ingevuld, In een gesloten envelop, gefrankeerd met 18 cents postzegel, te zenden aan: Hoogovens, IJmuiden, Personeelszaken, gebouw „Buitenhof". Na ontvangst zullen wij nader met u in kontakt treden. Ik stel prijs op meer informaties over Nr. hk 32» j de funktie van afvlammer/walaer/rangeerder.* Naam:Geboortedatum: - Voornaam:Huidig beroep: Adres:Gehuwd/ongehuwd Woonplaats: Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt Handelskantoor in Kralingen zoekt een circa 16 jaar. Kunnende typen. Goed salaris. 's Zaterdags vrij. Aanmelden tel. (010) 122604. Installatie-bedrijf in Rotterdam Zij zullen worden belast met het uitwer ken van tekeningen voor afvoerleidingen, gasleidingen, koud- en warmwaterleidin gen, e.d. Onze gedachten gaan uit naar jonge mensen, die gedurende kortere of langere tijd in het loodgieterswerk werkzaam zijn of z(jn geweest. Gevraagd op sportbureau Brieven onder r i het bur. v. d. blad De Kamer van Koophandel te Rotterdam, vraagt voor afwisselende werkzaamheden op haar afd. Dorumentenfotografie en Boekbinderij een mrmnu Leeftijd van 25—35 jaar. Sollicitaties Coolsingel 58, Beursgebouw. ORANJE LIJN (Maatschappij Zeestransport) N.V. vraagt voor haar vrachtschepen 4e scheepswerktulgkundigen assisfenl- scheepswerktuigkundigen Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan het kantoor der maatschappij. Westzeedijk 140, Rotterdam-2, telefoon 14 21 33, toestel 31. de bekende ie fabriek va" vraagt voor haar afdeling Boekhouding administratief medewerkster Minimum vereiste enkele jaren MULO. I Prettige werkkring in moderne omge-l ving. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk I na telefonische afspraak. Tel. 235830,1 toestel 27. MARCONISTRAAT 1< Rotterdam, tel. 23. U zult SLAGEN als door het volgen van onze mondelinge cursus ter opleiding voor het erkende vakdiploma van handelsvertegenwoordi ger. GRATIS INFORMATIE-AVOND maandag a.s. om 8.00 uur Café Rest. Engels (Margrietzaal) Stationsplein 45, Rotterdam STICHTING VAKONTWIKKELING HANDELSVERTEGENWOORDIGERS Voorschoterlaan 25 Rotterdam-16 telefoon (010) 125940. N.V. Petroleum Producten Rotterdam Groenendaal 25e - Tel. 132840 - Rotterdam vraagt zo mogelijk, voor spoedige indienst treding: die in staat is zelfstandig een gedeelte van de administratie te verzorgen. N.V. Rotterdamsch Zandstraal- en Schildersbedrijf Op ons bedrijf aan de Eemhaven- weg kunnen wij plaatsen voor mobiele Coles-kraan gnitdPil :A a) loorr Aanmelden: Hoofdkantoor, )aX ob ni EEMHAVENWEG 26. RottcrdamXFleyjflaa: Telefoon (010) 277930. ^jailBiöiqses

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 18