WASCAN ZOVEEL HOOFDEN Q O ZOVEEL ZINSNEDEN Hoe is dat mogelijk? Doelpunten waren te duur voor Hermes en Fortuna ,'vPr^iJt Dat is geen prijs voor zo'n senoritas, ^REACTIES DE MATCH extra licht, extra geurig Songfestival voor nieuwkomers op gereformeerde bondsdag oaorcrrjcsarew Mariniers paraderen en vieren feest WINDSOR-STYLE KARAKTER MEUBELEN /Jiu/ Rijnmond kiest bestuur DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 (Eventueel gespreide betaling mogelijk) Rotterdam. rpEGEN het einde van de wedstrijd Hermes DVS-Fortuna VI. verzuchtte voor zitter Aad Stouthandel van de Schiedamse semi-profclub: ..Doelpunten zijn duur". Met nog ongeveer 4000 toeschouwers had hij reeds bijna anderhalf uur moeten aanschouwen hoe de twee elftallen in een vrij kalme wedstrijd geen vuist konden maken. In het begin trok Hermes de meeste aandacht, maar verder dan een reeks hoekschoppen kwam deze thuisspelende club niet. Fortuna, dat pas in het laatste kwartier van de eerste helft in de aanval kpn gaan, kwam zelfs nog dichter bij een treffer. Via de binnenkant van de paal stoot een door Cees Doesburg ingekopte bal echter in het veld terug en doel man Van Gogh (als invaller voor Leen Bezem, nu Wlm Onderstal nog weigert zijn contract te aanvaarden) moest even later tweemaal duiken om een af standsschuiver van Frans van der Graaf uit zijn doel te houden. In de tweede helft nam Fortuna het initiatief, maar door onbeheerst schieten vergooi den het zijn eigen kansen. In de slot fase namen de Schiedammers het heft weer in handen. Zij ondervonden ech ter, dat doelman Ton van Horik niet voor niets onder de lat van Fortuna VI. Het was een teleurstellende wedstrijd, hoewel het aan spanning niet ontbrak. Het was ook een teleurstellende derby. De anders bij zulke wedstrijden zo aan trekkelijke sfeer ontbrak geheel. De jon getjes achter beide doelen, gekomen in de hoop een fel duel te zien, verveelden zich al snel. Zij keken met naar ge juich en gejoel vragende ogen naar hun oudere supporters-collega's. Die liepen echter niet warm voor het vertoonde spel. Geen krimp gaven de anders zich zo roerende clubaanhangers. ..Dan zul len wij maar beginnen", dachten de fer vente supporters in spé. Maar wanneer? Gelukkig telt een voetbalwedstrijd als deze toch nog doelschoppen, anders had den deze knapen zich ook stil moeten houden. Nu konden zij tenminste een langgerekt „boem" laten horen, waar mede zij uitblinker spil Sjaak Jansen van Fortuna en doelman Van Gogh van Hermes elk eenmaal tot een nieuwe aan loop verleidden. Speciale betekenis Een wedstrijd tussen Fortuna en Her mes heeft voor de Vlaardingse voetbal liefhebbers altijd een speciale betekenis Immers het DVS werd aan Hermes toe- neerde. Altijd hebben vele voetballers uit de voormalige gróte vissersplaats de blauw-witte kleuren van de Schiedam se ploeg verdedigd. Voor de invoering van het betaalde voetbbal behoorde Her- mes-DVS tot de top-amateurclubs van Nederland. Het millieu van Hermes was anders dan bij Fortuna. Bovendien heeft Fortu na nooit kans gezien door te dringen tot de hoogste klasse van de nationale voet balorganisatie. De tijden zijn echter veranderd. Het Fortuna, waarop de Schiedammers eens neerkeken is veranderd. Niet eens zo lang geleden stond het zelfs op de drempel van de eredivisie en brak het door tot de halve finale van de beker strijd door nota bene een overwinning op Feijeiïoord in de Kuip. Toch leek het zondag, dat men bij Hermes-DVS nog niet helemaal het verleden vergeten was. De Schiedammers niet. maar ook de Vlaardingers niet. Het krampachtige spel van Fortuna op de grasmat, maar vooral de sfeer in het bestuurslokaaJ tijdens de rust drongen ons deze gedach te op. Aan de toch wel grote tafel in dit lokaal, waar de dames van de Hèrmes- bestuursleden dampende thee in de blauw-witte kopjes schonken, zat name lijk geen enkel bestuurslid van Fortuna- VI. Die stonden. Tegen de muur ge leund dronken zij hun kopje leeg. Minder Vlaardingers De tijden zijn ook veranderd, wat be treft het aantal Vlaardingers, dat bij Hermes-DVS een rol van betekenis speelt. Vorig jaar telde de (toch nog) door Aad Stouthandel geleide ploeg nog vijf semi-profs, die in Vlaardingen woon- Burgemeester Roelfsema: „Het was een aantrekkelijke wedstrijd met spannen de momenten. Er zijn aan beide zijden veel blunders gemaakt. Het gelijkspel is wel volgens de verhouding in het veld, maar het had ook 22 of 44 kunnen zijn." Voorzitter Aad Stouthandel (Hermes- DVS) Ik vond het geen grootse wed strijd. Hermes was ietsje sterker." Voorzitter Diek Haddeman (Fortuna VI.) „Je kan de kansen tegen elkaar gaan afwegen. Misschien was Hermes iets sterker, maar wij waren in de aanval gevaarlijker." Trainer Huug van der Moer van Hermes: „Het was een aardige wedstrijd, voor al in de eerste helft. Wij hadden een kleine overwinning verdiend, maar ik ben tevreden. De jeugd heeft het goed gedaan." (Bij Hermes stond de ze ventienjarige Van Kooten, die in de afgelopen transferperiode van Alblas- serdam werd gekocht, op de midden voorplaats) Trainer Co Stijger van Fortuna: „We hadden liever gewonnen, maar het wil de niet lukken. Ton van Horik was goed in het doeL" Scheidsrechter Van Gemert: „Er werd door beide ploegen in deze wedstrijd zeer slecht geplaatst. Ze kunnen beide tevreden zijn met de uitslag, geen van tweeën had meer verdiend. Overigens miste ik de derby-sfeer. Ik had het ge makkelijk." Waterskisport centrum opent in Den Haag De waterskisport ontwikkelt zich in Nederland in een bijzonder hoog tempo. Ofschoon de Nederlandse Waterski- Bond officieel een 1000-tal leden telt, mag worden aangenomen, dat veel en veel meer Nederlanders zich regelma tig op de lange latten te water begeven- Deze stormachtige ontwikkeling brengt met zich mee. dat er dringende .behoefte bestaat aan deskundige voor lichting op dit gebied. Om hieraan tege moet te komen wordt °P vrijdag 1 okto ber in de Kettingstraat 13 te Den Haag een WBj.eER WOOr.t-centrum geopend, dat geheel gespecialiseerd is op het gebied van de water-skisport en daarmee uniek den. Nu is het alleen nog Piet van der Burg Harrie van der Vaart werd lid van de door zijn vader (ook eens spe ler bij Hermes) getrainde tweede klas- ser VFC. Eddie van der Graaf, Piet Janse en Tinus Weber dragen thans het rood-witte shirt van de onderafdelings- eerste klasser De Hollandiaan, wier trai ner Jan Brouwer eveneens bij Hermes heeft gespeeld. Moritz (Frans en zijn zoon Ted), Goumare, Burger en Frans van der Burg zijn nog meer Vlaardin gers, die Hermes-DVS eens van dienst Nu heeft men in Schiedam nog Piet van der Burg, de jongere broer van Frans. In hem hebben zij momenteel een hele goede. Dat ondervonden de in hun woonplaats spelende Vlaardingers zondag. Deze nu 25-jarige forse, maar atletische speler organiseerde de verde diging vanaf de spilplaats voortreffelijk. Eerder in het seizoen bewees hij Her mes-DVS zijn diensten als middenvoor of rechtsbinnen. In de rumoerige kleed- ker inkomertje op de spilplaats". In tevreden met het gelijkspel? i zei hij r i afloop: „Ik heb prettig gespeeld, ik had niet veel te doen. 't Was een lek ker inkomertje op de spilplaats". in de kleedkamer van Fortuna was het stil na de wedstrijd. In stilte mediteerden spelers over hun vergokte kansen. BEN VAN HAREN Een krant ging uit wandelen en kwam een rol closetpapier tegen. Hij passeerde zonder groeten. Doe niet zo verwaand, zei de rol. Ik kost 20 cent en jij 16, zei de krant, nog afgezien van onze functies. O ja, zei de rol, nou pas maar op: over een week kost ik nog 16 cent en jij een stuiver de kilo. En wat onze functies betreft: ze nemen jou dan alleen als ze mij niet kunnen krijgen. Ben Wolken in „Raam" Toen het oude vrouwtje overleed: gestruikeld onder het gewicht van het door haar gesprokkelde hout, vonden ze op haar blote lijf twee belasting- spaarbrieven van Vondeling. Het was een herinnering aan haar kinderen, vertelden de buren. Vrij Nederland Het individu is een heel aardig ge documenteerde ponskaart geworden. Katherine Hepburn Het antwoord... melange-dekblad. Dit nieuwe dekblad - een melange van het beste uit de fijnste tabakken - maakt volledig machinale vervaardiging mogelijk. Daarom is de prijs van Wascana ongelooflijk laag. Senoritas 10 ct, Cigarillos 61/2 ct, Bolknak 16 ct. met melange dekblad sterk geïndustrialiseerde land zijn, dat aan ruim 12 miljoen inwoners op zulk een kleine oppervlakte een zo goed bestaan verschaft als thans het geval is. Min. Den Uyl over Rijnmond Geef mij maar een prikkelpopik kan de „pin-up girl" missen. Mij een ..foonsnol" in plaats van een call- girl"; een duikweg voor een viaduct. Maar neen, wij luisteren liever naar een „croonster" in plhats van naar een „kreunpoes" Karei Jonckheere Een dominee behoeft er nooit op uit te zijn om klanten voor de kerk te winnen. Hij is maar winkelbediende. Zijn Baas zorgt wel voor klanten. Uit „Predikanten Pocket" Frans Kuster geeft zondag 3 oktober in de Rozenkranskerk, Provenierssin gel, om 8 uur een orgelconcert. Hij speelt werken van Toebosch. Du Ma ge, Bach en Tournemire. De bondsdag voor de gereformeerde jeugdverenigingen wordt volgend jaar in de Houtrusthal in Den Haag heel anders dan men gewend is. Op Hemelvaartsdag zal namelijk een songfestival worden ge houden, waaraan iedereen, gereformeerd of niet en in de leeftijd tussen 16 en 30 jaar, mee kan doen. Degene die aan één van de twee com petities (één voor het wereldlijk en één voor het geestelijk lied) willen deelne men kunnen zich tot 14 november a.s. aanmelden. De deelnemers aan het song festival moeten zich echter houden aan de regels die vooor dit festival opgesteld zijn. Naast de beperking, dat alleen so- lozang is toegestaan en de afbakening van hun leeftijd (16-30 jaar), geldt ook de restrictie dat de deelnemers nog geen grammofoonplaat gemaakt mogen heb ben. Hun songs of geestelijke liederen moeten een oorspronkelijke Nederlandse tekst hebben die niet ouder is dan vijf hoeft niet per se door de deelnemer zelf geschreven te zijn. Natuurlijk kan niet iedere deelnemer op Hemelvaartsdag zijn of haar stem voor het grote publiek laten horen: er zullen voorrondes worden gehouden in de 14 regionale/provinciale afdelingen, zo dat er per afdeling twee winnaars zowel Maar omdat ook een aantal zangers en zangeressen voor één middag nog teveel is, valt er per afdeling één winnaar of winnares af, waarbij er wel zal worden opgelet dat het uiteindelijke aantal van 14 voor de helft uit zangers van het wereldlijk lied en voor de helft uit zangers van het geestelijk lied zal be- De jury voor de voorronden zal worden aangewezen door de regionale/provincia le afdelingen, terwijl in de finale een driedelige jury zal optreden: één die be staat uit deskundigen op beide terreinen, daarnaast een jongeren jury, bestaande uit de „afgevallen winnaars" van de af delingen en ten slotte een jury die wordt gevormd door alle aanwezigen In de zaal. Voor de begeleiding in de voorron de moet de deelnemer zelf zorgen, maar tijdens de finale wordt er voor een in strumentarium gezorgd, dat alle deelne mers zal begeleiden. Voor de twee winnaars is er naast het plezier van de prijzen ook nog de moge lijkheid dat hun „songs" op een gram mofoonplaat zullen worden uitgebracht. Iedereen die aan dit songfestival wil meedoen kan zich vóór 15 november a.s. opgeven bij de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, Kon. Sophialaan 19, te Amersfoort. Zoals bekend viert het Korps Mari niers op 10 december het driehonderdja rig bestaan. Op 9 december zal koningin Juliana een parade afnemen, staande op het bordes van Huis ten Bosch. Daarna volgt een mars van de' mariniers dobr Den Haag. In Rotterdam is er een parade op 10 december. Voornamelijk oud-mariniers zullen op de Coolsingel defileren voor Prins Bernhard. 's Avonds is er een feest in de Rotterdamse Schouwburg. Na de vertoning van de Mariniersfilm treed» de marinierskapel op onder leiding van de vroegere directeuren, G. Nieuwland en H. van Lijnschoten en de huidige di recteur J. P. Laro. De volgende dag zal er in de Laurenskerk een dankdienst worden gehouden. Ter gelegenreid van de driehonderdste verjaardag worden er twee postzegels van achttien cent uitgegeven, komt er een brochure over het Korps Mariniers, verlucht met reproducties van oude his torische schilderijen, wordt een gouden munt uitgegeven en wordt een tentoon stelling over de geschiedenis van net korps gehouden in het Rotterdams His torisch Museum. Het klassieke dat weer modern ii In echt eiken, van perfecte afwerking, en., de prijs kan geen bezwaar meer zijn Dit bankstel „EDENBURG" met schotse ruitstof of gobelin interieurkussens. GROTE VISSERIJSTRAAT 80-101 - TEL. 31292 (niet vooraan, niet achteraan, maar midden in de straat) HOOGSTRAAT 85-87 bij Kipstraat (naast Savoy-Hotel) - tel. 13.66.99 Nadat twee weken geleden de Rijnmonddraad in tegenwoordigheid van vele autoriteiten te paard was geholpen, hebben zijn leden zich deze week wat vaster in het zadel gezet. In het zadel van de inwendige organisatie, speciaal door de verkiezing van zijn bestuur. Voorzitter V. G. M. Marijnen leidde de zitting met krachtige hand, maar door de tijdrovende stem-tactiek zakte de aandacht gedurende de verkiezing vrij sterk. Hetgeen hem ertoe bracht de wenselijkheid van een computer voor de Raad en zijn organen te uiten. Zulks werd. nog extra onderstreept toen tijdens de vierde stemming bleek dat er een stem tevééél was uitgebracht! De zes-en- zeventig aanwezigen hebben niet kunnen ontdekken wie de 77-ste stem in de bus geworpen heeft. Daarna werd de stem ming ongeldig verklaard. Bleef de vraag - van wie was deze mysterieuze stem? De nieuwgekozenen hebben er het hoofd niet over gebroken, zij gingen alle met overgrote meerderheid over de Achtereenvolgens vond de verkiezing plaats van mr. H. B. Englsman (Schie dam), M. H. L. Weststrate (Vlaardin gen). J. Nederlof (Rotterdam), drs. H. P. M. van der Drift (Vlaardingen), P. Th. Biersma (Rotterdam) en dr. J. Alers (Barendrecht). Nadat zij zich achter de bestuurstafel verzameld hadden en daarmede aan Rijnmond een complete eigen verant woordelijkheid in eigen huis gewaar borgd werd, kon mr. Marijnen afzien van al zijn voorlopige voorzieningen, die nodig waren om het openbaar lichaam Rijnmond op gang te brengen. Door de fractieleiders der politieke groeperingen werden vervolgens in me rendeels zeer langgerekte toespraken de algemene beschouwingen gehouden. Daarin werd letterlijk niets vergeten wat intern voor Rijnmond de moeite waard was. Voor wie het oog op de we reld bulten het „gewest" gericht houden kan het aanlokkelijker zijn, als de Raad spoedig ook eens buiten de kleine hori zon van zijn beperkte opdracht mag gaan kijken. Positie bepalen tegenover Antwerpen e~ - urgent. Opening vcsn zake*. Het Schiedamse Modehuis Marlén heeft maandagmiddag aan haar talrijke clientèle de najaars- en wintercollectie getoond. De show, waaraan verder kap salon Lilian, Het Bruidshuis, Kerstholt Lederwaren en de hondenzaak Schamle- Ras hun medewerking verleenden werd gehouden in de zaal van Musis Sacrum. Marlén liet veel handgebreide japon nen en jumpers, met leuke ingebreide patronen zien. De pakjes en jurken van jersey, kamgaren en bouclé waren meestal gegarneerd met een bontkraag je of een rand van bont. De rokken wa ren meestal gérend of met diepe plooien en de lengte was even boven de knie. De cocktailjurkjes, meestal gemaakt van soepele stoffen waren sierlijk en vlot, zowel strak als met wijd-uitwaaie- rende rokken. De tieners kwamen aan hun trekken met vlotte combinaties en het hoogte punt werd natuurlijk gevormd door de prachtige bruidstoiletten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 19